Ried

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

ried_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ried is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel. (© H.W. Fluks)

Ried is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel. (© H.W. Fluks)

Ried.JPG

De voormalige zuivelfabriek in Ried

De voormalige zuivelfabriek in Ried

Ried..JPG

De 17e-eeuwse, rijksmonumentale Hervormde (PKN) kerk van Ried is sinds 1871 bepleisterd.

De 17e-eeuwse, rijksmonumentale Hervormde (PKN) kerk van Ried is sinds 1871 bepleisterd.

Ried adressering (Kopie).jpg

Tot ca. 100 jaar geleden was een adres nog niet nodig. De postbode wist toch wel waar iedereen woonde. Zelfs deze kaart uit 1906 aan dhr. G. Elgersma, 'met vacantie te Ried bij Franeker' kwam gewoon te bestemder plekke aan!

Tot ca. 100 jaar geleden was een adres nog niet nodig. De postbode wist toch wel waar iedereen woonde. Zelfs deze kaart uit 1906 aan dhr. G. Elgersma, 'met vacantie te Ried bij Franeker' kwam gewoon te bestemder plekke aan!

Ried

Terug naar boven

Status

- Ried is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

- Het dorp vormt samen met de buurdorpen Boer, Peins, Schalsum en Zweins de 'Franeker Vijfga'.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Rie.

Oudere vermeldingen
1275, 1335 Rede, 1409 van der Rede, 1422 thoe Rede, 1433 Reed, 1505 Rydt, 1786 Ried.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam, ook nu nog aldaar Ried, verwant met het Oudengelse rith 'stroom'.(1)

Bijnaam
De bijnaam van de inwoners van Ried is Riedster katten. Dit komt in veel dingen tot uiting, zoals de dorpsvlag, het wapen, jachthaven It Kattegat, dorpskrant It Kattebeltsje, en het standbeeld bij de leugenbank.

Terug naar boven

Ligging

Ried ligt ZO van Tzummarum, ZZW van Minnertsga, WZW van Berltsum, WNW van Menaam, NW van Dronryp, en NO van Franeker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ried 33 huizen met 246 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp lag oorspronkelijk op een zeer lange kwelderwal die zich over een lengte van 8 kilometer uitstrekte van Boer tot Berlikum. Alle terpen van Ried lagen daarop. Aan de noordkant van de wal lag vroeger de Riedslenk, waarnaar het dorp is genoemd. Nadat die grotendeels was dichtgeslibd, heeft men vanaf Boer een vaart gegraven naar Berlikum, waar deze uitkwam in de Bordine. Het oudste deel van het dorp ligt rondom de kerk. In het begin van de 18e eeuw was dat het hele dorp, zo blijkt uit de kaart van Schotanus-Halma uit 1718. Pas in de loop van de 18e eeuw ontstaat er een vrij dichte bebouwing. Oorspronkelijk heeft de doorgaande weg waarschijnlijk over de kwelderwal rechtdoor gelopen, maar in de 17e eeuw was de omweg via de tegenwoordige Dr. Vitus Ringersstraat en de Pastorielaan er al. Vanaf daar liep toen ook al de weg naar Peins. Het dorp lag niet aan de Ried, maar vandaaruit liepen wel drie opvaarten in de richting van het dorp. De middelste kwam uit bij het kerkhof. Deze opvaart werd de haven genoemd.

Vandaag de dag is Ried een heel stuk groter. Al in de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw ontstond er lintbebouwing aan de (nieuwe) Dongjumerweg, de Berlikumerweg, de Zevenhuisterweg en de Pastorielaan. Ten noorden van het dorp is wat verspreide bebouwing ontstaan bij de haven en aan de Nieuweweg. De meeste nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden tussen de bestaande bebouwing in. Pas in de laatste decennia is er een nieuwe buurt verrezen aan de oostkant van het dorp. Recentelijk is er een nieuwe uitbreiding aan de zuidkant ontstaan. (bron: Oudried.nl)

Steenfabriek en zuivelfabriek
Van 1858 tot 1916 floreerde steenfabriek It Tichelwurk in Ried. "In de zomermaanden werkten er een stuk of twintig mannen, circa twaalf vrouwen en een aantal kinderen. Op zich was het dus een select groepje mensen, die een heel seizoen met elkaar optrokken", aldus deze genealogische site, waar je ook een mooie foto vindt van mannen die in de steenbakkerij aan het werk zijn. Van 1898 tot 1935 was er in het dorp een zuivelfabriek.

Brug in de Nieuweweg over het Wiid
Ongeveer een eeuw ligt er nu in Ried een oeververbinding over het Wiid ter hoogte van de Nieuweweg. De eerste brug kwam er na het opheffen van het ‘tichelwurk’, de steenfabriek die tot 1916 het gebied van de tegenwoordige Nieuweweg besloeg. Na de sluiting zijn langs het oude bedrijfsterrein arbeiderswoningen gebouwd. Al gauw kwam aan het eind van de straat een brug over het Wiid. De huizen, waar voorheen werknemers van de steenfabriek woonden, lagen voortaan aan weerszijden van het talud. De eerdere brug over het Wiid, die tot die tijd in het verlengde van de Anemareed lag, is toen weggehaald. Het destijds onverharde pad had een afslag naar de boerderij van Ale en Griet van der Ploeg. Rechtdoor ging het karrenpad het land in richting Firdgum. Zo konden boeren hun land bereiken. Daarna kwam een smal pad dat over bruggetjes en landhoofden leidde. Verderop verbreedde dit zich weer tot een landweg. In de zomer werd dit ‘binnenpad’ door fietsers gebruikt om sneller in dorpen als Tzummarum, Minnertsga en Firdgum te komen.

Eind jaren zestig verslechterde de conditie van de houten brug dermate dat het niet veilig meer was om er met een veewagen of ander zwaar verkeer overheen te rijden. In die tijd zijn in het kader van de ruilverkaveling een aantal wegen aangelegd, waaronder in 1968 de weg tussen Ried en Firdgum, waarna in 1970 de houten brug werd vervangen door een betonnen exemplaar. Door bodemdaling in deze regio was het de afgeelopen jaren nodig om enkele bruggen te verhogen, waaronder de brug in de Nieuweweg (en de brug tussen de ZW gelegen dorpen Dongjum en Boer, waarvoor zie die pagina). Sinds september 2019 was de brug vier maanden gestremd voor alle verkeer. Ook de scheepvaart kon er niet langs. Het verkeer werd zolang omgeleid via Tzummarum. De verhoging, waarbij het brugdeel 30 cm omhoog is gebracht, was een project in het kader van Gebiedsontwikkeling Franeker Harlingen. De vernieuwde brug is in december 2019 opgeleverd. Een wegversmalling op de brug, met aan weerszijden een voetpad, zorgt ervoor dat het verkeer wordt afgeremd en voetgangers de brug veilig kunnen passeren en op de brug op hun gemak van het mooie uitzicht over de vaart kunnen genieten zonder het risico te lopen van de sokken te worden gereden. (bron: OudRied.nl)

- In de archieven komen we in Ried twee Andla States tegen: "Alda Andela, deer een stins steet, ende Nya Andela", oftewel Oud en Nieuw Andla. Bij de Oud Andla State stond een stins.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1998 opgerichte Stichting Oud Ried. Hun doel is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met het dorp te maken heeft. Tevens houden zij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in het dorpshuis. Zij zijn altijd op zoek naar personen die hen verder kunnen helpen met o.a. foto's, krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, ansichtkaarten, en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven in het dorp is van harte welkom. Op hun site vind je, onder het menu Publicaties, diverse artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van het dorp. Onder het menu Fotoalbum vind je vele oude foto's en ansichtkaarten van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Gaswinningsbedrijf Vermillion wil tot en met 2022 gas blijven winnen uit het gasveld Ried. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dat de risico’s van de verlenging van de productie tot en met 2022 binnen de vereisten van het winningsplan uit 2012 vallen. SodM heeft de risico’s van het verlengen van de gaswinning uit dit gasveld op 18 december 2018 beoordeeld. SodM concludeert dat de winning van aardgas uit dit veld verlengd kan worden omdat er geen extra risico’s aan zijn verbonden. Vermilion is namelijk van plan hetzelfde volume te winnen als eerder gepland, maar dan over een langere periode. Vermilion heeft de gevolgen van het langer produceren in kaart gebracht, en deze beschreven in een verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit.

Het ministerie van EZK heeft SodM gevraagd of deze wijziging voor wat betreft productievolumes, bodemdaling en seismisch risico binnen de vereisten van het winningsplan uit 2012 vallen. Het totale volume aardgas dat Vermilion verwacht te produceren gedurende de verlengde productieperiode valt binnen de voorspelde bandbreedte uit het winningsplan 2012. In het winningsplan 2012 wordt een bodemdaling voorspeld van 2 cm. De verwachte extra bodemdaling als gevolg van verlengde productie zal enkele millimeters zijn en valt binnen de onzekerheidsmarge van voorspelde bodemdaling. De seismisch risico analyse die in het winningsplan 2012 is uitgevoerd, is nog steeds geldig. Dit veld valt in de laagste risicocategorie en heeft een verwaarloosbaar risico op bevingen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het gewijzigde instemmingsbesluit Ried op 30 januari 2019 gepubliceerd." (bron: Staatstoezicht op de Mijnen) De gemeente Waadhoeke vraagt in haar advies onder meer aandacht voor de effecten en risico's van bodemdaling en bodembeweging, en adviseert in het instemmingsbesluit bepaalde waarborgen in verband hiermee op te nemen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ried heeft 6 rijksmonumenten.

- Hervormde (PKN) Walburgakerk (Kerkpad 1). Na het instorten van de oude toren is in 1625 de huidige toren van twee geledingen gebouwd. In de toren hangt een klok (1634) van Hans Falck. De huidige kerk is er in 1653 tegenaan gebouwd. In 1871 is de driezijdig gesloten zaalkerk bepleisterd en voorzien van spitsboogvensters, en is het kerkhof aangelegd, door J.B. Roorda. In 1926 is de toren ommetseld en voorzien van een nieuwe ingesnoerde spits. In de torenmuur zijn oude gedenkstenen aangebracht. Recentelijk - helaas staat het jaar er niet bij - heeft de firma Vellema uit Hallum de luidklok, luidas, klepel en toebehoren gerestaureerd. De preekstoel (1727) is vervaardigd door Poules Rycles en door Cornelis Cornelisz. voorzien van snijwerk. De laatste restauratie van schip en toren heeft plaatsgevonden van 1978-1981.

Het orgel is in 1712 gebouwd door orgelbouwer Jan Fransen uit Zweins en in 1829 en 1861 gewijzigd door L. van Dam en Zonen. Over dit zeldzame orgel lezen wij een verontrustend bericht in een beschrijving van kerk, toren en orgel uit 1979: "Het orgel is helaas onbespeelbaar door lekkage van de balgen en door het falen van het mechaniek. Wie toch een indruk van de klank wil krijgen, kan terecht in de kerk van Odijk. Hier heeft orgelbouwer Blank uit Herwijnen in 1974 namelijk een kopie van het orgel van Ried geplaatst, waarbij het rugwerk wel is voorzien van pijpwerk. Moge dit orgel snel worden hersteld, want orgels met een echt 17e-eeuws karakter zijn in Fryslân uiterst schaars!" Weet iemand of restauratie van dit orgel inmiddels heeft plaatsgevonden?

- Op Hoofdstraat 2 in Ried bevinden zich 2 rijksmonumenten, zijnde de boerderij en het bijbehorende koetshuis. "De boerderij, bestaande uit een woongedeelte en een schuurgedeelte, is van oorsprong waarschijnlijk een kop-hals-romp geweest, waarvan de kop door het huidige voorhuis is vervangen. De voorgevel van het blokvormige voorhuis ligt parallel aan de Hoofdstraat en is naar het zuidoosten georiënteerd. De stal ligt met de lange zuidoostelijke zijgevel parallel aan de straat, haaks op het voorhuis. Het pand is in een eclectische trant gebouwd, waarbij klassieke motieven als pilasters en kapitelen en wenkbrauwbogen boven de vensters e.d. zijn toegepast. Het voorhuis van de boerderij is in 1861 gebouwd. De stal is vermoedelijk ouder. In de Eekhof-Atlas van 1852 komt op deze plek een boerderij voor die de plattegrond heeft van een kop-hals-romp; waarvan de schuur op dezelfde plaats ligt als de huidige en de kop links in de voorgevel van de schuur was geplaatst. Zowel het voorhuis met schuur als een aantal interieuronderdelen komen in aanmerking voor bescherming van rijkswege.

De boerderij op Hoofdstraat 2 te Ried is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling; vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp; vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieuronderdelen; als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en architectonisch van nationaal belang is; vanwege de bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp; vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur; vanwege de in redelijke mate aanwezige architectonische gaafheid van het interieur; vanwege de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen; in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van de dorpse omgeving; vanwege de functionele zeldzaamheid binnen de dorpskom." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- "Het koetshuis bij de boerderij op Hoofdstraat 2 in Ried is tegen de achtergevel van het voorhuis van de boerderij geplaatst en naar het noordoosten georiënteerd. Het koetshuis is later gebouwd dan de boerderij - rond 1900 - in een stijl die decoratieve elementen vertoont die karakteristiek zijn voor de stijl van de Art Nouveau. Tegen de achtergevel van het koetshuis, in de hoek met de achtergevel van het voorhuis, is er een houten aanbouw die niet oorspronkelijk is en niet in aanmerking komt voor de bescherming van rijkswege. Het koetshuis is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp; vanwege het materiaalgebruik en de ornamentiek; als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is; vanwege de in redelijke mate aanwezige architectonische gaafheid van het exterieur; in relatie tot de visuele gaafheid van de dorpse omgeving; vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- De rijksmonumentale betonnen brug over de oude Riedstroom, de vaart tussen Franeker en Berltsum, verbindt de landerijen ten noorden van de vaart met de Dongjumerweg en het dorp Ried. Op de kaart van Eekhof uit 1852 staan links en rechts van deze toen al bestaande brug nog twee bruggen getekend. Een ervan, in het tracé van de huidige Nieuweweg, bestaat nog. Ten oosten van de weg, in het verlengde van het tracé van de brug, lag de oude Andla State, die al in de Schotanus-atlas (1718) voorkomt. In de 19e eeuw is de oude state door een nieuwe boerderij (op Dongjumerweg 10) vervangen. De huidige betonnen brug heeft in de jaren twintig de oude brug vervangen. De betonnen brug bestaat uit een monolithitisch brugdek met trogprofiel, dat steunt op twee maal vier betonnen staanders met betonnen onderslagbalk; de staanders zijn voorzien van houten remmingswerken. Aan weerszijden van de staanders zijn houten geleidings- en aanvaringspalen met ijzeren muts en geleidepen aangebracht; twee van de vier palen zijn geschoord. De landhoofden zijn geconstrueerd uit betonnen damwandprofielen en voorzien van een betonnen deksloof met sprong.

De betonnen brug over de Riedstroom, bij Dongjumerweg 10 te Ried, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de constructie van kleinere betonnen bruggen; vanwege de voor de provincie Friesland typologische zeldzaamheid, zowel architectonisch als wat betreft het gebruikte materiaal; voor de geschiedenis van de architectuur en de bouwtechniek; vanwege de voor de jaren twintig kenmerkende vormgeving; vanwege de situering, verbonden met de geschiedenis en de ontwikkeling van de streek; voor het aanzien van de streek; vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met wegen en water; vanwege de architectonische gaafheid; in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Gevelstenen in Ried.

Terug naar boven

Evenementen

- Het jaarlijkse dorpsfeest in Ried, de Kermis / Merke (gedurende 4 dagen in juli) is altijd een groot succes. Zo doen er ca. 125 mensen mee aan de volksspelen op zaterdag (met jaarlijks een ander thema), en schuiven er ca. 150 deelnemers aan bij het lopend buffet op zondag. Het feestweekend wordt georganiseerd door de Merkecommissie.

- In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is ook een aantal dorpen met deze plaatsnaam. Ernst Meeder uit het Zwitserse Ried bij Kerzers, in de buurt van Bern, was een keer in deze omgeving op vakantie en kwam bij toeval in de Friese naamgenoot terecht. Toen heeft hij bij een willekeurig huis aangeklopt met het idee of het iets zou zijn om de Nederlandse en Zwitserse Riedters met elkaar in contact te brengen. De Rieder in kwestie, Wierd Riemersma, vond dat een goed plan. En zo geschiedde. In 1985 was er het eerste Riedertreffen, met bewoners uit 14 Rieden. Het volgende treffen was er in 1999 en sindsdien is het elke 5 jaar, telkens in een van de dorpen in kwestie.

In 2019 was het Nederlandse Ried aan de beurt om de gasten uit 7 Duitse, Oostenrijkse en Zwitsterse dorpen met deze plaatsnaam te ontvangen. Aangezien de meeste dorpen agrarisch georiënteerd zijn, kregen ze rondleidingen bij een akkerbouwer en een veeboer, maar men ging ook op excursie naar Harlingen en het Waddeninfocentrum op de Afsluitdijk. Op de zaterdagavond presenteerden de verschillende dorpen en regio's zich in de feesttent met muziek, dans en zang. Zelfs het Riedster muziekkorps was voor deze gelegenheid weer nieuw leven ingeblazen. Initiatiefnemer Meeder denkt dat het Riedertreffen in deze vorm weleens de laatste keer zou kunnen zijn, omdat de jongeren andere interesses hebben en de voorbereiding enorm veel tijd en energie kost. De tijd zal het leren...

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Wij van Stichting Recreatiehaven Ried verwelkomen de schipper met zijn boot in onze rustige haven It Kattegat, de kampeerder met zijn tent op ons knusse kleine campingterrein, de trekker voor onze trekkershutten en ook campers en caravans zijn bij ons van harte welkom. Onze haven en mini campingterrein ligt aan de Noordelijke Kleiroute, die deel uitmaakt van de Elfstedenroute. Deze route heeft twee ingangen; westelijk gelegen in Franeker en oostelijk gelegen net voor Deinum. De route is bevaarbaar voor schepen met een kruiphoogte van max 2,45 meter en een diepgang tot 1,40 meter (op 1,60 gebaggerd in 2010). Verder ligt ons dorp ook nog aan de Middelseeroute en aan de wandelroute naar Santiago de Compostella: de Sint Jakobsroute.

Als je van rust, ruimte en een klein, knus en gastvrij dorp houdt, is onze locatie zeer geschikt als je een van deze routes gaat doen en aan de route een overnachtingsplek zoekt. In 2014 hebben we onze haven, met behulp van subsidies, op mooie wijze kunnen herinrichten. Onze dank daarvoor gaat uit naar de Provincie Fryslân, de gemeente Franekeradeel en ons eigen Dorpsbelang. Zij hebben het mogelijk gemaakt om ons projectplan te realiseren. Hulde!" Een domper op al dit goede nieuws is dat een onderzoeksbureau heeft geconcludeerd dat de damwand en de steigers zich vandaag de dag in slechte staat bevinden en dat herstel dringend noodzakelijk is. Dat herstel hangt af van de daarvoor benodigde middelen, die nog niet zijn toegekend. Zolang herstel niet heeft plaatsgevonden, zijn de steigers en de walkant afgesloten.

Bomen
"De schoffelgroep van het dorp heeft in december 2021 15 bomen (Pirus) geplant op de Zevenhuisterweg (video). Deze bomen die klein van stuk blijven zullen elk voorjaar een mooie witte bloesem laten zien. De bomen en materiaal zijn geleverd door Van Tuinen Tuinservice uit Berltsum. Wonen Noordwest Friesland heeft de aanschafkosten van de bomen verzorgd en vrijwilligers hebben de uitvoering voor hun rekening genomen. Ried is er weer een stukje mooier op geworden." (bron: dorpssite)

- Overzicht van in Ried waargenomen vogelsoorten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ried, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Op de pagina 'Riester Nijs' op YouTube vind je een heleboel filmpjes van en over Ried.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ried (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Ried.

- Nieuws: - Nieuws uit Ried op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Ried e.o.

- Dorpshuis: - De sloop-, verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden aan Dorpshuis De Rede in Ried zijn begin 2018 gereedgekomen. Op 31 maart 2018 was er een openingsfeest om dit te vieren. Een groep van in totaal ca. 40 vrijwilligers heeft op zaterdagen maar ook doordeweek aan het nieuwe complex gewerkt, waarin drie bestaande panden zijn geïntegreerd. In het vernieuwbouwde complex is o.a. een theaterzaal voor minimaal 100 mensen gerealiseerd, een nieuwe bar, keuken en bergruimte. De biljartclub heeft een eigen plek gekregen. Buiten is veel nieuw groen aangelegd, een fraai terras en een jeu de boulesbaan. Het totale project heeft ca. 750.000 euro gekost, plus veel zelfwerkzaamheid van de inwoners.

