Noardwest Fryslân

Streek
Noardwest Fryslân
Fryslân

noardwest_fryslan_2018_herindeling_kopie.jpg

Na diverse voorstellen en wijzigingen daarop, komt het er in 2018 in Noardwest Fryslân zo uit te zien na de herindelingen: er zijn dan nog 3 gemeenten: Leeuwarden, Waadhoeke (voorheen werknaam Westergo) en Harlingen. Voor de samenstelling zie dit kaartje.

Na diverse voorstellen en wijzigingen daarop, komt het er in 2018 in Noardwest Fryslân zo uit te zien na de herindelingen: er zijn dan nog 3 gemeenten: Leeuwarden, Waadhoeke (voorheen werknaam Westergo) en Harlingen. Voor de samenstelling zie dit kaartje.

Noardwest Fryslân

Terug naar boven

Status

- Sinds 2011 is de provincie Fryslân door de provincie ingedeeld in 5 regio's (voorheen waren dat er 6. De regio Midden is vervallen). Eén van deze regio's is Noardwest Fryslân.

- De regio Noardwest Fryslân omvatte sinds 2011 de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen, Littenseradiel, Menameradiel en Het Bildt. Sinds 2014 is de gemeente Boarnsterhim door herindeling niet meer van toepassing.

- De provincie heeft in december 2011 voorgesteld om de laatstgenoemde 5 gemeenten samen te voegen tot één nieuwe gemeente. Ontwikkelingen sindsdien zijn dat de gemeenteraad van Littenseradiel in 2013 heeft besloten dat die gemeente in 2018 over 3 omliggende gemeenten wordt verdeeld, en dat de gemeenteraad van Harlingen in juli 2013 heeft besloten dat zij die gemeente zelfstandig wil laten blijven. De resterende 3 gemeenten plus een deel van de gemeente Littenseradiel fuseren in 2018 tot de gemeente Waadhoeke. En in 2018 wordt de gemeente Leeuwarderadeel toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden. Daardoor bestaat de regio Noardwest Fryslân vanaf 2018 dus nog uit de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het noordwesten van Fryslân (Westergo) was in de vroege middeleeuwen een centrum van rijkdom, macht en edelsmeedkunst. Vooral rondom het dorp Wijnaldum bij Harlingen zijn opzienbarende goudvondsten gedaan, waaronder de beroemde - bij Wijnaldum beschreven - koningsfibula. Hieruit wordt duidelijk dat dit gebied een voorname positie innam binnen het Friese koninkrijk van die tijd. In het Archeologisch Steunpunt Wijnaldum wordt deze geschiedenis zichtbaar gemaakt. Het Steunpunt is gevestigd in de consistorie achter de kerk. Het Steunpunt is onderdeel van het samenwerkingsverband Terpenland en organiseert onder andere wandelingen langs de terpenreeks, onder leiding van een gids. In het Steunpunt (opgericht naar aanleiding van de vondst van de gouden fibula in 1953) kun je tevens de verworven voorwerpen bewonderen, gevonden door amateurarcheoloog Gerke van Dijk. De voorwerpen zijn gevonden in de terpen rond Wijnaldum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Streekwurk Noardwest Fryslân is een initiatief van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Deze partijen werken vanuit de Streekagenda Noardwest Fryslân 2014-2010 de komende jaren aan de ontwikkeling van het gebied. De Streekagenda zet in op de thema’s economie, bereikbaarheid, leefbaarheid en de relatie tussen stad en platteland. Het projectbureau ondersteunt daarnaast projectideeën van inwoners die bijdragen aan de doelstellingen en ambities voor Noardwest Fryslân.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noardwest Fryslân (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Weekkrant De Bildtse Post is trots op het feit dat het een van de laatste nog overgebleven onafhankelijke kranten in ons land is. Al sinds de oprichting in 1934 zetten ze zich in om het nieuws kritisch maar objectief te verslaan. Ze hebben daarbij uiteraard extra aandacht voor het 'Bildts en Bildts aigene', de unieke taal en cultuur. Naast het 'grote' nieuws staat de krant elke week vol met achtergronden, columns, sport, cultuur, het feuilleton en nog veel meer. Voor Het Bildt en Bilkerts een niet te missen krant. Het verspreidingsgebied is grosso modo ongeveer de regio Noardwest Fryslân minus Leeuwarden en Harlingen, plus de gemeente Ferwerderadeel. - Nieuws van de Bildtse Post op Facebook.

- Veiligheid: - Politie Noardwest Fryslân.

Reactie toevoegen