Waadhoeke

Gemeente
Waadhoeke
Noardwest Fryslân
Fryslân

waadhoeke_werknaam_westergo.jpg

De voorlopige werknaam voor de fusiegemeente die later als definitieve naam Waadhoeke heeft gekregen, was Westergo, zijnde de oude streeknaam voor het gebied waar de nieuwe gemeente in is gelegen.

De voorlopige werknaam voor de fusiegemeente die later als definitieve naam Waadhoeke heeft gekregen, was Westergo, zijnde de oude streeknaam voor het gebied waar de nieuwe gemeente in is gelegen.

waadhoeke_de_3_nominaties.jpg

In 2015 zijn door een speciaal ingestelde commissie uit meer dan 500 ingezonden namen er 3 genomineerd als naam voor de nieuwe fusiegemeente in Noardwest Fryslân: Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. In een 1e stemronde viel Franeker af.

In 2015 zijn door een speciaal ingestelde commissie uit meer dan 500 ingezonden namen er 3 genomineerd als naam voor de nieuwe fusiegemeente in Noardwest Fryslân: Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. In een 1e stemronde viel Franeker af.

waadhoeke_winnaar_verkiezing_naam.jpg

In de 2e stemronde ging het dus nog om een keuze tussen de namen Nij-Westergo en Waadhoeke. In die ronde heeft de meerderheid van de stemmers gekozen voor Waadhoeke. De gemeenteraden hebben deze naam vervolgens in januari 2016 definitief vastgesteld.

In de 2e stemronde ging het dus nog om een keuze tussen de namen Nij-Westergo en Waadhoeke. In die ronde heeft de meerderheid van de stemmers gekozen voor Waadhoeke. De gemeenteraden hebben deze naam vervolgens in januari 2016 definitief vastgesteld.

waadhoeke_voorlopig_logo_kopie.jpg

Na het vaststellen van de gemeentenaam in januari 2016, is dit het voorlopige logo van de gemeente in wording, gebaseerd op het logo van de voormalige werknaam Westergo. Het definitieve logo wordt pas kort voor de daadwerkelijke fusie in 2018 vastgesteld.

Na het vaststellen van de gemeentenaam in januari 2016, is dit het voorlopige logo van de gemeente in wording, gebaseerd op het logo van de voormalige werknaam Westergo. Het definitieve logo wordt pas kort voor de daadwerkelijke fusie in 2018 vastgesteld.

waadhoeke_gemeente_kaart_kopie.jpg

In 2018 gaan de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van de gemeente Litttenseradiel fuseren tot de gemeente Waadhoeke. Hier kun je zien hoe de nieuwe gemeente is samengesteld qua grondgebied.

In 2018 gaan de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van de gemeente Litttenseradiel fuseren tot de gemeente Waadhoeke. Hier kun je zien hoe de nieuwe gemeente is samengesteld qua grondgebied.

Waadhoeke

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Waadhoeke.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Waadhoeke.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Waadhoeke.

Terug naar boven

Status

- Waadhoeke is een gemeente in wording in de provincie Fryslân, in de regio Noardwest Fryslân. De gemeente gaat van start per 1-1-2018*. De hoofdplaats van de gemeente is Franeker.
* D.w.z. formeel moeten de provincie en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer er ook nog hun licht over laten schijnen (voor de planning daarvan: zie hier), waardoor het proces theoretisch nog vertraagd of in het uiterste geval zelfs afgeblazen zou kunnen worden. Maar die kans lijkt ons in dit geval gering, omdat de 7 betrokken gemeenten bij de herindeling in Noardwest Fryslân in bredere zin eensgezind en al vergevorderd zijn in hun plannen.

- De gemeente Waadhoeke is een fusie van de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt, plus 4 dorpen van de eveneens in 2018 op te heffen gemeente Littenseradiel (zijnde Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp).

- De Provincie Fryslân heeft ingestemd met de fusie, al had aansluiting van ook de gemeente Harlingen haar voorkeur. De besluitvorming in Harlingen, om vooralsnog zelfstandig te willen blijven, wordt echter gerespecteerd.

- De gemeente Waadhoeke omvat de volgende formele woonplaatsen (= plaatsen met een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG): Minnertsga, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Sint-Annaparochie, Sint-Jacobiparochie, Vrouwenparochie en Westhoek (7x, voorheen gemeente Het Bildt), Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum en Zweins (17x, voorheen gemeente Franekeradeel), Berltsum, Bitgummole, Bitgum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronryp, Ingelum, Marsum, Menaam, Skingen, Slappeterp en Wier (13x, voorheen gemeente Menameradiel) en Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp (4x, voorheen gemeente Littenseradiel). Totaal 41 kernen. Verder is er nog sprake van een aantal buurtschappen, die worden vermeld bij de dorpen waar zij voor het postadres onder vallen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Bij fusie van min of meer gelijkwaardige gemeenten (qua grootte) wordt geadviseerd om niet een van de bestaande gemeentenamen te kiezen voor de nieuwe gemeente, maar een nieuwe naam te kiezen, die bij voorkeur iets zegt over het gebied in kwestie. De voorlopige werknaam Westergo, die gehanteerd werd zolang er nog geen definitieve naam was, is weliswaar een vroegere benaming voor het gebied waar de nieuwe gemeente deel van uitmaakt, maar dat gebied was veel groter. Een speciaal ingestelde commissie heeft de inwoners daarom in 2015 gevraagd om met voorstellen te komen. Dit heeft meer dan 500 verschillende namen opgeleverd. De commissie heeft vervolgens 3 namen genomineerd: Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. Franeker kreeg in een eerste stemronde de minste stemmen en viel af. In de 2e stemronde (uitslag bekend gemaakt op 16 december 2015) kreeg Waadhoeke de meeste stemmen, en is daarom de definitieve gemeentenaam geworden.

Motivatie van de commissie voor Waadhoeke
De commissie honoreert één van de vele varianten die rond het thema Wadden zijn ontstaan. Uit die veelheid blijkt dat velen zich willen identificeren met het Waddengebied. De naam sluit aan bij het internationale positieve ‘waddengevoel’ en maakt het mogelijk beleidsmatig en toeristisch-economisch aan te sluiten bij de uitstraling van dit Werelderfgoed. De commissie onderkent wel een tweetal bezwaren. In de eerste plaats zal in de oostelijke delen van de nieuwe gemeente de waddenidentificatie minder sterk zijn dan in de westelijke delen, bovendien liggen delen van de gemeente relatief ver van de kust. In de tweede plaats is het Wad een groot internationaal gebied en is een waddennaam niet per definitie onderscheidend. Maar ondanks deze bezwaren brengt de commissie toch een waddennaam in. De naam Waadhoeke is onderscheidend genoeg vanwege het Friese karakter door 'Waad' en ‘hoeke’ verwijst ook naar de karakteristieke kustvorm van de gemeente in het noordwesten van de provincie. De naam heeft alle potentie om inwoners te binden in een nieuwe identiteit en om de nieuwe gemeente landelijk en internationaal op de kaart te zetten. - Inzender van de naam Waadhoeke was mevr. Sjoukje Tijssen uit Wjelsryp. - Motivatie van mevr. Tijssen voor de naam Waadhoeke.

Motivatie van de commissie voor Nij-Westergo
Er waren ook zeer veel inzendingen met de naam Westergo of variaties daarvan. De commissie achtte evenwel een Westergo-variant ‘zonder meer’ niet wenselijk. De naam verwijst naar een historische aanduiding van een gebied, maar dit was in zijn middeleeuwse omvang veel groter dan het gebied van de nieuwe gemeente. Het historische karakter van de naam en de uit de inzendingen blijkende wens van bewoners om deze naam als nieuwe jas aan te trekken, heeft de commissie met volle overtuiging gebracht tot het nomineren van de naam Nij-Westergo. Deze naam laat geen misverstand bestaan, noch over de historische component, noch over de nieuwe start. Nij geeft dynamiek aan, een nieuwe start en de wil om er iets moois van te maken. De variant Westergo werd door de commissie beter en wenselijker geacht dan de moderne Friese variant Westergoa. In de eerste plaats vinden we de variant met -go ook in de historische Friese teksten en in de tweede plaats komt de variant -go tegemoet aan de wens om een duidelijk, goed spelbare naam te hebben en een naam die ook door niet-friestaligen eenvoudig kan worden uitgesproken. Met Nij-Westergo maakt de gemeente letterlijk een nieuwe start. De naam is in eerste instantie tamelijk neutraal, maar biedt alle mogelijkheden om een essentieel deel uit te gaan maken van een nieuwe identiteit en om de verschillende delen van de nieuwe gemeente samen te binden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Waadhoeke i.o. ligt in het NW van de provincie Fryslân en grenst in het N aan de Waddenzee, in het NO aan de gemeente Ferwerderadiel, in het O aan de gemeente Leeuwarden, in het Z aan de gemeente Súdwest-Fryslân en in het W aan de gemeente Harlingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Westergo gaat ca. 20.000 huizen met ca. 47.000 inwoners omvatten.

Terug naar boven

Motivatie fusie

Een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe gemeente Waadhoeke is dat er voldoende slagkracht richting haar partners bestaat, zowel medeoverheden, verbonden partijen, maatschappelijke organisaties als bedrijven. Door de bestuurlijke opschaling in de provincie Fryslân nam de slagkracht van de huidige individuele gemeenten relatief af. Grotere gemeenten en doelgerichte samenwerkingsverbanden krijgen meer voor elkaar in de provincie, in Nederland en in Europa. Ze hebben inhoudelijk meer ontwikkelingskracht en kunnen een stevigere lobby neerzetten. Dit geldt niet alleen richting medeoverheden, maar ook richting bedrijfsleven en onderwijs. Met de herindeling wordt niet alleen de eigen slagkracht vergroot, maar heeft de nieuwe gemeente ook meer te bieden aan haar partners.

De fusie is ook nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de vele (nieuwe) opgaven waar gemeenten voor staan. Elke gemeente staat voor complexe uitdagingen op het gebied van economie, wonen, voorzieningen en zorg en welzijn. Veel van deze opgaven overstijgen bovendien de gemeentegrens en vragen om forse investeringen. De gemeenten in Noordwest denken deze uitdagingen beter aan te kunnen door de krachten te bundelen en vanuit een sterke gemeenschappelijke visie te werken. Ze zijn daardoor beter in staat om financieel gezond te blijven en het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil te houden. Uitgangspunten voor ‘besturen en organiseren’ in de nieuwe gemeente Waadhoeke zijn: een laagdrempelig bestuur en dienstverlening, meertaligheid (Nederlands, Fries en Bildts) en samenwerken met maatschappelijke organisaties, ondernemers en dorpsbelangen.

Terug naar boven

Taal en cultuur

"Cultuur is ons verleden en ons heden. Cultuur is wat ons bindt en beweegt. Cultuur is wie we zijn en wat we doen." Dat maakt cultuur van onschatbare waarde voor het gebied en de gemeenschap. Wat vorige generaties opbouwden, is mede bepalend voor de identiteit van de huidige samenleving. Historische sporen zijn karakteristiek voor het gebied. Dit erfgoed versterkt het cultureel en historisch zelfbewustzijn. Monumenten en kunstschatten maken een gedeeld verleden zichtbaar en versterken de culturele band tussen de verschillende plaatsen. Door cultuurhistorische waarden te respecteren, blijft het karakter van het gebied bewaard, ook als er door de tijd heen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

De ontstaansgeschiedenis van het gebied is niet alleen in het landschap goed zichtbaar. Het komt zeker ook tot uiting in het taalgebruik. Naast de twee rijkstalen, het Fries en het Nederlands, wordt er een derde taal gebruikt: het Bildts. In de stad Franeker wordt een dialect gesproken: het Franekers. Met recht kan gesproken worden van een meertalige regio. Die meertaligheid wil de nieuwe gemeente Waadhoeke behouden, onder meer door het toepassen van gedifferentieerd taalbeleid voor aardrijkskundige namen. De plaatsnamen en komborden blijven zoals ze nu zijn. Daarmee wordt inhoud gegeven aan het uitgangspunt, voortvloeiend uit het ‘Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden’, dat gebruikers van het Fries er in de nieuwe gemeente niet op achteruit mogen gaan. Dat uitgangspunt is ook het vertrekpunt voor het (door de nieuwe raad te bepalen) taalbeleid. Daarnaast is het de ambitie om de Bildtse taal te laten erkennen als streektaal onder het ‘Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden’.

Terug naar boven

Ruimtelijke ordening

- De ruimtelijke kwaliteit in het grondgebied van de nieuwe gemeente Waadhoeke is hoog. Het kleilandschap, de dijken, de Waddenzee en de landschappelijke en karakteristieke dorpen zijn hiervoor kenmerkend. Ze zijn van grote waarde want ze maken het mooi wonen en leven in de gemeente. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die hiermee op gespannen voet kunnen staan, zoals woningbouw, landbouw, akkerbouw, tuinbouw en recreatie. De zoektocht naar balans tussen deze waarden, waarbij het één niet ten koste gaat van het ander, is een opgave voor de gemeente. De gemeente Waadhoeke streeft naar complementariteit tussen deze stedelijke, plattelands- en zeegebonden kwaliteiten, zodat deze elkaar aanvullen en versterken in plaats van tegenwerken. Gezamenlijke inzet door de gemeente en haar partners helpt om bij elke ruimtelijke (gebieds)ontwikkeling oog voor deze balans te houden om er voor te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit behouden blijft.

Terug naar boven

Wonen

- De woningmarkt verandert. De vraag naar seniorenwoningen neemt toe als gevolg van de bevolkingsontwikkeling en er zijn meer starterswoningen nodig om de leeftijdsopbouw in het gebied in evenwicht te houden. Tegelijkertijd staat er druk op de beschikbare financiële middelen, waardoor
geplande projecten niet altijd (volledig) kunnen worden uitgevoerd. Dit maakt dat de huidige focus met name ligt op herstructurering en verbetering van de huidige woningvoorraad en op inbreiding. Bij het (door)ontwikkelen van woningvoorzieningen moet de nieuwe gemeente Waadhoeke een antwoord bieden op de veranderende vraag, die vooral draait om levensloopbestendig bouwen, gericht op starters en senioren. Dit met inachtneming van de beperkte middelen en het behoud van ruimtelijke kwaliteit. Dit kan onder meer door gebruik te maken van passende en streekeigen bebouwingselementen. Samenwerking in de regio draagt bij aan de verwezenlijking hiervan: complementariteit van de woningvoorraad, gericht op een goede spreiding die aansluit bij de vraag naar (typen) woningen en met oog en aandacht voor de kwaliteit van het landschap.

Terug naar boven

Economie

In het verlengde van de beschreven ruimtelijke kwaliteiten in het gebied, is er sterke bedrijvigheid zichtbaar in een aantal sectoren. De landbouw, de glastuinbouw, toerisme en recreatie, de zorg en het midden- en kleinbedrijf zijn stevige pijlers. Dat neemt niet weg dat de economische positie relatief minder sterk is dan het Nederlandse gemiddelde, wat zich uit in productiviteit, innovatie en export. Daarbij is sprake van een dalende beroepsbevolking. De uitdaging voor de gemeente Waadhoeke is om niet alleen een prettige regio te zijn om te wonen, maar ook een regio te zijn waar in de toekomst gewerkt kan worden. Dat is belangrijk voor het lokale bedrijfsleven maar ook om de leefbaarheid in de stad en de dorpen op peil te houden. Het betekent dat de streekeigen, unieke en sterke punten beter dan nu benut moeten worden om bedrijven in het gebied te behouden en mogelijk aan te trekken, zowel grote ondernemingen als de kleinere innovatieve bedrijvigheid. De samenvoeging is nodig om de belangrijkste economische pijlers te behouden en te verstevigen. Meer dan nu is samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs nodig, zodat er een optimale aansluiting ontstaat tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten en de rol die de overheid daarin kan spelen. De gemeente ziet met name een faciliterende rol in de doorontwikkeling van bedrijventerreinen en (digitale) infrastructuur.

Terug naar boven

Voorzieningen

Franeker, St.-Annaparochie en de grotere dorpen hebben een regionale centrumfunctie in het voorzieningenniveau binnen de gemeente Waadhoeke: van sport en onderwijs tot zorg en welzijn. Hiermee zijn mobiliteit en bereikbaarheid van deze voorzieningen belangrijk voor het wonen buiten deze grotere kernen. Het voorzieningenniveau loopt, met name in kleine dorpen, terug. Dit wordt onder meer zichtbaar in het onderwijs: de ontgroening legt een grote druk op de levensvatbaarheid van scholen. Het wordt niet eenvoudig om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. Tegelijkertijd is dit wel van waarde want het draagt sterk bij aan de binding van de gemeenschap en het leefklimaat. De opgave is hier om (alternatieve) vormen te vinden met een optimale spreiding waarin het voorzieningenniveau nog steeds die bijdrage levert aan de leefbaarheid. De gemeente Waadhoeke wil, ook in samenwerking met partners in de regio (andere overheden, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, inwoners), het voorzieningenniveau zo goed mogelijk op peil houden. Daartoe is het voornemen om een actief spreidingsbeleid te voeren, waarbij wordt ingezet op bereikbaarheid van voorzieningen. (bron van de hoofdstukken ná het hoofdstuk 'Statistische gegevens': Herindelingsontwerp 2018)

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Waadhoeke-in-wording.

Reacties

(2)

Is het hiermee ook echt duidelijk of de nieuwe fusiegemeente er ook zal komen?

Ja en nee. Ja in die zin dat het herindelingsadvies voor de herindelingen in heel Noardwest Fryslân op 21 april jl. door alle 7 betrokken gemeenteraden is vastgesteld. Dus wat hen betreft komt hij er, en wel per 1-1-2018. Nee in die zin dat de Provincie, Tweede Kamer en Eerste Kamer er ook nog iets van moeten vinden. En theoretisch zou dat nog vertraging of in het uiterste geval zelfs afstel kunnen opleveren. Maar gezien de eensgezindheid en voortvarendheid van de betrokken 7 gemeenten op weg naar 1-1-2018, zullen de genoemde 3 gremia weinig behoefte hebben om nog roet in het eten te gooien. Die nuance heb ik zojuist aangebracht in de eerste alinea van het kopje Status. Voor de concrete verdere planning zie de link aldaar.

Reactie toevoegen