Deinum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Deinum kerk JD [640x480].JPG

Deinum, dorpsgezicht

Deinum, dorpsgezicht

Deinum

Terug naar boven

Status

- Deinum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- Onder het dorp Deinum valt ook een deel van de buurtschap Ritsumasyl.

- Deinum werkt op veel gebieden samen met de kleine buurdorpen Blessum en Boksum en de buurtschap Ritsumasyl. Zo is er bijv. een gezamenlijke Dorpskrant.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1397 Deynim, 1420 tho Deinum, 1439 to Deynum.

Naamsverklaring
Mogelijk ontstaan uit Dagingahem* = heem 'woonplaats, woning' van de Daginga*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Dago met als betekenis 'van de lieden van Dago'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Deinum ligt W van Leeuwarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Deinum 74 huizen met 496 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2014 is de nieuwe rondweg Haak om Leeuwarden gereed gekomen. Voorheen bestaande infrastructuur, zoals de N31 in deze omgeving, is hiermee overbodig geworden en opgeruimd. Dit biedt kansen voor de dorpen Deinum, Boksum en Ritsumasyl om vrijkomende gebieden opnieuw in te richten, oude verbindingen te herstellen en nieuwe aan te leggen. Zo is Deinum-Oost in 2015 opnieuw ingericht. Er komt een nieuwe vaart en het laantje tussen het dorp en It Holt wordt hersteld. Ook wordt het sportcomplex verplaatst en komen er op de plek van de vroegere N31 kavels voor wonen en werken. Voorheen was er jarenlang geen ruimte voor woningbouw in het dorp.

Door de ontwikkeling van een nieuwe vaarweg van Deinum naar Boksum aansluitend op het Boksumersoal, in combinatie met de recent aangelegde vaarroute richting Marsum, ontstaat zo een nieuwe vaarroute tussen de Swette en de Kleiroute, waardoor het Van Harinxmakanaal wordt ontlast van pleziervaart. Verder komt aan het Van Harinxmakanaal, in het verlengde van het Sylster Rak, een jachthaven. Die haven staat via de nieuwe vaart ook in verbinding met de Boksumer Soal.

Terug naar boven

Bedrijvigheid

- Misschien heb je je weleens afgevraagd, als je er voorbij reed, wat het Brandstoffendepot van Defensie op Trekwei 12 (vanuit het dorp gezien aan de overkant van en langs het kanaal) eigenlijk inhoudt. Het is een afdeling van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). Bijzonder is dat de locatie niet is gekoppeld aan het pijpleidingnetwerk van Defensie, maar dat de voorraad vanuit Rotterdam met een tankschip wordt aangevoerd. Zij leveren dit vervolgens door aan Vliegbasis Leeuwarden. Het depot omvat 2,5 miljoen liter kerosine. Wat daar allemaal bij komt kijken, is te lezen in de reportage over Brandstoffendepot Deinum in Defensietijdschrift Materieelgezien, april 2014:

"Een ploeg van 4 man runt het kerosinedepot in Deinum. Ieder heeft een eigen rol en expertise binnen de groep. ‘Onze kennis en ervaring sluiten perfect op elkaar aan’, vertelt rayonhoofd Riekelt de Vries. ‘Omdat we zo’n klein clubje zijn, vervullen de mannen verschillende functies. Zo kan iemand verantwoordelijk zijn voor het elektrisch- of werktuigbouwkundig onderhoud van de installaties, maar test hij ook de kerosine die binnenkomt. Met zijn vieren doen we het lossen, checken, testen, onderhouden en afleveren helemaal zelf.’

Bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden komen veel veiligheids- en milieuregels kijken. ‘Los van alle persoonlijke certificeringen is het stap voor stap volgen van de werkprocedures erg belangrijk’, vertelt het rayonhoofd. ‘Zo is het lossen van het tankschip niet zomaar gedaan. Eerst kijken we of de zegels op alle compartimenten van het tankschip niet verbroken zijn. Daarna testen we de kerosine en vergelijken die met de afleveringspapieren van de raffinaderij. Pas als alles is goedgekeurd, begint het daadwerkelijke lossen en pompen we de kerosine in de hoofdtanks. Dat betekent veel papierwerk, want elke stap rapporteren we. Uiteindelijk zorgen al die stappen ervoor dat we zeker zijn van een veilige werkomgeving en van het leveren van een goed product. Want een klein beetje vuil of water in de brandstof kan al schadelijk zijn voor een F-16.’