"Gelegen in het centrum van Waadhoeke vind je een prachtige locatie voor al je evenementen: Dorpshuis De Rede in Ried. De mogelijkheden zijn legio; er is een grote lichte foyer met bar, een gezellige huiskamer met biljart en darts, een smûke theaterzaal met podium, een vergaderkamer, een workshopruimte en een professionele keuken. Afzonderlijk te huren of te combineren al naar gelang jouw wensen. In de nieuw aangelegde tuin staat een fraaie muziekkoepel en ligt een Jeu de boules baan. Een prima plek om te vergaderen, feest te vieren, toneel te spelen, muziek te maken, elkaar te ontmoeten, te eten en te drinken. Inmiddels zijn er al een aantal feestjes in ons nieuwe dorpshuis gevierd, met BBQ of buffet, voor 5- tot 65+ -jarigen, de Elfwegentocht (juli 2018) finishte in ons dorp* en we hopen natuurlijk dat steeds meer mensen ons dorp én ons dorpshuis weten te vinden. De Rede kan door iedereen gehuurd worden, de mogelijkheden zijn legio en we denken graag met je mee."
* Zie hier de videoreportage in Ried in het kader van de Elfwegentocht en duurzaamheid.

- Onderwijs en kinderopvang: - "OBS De Oanset is de basisschool van Ried. Onze school is gehuisvest in een prachtig gebouw en heeft een ruim plein. Van binnen is de school ruim, open, kleurrijk en eigentijds. Ons moderne, ruime en kleurrijke schoolgebouw draagt bij aan het plezier dat onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers ervaren op school. Dit is echter niet de enige plek waar we lesgeven. We gaan er ook vaak op uit. Zowel in en om het dorp als naar 'de grote steden'. Want leren doe je niet alleen in een klaslokaal, maar ook daarbuiten! Naast de basisvakken die veelal op de ochtenden op het programma staan, vinden we het ook belangrijk dat de kinderen zich vaardigheden eigen maken waarmee ze zich later, in de maatschappij van de toekomst, kunnen onderscheiden. Deze '21-eeuwse vaardigheden' zijn onderdeel van onze methode wereldoriëntatie: DaVinci. Onze school is centraal gelegen tussen diverse dorpen. De ca. 55 leerlingen op onze school komen naast het dorp waar de school staat dan ook tevens uit de omliggende kernen Boer, Dongjum, Kleaster Anjum en Peins. De Oanset is daarom echt een ontmoetingsplek waar zij, naast het volgen van onderwijs, ook hun vrienden en vriendinnen ontmoeten.

Basisschool De Oanset in Ried is een openbare basisschool. We willen een ontmoetingsplaats zijn met hedendaagse waarden en normen, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten van alle gezindten zich thuis voelen en zich gerespecteerd voelen. Iedereen is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging of sociale herkomst. Wij zien variëteit als een verrijking en streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Discriminatie in welke vorm dan ook wordt tegengegaan. We besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de verscheidenheid aan geestelijke stromingen. We werken in een open sfeer, waarbinnen iedereen verantwoordelijk is voor een plezierig en leerzaam schoolklimaat. Openbaar onderwijs en De Oanset staan voor het motto: 'Niet apart, maar samen1!' "

- Op de peuterspeelzaal van OBS De Oanset in Ried kan een peuter geplaatst worden zodra hij of zij twee jaar is. Peuters tot de leeftijd van 2,5 jaar mogen één dagdeel per week komen. Uitbreiding met een tweede dagdeel vindt automatisch plaats bij het bereiken van de leeftijd van 2,5 jaar. Voor peuters vanaf drie jaar kan gekozen worden voor drie dagdelen opvang per week. In alle gevallen gaat het om vaste combinaties van dagdelen. Een groep bestaat uit maximaal 15 peuters en wordt geleid door een leidster met een gekwalificeerde pedagogische opleiding. De leidster wordt ondersteund door een (vaste) vrijwilligster.

- Muziek: - Fanfare L.B. Band is na zomer 2017 vooralsnog in 'slaapstand' gegaan, omdat er te weinig leden meer over waren om nog een goede fanfarebezetting te kunnen maken. Nieuwe leden blijven welkom, opdat er in de toekomst hopelijk weer verder kan worden gegaan.

- Sport en bewegen: - "In 1898 vindt Klaas Mug uit Ried dat het kaatsen in zijn dorp beter georganiseerd kan worden. Hij roept een paar dorpsgenoten bij elkaar, de club komt er en krijgt zijn naam: KV Klaas Mug. Meer dan 100 jaar vliegt het balletje nu al over het veld. In de loop der jaren ging het voor geld, tabakspotten, halve kistjes sigaren of 'luxe huishoudelijke artikelen'. Maar vooral voor het plezier en de sport. Zaklopen, zeskamp en kuipjessteken werden ook niet vergeten. Een eeuw geschiedenis van een vereniging van het dorp, voor het dorp is beschreven in het jubileumboek VvV Klaas Mug 1898-1998. Het jaar 1920 bracht een grote verandering voor de kaatsclub. In dat jaar ging men samen met de merkecommissie op in een nieuwe vereniging: de vereniging voor volksvermaken, kortweg VvV Klaas Mug. Deze verandering had te maken met de jaarlijkse grote kaatspartij op Kermiszondag. Deze werd georganiseerd door de kermiscommisie en de kastelein. Op een gezamelijke vergadering werd besloten om 'de lapen gear te smiten' en hierdoor werd KV dus veranderd in VvV."

- In zeker de helft van de dorpen in gemeente Waadhoeke is in het verleden een jeu de boulesbaan aangelegd, maar na een enthousiaste start wordt er in veel gevallen weinig gebruik meer van gemaakt. "Dat kan anders", meende buurtsportcoach Lammert Harkema. Via de dorpencoördinator hoorde hij dat het dorpshuis in Ried meer wilde doen voor senioren. De buurtsportcoach bekeek samen met het bestuur van het dorpshuis wat er al aan faciliteiten is in het dorp en wat ze nog kunnen doen. Hierbij bleek dat de jeu de boulesbaan onvoldoende werd benut. De aanwezigheid van deze baan maakte de stap om het Franse balspel weer op te pakken niet al te groot. "Jeu de boules is laagdrempelig en je hebt er niet veel voor nodig", aldus Harkema.

De buurtsportcoach ondersteunde het dorpshuis en de ouderen o.a. bij het organiseren van de activiteiten, werven van inwoners, samen de baan onkruidvrij maken en het uitleggen van de spelregels. Er is twee keer een clinic gegeven en is er een kleine competitie en speelschema opgezet. Op deze manier kunnen de deelnemers het zelf verder oppakken. Er is zelfs een club opgericht. En er zijn materialen aangeschaft. Vanuit de mensen die het vaker wilden doen, zijn er twee contactpersonen waar inwoners zich kunnen aanmelden. Al geruime tijd wordt ook fanatiek gespeeld in twee andere dorpen in gemeente Waadhoeke: Menaam en Vrouwenparochie. "Het zou leuk zijn als op termijn het kampioenschap van Waadhoeke gehouden kan worden", aldus Lammert Harkema. "Dit project in Ried is een mooi voorbeeld van het beter benutten van bestaande buitenlocaties en de activering door een buurtsportcoach", aldus de site waaraan wij dit artikel hebben ontleend: Kennislab BIOR Noord.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ried.

Reacties

(2)

Goedendag, bij toeval kwam ik op jullie site terecht. Leuk om als commissielid van Stichting Oud Ried te zien dat jullie de info over ons dorp hebben overgenomen.
Ik heb even een opmerking over de ansichtkaart rechtsboven. Deze is gestuurd aan G. Elgersma. Leden van deze familie waren werkzaam op it Tichelwurk, de steenfabriek, die tussen 1858 en 1916 in het dorp floreerde.
Met vriendelijke groet,
Sjoukje Hibma

Graag gedaan, en dank voor uw aanvulling! Ik heb gelijk even het internet afgezocht wat er verder nog over uw dorp te vertellen viel, en dat bleek nog heel wat. De inhoud is nu ongeveer verdubbeld. Gaat u ook eens kijken bij uw buurdorpen Skingen https://www.plaatsengids.nl/skingen en Slappeterp https://www.plaatsengids.nl/slappeterp. Die heb ik beide zojuist ook inhoudelijk flink uitgebreid, omdat daar in de afgelopen jaren diverse interessante ontwikkelingen blijken te zijn geweest die ik nog niet had vermeld (zwembad, dorpshuis, Repair Café, wandelroute, energiecoöperatie e.d.).
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen