Menameradiel

Voormalige gemeente
Waadhoeke
Fryslân

gemeente_menaldumadeel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Menaldumadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Menaldumadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

menameradiel_gemeentebord_kopie.jpg

In 2011 is de gemeentenaam Menaldumadeel verfriest naar Menameradiel. Deze borden zijn vooruitlopend daarop in 2009 al geplaatst.

In 2011 is de gemeentenaam Menaldumadeel verfriest naar Menameradiel. Deze borden zijn vooruitlopend daarop in 2009 al geplaatst.

berltsum_nl_naam_bovenaan.jpg

In de gemeente Menaldumadeel stond de Nederlandse naam bovenaan, de Friese eronder. Vanaf 2010 wordt dat andersom, maar pas als de borden aan vervanging toe zijn. Vandaar hier nog de NL spelling bovenaan.

In de gemeente Menaldumadeel stond de Nederlandse naam bovenaan, de Friese eronder. Vanaf 2010 wordt dat andersom, maar pas als de borden aan vervanging toe zijn. Vandaar hier nog de NL spelling bovenaan.

berltsum_fr_naam_bovenaan.jpg

Sinds de verfriesing van de gemeentenaam komt de Friese naam bovenaan, de Nederlandse eronder. Overigens worden uit kostenoverwegingen de borden pas vervangen als ze aan vervanging toe zijn.

Sinds de verfriesing van de gemeentenaam komt de Friese naam bovenaan, de Nederlandse eronder. Overigens worden uit kostenoverwegingen de borden pas vervangen als ze aan vervanging toe zijn.

Menameradiel

Terug naar boven

Status

- Menameradiel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. De hoofdplaats was Menaam.

- Wapen van de voormalige gemeente Menameradiel.

- De gemeente Menameradiel omvatte de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boksum, Deinum, Dronryp, Ingelum, Marsum, Menaam, Skingen, Slappeterp en Wier en de buurtschappen Hatsum, Kingmatille (deels), Kleaster Anjum, Rewert (deels, 1 pand) en Ritsumasyl. Dit zijn in totaal 13 dorpen en 5 buurtschappen.

- De gemeente Menameradiel is in 2018 gefuseerd met de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel en een deel van de gemeente Littenseradiel tot de nieuwe gemeente Waadhoeke.

De gemeente schrijft daarover: "Wat stoppet per 2018 is de gemeente Menameradiel, mar alle doarpsherten kloppe fitaal en bin klear foar de takomst. In 2017 fiere wy dat. Yn goed ôfskie heart derby." Daartoe vinden in 2017 allerlei evenementen en activiteiten plaats, waarvan men op de hoogte wordt gesteld middels een website en de Facebookpagina 'Us Jier - afscheid Menameradiel', waar de gemeente nog nader toelicht: "We zitten in een bijzonder laatste jaar voor onze gemeente. Op 1 januari 2018 houdt de gemeente op te bestaan.

Onze dorpen en buurtschappen gaan op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Dit laatste jaar wil het gemeentebestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. We nemen feestelijk afscheid en vieren de toekomst met onze geschiedenis, onze evenementen, onze cultuur en onze paden. Dat blijft. Het gaat om ús afscheid in 2017. We maken er dan ook graag samen een mooi afscheidsjaar van. Dat doen we door van april tot oktober een aantal evenementen te organiseren of mede mogelijk te maken, zoals Us Eenhoorn Slotakkoard van de muziekverenigingen, De Us Eenhoorn Keatspartij, tentoonstellingen over verleden en heden van onze gemeente, theaterspektakel BAUCK! en wandeltochten."

Terug naar boven

Naam

Naamgeving gemeente en kernen
In april 2009 heeft de gemeenteraad van Menaldumadeel besloten om de plaatsnamen in de gemeente per 1-1-2010 officieel Friestalig te maken, en de gemeentenaam per 1-1-2011. Menameradiel dus. De plaatsnaamborden worden niet gelijk vervangen. Dat gebeurt pas als ze aan vervanging toe zijn. De Friestalige naam komt dan bovenaan te staan, de Nederlandstalige naam onderaan.

- Krantenartikel over wijziging gemeentenaam en plaatsnamen in de gemeente Menaldumadeel.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Menameradiel lag in het NW van de provincie Fryslân. Verder lag de gemeente W van de stad Leeuwarden, Vliegbasis Leeuwarden en de dorpen Jelsum en Koarnjum, ZW van de dorpen Britsum en Stiens, Z van de dorpen Alde Leie, Vrouwenparochie en Sint Annaparochie, ZO van de dorpen Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Firdgum en Tzummarum, O van de stad Franeker en de dorpen Ried, Peins, Schalsum en Zweins, NO van de dorpen Wjelsryp, Tzum en Spannum, N van de dorpen Baaium, Winsum, Húns, Leons, Hilaard en Jorwert en NW van de dorpen Jellum, Bears, Weidum en Goutum. De hoofdplaats Menaam lag centraal in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Menameradiel (dan: Menaldumadeel) 992 huizen met 7.372 inwoners, verdeeld over de dorpen Menaldum 137/935 (= huizen/inwoners), Berlikum 162/1.310, Wier 28/258, Beetgum 48/383, Engelum 31/247, Marssum 78/588, Deinum 67/463, Boxum 38/237, Blessum 30/169, Dronrijp 196/1.408, Schingen 15/109, Slappeterp 16/113 en Klooster-Anjum 7/60 en de buurtschappen Waanserburen 20/158, Bessenburen 14/100, Beetgummermolen 57/494, Dijkstrahuizen 15/121, Franjeburen 10/80 en Ritsumazijl 23/139. Vlak voor haar opheffing in 2018 heeft de gemeente Menameradiel ca. 5.500 huizen met ca. 13.500 inwoners.

