Dongeradeel

Voormalige gemeente
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Dongeradeel

Terug naar boven

Status

- Dongeradeel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân.

- De gemeente Dongeradeel is in 1984 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Oostdongeradeel, Westdongeradeel en Dokkum. De hoofdplaats van de gemeente was Dokkum.

- De gemeente Dongeradeel is in 2019 opgeheven en overgegaan naar de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

- De gemeente Dongeradeel omvatte de stad Dokkum, de dorpen Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Paesens-Moddergat (officieel zijn dat er 2), Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens en Wierum, en de buurtschappen Ald Terp, Betterwird, Boarnwerthuzen, Bollingawier, Dokkumer Nieuwe Zijlen (grotendeels), Dykshoarne, Ezumazijl, Fiifhuzen, Fiskbuorren, Fjildbuorren, Hantumerhoeke, Hantumeruitburen, Jewier, Kletterbuorren, Midhuzen, Mûnebuorren, Nijlân, Reidswâl, 't Skoar, Steenvak, Stiem, Teard, Teyebuorren, Tibma, Tilbuorren, Trijeboerehuzen en Wie. Dat zijn 1 stad, 27 dorpen en 27 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de voormalige gemeente Dongeradeel.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Dongeradeel lag voor het vastelandsgedeelte Z van de Waddenzee, want een deel van de gemeente ligt in de Waddenzee, met in het N de zandplaten Rif (grotendeels) en Engelsmanplaat, tussen de Waddeneilanden Ameland in het W en Schiermonnikoog in het O, waardoor de gemeente in het N ook aan de Noordzee grenst. Verder ligt in het O van de gemeente een (kleiner) deel van het Nationale Park Lauwersmeer. De gemeente ligt daarnaast NW van de dorpen Kollumerpomp, Kollum en Buitenpost, N van de dorpen Oudwoude, Westergeest, Wâlterswâld en Damwâld en De Westereen, NO van de dorpen Sibrandahûs en Jannum en O van de dorpen Lichtaard, Reitsum, Hegebeintum, Blije en Ferwert. De hoofdplaats Dokkum ligt in het Z van de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Eind 2018, dus vlak voor haar opheffing, heeft de gemeente Dongeradeel ca. 9.600 huizen met ca. 24.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in de voormalige gemeente) Dongeradeel, kun je terecht bij de Historische Vereniging Noordoost Friesland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2012 zijn in de gemeente Dongeradeel 4 Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) opgericht. Binnen deze maatschappijen in de dorpen Ee, Holwerd, Paesens-Moddergat en Metslawier zijn vrijwilligers actief die hun dorp een warm hart toedragen en die zich inzetten voor versterking van de leefbaarheid van hun dorp. Een Dorpsontwikkelingsmaatschappij voert concrete initiatieven uit voor plaatselijke woningen, gebouwen en de sociale omgeving. Ze hebben de afgelopen jaren al veel moois tot stand gebracht in hun dorpen. Wat er in het verleden is gebeurd, plus de actuele ontwikkelingen, kun je bekijken op de Facebookpagina 'Dorpsontwikkeling Dongeradeel'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De tekst van het boek 'Noordelijk Oostergo. Dongeradelen' (Herma M. van den Berg, ca. 700 pag., uitg. Staatsuitgeverij, 1983) dat met name de monumentale objecten in dit gebied beschrijft, is via de link ook online te lezen.

- Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel beheert 26 kerktorens en 7 molens in deze voormalige gemeente. Op hun site worden ze allemaal beschreven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het noordelijke deel van de voormalige gemeente Dongeradeel is cultuurhistorisch en landschappelijk gezien nog een van de meest authentieke gebieden van Nederland. Het door dijken tegen het hoge zeewater beschermde gebied kent nog weidse uitzichten en hoge luchten. Binnen deze grote ruimte bevinden zich een groot aantal mooie op terpen ontstane dorpen met een vaak besloten en naar binnen gericht karakter, te weten: Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat. Deze dorpen hebben, omdat ze nog zo goed bewaard en mooi zijn, de status van rijksmonument gekregen. Vanaf 1990 is er in deze dorpen sprake van een Beschermd Dorpsgezicht.

Om meer bekendheid te geven aan het gebied Noord-Dongeradeel en de 4 genoemde dorpen in het bijzonder, is in 2016 de Waddentour gerealiseerd. De Waddentour bestaat uit een aantal wandelroutes in en rond de 4 genoemde Beschermde Dorpsgezichten en een verbindingsroute tussen deze dorpen. Deze route voert je langs en door een aantal mooie en interessante plekken in het Noordoost-Friese landschap. De totale lengte is ca. 60 kilometer, en omvat een 3-tal varianten. Er is een route voor wandelaars, een route voor fietsers en een route voor automobilisten. Deels vallen deze routes samen maar er zijn ook gedeelten waarbij verschillende tracés worden gevolgd bijvoorbeeld van paden die alleen geschikt en toegankelijk zijn voor fietsers en/of voetgangers. Met een handige app kun je onderweg de route volgen die voor jouw manier van vervoer van toepassing is, en krijg je de wetenswaardigheden op je scherm te zien.

- In Dongeradeel daalt de bodem als gevolg van gaswinning door de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Wetterskip Fryslân heeft in 2016 deze gevolgen onderzocht en heeft maatregelen ontwikkeld om de gevolgen van de bodemdaling voor het watersysteem zoveel mogelijk te compenseren. De maatregelen bestaan uit een combinatie van peilverlaging, vergroten van waterberging en vergroten van afvoercapaciteit. Deze werkzaamheden zullen in 2017 worden uitgevoerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Het boek van de Ee (2014) is een landschapsbiografie van de Dokkumer Ee en het Dokkumer Grootdiep.

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dongeradeel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Dongeradeel. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Duurzaamheid: - De site Dongeradeel 2030 biedt een platform voor het uitwisselen en verbreiden van ideeën om deze voormalige gemeente uiterlijk in het jaar 2030 CO2-neutraal te laten zijn.

Reactie toevoegen