Ingelum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Engelum..JPG

Ingelum in zicht.

Ingelum in zicht.

Engelum. (2).JPG

In Ingelum.

In Ingelum.

Engelum (2).JPG

Kerk van Ingelum.

Kerk van Ingelum.

Engelum.JPG

Nog even omkijken naar Ingelum.

Nog even omkijken naar Ingelum.

Ingelum

Terug naar boven

Status

- Ingelum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- Ingelum en de buurdorpen Bitgum en Bitgummole werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen. Gezamenlijk worden ze dan ook als 'drielingdorp' beschouwd (vergelijkbaar met Lekkum / Miedum / Snakkerburen).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Engelum. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ingelum ligt OZO van het dorp Berltsum, ZO van de dorpen Bitgum en Bitgummole, ZW van de dorpen Koarnjum, Britsum en Stiens, WZW van het dorp Jelsum, W van de Vliegbasis Leeuwarden en het dorp Lekkum, NW van de stad Leeuwarden en het dorp Marsum, NNW van het dorp Deinum, N van de A31, NO van het dorp Dronryp en ONO van het dorp Menaam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Ingelum 31 huizen met 247 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 155 huizen met ca. 390 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Aldfaers Erf is de vereniging voor dorpsgeschiedenis van Bitgum e.o. (dat e.o. staat met name voor Bitgummole en Ingelum) en is opgericht in 1978.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ingelum heeft in de jaren zeventig een flinke uitbreiding gehad. Daarna mocht er ruim 30 jaar niet meer gebouwd worden, vanwege geluidshinder van de nabijgelegen Vliegbasis Leeuwarden. De opheffing van deze bouwstop geeft het dorp nieuwe kansen.

- Het dorp heeft geen school meer, die is op enig moment gefuseerd met die van buurdorp Bitgummole en vervolgens gesloten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ingelum heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de terp uit het begin van de jaartelling N van het einde van de Tilledyk, en de Hervormde kerk op omheind kerkhof. Een herdenkingssteen bij de voordeur herinnert aan de verwoestende brand in 1975. Aan de buitenmuur hangt een fraaie zonnewijzer uit 1875. De klimop ernaast is een broedplaats voor kauwen. De toren is in 2009 gerestaureerd.

- J. Bruining heeft in een voormalige kippenloods een museum van oude McCormicks trekkers en andere oude landbouwwerktuigen gerealiseerd. Het is de meest uitgebreide collectie van deze trekkers in Nederland (ca. 25 stuks).

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Feestvereniging De Maeyebeam. De Maeyebeam is een teken van herdenkingen, feesten en vruchtbaarheid. Het doel van De Maeyebeam is het organiseren van: Dorpsfeest (1x in de 4 jaar), Herdenkingen, Kinderspelen, Koningsdag met korpsen en verklede kinderen op versierde fietsen door de dorpen, Nieuwjaarsduik, Leuke excursies. De vereniging heeft ca. 500 leden. De activiteiten van De Maeyebeam zijn er voor alle inwoners van de dorpen Ingelum, Bitgum en Bitgummole (met de kanttekening dat leden een aanzienlijke korting op activiteiten ontvangen).

- Start en finish van de Trekker Alvestédetocht (weekend in juni, in 2018 voor de 24e keer) zijn in Ingelum. Het is een tocht met alleen oldtimer trekkers.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ingelum.

- Dorpshuis: - Het is een mooi verhaal waar de naam van Dorpshuis Skerne Wibe vandaan komt, vandaar dat wij dat graag citeren van de site van het dorpshuis: "Wybe Sjoerds, zoon van Sjoerd Wybe toe Groustins of Grovestins en van Renske Mockema, is in 1464 geboren. Zijn eigenlijke geslachtsnaam is Sirtema, doch zijne voorouders hebben den naam van Grovestins, het dikke kasteel, aangenomen, naar een sterk Huis door zijn oud-overgrootvader tegen de invallen der Noormannen te Ingelum gebouwd. Men wil dat hij 'Scherne Wybe', d.w.z. 'geschoren Wybe', werd bijgenaamd, hetzij hij een der eersten was, die de gewoonte om den baard te laten scheren volgde, hetzij hij, tegen het gebruik der Friezen, die lang en nederhangend haar droegen, zijn kruin liet scheeren, hetzij vrijwillig hetzij als boete hem opgelegd, wijl hij zijn handen aan een monnik had geslagen. Hij was een der voornaamste edelen, onder de vetkoopers en als krijgsman zeer gezien. Zijn gewoon zeggen was 'Neat te froed, neat to tjoed' (niet te goed, niet te kwaad). Deze spreuk is ook het devies van het wapen, en gaf aanleiding tot een ander Friesch spreekwoord: "Het is een man als Scherne Wybe", waarmede men een man met goede en slechte hoedanigheden begaafd aanduidde."

- Sport: - Omstreeks 1850 wordt er in Ingelum al gekaatst. De wedstrijden worden in die tijd meestal georganiseerd door de plaatselijke kroegbaas. Rond de jaren 1880-1900 komt door politieke invloeden een sociaal-cultureel leven tot stand. In deze periode worden er vele verenigingen opgericht, zo wordt in 1899 ook Kaatsvereniging Sla Raak opgericht. De eerste jaren kan men financieel nog rondkomen, maar na een paar jaar wordt er steeds met een negatief saldo afgesloten, dat in 1907 oploopt tot 17,28 en een halve cent, een heel bedrag voor die tijd. Ook worden in die jaren de Volksspelen door de kaatsvereniging verzorgd. Dit brengt wel wat inleggeld op, maar het gaat net zo hard weer op aan prijzen voor de Volksspelen.

Daarom wordt besloten om aandelen uit te geven. Dit levert een bedrag op van fl 154,35. Dit geweldige succes viert men met een groot feest compleet met conferencier, muziek en extra prijzen voor het kaatsen en de spelen, met als gevolg dat het voordelig saldo weer slinkt tot fl 0,83. De jaren daarop geven steeds weer een nadelig saldo. Vanaf 1920 gaat het de vereniging financieel weer wat beter. Vanaf die tijd worden ook de Merke partijen gehouden. In 1974 krijgt Ingelum een nieuw kaatsveld, met een nieuwe berging, en een nieuw dorpshuis, met kleedgelegenheid voor de kaatsers.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ingelum.

Reactie toevoegen