Barradeel

Voormalige gemeente
Franekeradeel Harlingen Het Bildt
Fryslân

gemeente_barradeel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Barradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Barradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Barradeel laatste gemeenteraadsvergadering 28-12-1983 [640x480].jpg

Barradeel, aankondiging laatste gemeenteraadsvergadering op 28-12-1983

Barradeel, aankondiging laatste gemeenteraadsvergadering op 28-12-1983

Barradeel

Terug naar boven

Status

- Barradeel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân.

- Wapen van de voormalige gemeente Barradeel.

- De gemeente Barradeel is in 1984 opgeheven en grotendeels opgegaan in de gemeente Franekeradeel, deels in de gemeenten Harlingen (= het dorp Wijnaldum) en Het Bildt (= het dorp Minnertsga).

- Per 1-5-1933 en 1-7-1955 zijn reeds delen van de gemeente naar de gemeente Harlingen overgegaan. Dat betrof met name het (thans voormalige) dorp Almenum.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam Barradeel komt voort uit de onder deze voormalige gemeente vallende dorpen Oosterbierum, Pietersbierum en Sexbierum die vroeger respectievelijk Aesterbarra, Pietersbarra en Sixtibarra geheten hebben.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Barradeel lag in het noordwesten van Fryslân. De gemeente was van de gemeente Het Bildt gescheiden door de oude Zeedijk. De Slachtedijk sneed de gemeente in twee delen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Barradeel 789 huizen met 5.481 inwoners, verdeeld in dorp Minnertsga 140/1.140 (= huizen/inwoners), dorp Firdgum 11/94 met buurtschap Dijkshoek 4/25, dorp Tzummarum 144/1.079 met buurtschap Koehool (ged.) (geen aantallen vermeld), buurtschap Klooster-Lidlum 9/78, dorp Oosterbierum 95/592, dorp Sexbierum 137/934, dorp Pietersbierum 62/380 met buurtschap Roptazijl 3/20, dorp Wijnaldum 72/475 en dorp Almenum 112/664.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de middeleeuwen was de gemeente (toen nog grietenij geheten) Barradeel veel groter. Echter door overstromingen in de 13e en 14e eeuw zijn onder meer de dorpen Westerbierum en Dijkshorne door de zee verzwolgen. In 1812 is de grietenij opgedeeld in de gemeenten Minnertsga, Sexbierum en Almenum. In 1816 is dit ongedaan gemaakt en is de gemeente Barradeel weer ingesteld.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen van de voormalige gemeente Barradeel (exclusief Minnertsga), dan kunnen wij de inhoudelijk interessante en ook visueel fraaie site Oud Tzummarum en Omstreken aanbevelen. Vanuit Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. digitaliseren de beheerders Wietse en Betty Leistra particuliere foto's en originele archieven uit deze voormalige gemeente, die vervolgens worden ondergebracht in het Gemeentearchief van Franekeradeel. De afgelopen jaren hebben zij meer dan 5.000 afbeeldingen vergaard en op de site geplaatst, veelal met inhoudelijke toelichtingen erbij. Wat ons betreft een inspirerend voorbeeld voor andere lokale sites!

Verder kun je ook terecht bij de volgende instantie en site:

- "Oudheidkundige Vereniging Barradeel stelt zich ten doel, wat in verband staat met de geschiedenis van deze voormalige gemeente dan wel het gebied dat de voormalige gemeente bestrijkt zoveel mogelijk te onderzoeken, te achterhalen, te verzamelen, te bewaren, te onderhouden, bekend te maken en te verspreiden. Ald Barradiel is een periodiek dat 3 keer verschijnt in het winterseizoen (tussen oktober - maart). Alle leden ontvangen dit periodiek via de post met eventueel een uitnodiging voor een lezing of een andere activiteit die door de vereniging wordt georganiseerd. Via Ald Barradiel blijf je op de hoogte van o.a. bestuurszaken, ledennieuws en andere bijzonderheden over de vereniging. Verder is Ald Barradiel gevuld met interessante artikelen over het verleden van de voormalige gemeente. Ook artikelen van leden worden hierin gepubliceerd. Als je lid wordt ontvang je voortaan ook Ald Barradiel en steun je niet alleen de vereniging, maar ook de verdere ontwikkleing van de website."

- Beschrijving van de kernen van de voormalige gemeente Barradeel uit (1).

Terug naar boven

Links

- Welzijn: - De in 1997 opgerichte Stichting Fonds Nij Bethanië stelt zich tot doel het geven van financiële steun aan: a. activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen, zoals verzorging, aangepaste huisvesting, eventuele verpleging thuis, enzovoorts; b. activiteiten die het welzijn van gehandicapten (niet zijnde ouderen) in deze voormalige gemeente bevorderen en/of gericht zijn op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren; c. in deze voormalige gemeente gevestigde verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur.

- Genealogie: - Bevolkingsregister Barradeel 1830-1899.

Reactie toevoegen