De eerste checks zijn aan boord van het binnenvaartschip en daarna nog een keer op het DPO-terrein in Deinum. Monsters uit de hoofdtanks gaan naar het laboratorium voor een test. ‘Na het lossen moet de kerosine in de hoofdtanks eerst 24 uur rusten. Dit gebeurt onder meer om de statisch-elektrische lading eruit te krijgen. Zo voorkom je explosie- en brandgevaar. Op aanvraag leveren wij aan de vliegbasis via een ondergrondse pijpleiding. Maar we zitten heus niet stil als er geen leveringen zijn. We zijn druk genoeg met het plegen van onderhoud aan de installaties, pijpleiding, gebouwen en terreinen.'"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deinum heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde (PKN) kerk (Tsjerkepaed 3) met toren en kerkhof, en de bijbehorende terp. Deze kerk is door zijn unieke en karakteristieke uivormige torenbekroning zeer bekend in Friesland. In de volksmond staat deze grote ui op de spits bekend als 'de sipel'. De geschiedenis begint hier tussen 800 en 1000 jaar na Christus. Het eerste kerkje was waarschijnlijk van hout. Tussen 1050 en 1200 stond er een tufstenen kerkje. Later zijn de zijmuren verlengd en is het vijfzijdige koor bijgebouwd. Het is niet bekend of de eerste kerkjes in die tijd een toren hadden. De huidige toren is gebouwd tussen 1550 en 1567. Het is een robuuste, laatgotische toren. De geledingen zijn mooi versierd met bewerkte steen. De uivormige torenbekroning is een uiting van renaissance en is in 1589 aangebracht. De toren en de kerk zijn de afgelopen eeuwen een aantal keren gerestaureerd. Enkele keren zag het er naar uit dat kerk en toren zouden moeten worden afgebroken, maar zover is het gelukkig nooit gekomen. Het door Willem Hardorff in 1865 vervaardigde kerkorgel was in 2016 aan restauratie toe. In 2017 is dat uitgevoerd.

Nog een bijzonderheid van deze kerk is dat de toren in 2016 eindelijk weer zijn 2e klok heeft gekregen. Meer dan 250 jaar hing in de toren met uivormige spits namelijk maar 1 klok. De 2e klok is aangeschaft dankzij sponsoring door Stichting tot Behoud van Monumenten in Menameradiel. Deinum heeft daardoor weer de beschikking over een mannen- en een vrouwenblok (boppeslach). De Deinumerklok geldt als een klankmonument van grote nationale waarde. Het unieke is dat hij nooit is gerestaureerd en nog net zo in de toren hangt zoals hij in 1544 is gegoten. De Duitsers hebben hem in 1943 uit de toren gehaald om het metaal te gebruiken voor wapens, maar tot omsmelten is het gelukkig niet gekomen. De klok is later teruggevonden op een schip in een Duitse haven en daarna op zijn oude vertrouwde plek teruggehangen.

- Molen Heechhiem is in 1936 gebouwd voor de bemaling van de Heechhiemsterpolder. De molen staat W van Deinum, aan de Blessumervaart, vlak bij het Van Harinxmakanaal. Het is een maalvaardige Amerikaanse windmotor met 18 bladen van het type Record. Van 2002-2004 is de molen gerestaureerd in opdracht van Stichting Molens in Menaldumadeel, die de molen in eigendom heeft. De windmotor is op afspraak te bezichtigen.

- Piet Heeringa uit Deinum heeft een ‘tik’ van schoolplaten. Het begon allemaal met de plaat ‘Bos- en weidevogels’. Die hing vroeger altijd bij meester Humalda in het lokaal van de lagere school. Jaren later zag Piet de plaat ergens te koop staan. Hij aarzelde geen moment en schafte hem aan. Het was een van de eerste van de verzameling, die inmiddels meer dan 2500 platen bevat. Misschien ken je ze zelf nog wel van vroeger op je eigen school. De platen van Cornelis Jetses en van Koekoek. Koeien in een weiland, of wilde dieren op de Afrikaanse steppe. De collectie omvat o.a. aardrijkskundige, geschiedkundige en Bijbelse schoolplaten. De oudste stammen uit de 19e eeuw.

Heeringa was en is altijd gespitst op de mogelijkheid nieuwe schoolplaten voor zijn collectie te verwerven. Zo kwam hij eens in contact met een oude leerkracht, die zijn verzameling van de hand wilde doen. Piet beloofde een goede bestemming voor ze te vinden en nam alle platen over. Vevolgens dacht hij: "Misschien vinden anderen mijn verzameling oude schoolplaten ook wel mooi", en besloot in 2009 de stal van zijn boerderij te verbouwen tot Schoolplatenmuseum. Zie ook de videoreportage over het Schoolplatenmuseum door Omrop Fryslân (2009). Overigens is ook de stelpboerderij waar het museum in gevestigd is, het bekijken waard. Het pand dateert uit 1888 en is ontworpen door de beroemde Friese architect Willem Cornelis de Groot (in de volksmond 'W.C.'), die o.a. ook het Diaconessenhuis en het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden heeft ontworpen.

- Kunstwerk De Sipel van kunstenaar Ids Willemsma verwijst naar de beroemde uivormige (sipel is Fries voor ui) top van de kerktoren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Deinum Open Air (op een zaterdag in juli, 1 x in de 2 jaar, in de oneven jaren) is een festival dat nieuw talent een kans biedt om op te treden met topmuzikanten.

- Voor een indruk van Dorpsfeest Nocht & Wille voor de kernen Deinum, Blessum en Ritsumasyl (weekend begin september) vermelden wij hier het verslag van editie 2019: "Ook dit jaar weer een goed gevuld programma over drie dagen, met voor ieder wat wils. Dit jaar was gekozen voor een Western thema: “Once Upon a time in Deinum”. Donderdagmiddag hebben de peuters en basisschoolkinderen zich vermaakt met diverse Wild West spelletjes in en rondom de feesttent. Daarna was er een uitdagende Western survival met 13 klim- en waterhindernissen waar meer dan 45 kinderen (en een paar volwassenen) vol enthousiasme aan hebben meegedaan. In de avond waren er Swinging Saloon games; een “Swingcafé”, onder leiding van de zingende cowboys van Disco Silver werden de groepen getest op muzikale kennis door quizvragen en geluidsfragmenten. Vrijdag werd er weer traditioneel gekaatst, 14 parturen gingen van start. De winnaars waren Jan van der Mey, Tiemen Jansma en Willem Reitsma. Tegelijk werd er ook Jeu de boules gespeeld, ruim 20 deelnemers speelden meerdere partijen onder het genot van koffie, thee, toastjes en rode wijn. De middag werd afgesloten met een demonstratie Wild Western Line dancing.

