Súdwest-Fryslân

Gemeente
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Súdwest-Fryslân

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Súdwest-Fryslân.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Súdwest-Fryslân.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Súdwest-Fryslân.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Súdwest-Fryslân (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Súdwest-Fryslân is een gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente Súdwest-Fryslân is in 2011 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel.

- De gemeente Súdwest-Fryslân omvat 6 van de 11 Friese 'elf steden', zijnde Bolsward, Hindeloopen, IJlst, Sneek, Stavoren en Workum.

- Verder omvat de gemeente nog de dorpen Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum*, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, It Heidenskip, Jutrijp-Hommerts, Kimswerd, Koudum, Loënga, Lollum, Longerhouw, Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier*, Raerd*, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren*, Tersoal*, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Warns, Witmarsum, Wolsum, Wons, Woudsend, Westhem, Ysbrechtum en Zurich. En in 2018 komen er nog 15 dorpen bij uit de in dat jaar op te heffen gemeente Littenseradiel (zie verder aldaar voor welke dorpen dat betreft).
* Deze 5 dorpen zijn in 2014 overgekomen van de in dat jaar opgeheven gemeente Boarnsterhim.

- En de gemeente omvat ook nog de buurtschappen Aaksens, Abbegaasterketting, Annabuorren, Arkum, Atseburen, Baarderbuorren, Baburen, Barnsterbuorren, Bovenburen, Breezanddijk, De Blokken, De Wieren, Dijksterburen, Doniaburen, Draeisterhuzen, Eemswoude, Engwier, Exmorrazijl, Fiifhús, Fiskersbuorren, Flânsum, Galamadammen, Gooium, Grauwe Kat, Harkezijl, Hayum, Hemert, Idserdaburen, Idzega, Indijk, Ingwert, It Fliet, Jonkershuizen, Jousterp, Jouswerd, Kampen, Kleine Gaastmeer, Kornwerderzand, Kooihuizen, Koufurderrige, Laad en Zaad, Laaxum, Lippenwoude, Lytshuizen, Nijbuorren, Nijeklooster, Nijezijl, Osingahuizen, Pikesyl, Remswerd, Rijtseterp, Scharl, Scharneburen, Smallebrugge, Spears, Vierhuizen, Wiske, Wolsumerketting, Wonneburen en Ypecolsga.

- Een compliment voor de gemeente Súdwest-Fryslân, dat zij al haar steden, dorpen en enkele buurtschappen goed beschreven heeft op haar website, inclusief relevante documenten zoals Dorpsvisies. Daar kunnen veel andere gemeenten een voorbeeld aan nemen!

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Een meerderheid van de kiezers die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van november 2010 ook hun voorkeur hebben uitgesproken voor de nieuwe gemeentenaam, heeft gekozen voor de naam Súdwest Fryslân. Ook de gemeenteraad heeft gekozen voor de naam Súdwest Fryslân.

Spelling gemeentenaam
In de raadsvergadering van 26 mei 2011 is besloten dat er een koppelteken tussen de beide naamdelen moet komen. Formeel mag een naamswijziging pas een jaar na het besluit in werking treden. In de praktijk is de gemeente het koppelteken al eerder gaan gebruiken (in niet-officiële documenten e.a. media).

Spelling plaatsnamen
De plaatsnamen in de gemeente Súdwest-Fryslân zijn officieel Nederlandstalig (bijv. t.b.v. de postadressen en in de gemeentelijke basisadministratie BAG). Op de plaatsnaamborden staan zowel de Friese als de Nederlandse spelling, waarbij, afhankelijk van de 'oude' gemeente, soms de Friese en soms de Nederlandse spelling bovenaan staat (voor beide voorgaande stellingen geldt: uitgezonderd de 5 dorpen die in 2014 zijn overgekomen vanuit de gemeente Boarnsterhim. Die zijn officieel Friestalig. Welke dorpen dat zijn, kun je hierboven vinden onder het kopje Status).

De gemeente heeft in 2013 voorgesteld om bij de plaatsnaamborden eenduidig de NL naam bovenaan te plaatsen en de FR naam eronder (zie, of beter gezegd beluister ook het interview onder het artikel). De provincie heeft de gemeente hier echter over op de vingers getikt (omdat het strijdig zou zijn met het Europees Handvest voor Regionale Talen en het Raamverdrag voor de Bescherming van Nationale Minderheden), dus zal dit plan wel afgeblazen zijn.

Overigens zijn de plaatsnamen bij de buurtschapsborden vaak alleen in het Fries gespeld (waar wij ons dan ook aan conformeren, als kennelijke voorkeursspelling). De oorzaak van die oneenduidigheid is dat de meeste buurtschappen geen formele woonplaatsen zijn in de zin van de gemeentelijke basisadministratie BAG en het postcodeboek, en dat daarmee doorgaans ook geen officiële spelling van de buurtschapsnamen (middels iets soortgelijks als een Woonplaatsbesluit, zoals dat bij de formele BAG-woonplaatsen het geval is), in tegenstelling tot die van de stads- en dorpsnamen, is vastgesteld. Overigen een fenomeen dat niet alleen hier, maar landelijk aan de orde is (maar dat hier wel wat nadrukkelijker speelt vanwege de verschillen tussen de Nederlandse en de Friese spellingen).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Súdwest-Fryslân beslaat een groot deel van de zuidwesthoek van Fryslân. Punt van verwarring daarbij is dat de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat (die in 2014 is opgegaan in de nieuwe gemeente De Fryske Marren) wel tot de streek Zuidwest-Fryslân behoort, maar niet onder de gemeente Súdwest-Fryslân valt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Súdwest-Fryslân omvat 6 steden, ca. 60 (vanaf 2018: ca. 75) dorpen en ca. 60 buurtschappen. In totaal dus ca. 125 woonplaatsen. Daarmee is het de gemeente met de meeste woonplaatsen van ons land. En qua oppervlakte is het de grootste gemeente van Nederland. Súdwest-Fryslân is de tweede gemeente van Fryslân, zowel wat betreft inwoners (85.000) als arbeidsplaatsen (30.000).

Terug naar boven

Recente ontwikkeling

- De gemeente Súdwest-Fryslân richt zich met name op een robuust kernenbeleid, een verbetering van de dienstverlening aan haar burgers, het versterken van de bestuurskracht gelet op de decentralisatie vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten en een versterking van de democratische functie van de gemeenteraad. Het is natuurlijk een uitdaging voor de nieuwe gemeente om de communicatie met zoveel kernen goed te regelen. Dit is uitgewerkt in de Notitie Kernenbeleid.

- Súdwest-Fryslân is drie jaar na de herindeling beter dan haar voorgangers in staat strategische visies te formuleren, beleid te maken en regie te voeren en heeft een betere ambtelijke organisatie. Dit is één van de conclusies in de ‘Evaluatie Súdwest-Fryslân – Herindeling en Bestuurskracht’ (2014).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Site met meer dan 100 routes (fietsen, wandelen, auto/motor, varen etc.) in Zuidwest Friesland (breder dus dan alleen de gemeente Súdwest-Fryslân, ook het Gaasterland ligt namelijk in de regio Zuidwest).

Terug naar boven

Beeld

- Diverse fotoseries van Súdwest-Fryslân van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Súdwest-Fryslân.

- Omroep Súdwest.

- In 2014 heeft Ivan Pakan uit Sexbierum een promotiefilm voor Súdwest-Fryslân gemaakt voor mensen uit het buitenland, waarom zij die gemeente zouden moeten willen bezoeken of er zouden moeten willen ondernemen. De film van 7 minuten, met voice over van Greg Shapiro, is humoristisch met serieuze ondertoon en is ook voor 'Hollanders' die de kwaliteiten van deze gemeente willen leren kennen de moeite van het bekijken waard.

Reacties

(2)

"Piekezijl" linkt hier verkeerd, het zou "Pikesyl" dienen te zijn (niet wegens de Nederlandse c.q. Friese vorm van de plaatsnaam, maar wegens het enkel voorkomen van http://www.plaatsengids.nl/pikesyl op Plaatsengids.nl)

Dank voor je opmerkzaamheid Jack. Omdat in tegenstelling tot bij de steden en dorpen, bij de meeste buurtschappen geen officiële spelling is vastgesteld, houd ik de Friese spelling aan als dat de enige spelling op een buurtschapsbord is. Bij Pikesyl heb ik kennelijk pas later geconstateerd dat dat daar het geval is, en verzuimd op deze pagina de naam en link conform aan te passen. Bij dezen dus alsnog.

Reactie toevoegen