Franekeradeel

Gemeente
Franekeradeel
Fryslân

FR gemeente Franekeradeel in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Franekeradeel in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Franekeradeel in ca. 1870 kaart B. Behrns

Franekeradeel

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Franekeradeel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Franekeradeel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Franekeradeel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Franekeradeel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Franekeradeel is een gemeente in de provincie Fryslân. Gemeentehuis te Franeker.

- De gemeente Franekeradeel is in 1984 vergroot met de gemeente Franeker en met een deel van de gemeente Barradeel.

- De gemeente Franekeradeel omvat de stad en hoofdplaats Franeker, de dorpen Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Herbaijum, HitzumMidlum (deels), Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum en Zweins en de buurtschappen Arkens, Dijkshoek, Doijum, Fatum, Kie, Kiesterzijl (deels), Kingmatille (deels), Klooster-Lidlum, Koehool, Lutjelollum, Miedum, Roptazijl (deels), Salverd, Sopsum, Tolsum, Tritzum en War.

- Wapen van de gemeente Franekeradeel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Franekeradeel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is het Inrichtingsplan voor het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel en Harlingen gereed gekomen. Het is opgesteld omdat in het gebied ten noorden en westen van Franeker de bodem daalt door de zout- en gaswinning. De kern van het plan is wateroverlast voorkomen door de afvoercapaciteit te vergroten. Dit gebeurt door 70 kilometer sloten te verbreden en gemalen te vernieuwen. Daarnaast wordt ruimte gezocht voor tijdelijke waterberging op ongeveer 170 hectare landbouwgrond, wordt er (extra) drainage aangelegd en vindt er verziltingbestrijding plaats.

Verder levert herverkaveling en het vergroten van het bouwblok van agrarische bedrijven een verbetering op voor de landbouwstructuur. De natuur profiteert van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages bij gemalen. Er komt onderzoek naar de oprichting van een Skriezekrite en de ontwikkeling van de kwelders. Op het gebied van landschap en cultuurhistorie gaat de aandacht onder andere uit naar laan- en erfbeplanting.

De leefbaarheid moet een stimulans krijgen door verbetering van de verkeersveiligheid, aanleg van wandel- en vaarroutes en aanlegsteigers. Tot slot worden de mogelijkheden van verschillende vormen van duurzame energie in het gebied onderzocht, zoals biomassa, wind- en zonne-energie en aardwarmte. Het project start medio 2013 en moet in 2020 gereed zijn. Voor nadere informatie zie Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Franekeradeel.

Reactie toevoegen