Leeuwarderadeel

Gemeente
Leeuwarderadeel
Fryslân

FR gemeente Leeuwarderadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Leeuwarderadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns. In 1944 is een groot, hoofdzakelijk zuidelijk deel van de gemeente overgegaan naar de gemeente Leeuwarden. Het restant gaat in 2018 eveneens over naar de gemeente Leeuwarden.

gemeente Leeuwarderadeel in ca. 1870 kaart B. Behrns. In 1944 is een groot, hoofdzakelijk zuidelijk deel van de gemeente overgegaan naar de gemeente Leeuwarden. Het restant gaat in 2018 eveneens over naar de gemeente Leeuwarden.

Leeuwarderadeel

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Leeuwarderadeel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Leeuwarderadeel.

Terug naar boven

Status

- Leeuwarderadeel is een gemeente in de provincie Fryslân.

- Wapen van de gemeente Leeuwarderadeel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Leeuwarderadeel.

- De gemeente Leeuwarderadeel heeft in 1944 een fors deel van haar grondgebied, dorpen en inwoners moeten afstaan aan de gemeente Leeuwarden. Het betrof de dorpen Goutum, Hempens, Huizum, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, Teerns, Tjaard, Wytgaard en Wirdum. In totaal ging het destijds om 16.599 inwoners.

- De gemeente Leeuwarderadeel bestaat sindsdien nog uit de hoofdplaats Stiens met verder de dorpen Jelsum, Koarnjum, Britsum, Feinsum, Hijum en Alde Leie (grotendeels), plus de buurtschappen Bartlehiem (deels), Hoarne, Tichelwurk en Truerd (met plaatsnaambordjes), en De Groote Bontekoe, Finsterbuorren en Vrouwbuurtstermolen (deels) (zonder plaatsnaambordjes).

- Vanouds en volgens Stienser Wiep Koehoorn in dit weblog nog altijd, is er N van Hoarne ook nog sprake van de buurtschap Swaerd of Swaerderterp (met 3 panden) onder Stiens, en W daarvan aan de weg Poelhúzen van een buurtschap Poelhúzen (met 2 dan wel 4 panden) onder Feinsum. Beide plaatsnaambordloos.

- De buurtschap 't Haantje (halverwege de 20e eeuw ook Jelsumerhuizen / Jelsumer Húskes geheten) bestaat niet meer. Wij lezen op de site van Tresoar als bijschrift bij een oude ansichtkaart uit begin 20e eeuw: "Bewoners van de Bredyk te Jelsum waar o.a. café 't Haantje stond. In verband met de verbreding van de weg met een ventweg en de vele geluidshinder van het vliegveld zijn alle huizen vanaf 1987 afgebroken." En: "Buurtschap 't Haantje bij Jelsum. De woningen staan op de nominatie om afgebroken te worden in verband met de geluidsoverlast door het vliegverkeer van het militaire vliegveld."

- Dorpsbeschrijvingen op de site van de gemeente Leeuwarderadeel.

- De gemeenteraad van Leeuwarderadeel heeft in februari 2013 besloten dat zij de gemeente wil laten samengaan met de gemeente Leeuwarden. In een in januari 2013 gehouden referendum bleek ook een grote meerderheid van de inwoners daar voorstander van, in plaats van opgaan in een nieuwe gemeente in Noordwest Fryslân (die overigens Waadhoeke gaat heten). De fusie krijgt zijn beslag in 2018.

- Reeds bij de herindelingen van 1984 was het plan om Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel te laten fuseren, tot de nieuwe gemeente Noarderâldlân, maar dat is niet doorgegaan.

Terug naar boven

Naam

Spelling plaatsnamen
Per 1-1-2009 zijn de dorpsnamen officieel Friestalig geworden. Voor de plaatsnaamborden betekende dit dat die voorheen (alleen) de Nederlandstalige plaatsnamen bevatten, en sinds 2009 de Friestalige naam bovenaan, met de Nederlandstalige naam eronder. Dit had met name gevolgen voor de plaatsen Cornjum (nu Koarnjum), Finkum (nu Feinsum) en Oude Leije (Alde Leie).

Gemeentenaam
De gemeentenaam is in het Fries Ljouwerteradiel, maar deze is in tegenstelling tot de plaatsnamen wél formeel Nederlandstalig gebleven.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Leeuwarderadeel, kunt u terecht bij de volgende instanties en literatuur:

- Documentatiestichting Leeuwarderadeel betreffende het Noordertrimdeel (= d.w.z. het deel daarvan N van Leeuwarden).

- Het boek 'Tussen Potmarge en Jokse, deel V' (2002, ca. 170 pag.) behandelt een aantal elementen uit de geschiedenis van de dorpen in het oude zuidelijke deel van Leeuwarderadeel (d.w.z. van voor de herindeling van 1944). Het 'Sudertrimdiel' dus. O.a. Huizum, Wirdum, Swichum, Wytgaard. Via de link is het boek ook online te lezen, er zit wat reclame en Chinees doorheen en omheen, het zij zo - Ook deel II hebben wij nog op het internet kunnen vinden, plus deel IV. De uitgever, Stúdzjerûnte it Sudertrimdiel is overigens inmiddels opgeheven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De intentie van de gemeente is om in 2016 een toeristisch wandel- en fietspad aan te leggen op de plek van de vroegere spoorlijn, die in de regio bekend staat als het Dokkumer Lokaaltje. Het pad verbindt de dorpen Stiens, Britsum, Koarnjum en Jelsum met elkaar. Anderzijds heeft de Stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) al jaren plannen om hier een toeristische spoorfietsverbinding aan te leggen, in combinatie met wandel- en fietsmogelijkheden. Maar de gemeenteraad is hier kennelijk niet voor te porren. De NFLS gaat echter via rechterlijke wegen kijken of haar plannen toch doorgang kunnen vinden, omdat zij een beter plan denken te hebben, ook in het kader van het toeristisch op de kaart zetten van de regio in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Welke van de twee er definitief doorgaat moet medio 2016 nog blijken.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Leeuwarderadeel.

Reactie toevoegen