Littenseradiel

Gemeente
Littenseradiel
Fryslân

Littenseradiel plaatsnaambord gemeente (Kopie).jpg

Middels fraaie bordjes met het gemeentewapen kun je zien dat je de gemeente Littenseradiel binnenkomt.

Middels fraaie bordjes met het gemeentewapen kun je zien dat je de gemeente Littenseradiel binnenkomt.

Littenseradiel herindelingskaart variant 1 (Kopie).jpg

De gemeenteraad van Littenseradiel heeft in 2013 besloten tot herindelingsvariant 1, waarbij de gemeente over 3 omliggende gemeenten wordt verdeeld, zoals op deze kaart wordt weergegeven. Voor nadere toelichting zie bij Recente ontwikkeiingen.

De gemeenteraad van Littenseradiel heeft in 2013 besloten tot herindelingsvariant 1, waarbij de gemeente over 3 omliggende gemeenten wordt verdeeld, zoals op deze kaart wordt weergegeven. Voor nadere toelichting zie bij Recente ontwikkeiingen.

Littenseradiel

Terug naar boven

Status

- Littenseradiel is een gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente is in 1984 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel. Wommels is de hoofdplaats van de gemeente Littenseradiel.

- De gemeente Littenseradiel omvat de dorpen (op alfabetische volgorde, met tussen haakjes de actuele ca. inwonertallen) Baaium (120), Baard (190), Bears (130), Boazum (400), Britswert (120), Easterein (960), Easterlittens (460), Easterwierrum (330), Hidaard (130), Hilaard (300), Hinnaard (50), Húns (110), Iens (35), Itens (250), Jellum (150), Jorwert (340), Kûbaard (250), Leons (25), Lytsewierrum (70), Mantgum (1.200), Reahûs (180), Rien (120), Spannum (300), Waaksens (90), Weidum (600), Winsum (1.050), Wiuwert (280), Wjelsryp (470) en Wommels (2.200), en de buurtschappen Bonkwert, De Bieren, De Grits, De Him, De Kliuw, Fûns, Greate Wierrum, 't Heechhout, Hesens, Hidaardersyl, Hoekens, Hoptille, It Wiel, Jeth, Klaeiterp, Kromwâl, Littenserbuorren, Makkum, Meilahuzen, Monsamabuorren, Rewert (grotendeels), Skillaerd, Skrins, Skrok, Skyldum, Slyp, Spyk, Swaenwert, Swarte Beien, Trijehuzen, Tsjeintgum, Tsjeppenbûr, Tsjerkebuorren, Wammert, Weakens, Westerein, Wieuwens en Yndyk. In totaal zijn dit 29 dorpen en 38 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Littenseradiel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Littenseradiel.

- In een groot deel van de provincie Fryslân hebben de gemeenten zich de afgelopen jaren georiënteerd op mogelijke gemeentelijke herindeling. Zo ook de gemeente Littenseradiel. De gemeente heeft lange tijd zelfstandig willen blijven, maar vindt dat vandaag de dag met alle toenemende en bovendien complexere taken en omliggende gemeenten die fuseren geen optie meer. De gemeente heeft in het voorjaar van 2013 23 inspraakavonden gehouden voor alle 29 dorpen. - Verslagen inspraakavonden dorpen Littenseradiel. B&W stelden, de uitkomsten van de inspraakavonden daarbij betrekkend, voor om de 29 dorpen van de gemeente per 1-1-2018 als volgt te verdelen over 3 buurgemeenten: 15 dorpen naar de gemeente Súdwest-Fryslân, 10 dorpen naar de gemeente Leeuwarden en 4 dorpen naar de nieuwe gemeente Waadhoeke. Zie verder de kaart op deze pagina. De gemeenteraad heeft in juni 2013 conform dit voorstel besloten. Zie verder de pagina Toekomst Littenseradiel en de folder herindeling Littenseradiel op de site van de gemeente.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Littenseradeel. De gemeentenaam is sinds 1985 officieel Friestalig. De plaatsnamen zijn sinds 1993 officieel Friestalig en hebben op de plaatsnaamborden ook alleen nog de Friese benaming.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Littenseradiel ligt ZW van Leeuwarden, ZO van Franeker, NO van Bolsward, N van Sneek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Littenseradiel is bij haar ontstaan in 1984 als volgt samengesteld:
van de gemeente Baarderadeel: 7.330 hectare met 1.821 huizen en 5.075 inwoners;
van de gemeente Hennaarderadeel: 5.929 hectare met 1.641 huizen en 4.929 inwoners.

- Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 4.500 huizen met ca. 11.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen van de gemeente Littenseradiel, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Op de gemeentelijke website Byldpunt.nl vindt u de rijke historie van alle 29 dorpen in de gemeente Littenseradiel in duizenden oude en recente foto's, prenten en films.

- Histoarysk Littenseradiel is de website voor iedereen met belangstelling in geschiedenis, archeologie, landschap en monumenten van deze gemeente. Centraal gelegen in Fryslân, is dit een van de oudst bewoonde streken in het Nederlandse kustgebied. Ook tegenwoordig zijn de sporen van een enerverende geschiedenis nog overal in het landschap, zowel boven als onder de grond, terug te vinden. Als minst verstedelijkte gemeente van Nederland is Littenseradiel bij uitstek interessant voor inwoners en toeristen die oog hebben voor de boeiende overblijfselen van een lange geschiedenis, die enkele millennia beslaat.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Littenseradiel.

Reactie toevoegen