Oosterbierum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

oosterbierum_collage.jpg

Oosterbierum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oosterbierum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

oosterbierum groeten uit [640x480].jpg

Oosterbierum Groeten uit

Oosterbierum Groeten uit

Easterbierrum.JPG

Zonnige aankomst in Oosterbierum.

Zonnige aankomst in Oosterbierum.

oosterbierum_hervormde_kerk.jpg

Oosterbierum, Hervormde kerk

Oosterbierum, Hervormde kerk

Oosterbierum

Terug naar boven

Status

- Oosterbierum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Barradeel. In 1984 over naar gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- Onder het dorp Oosterbierum valt ook de buurtschap Klooster-Lidlum.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easterbierrum.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosterbierum ligt aan de Waddenzee en ligt verder ZW van het dorp Sint Jacobiparochie, WZW van de dorpen Tzummarum, Firdgum, Minnertsga en Berltsum, WNW van de dorpen Ried, Slappeterp en Menaam, NW van de dorpen Peins en Schalsum, NNW van het dorp Dongjum en de stad Franeker, N van de A31, NNO van het dorp Herbaijum en NO van de dorpen Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum en Midlum en de stad Harlingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosterbierum 95 huizen met 592 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 225 huizen met ca. 560 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1982 is het boekje Oosterbierum. Toen en nu verschenen. Het boekje is inmiddels uitverkocht. Daarom is het ingescand en nu voor een ieder (via de link) ook online te lezen.

- ZW van Koehool, vallend onder Oosterbierum, had Zwemclub Franeker en Omstreken een badpaviljoen in de Waddenzee.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Oosterbierum en Klooster-Lidlum 2016-2021.

- Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Fryslân te maken met bodemdaling. Daardoor is er o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn afspraken gemaakt om deze schade te compenseren. Een onderdeel van deze compensatie is de zogeheten 'Maatschappelijke Plus'. Frisia Zout bv, de Provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen €6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld zijn de dorpen Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum opgeknapt. Samen met geld voor verbetering van de riolering en achterstallig wegonderhoud was voor het opknappen van het eerstgenoemde dorp ongeveer €2.000.000 beschikbaar.

In een informatiebijeenkomst in juni 2014 is e.e.a. toegelicht en zijn de inwoners uitgenodigd om deel te nemen in een werkgroep. Deze werkgroep had als opdracht om een ontwerp voor de herinrichting van Oosterbierum te maken. Het plan is in februari 2015 aan de inwoners gepresenteerd. Het kon op een groot draagvlak rekenen en is in 2016 uitgevoerd. Belangrijk onderdeel was de doorgaande provinciale weg. Deze weg is tussen de beide komgrenzen opnieuw ingericht. Daarnaast zijn ook de Buorren, Keatsebuorren, de Terp en het parkeerterrein bij It Mienskar en het speelterreintje bij de kerk opnieuw ingericht. Voor wandelaars is een schelpenpad langs de Konkelswei aangelegd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterbierum heeft 6 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij het dorp lag in de middeleeuwen een groot klooster. Dat klooster vormde de inspiratie voor het vanaf 2015 gerealiseerde project Kloostertuin Oosterbierum. De Kloostertuin creëert voor de inwoners een buitenplaats waar mensen van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten bij werk en ontspanning. Waar in het oude klooster Mariëndal priesters en lekenbroeders samen werkten, aten en zongen, moet de nieuwe kloostertuin een (zomerse) leefgemeenschap gaan vormen voor het dorp.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Oosterbierum (in het onderste artikel op de gelinkte pagina).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosterbierum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosterbierum.

- Dorpshuis: - Dorpshuis It Mienskar.

- Onderwijs: - Basisschool De Flambou is een kleine drietalige school. De school ligt op een prachtige rustige plek midden in het dorp. Ongeveer 50 kinderen bezoeken de school. Het is een plek waar ze samen spelen, werken, leren en leven. "In de klas leren we een heleboel. Yn de klasse leare wy in soad. We learn a lot in the classroom. / Samen werken we aan onze ontwikkeling. Tegearre wurkje wy oan ús ûntwikkeling. Together, we work on our development. / We hebben samen veel plezier! Samen hawwe wy in soad wille! Together, we have a lot of fun!", aldus de school op haar site.

- Zorg: - Zorgkwekerij Onder de Wadden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosterbierum.

Reactie toevoegen