‘s Avonds was in de tent stand up comedian Jacob Spoelstra te gast, terwijl in de kantine van SF Deinum ook gekeken kon worden naar de voetbalwedstrijd Duitsland – Nederland. Aansluitend was er een borreloerke totdat om 22.30 uur het de beurt was aan de “Suskes” die vele jonge en oude voetjes van de vloer kreeg, het was een zeer drukke en geslaagde avond. Zaterdagmiddag werd er gekostumeerd gevolleybald, met 23 teams een grote opkomst. Ondanks een paar regenbuien, kon dit de pret niet drukken. Er werd fanatiek gespeeld. Het team Peaky Blinders won de eerste prijs, het team Slachtofferhulp was het best verkleed. Aansluitend was er Deinum Culinair, nu nieuw van opzet met een BBQ. Vanwege de slechte weersvoorspelling stonden de kramen van de voor- bij- en nagerechten in de tent. Over de BBQ gerechten is nog lang nagepraat; de rook was tot ver zichtbaar... Tussendoor waren er muzikale optredens van Koen, Joint Adventure en Albert Hessels. De laatste uurtjes van het dorpsfeest werden muzikaal afgesloten door Disco Silver. Met hartelijk dank aan al onze vrijwilligers, sponsors en natuurlijk alle bezoekers! Els, Laurens, Kai, Ingrid, Lisanne, Liesbeth, Tjalling, Ruud, Frank en Denise."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Op 25 april 2018 hebben Dorpsbelang, Vogelwacht Boksum en Omkriten en Landschapsbeheer Friesland (LBF) de oeverzwaluwwand in Deinum feestelijk geopend. De wand biedt niet alleen plaats voor oeverzwaluwen, maar ook voor vleermuizen. Toen de Haak om Leeuwarden werd gerealiseerd, werd de oude N359 in deze omgeving overbodig. De weg werd weggehaald en daardoor kwam er een flinke strook vrij waar ruimte is voor sport, recreatie en natuur. Martijn Broekman van LBF: “Het bijzondere was dat oeverzwaluwen zich in 2016 spontaan vestigden in tijdelijke zandbulten die ontstonden bij de sloop van het viaduct over het Van Harinxmakanaal. Later vestigden de vogels zich ook in bulten zand die ontstonden bij de aanleg van de nieuwe vaart richting Deinum.” Helaas waren deze bulten zand tijdelijk. Dorpsbelang en Vogelwacht Boksum kregen het idee om een permanente verblijfplaats voor de dieren aan te leggen.

“Met dat idee zijn Dorpsbelang Deinum en de Vogelwacht naar de gemeente gegaan. En zo kwam de gemeente weer bij LBF met de vraag om een voorstel te maken voor de aanleg van een oeverzwaluwwand”, vertelt Martijn Broekman. In het projectplan dat LBF voor de gemeente maakte is ook rekening gehouden met vleermuizen. Aan weerskanten van de zwaluwwand zijn muren met een dubbele spouw gebouwd die het zand tegenhoudt en tevens ruimte bieden voor vleermuizen. De oeverzwaluwwand is gebouwd op een in het oog springende locatie zodat men de wand kan zien als men het dorp binnenrijdt. “Omdat we vonden dat de wand zichtbaar moest zijn hebben we besloten het op een eiland aan te leggen. Het water rond het eiland is voorzien van ecologische oevers en ondiepe paaiplekken voor amfibieën en vissen. En door de gracht voorkom je dat nieuwsgierigen te dichtbij komen. Het omliggende terrein, bijna anderhalve hectare, wordt ingezaaid met inheemse bloemenzaden waar wilde bijen en andere insecten weer van profiteren.”

Martijn Broekman denkt dat de kans groot is dat de wand snel gebruikt gaat worden. “Er zijn al oeverzwaluwen bij de wand gezien. Bovendien zijn eerder aangelegde wanden altijd een groot succes en bovendien zaten rond deze locatie al eerder spontaan oeverzwaluwen. Alle gaten in nieuwe oeverzwaluwwanden worden meestal snel bezet en blijven dat meestal jaar na jaar. Er is dus een grote behoefte aan goede nestgelegenheid voor oeverzwaluwen.” (bron: Landschapsbeheer Friesland)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Deinum.

- Nieuws: - Nieuws uit Deinum op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsbelang Deinum is opgericht in 1914 en zet zich in voor de leefbaarheid en welzijn van de dorpsgemeenschap, voor de belangen van de bewoners en het algemeen belang. De afgelopen jaren, maar ook de komende jaren staat het dorp voor vele veranderingen. Dorpsbelang zet zich in om ‘de stem van het dorp’ te laten horen aan de vele tafels die zich bezig houden met de veranderingen in het dorp. Hierbij een greep uit de activiteiten van de vereniging: Herinirichting Deinum oost; Realisatie van het nieuwe sportcomplex; Aanleg van het fietspad langs de Skimerewei naar Leeuwarden; Ondersteuning en facilitering van het tot stand komen van een omni-vereniging van de gezamenlijke sportverenigingen in het dorp; Aanschaf van AED’s met de daarbij behorende werving en training van vrijwilligers die in geval van nood om kunnen gaan met een AED; Onderhoud en mogelijke overname van groenvoorzieningen van de gemeente in het dorp.

Naast deze zaken vallen er tal van commissies en werkgroepen onder de vereniging die zich inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp. Voorbeelden hiervan zijn: Uitvaartvereniging de Eendracht; Website www.deinumdorp.nl; De speeltuincommissie; De activiteitencommissie (organiseert o.a. het jaarlijkse mysteriespel/dierengeluidenspel en de succesvolle ponymiddag voor kinderen); Werkgroep Doe en No (zet zich in voor het vastleggen van de geschiedenis van het dorp). Bent u nog geen lid van Dorpsbelang? Word dan nu lid. Hoe meer leden, hoe luider de stem van het dorp klinkt bij overheden en instanties die invloed uitoefenen op het dorp. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt slechts €8.- per jaar."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Samenwerkingsschool SWS Twaspan is ontstaan vanuit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. De school staat open voor alle leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging en heeft ca. 100 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Alle klassen zijn in combinatiegroepen ingedeeld, steeds twee groepen bij elkaar. In alle lokalen zijn digitale schoolborden met touchscreens aanwezig. We hanteren als school de principes van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Daarnaast willen we een drietalige school zijn, naast Nederlands bieden we Engels en Fries aan van groep 1 t/m 8. De school beschikt over een ruime gemeenschapsruimte, een keuken, bibliotheek en een gymlokaal. Daarnaast beschikt de school over een centraal schoolplein met tuin en een pleintje. In de naaste omgeving zijn sportvelden en een speeltuin te vinden."

- "Kinderdagverblijf Deinum is een gezellige en persoonlijke kinderopvang. Individuele benadering van ieder kind staat voorop. Samenspelen. Bij ons is het niet 'ieder voor zich' of het recht van de sterkste, maar leren samen te leven met elkaar. Het kind leert bij ons te wachten op het speelgoed dat het zo graag wil hebben, tot het kind wat er mee speelt klaar is. Kinderen leren voor elkaar te zorgen door drinken of fruit uit te delen of te helpen met tafel dekken. De leidster is hierin de spil, altijd vriendelijk en geduldig en altijd beschermend. Groter groeien. Het speelgoed en de omgeving dagen je uit om te ontdekken en te proberen. Bij groter groeien hoort eindeloos kunnen spelen, klimmen, vallen en weer opstaan. Het houten speelgoed is zo gemaakt dat er genoeg ruimte blijft voor eigen fantasie. Dus geen knopje op de brandweerauto voor de sirene want de sirene maak je zelf! De mooie stoffen poppen dagen het kind uit te fantaseren dat de pop drinkt, slaapt, lacht of huilt. En als het kind zelf in het weekend zijn knie gestoten heeft, dan krijgt de pop een pleister op zijn knie. Geprikkeld worden om te fantaseren en te bewegen, daar word je groot van.

De buitenschoolse opvang (BSO) heeft een eigen gezellige plek binnen Kindercentrum Deinum voor de kinderen die uit school komen. Door onze locatie bij SWS Twaspan kunnen de kinderen zonder het schoolterrein te hoeven verlaten zo naar onze groepsruimte lopen. We hebben een huiselijke woonkamer waar de kinderen worden verwelkomd door hun vaste leidster. Hier kunnen ze tot rust komen na een lange schooldag en lekker ontspannen. Ze beginnen met een kopje thee, fruit, ontbijtkoek en krentenbrood. De verhalen over wat ze beleefd hebben vandaag worden verteld. Dan gaat het tosti apparaat op tafel en mogen ze hun eigen tosti's maken. De rest van de dag kiest ieder kind zelf wat het graag wil doen. Er kan binnen worden gespeeld met allerlei soorten speelgoed. Of ze kunnen een spelletje doen, knutselen of timmeren aan de timmertafel. Buiten spelen mag natuurlijk ook! Het schoolplein, de tuin van het kindercentrum en de speeltuin achter de school; er is zoveel te doen!"

- Muziek: - Fanfare Advendo is er van en voor de dorpen Deinum, Blessum en Boksum. "In ons korps spelen we op bugels, cornetten, trompetten, F-hoorns, saxofoons, baritons, euphoniums, trombones, bassen en slagwerk. Speel je op zo'n instrument? Of wil je het leren? Wanneer je op muziekles gaat of bij het korps speelt, krijg je een instrument van het korps om te gebruiken. Hiervoor betaal je geen extra kosten. Elke maandagmiddag geeft Hilda Wiersma les aan iedereen die een blaasinstrument wil bespelen. Volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Ook op slagwerk zijn lessen mogelijk. Na ongeveer een jaar muziekles mag je meespelen in het jeugdkorps. Heb je je A-diploma (of speel je op minimaal A-niveau) dan speel je mee in het fanfareorkest. Ben je geïnteresseerd? Bel dan met Pieter Bouwma, tel. 058-2542232."

- Sport: - Sportvereniging SF Deinum (SFD) bestaat sinds 2016, als fusievereniging van vier clubs, te weten DTD, S&S, Sparta '59 en TDK. De vereniging biedt voor alle leeftijdscategorieën veel keus om te sporten: je kunt er terecht voor kaatsen, korfbal, voetbal, volleybal, gymnastiek en jazzdance. In competitieverband of aangenaam bezig met gelijkgestemde liefhebbers op bijvoorbeeld een doordeweekse avond. Het nieuwe sportcomplex heeft, tussen de vier prachtig aangelegde sportvelden, een eveneens zeer fraai clubgebouw gerealiseerd dat aan alle hedendaagse eisen voldoet. Voor de sportliefhebber een ideale locatie om zijn/haar sport te beleven, zowel actief als passief. SFD, met naast leden uit het dorp zelf ook leden uit de buurkernen Boksum, Blessum, Jellum, Weidum, Bears, Marsum, Ritsumasyl en Leeuwarden, is een laagdrempelige vereniging waar iedereen welkom is en aan een ieder de gelegenheid wordt geboden zich thuis te voelen.

- "Squadra Deinum is een wielrenvriendenploeg uit de Trije Doarpen te weten het genoemde dorp plus de buurdorpen Blessum en Boksum. Het is geen officiële vereniging en je kunt er geen lid van worden. Squadra is begonnen met een aantal liefhebbers die elk jaar trainden voor de Fietselfstedentocht. Na de tocht werd door de meeste fietsers de fiets aan de sok gehangen tot het jaar daarop. Vanaf 2000 is deze groep langzaam groter geworden met fietsers die het fietsen als een goed alternatief zagen voor het korfballen. In 2005 kreeg de fietsploeg een eigen tenue en werden ook de tochten naar het hooggebergte georganiseerd. Het aantal fietsers zit nu op rond de 20. Er wordt elke week 3 keer gefietst: Elke dinsdag om 19.00 uur. Meestal op tempo (voor wat het waard is). Elke vrijdag om 19.00 uur. Gevarieerd tempo in overleg met afsluiting in de lokale horeca. Zondag met starttijd in overleg. Meestal duurtraining met een lager tempo. Jaarlijks buitenlandochten: Lang weekend met een klassieker. Week hooggebergte met als het even kan een cyclo. In het menu Buitenland op onze site staan de details van deze tochten door de jaren heen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Deinum kerk.

Reacties

(2)

Goedendag. Ik heb uw site ontdekt dankzij een artikel in BN De Stem in 2019.
Ik zag in een Friese Facebook-groep een oude kaart van Friesland, waarbij er twee verschillende schrijfwijzen waren voor Friese plaatsnamen die eindigen op -um.
Plaatsen als Boxum en Baijum zijn geschreven zoals hier, maar veel andere plaatsen eindigen op -ú. Zoals Deijnú, Beetigú en Berlickú (nu Deinum, Beetgum en Berlikum).
Is er een logische verklaring waarom deze twee schrijfwijzen zo werden gehanteerd?

Al vast ontzettend bedankt voor uw reactie.
En o ja, ik ben ruim 60 jaar geleden geboren in Deinum, vandaar dat ik via deze plaats reageer.

Tamme Bergsma

Dit zegt mij niets. Maar wellicht is er iemand die dit leest en die het wel iets zegt en die hierop reageert. Mocht dat het geval zijn, dan laat ik u dat weten. Hebt u toevallig nog een link naar die kaart? Zodat ik 'mee kan kijken'. Verder heb ik de pagina inhoudelijk nog wat verder uitgewerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen