Skingen

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Skingen.JPG

Het kerkje van Skingen, van zeer nabij

Het kerkje van Skingen, van zeer nabij

_MG_3367.JPG

Mooi hoekje in Skingen

Mooi hoekje in Skingen

_MG_3364.JPG

Het hele verhaal over Skingen

Het hele verhaal over Skingen

Skingen

Terug naar boven

Status

Skingen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Schingen. Overigens zijn de plaatsnamen in de toenmalige gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Skingen ligt OZO van de dorpen Peins en Dongjum, ZO van het dorp Ried, ZZO van het dorp Slappeterp, ZW van de dorpen Menaam en Berltsum, NW van het dorp Dronryp, N van de A31, NNO van het dorp Wjelsryp, NO van het dorp Zweins, ONO van de stad Franeker en O van het dorp Schalsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Skingen 15 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ca. 110 inwoners, maar nu in ca. 45 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Skingen bestond al rond het begin van de jaartelling. In de omgeving zijn overblijfselen uit de Romeinse tijd gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Skingen heeft 3 rijksmonumenten. Het betreft alledrie terpen.

- In de 12e eeuw moet er in Skingen al een kerk hebben gestaan. In de 19e eeuw raakt de kerk in verval. In 1877 wordt overgegaan tot de bouw van de huidige Hervormde (thans PKN) kerk (Buorren 29). De architect was Foppe Foppes Brouwer uit Cornjum, de bouw is uitgevoerd door de Gebr. Keuning uit Ternaard en St. Annaparochie. De kosten bedroegen fl 9.792,-. De kerk is gebouwd op de fundamenten van de vorige en is op 20 april 1878 opgeleverd. Het kerkje, dat een vijfzijdige koorsluiting heeft, heeft een neoklassieke bouwstijl.

In 1998 is de kerk aan restauratie toe en is daarom toen voorlopig gesloten. Pas in maart 2002 gaan de restauratiewerkzaamheden van start. De kerk kreeg nieuw sanitair, een nieuwe verwarming, de ramen kregen een speciale behandeling en de vloer is opgeknapt. Daarnaast kwam er een nieuw plafond, zijn de muren van kerk en toren opnieuw gevoegd, en zijn verrotte balken en dakpannen vervangen. De kansel, die scheef hing, is hersteld. De banken zijn volgens een nieuw systeem geplaatst zodat ze verschoven kunnen worden. Omstreeks 75 cm onder de huidige vloer zijn meer dan 10 oude grafstenen gevonden, waaronder een grote uit 1614, waarschijnlijk het graf van Tiete Baerdt, destijds gemeentesecretaris. Deze grafstenen zijn opnieuw toegedekt. Het orgel is in 1912 gebouwd door orgelbouwers Bakker en Timmenga te Leeuwarden en in 2003 door hen gerestaureerd. Ter begeleiding van de restauratie is Stichting Tsjerke en Toer Skingen opgericht. Omdat de kerk geen rijks- of gemeentelijk monument is, was het een extra grote uitdaging om fondsen voor de restauratie te verwerven. Financiële steun kwam van de inwoners van het dorp zelf, de kerkvoogdij, de gemeente Menameradiel, het provinciale fonds Frysk Erfskip, en een aantal bedrijven, fondsen en instellingen. De gerestaureerde kerk is op 21 april 2003 officieel overgedragen aan de kerkeraad, de eerste dienst in de gerestaureerde kerk is gehouden op 1 juni 2003.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Skingen en Slappeterp.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Skingen.

Reactie toevoegen