Terug naar boven

Evenementen

- De ijsbaan in Menaam was op 20 mei 2017 het decor van een afscheidsconcert door 9 muziekkorpsen uit de gemeente Menameradiel. Onder de naam 'Us Eenhoorn Slotakkoord' stonden de muziekkorpsen stil bij het opheffen van de gemeente per 1-1-2018. De artiesten Tetsje van der Kooi, Janneke Brakels en Piter Wilkens werkten ook mee aan het optreden.

- Een van de evenementen in het kader van het afscheid van de gemeente Menameradiel in 2017 was de Us Eenhoorn Keatspartij met zachte bal op 3 september 2017 op het kaatsveld in Berltsum. De partij stond open voor alle leeftijden en categorieën. Daarnaast was een lidmaatschap van een kaatsvereniging niet nodig. De organisatie was in handen van de gemeente en Kaatsfederatie Menameradiel, waarin 10 verenigingen actief zijn. De categorieën waarin werd gekaatst waren meisjes en jongens pupillen, welpen meisjes, schoolmeisjes en -jongens vanaf 14 jaar en dames en heren vanaf 14 jaar. Ook zijn herinneringen opgehaald aan de hand van foto’s, beeldmateriaal en anekdotes. Daarnaast kon samen gegeten worden uit de grootste pan van Fryslân.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Cultuurhistorische fietsroute door de voormalige gemeente Menameradiel is 45 km lang, evt. in te korten tot 38 km.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Menameradiel. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Muziek: - Stichting Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel is het samenwerkingsverband van alle 8 HaFaBra korpsen en een Drumfanfare in deze gemeente. De Federatie heeft als doelstelling de bevordering van onderlinge samenwerking tussen de korpsen alsmede het organiseren van gemeentelijke muziekevenementen waarin de korpsen kunnen participeren. Daarnaast verzorgt de Federatie de contacten tussen de korpsen en de gemeente. De korpsen tezamen vertegenwoordigen ca. 400 muzikanten en ca. 200 leerlingen die daadwerkelijk lessen volgen bij een gekwalificeerd docent en worden opgeleid voor een HaFaBra diploma A t/m D. De gemeente kan dus met trots stellen dat voor wat betreft de blaasmuziek, Menameradiel een zeer korpsrijke gemeente is waar door jong en ouder op goed niveau gemusiceerd wordt.

- Sport: - Federatie Menaldumadeel (kaatsen).

- Ouderen: - O.N.S. Menameradiel is er voor de senioren in de gemeente. Het is een organisatie die aansluit op wat tegenwoordig de participatiemaatschappij heet. Dat is een nieuwe term voor wat in Fryslân al lang bestaat en wordt aangeduid als 'Mienskip', het 'Omzien naar elkaar' of 'Nabuurschap'. De vereniging gaat er van uit dat ieder mens de regie over zijn/haar eigen leven zoveel mogelijk in eigen hand houdt . Dat kan o.a. worden ingericht met de hulp van eigen relaties, buren en anderen. Het optrekken met organisaties in eigen omgeving kan daarbij een goede stimulans zijn in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Een ander aansprekend voorbeeld hierbij is het vermijden van 'eenzaamheid' of 'sociaal isolement'. Overleg met andere organisaties met betrekking tot zorgbehoefte, veiligheid, het senioren wonen, inkomen en andere, zijn onderwerpen die permanent op de agenda van O.N.S. staan.

Wat doet O.N.S. zoal?: het bieden van service aan onze leden; het organiseren samen met anderen van sociale, recreatieve en sportieve activiteiten voor senioren; het geven van voorlichting en communicatie over onderwerpen die de senioren aangaan zoals gezondheid, zorg, veiligheid, wonen, verzekeringen en ontspanning; belangenbehartiger zijn in het verzorgen en laten verzorgen van zaken die senioren aangaan bij de gemeenten, vervoersmaatschappijen, zorgverzekeraars enz.; hulp bij het invullen van de belastingformulieren.

Reacties

(2)

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij wil ik u doorgeven dat mijn vader, IJsbrand Wijnstra, op 5 febr. j.l. is overleden.
Ik weet dat mijn vader lid was van uw vereniging. Ik hoop u met dit bericht voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet, Tjalling Wijnstra

Gecondoleerd met uw vader.
U heeft uw bericht echter geplaatst als reactie onder mijn pagina over Menameradiel, op mijn site Plaatsengids.nl, waar ik alle plaatsen en gemeenten van ons land beschrijf.
Ik heb dus geen idee welke vereniging u bedoelt. U moet dus de vereniging die u bedoelt mailen, want ik heb daar niets mee te maken.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen