Bitgummole

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Beetgummermolen.JPG

Bitgummole is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Bitgummole is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Beetgummermolen (2).JPG

Dorpsgezicht Bitgummole

Dorpsgezicht Bitgummole

Beetgummermolen (3).JPG

Een mooi straatje in Bitgummole

Een mooi straatje in Bitgummole

Bitgummole

Terug naar boven

Status

- Bitgummole is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

* Vanouds was deze plaats een buurtschap van het dorp Bitgum. Pas in 1963 heeft het de dorpsstatus verkregen.

- Bitgummole en de buurdorpen Bitgum en Ingelum werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen. Gezamenlijk worden ze dan ook als 'drielingdorp' beschouwd (vergelijkbaar met Lekkum / Miedum / Snakkerburen).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Beetgumermolen. Overigens zijn de plaatsnamen in het gebied van de sinds 2019 voormalige gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1622 Beetgumer Meulen, 1664 By de Molen1, 1840 Beetgummermolen, 1936Beetgumermolen. Begin 20e eeuw komen we ook de spellingen Beetgummermolen en Beetgunemermolen tegen, beide gedrukt op ansichtkaarten uit die periode. Hoewel de eerstgenoemde door een van de afzenders van een kaart als drukfout werd beschouwd, want hij had 1 van de 2 m'en doorgestreept. Als je twijfelt over de juiste schrijfwijze, kun je de naam natuurlijk ook gewoon afkorten, zoals de uitgever van de kaart die op deze pagina is afgebeeld, heeft gedaan :-) Vermoedelijk is de tweede hiervoor genoemde spelling ook een drukfout, omdat wij die tot heden nergens anders zijn tegen gekomen.

Naamsverklaring
Betekent molen bij Bitgum. Genoemd naar de roggemolen aan de dijk bij Bitgum, die al in de 16e eeuw bekend is. Helaas is de naamgever er niet meer; de molen is in 1862 door brand verwoest en niet weer opgebouwd. Het oostelijk deel van het dorp heet Dijksterhuizen (1502 Dyckstrahusen).(1)

Terug naar boven

Ligging

Bitgummole ligt NW van Leeuwarden en Marsum, NO van Menaam, O van Bitgum en ZW van Stiens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bitgummole 57 huizen met 494 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bitgummole is een wegdorp gelegen aan de Middelzeedijk en achter een dwarsdijk door de voormalige Middelzee, de Langestraat-Skrédyk. Deze is rond 1300 aangelegd om het achterland te beschermen tegen te hoog water. Dus een dorp op de grens van twee landschapstypes: het oude kwelderlandschap met een kleinschalige mozaïekverkaveling en het open en strakke polderlandschap van de voormalige Middelzee. In de 16e eeuw is tussen het dorp en buurdorp Bitgum de state Groot Terhorne gebouwd. De verschillende bewoners van deze state hebben veel invloed gehad op de ontwikkeling van het omringende gebied. Zij hebben onder andere een korenmolen laten bouwen waar de naam van het dorp aan is ontleend is. De molen is in 1862 door brand verwoest en niet weer opgebouwd. Ook de state is verdwenen. De begrenzing en enkele onderdelen van de tuin zijn nog zichtbaar in het landschap. In de directe omgeving van het dorp hebben nog meer states gestaan, die helaas ook de tijd niet hebben overleefd, met name Aysmastate en Bumastate.

De inwoners van Bitgummole waren voorheen op de landbouw georiënteerd. Gemengde bedrijven en gardeniers met hun grove groenten en vroege aardappelen, kleinschalige en arbeidsintensieve bedrijven. Er was ook een veiling en een landbouwschool. Door de ontwikkelingen in de landbouw - mechanisatie, specialisatie en schaalvergroting - zijn de gemengde bedrijven en de gardeniers verdwenen. De veiling en de landbouwschool ondergingen hetzelfde lot. De huidige bewoners vinden voor een deel nog hun werk in de landbouw en aanverwante bedrijven. Het merendeel echter gaat naar Leeuwarden en andere grote plaatsen voor hun werk in o.a. industrie, dienstverlenende bedrijven en het onderwijs.

De belangrijkste ontsluitingsweg was de J.H. van Aismawei, een gedeelte van de Middelzeedijk, waaraan de meeste bebouwing was geconcentreerd. Het was de doorgaande weg van Leeuwarden via Berltsum richting Minnertsga en Sexbierum. Door de aangelegde Westergoawei (S10) is de functie van de Van Aismawei als doorgaande weg vervallen. Daarnaast zijn er verbindingswegen naar verschillende dorpen: de Ingelumerdyk naar Ingelum, de Menamerdyk naar Menaam, en de Langestraat richting Stiens. Langs deze wegen is langzamerhand ook bebouwing gekomen. Door de oorspronkelijke dijkbebouwing en latere bebouwing langs verbindingswegen heeft Bitgummole geen kern waar omheen is gebouwd. Bestemmingsplannen van na de jaren vijftig hebben ervoor gezorgd dat er ook tussen de verschillende wegen werd gebouwd. Daardoor is het dorp wel wat compacter geworden, maar nog steeds zonder een echte kern. Oorspronkelijk was deze kern maar een buurtschap van Bitgum. Deze 'útbuorren' kreeg pas in 1963 de status van zelfstandig dorp. Het was toen al een dichtbebouwd streekdorp langs de Hegedyk, de voormalige Middelzeedijk. (bron: dorpssite)

- Aldfaers Erf is de vereniging voor dorpsgeschiedenis van Bitgum e.o. (dat e.o. staat met name voor Bitgummole en Ingelum) en is opgericht in 1978. "Aldfaers Erf hâldt geregeld byienkomsten dêr't sprekkers of eigen leden noege wurde om wat te fertellen oer in ûnderwerp dat gearhinget mei de skiednis fan ús doarpen. De webside is fuortkommen út it ferlet it orizjinele materiaal feilich te stellen. Op dit stuit beheind de webside him dan ek ta materiaal dat Aldfaers Erf yn besit hat. It stribjen is lykwols dat dat materiaal gâns útwreide wurdt mei guod dat minsken thús lizzen ha. It is no net mear nedich sok materiaal oan Aldfaers Erf ôf te stean. De techniken fan hjoed-de-dei meitsje it mooglik materiaal sels yn te skennen en op dizze side te publisearjen." Aldus de vereniging op haar site.

- Taco Kingma heeft in 1988 het boek 'Bitgum. Skiednis fan Bitgum en Bitgummole' gepubliceerd (292 p., uitg. Fryske Akademy, nr. 2 in de Rige steds-, doarps- en streekskiednissen, Akademy-nummer 694). Onder de link vind je een recensie van het boek. Enkele citaten hieruit: "Dit terpdoarp westlik fan Ljouwert hat in nijsgjirrige skiednis. Lizzende op in savelrêch yn it klaaigebiet, oan de râne fan it Bilt, mei in frij grutte befolking fan boeren, arbeiders en gerniers, hat it yn elke perioade de bewegingen fan de 'grutte skiednis' ûndergien. Haadlingen, reginten, patriotten en prinselju, 'kleine luyden' en sosjalisten, se dûke allegear wer op yn it ferline fan dit doarp.

(...) Ofskieding, Doleânsje en dêrmei anneks de Skoalstriid, giene net oan Bitgum foarby en mobilisearren fral de groep fan de gerniers. Oan dat alles en oan noch folle mear, wurdt omtinken jûn. Foar Bitgumers en Bitgummoolsters en lju út de wide omkriten sil it boek it libben, sa't sy of har foaralden it sels kend hawwe, wer foar eagen fiere. Mar ek oaren kinne der niget oan belibje, om't yn de skiednis fan dit doarp - om samar te sizzen - ek it ferline fan oare soartgelikense doarpen werom te kennen is."

- In december 2017 is het boek 'Tseardsje Tsjantel - Sterke stikken fan it Tsjantelgat' van Auck Peanstra verschenen. Een bundel met 128 vermakelijke verhaaltjes over alledaagse dingen en waargebeurde gebeurtenissen uit de dorpjes Bitgum, Bitgummole en Ingelum en omgeving. De sterke verhalen worden verteld vanuit de ogen van Tseardsje Tsjantel, een alter ego van de in 2016 overleden schrijfster Aukje Hoogland-Peenstra, als Fries (kinder)boekenschrijfster beter bekend als Auck Peanstra. Hoofdpersoon Tseardsje is eigenwijs, eigenzinnig, vreselijk nieuwsgierig en altijd in voor een praatje. Ze maakt altijd van alles mee; van een reisje met het koor tot vreemde zaken en belangrijke roddels uit het eigen dorp. En alles moet natuurlijk even gedeeld worden met de buurvrouw.

Aukje schreef van 1979 tot aan haar overlijden in 2016 elke maand een 'Sterk stik' voor dorpskrant 'Doarp & Sport', in totaal bijna 300 stukjes. De redactie van de dorpskrant heeft daaruit een selectie gemaakt en gebundeld in deze mooie uitgave. Tezamen laten ze een bijzondere reis door de tijd zien en een blik in de geschiedenis van de dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum. Het resultaat is een uniek eerbetoon aan een begenadigd schrijfster en een origineel document binnen de Friese literatuur. De bundel is op eigen initiatief en in eigen beheer uitgegeven door de redactie van Doarp & Sport. Het boek kost €10,- en is te bestellen via de redactie van de dorpskrant (doarpensport@hotmail.com), en ook verkrijgbaar bij o.a. boekhandel Afûk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is (opnieuw) archeologisch bodemonderzoek verricht aan de zuidrand van Bitgummole. De provincie wil meer zekerheid over de historie van het dorp, in verband met de nieuwe weg tussen Stiens en Marsum. De toekomstige route betekent een grote ingreep voor het middeleeuwse landschap. De ‘tangent' doorsnijdt op minstens drie plekken de oude kustlijnen en dijken.

- Dorpsvisie Bitgummole (2011). - Hier is de vorige Dorpsvisie, uit 1999, nog terug te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bitgummole heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de kop-hals-rompboerderij uit ca. 1870 op Dyksterhuzen 32 en de Gereformeerde kerk.

- De Gereformeerde (PKN) kerk van Bitgummole (J.H. van Aismawei 11) dateert uit 1925. De kerk is ontworpen door architect Ane Nauta uit Leeuwarden in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl. Deze bouwstijl vertoont de algemene kenmerken van de kerkbouw uit de jaren twintig voor wat betreft de ontwikkeling van de plattegrond in de richting van een waaiervorm, de vormentaal van de Amsterdamse School en het gebruik van gekleurd glas voor decoratieve motieven. De vierkante toren staat tegen de zuidoostzijde van het oostelijke portaal. Het eenklaviers orgel is in 1899 gemaakt door de firma Bakker en Timmenga.

De Gereformeerde kerk met toren is van algemene cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde: als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling; voor de geschiedenis van de architectuur binnen de kerkbouw; vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp; vanwege het bijzondere materiaalgebruik; vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieuronderdelen; vanwege de situering verbonden met de uitbreiding van het dorp; voor het aanzien van het dorp; vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur; vanwege de in grote mate aanwezige architectonische gaafheid van het interieur; in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de dorpse omgeving. De kerk en geloofsgemeenschap vallen tegenwoordig onder de PKN-gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Feestvereniging De Maeyebeam. De Maeyebeam is een teken van herdenkingen, feesten en vruchtbaarheid. Het doel van De Maeyebeam is het organiseren van: Dorpsfeest (1x in de 4 jaar), Herdenkingen, Kinderspelen, Koningsdag met korpsen en verklede kinderen op versierde fietsen door de dorpen, Nieuwjaarsduik, Leuke excursies. De vereniging heeft ca. 500 leden. De activiteiten van De Maeyebeam zijn er voor alle inwoners van de dorpen Ingelum, Bitgum en Bitgummole (met de kanttekening dat leden een aanzienlijke korting op activiteiten ontvangen).

- Toanielferiening Mei Nocht en Ynset is er van en voor de dorpen Bitgum en Bitgummole. Jaarlijks brengen ze - in een weekend in februari - een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Ingelum - Bitgum - Bitgummole (7,5 km).

- De weg tussen Bitgum en Bitgummole, genaamd It Bosk, heeft kenmerkende bomenrijen van oude iepen. De straatnaam is waarschijnlijk mede voortgekomen uit de rijkdom van bomen van het in 1879 gesloopte slot Groot Terhorne, dat halverwege lag. Veel van zulke iepenlanen zijn er niet meer in Noordwest Fryslân, omdat de iepziekte hier flink heeft huisgehouden. In de berm komt o.a. veel berglook voor. Naast de bomenlanen herinnert het grote toegangshek aan de oude state. Het terrein is nu een sportcomplex.

- "Sinds 2003 is Speeltuin It Fladderplak, gelegen op de hoek Terhornestrjitte / Klaas van der Meijstrjitte, in gebruik. De speeltuin ligt daarmee in de buurt van de beide basisscholen op een zichtlocatie (voorheen was deze gesitueerd aan de Lytsedyk). Toezicht en financiën vallen onder de verantwoordelijkheid van Pleatslik Belang Bitgummole. Met de gemeente en woningstichting Wonen NWF is een overeenkomst afgesloten, waardoor Wonen NWF het gebruikelijke onderhoud uitvoert. Kleine onkosten die zij hiervoor maken, worden vergoed door de gemeente. Investeringen zijn voor rekening van Pleatslik Belang. Door deze samenwerking is de kwaliteit van de speeltoestellen gewaarborgd en wordt de wetgeving nog nauwkeuring gevolgd. Hoe veilig een speeltuin ook is, er kan altijd een ongelukje gebeuren. Pleatslik Belang heeft hiervoor een verzekering afgesloten. It Fladderplak wordt jaarlijks gecontroleerd door externe deskundigen van de Voedsel en Waren Autoriteit."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bitgummole, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Bitgummole.

- Nieuws: - Al sinds 1963 is er de maandelijkse dorpskrant Doarp & Sport voor de dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum.

- Belangenvereniging: - Pleatslik Belang Bitgummole komt op voor de algemene belangen van de inwoners van het dorp. Zij houdt zich o.a. bezig met: het leefbaar houden van het dorp, om het wonen hier zo prettig en aangenaam mogelijk te maken, en vooral te houden; de inwoners op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de aanleg van woningen en wegen; het onderhouden van contacten met de gemeente, de woningstichting e.d. en de zusterverenigingen in de buurdorpen Bitgum en Ingelum, over zaken die aan de orde zijn; het signaleren en initiëren van nieuwe ontwikkelingen bij gemeente en provincie; het organiseren van activiteiten voor de jeugd; het zorgen voor en onderhouden van speelplaats It Fladderplak. Ze houden de inwoners maandelijks op de hoogte van ontwikkelingen middels een rubriek in dorpskrant Doarp & Sport. Via de link zijn deze artikelen ook online te lezen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Huis (It Bosk 10) is voor zover ons bekend niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Martenaskoalle is de openbare basisschool in Bitgummole. De school wordt bezocht door tegen de 100 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. Naast de basisvakken die veel op de ochtenden op het programma staan, vinden we het ook belangrijk dat de kinderen zich vaardigheden eigen maken, waarmee ze zich later, in de maatschappij van de toekomst, kunnen onderscheiden. Deze 21e-eeuwse vaardigheden zijn onderdeel van onze methode wereldoriëntatie: DaVinci. Als onze belangrijkste taak zien wij het aanbrengen van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal, lezen en informatieverwerving. Een belangrijk uitgangspunt van de school is het kind-volgend-onderwijs. Het onderwijs is zo georganiseerd dat er voor elk kind wat te leren valt op zijn/haar niveau. Kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen."

- Al ruim 130 jaar wordt in Marssum, Ingelum, Bitgum en Bitgummole christelijk onderwijs gegeven. De eerste school van onze vereniging stond in Marssum, later verhuisde de school naar Beetgumermolen. Jarenlang is de school gevestigd in het gebouw aan de Van Aismawei 19 (nu ‘De Molewjuk’). In 1956 kwamen de kleuters daarbij. Ze maakten eerst gebruik van de lokalen bij de Gereformeerde kerk en later is een lokaal aan de lagere school gebouwd. Vanaf 1976 stond de school aan de Hammeringen. Bij de opening op die locatie kreeg het gebouw de naam ‘Mooitaki’, genoemd naar een dorpje in Suriname. Via het Zeister Zendingsgenootschap ging een deel van het zendingsgeld naar de school aldaar. ‘Mooitaki’ betekent ‘goed gesproken’ of ‘goed besluit’.

In 2018 is de school samen met de Martenaskoalle in een nieuw gebouw getrokken . Als twee scholen onder een dak zitten ze, samen met de peuters van de Krobbekoer en kinderopvang Kids First, met elkaar in de Brede Skoalle Bitgummole. CBS Mooitaki biedt drietalig onderwijs aan en werkt met SWPBS. "Betere leerprestaties, minder probleemgedrag, meer tevreden leerkrachten, meer betrokken ouders: welke school wil dat niet? Schoolwide Positive Behavior Support (kortweg SWPBS) is een beproefde aanpak die scholen helpt die ambities te realiseren. De aanpak biedt handvatten om gedrag in en om de school blijvend positief te beïnvloeden en probleemgedrag tijdig om te buigen. Scholen die hun leerlingen een optimale leeromgeving willen bieden en gedragsproblemen zo veel mogelijk willen beperken, bereiken uitstekende resultaten met SWPBS. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat SWPBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten. Probleemgedrag neemt af, niet alleen op school, maar ook thuis."

- "Peuteropvang De Krobbekoer in Bitgummole is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen. Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

In Bitgummole bieden wij kinderdagopvang, peuteropvang én buitenschoolse opvang in dezelfde ruimte, namelijk de Brede School, met als voordeel dat kinderen gezamenlijk kunnen spelen in een vertrouwde omgeving. Binnen een kleinschalig kindcentrum zien kinderen van 0 tot 12 jaar vertrouwde en bekende gezichten. Peuters die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, worden tijdens de BSO opnieuw opgevangen door dezelfde pedagogisch medewerkers. Een fijn gevoel! De ruimte is al bekend en na schooltijd spelen kinderen ook met broertjes en/of zusjes die jonger dan vier jaar zijn."

- Muziek: - Op 15 mei 1945 was er een bevrijdingsfeest in Bitgummole. De notulen vermelden dat men het een geslaagd feest vond, maar het alleen jammer vond dat er geen eigen muziekkorps was om het muzikaal op te luisteren. De koe gelijk bij de horens vattend, is reeds twee dagen later, op 17 mei 1945 dus, Fanfare Looft den Heer opgericht, met direct al 34 leden. "Niet lullen maar poetsen" dus, zoals ze dat in Rotterdam noemen. :-) Oftewel geen woorden maar daden. In 1983 is het Brassband Looft den Heer geworden, omdat dat qua bezetting beter was in te vullen. Bovendien vonden sommigen de brassbandpartijen interessanter om te spelen, en was er in die tijd nog een grotere keus in de muziekstukken voor brassbands. Door de jaren heen heeft de band regelmatig hoge ogen gegooid op concoursen e.d., en dat doen ze nog altijd. Zo wonnen ze in juni 2018 glansrijk de overall 1e plaats op het jaarlijkse Surventobrass Festival. De geschiedenis van de vereniging door de jaren heen kun je lezen onder de link.

- Sjoerdtje v.d. Berg, Bauk de Groot, Gezina Donga, Janny Hoekstra en Aafke Vlasma hebben in 2014 het initiatief genomen voor de oprichting van Vrouwenpopkoor Bit(ch)beat. Het koor is er vooral van en voor de dorpen Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum, maar ze brengen hun zangkunsten ook regelmatig elders in de regio ten gehore. "Hou je ook van zingen, en heb je gevoel voor muziek? Of bespeel je een instrument dat geschikt is voor een band? Kom dan bij ons koor! We richten ons op de popsongs van nu, maar ook de liedjes van eerder voeren we uit. Enkele voorbeelden zijn nummers van Adele, Anouk, Queen, Pharrell Williams, Pink enz. Ons doel is om op een gezellige manier samen met elkaar muziek te maken en er muzikaal ook nog iets van te leren. Het seizoen loopt van begin september tot 1 mei. De repetitieavond is op maandagavond van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur in Ons Huis in Bitgummole. Lijkt het je leuk? Stuur dan een mailtje naar popkoorbbe@gmail.com of kom een keer kennismaken op een van onze repetities of bij een van onze optredens."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Beetgum is opgericht in 1949. Sportcomplex It Bosk, gelegen tussen Bitgum en Bitgummole, nog net onder het grondgebied van laatsgenoemd dorp vallend, heeft de beschikking over twee voetbalvelden (waarvan het hoofdveld met veldverlichting) en twee oefenvelden met verlichting. Verder is er een recent gerenoveerde kantine en een moderne kleedaccommodatie.

- "Volleybalvereniging Beetgumermolen is opgericht in 1955. Onze vereniging telt ongeveer 50 leden, die over 5 à 6 teams zijn verdeeld. Deze teams trainen op maandag- of dinsdagavond in de sporthal in Bitgummole. Daarnaast worden er van eind september tot begin mei wedstrijden gespeeld. De vereniging heeft drie categorieën teams: Recreatieve teams, NeVoBo teams en jeugdteams. Het recreatieteam speelt in de dorpencompetitie, de NeVoBo- en jeugdteams spelen in de NeVoBo-competitie van het speelgebied Middelsee. Het volleybalseizoen wordt afgesloten met een gezellig toernooi."

- "Billy de Klimmers is een groepje fanatiekelingen die met elkaar trainen en elkaar stimuleren om in de survivalsport op een hoger niveau te komen, en om mensen die geen wedstrijdambities hebben lekker mee te laten trainen om hun conditie te verbeteren of op peil te houden. We trainen op en om het terrein van Survivalbaan Bitgummole. In 2014 zijn de eerste stapjes gezet met wat simpele swing overs en een apenhang. Inmiddels is de baan uitgebreid en hebben we ruim 1200 m2 aan klimhindernissen. Dit betekent dat er nu werkelijk voor ieder wat wils is, van prille beginner t/m de gevorderde wedstrijdklimmer. Zo is het in de zomer van 2014 begonnen; een paar bomen, een paar gejutte touwen en klimmen maar... Doordat de 3 broers redelijk kale koppen hadden kregen ze al snel de bijnaam team Gilette."

- Duurzaamheid: - "De verschillende bewoners van de state Groot Terhorne hebben veel invloed gehad op de ontwikkeling van het omringende gebied. Zij hebben onder andere de korenmolen laten bouwen waar de naam van het dorp aan ontleend is. De molen is in 1862 door brand verwoest en niet weer opgebouwd. Vandaag de dag, ruim 150 jaar later, kan de windturbine van Bitgummole de inwoners van het dorp grotendeels van elektriciteit voorzien."

Reacties

(2)

Wat een prachtige foto. Heel fijn hebben ik en mijn vrouw Dicky hier in het 1e huisje gewoond en op 1 maand na 25 jaar. Buurman Arie B. stichtte er 1 jaar nadat wij er kwamen wonen zijn gezin en hebben er een fijne buurman aan gehad en die er nog steeds woont. Arie betekent nog steeds veel wat betreft activiteiten voor het dorp. Gezien onze leeftijd en het onderhoud aan een oud huis met veel grond noopte het ons dit gezellige door ons zelf opgeknapte huisje te verkopen. Wij wonen nu al weer bijna 3 jaar met veel plezier en woongenot bij Piet Paulusma (de weerman) om de hoek in Harlingen. Met hier wat meer voorzieningen hopen wij onze oude dag te slijten in de ons resterende jaren.
Wij wensen alle oude vrienden en/of bekenden in ons oude dorp veel plezier en woongenot toe in 2020. Groetjes Dicky en Piet.

Welke foto bedoelt u? Er staan er immers drie. Ik heb de pagina nog wat verder aangevuld. De grotere plaatsen moeten wij veelal nog uitwerken. Ook Harlingen gaan we nog verder uitwerken, dat is nog maar een beginnetje, dat komt in de loop van dit jaar goed, want per 1-7 a.s. willen wij alle beschrijvingen af hebben. Mooi dat u het zo naar uw zin hebt gehad in Bitgummole. Het lijkt mij ook een mooi dorp en mooie omgeving om te wonen. De rust en ruimte en gemoedelijkheid van het platteland en toch de grote stad met al zijn voorzieningen 'om de hoek'.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen