Easterwierrum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Easterwierrum.JPG

Easterwierrum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

Easterwierrum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

easterwierrum_collage.jpg

Easterwierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Easterwierrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Easterwierrum (2).JPG

Dorpsgezicht van Easterwierrum

Dorpsgezicht van Easterwierrum

Easterwierrum (3).JPG

Dorpsgezicht van Easterwierrum

Dorpsgezicht van Easterwierrum

Easterwierrum

Terug naar boven

Status

- Easterwierrum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Easterwierrum valt ook de buurtschap Tsjerkebuorren.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oosterwierum. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Ooster Wierum, 1319 en 1461 Aesterwerum, 1329 kopie Werum, 1471 Osterwerum, 1510 Aesterwijrum.

Naamsverklaring
Werum is datief meervoud van wier 'kleinere, steilere terp, bewoonde hoogte'. De betekenis is 'nederzetting op de oostelijke wier'. Het dorp is verlegd naar weg en vaart, de oorspronkelijke terp is grotendeels afgegraven.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Easterwierrum ligt ZZW van de stad Leeuwarden en ZO van het dorp Winsum. Het dorpsgebied wordt doorsneden door de Easterwierrumer Aldfeart, en grenst in het O aan de Sneekertrekvaart of Zwette.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Easterwierrum 48 huizen met 328 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 330 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Oproep van Histoaryske Kommisje “De Easterwierrumer Freonrûnte”: heb je thuis nog mooie foto’s, kaarten, tekeningen, documenten, dia’s, folders of iets anders bijzonders van Easterwierrum liggen? Eigenlijk jammer dat dit alleen bij jou is te zien... Iedereen die wat met ons dorp heeft zou er eigenlijk van moeten kunnen genieten. Wat zoeken wij? Foto’s, documenten, dia’s, filmpjes in alle soorten en maten (van merke, school, feesten, familie, bijzonderheden, personen en reisjes) van alle tijden, dus ook van recente datum! Heb je de foto’s in een album geplakt? Je kunt wel een foto van een foto nemen met een digitale camera en dan naar ons toe mailen. Je kunt ook losse foto’s/documenten naar ons opsturen per post. Wij nemen dan een foto van een foto of scannen ze in. De foto’s en documenten sturen we weer naar je terug.

Weet je ook nog wat meer te vertellen over de dingen die je opstuurt zoals namen, tijdstip en/of een verhaal, dan willen we dat ook graag weten. Een huisbezoek is geen probleem, wij nemen dan onze apparatuur mee! Weet je nog meer oud-Easterwierrumers of nazaten te wonen die misschien ook nog wat hebben, dan willen wij dat graag weten! Digitale bestanden kunnen zo naar ons worden gemaild. Je kunt ook je documentatie schenken aan onze Kommisje (dorp Easterwierrum). Het wordt dan goed bewaard en blijft dan beschikbaar voor de komende generaties."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De provinciale weg N354 tussen de aansluiting met de A32 en Sneek is een drukke 80 km/uur-weg. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. Helaas gebeuren er vaak ongelukken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer. Naast een aantal algemene inrichtingsmaatregelen, richt de provincie haar aandacht met name op de aansluitingen met Raerd en Easterwierrum en de huisaansluitingen van een aantal particulieren. Om het zicht en veiligheid op de kruisingen bij de genoemde dorpen te verbeteren, zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Voor beide kruisingen gaat de voorkeur uit naar een ovonde (= een ovale rotonde). De voorrang op een ovonde is duidelijker dan op een kruising, aangezien het verkeer op de ovonde voorrang heeft. En op een ovonde kan alleen rechtsaf worden geslagen, waardoor er geen kruisend verkeer is. Hierdoor hoeft er met minder verkeer rekening te worden houden. In dit geval is ook gekozen voor de aanleg van ovondes omdat het ontwerp beter binnen de beschikbare ruimte past dan een rotonde." (bron: Provincie Fryslân) Voor nadere informatie zie het bestemmingsplan onder de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Easterwierrum heeft 4 rijksmonumenten.

- De RK Sint Wirokerk uit 1926 is de opvolger van een RK kerk uit 1792 die in genoemd jaar is gesloopt. De kerk is wegens teruglopend kerkbezoek in 2013 aan de eredienst onttrokken (evenals de RK kerk van Jirnsum, een andere kerk van het samenwerkingsverband Om de Zuid) en staat anno 2014 te koop, inclusief de pastorie. De katholieken van het dorp kerken nu in Wergea, Wytgaard of Sneek.

- Ook de voormalige Hervormde (PKN) kerk van het dorp (Fugelsangleane 9) is sinds 2010 niet meer als zodanig in functie. Tegenwoordig is het een vakantiehuis voor mensen met een beperking. De kerk uit 1902 was de opvolger van de 13e- of 14e-eeuwse dorpskerk in de oude dorpskern, welke kerk in 1905 is gesloopt. Tegenwoordig is dat de buurtschap Tsjerkebuorren N van het dorp.

- In 2016 is in het dorp een zogeheten zwaluwtil (Fries: 'swelletille') aangelegd. Het is een plek voor boerenzwaluwen om te zitten en een nest te maken. De zwaluwtil was een wens van Joast Stoelinga, vogelliefhebber en oud-voorzitter van de Vogelwacht in het dorp. Hij miste de zwaluwen, die vroeger massaal op de telefoon- en stroomkabels zaten, maar die zijn er nu veel minder. Zwaluwen houden er niet van om in bomen, op het dak of op de grond te zitten. In Easterwierrum staan nu twee palen met draden ertussen, waar de vogels kunnen zitten. Daarnaast staat een til met een dakje en hierop een vogeltje, die kunstenaar en inwoner Ids WIllemsma ontworpen heeft. Onder het dakje hangen 18 kunstnesten voor de zwaluwen. Er is ook een informatiepaneel bij geplaatst. (bron: Omrop Fryslân, 2-5-2016. Voor nadere informatie zie de link en beluister het interview dat daar staat gelinkt)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Ieder jaar op de 1e zaterdag in mei organiseert de Histoaryske Kommisje een gezellige avond in De Tysker in de sfeer van weleer. Op het programma staan dan o.a. een oude film en een doorlopende voorstelling van heel veel oude foto’s die nog niet eerder zijn vertoond. Je kunt op deze avond ook je foto’s/documenten of andere intressante zaken meenemen, inbrengen maar ook schenken aan onze Kommisje. Inbreng graag goed verpakken in envelop of doos voorzien van naam en adres."

- Specifiek in Fryslân is in ca. 15 dorpen sprake van de traditie van het jaarlijkse of tweejaarlijkse Iepenloftspul (Openluchtspel). Bijzonder in Easterwierrum is dat ze daar al minstens 20 jaar de traditie hebben van het Berne-Iepenloftspul (oftewel Kinder-Openluchtspel), door kinderen uitgevoerd dus. De voorstellingen zijn in juni.

- Tentfeest Do Komst (op een zaterdag in juli) is begonnen in 1985, opgezet door een groep vrienden. Toen nog gehouden in de loods van Bouwbedrijf Bootsma, sinds 2000 midden op het dorpsplein, en sinds 2005 in een tent, zodat men niet meer afhankelijk is van het weer.

- "Op snein 17 novimber 2019 is de 10e Tyskerblues yn Easterwierrum. Seal iepen om 16.00 uur, ticht om 22.00 oere. Tagong is gratis."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Easterwierrum.

- Nieuws: - Nieuws uit Easterwierrum op Facebook.

- MFC/dorpshuis: - Op de site van het prachtige MFC/dorpshuis vertellen ze in het Fries hoe het allemaal zo gekomen is, maar daar kom je als niet-Fries met enig taalgevoel ook wel uit: "De Tysker is it doarpshûs fan Easterwierrum. It is boud yn 2003/2004 mei help fan in soad frijwilligers. It doarpshûs bestiet út in grutte seal dy’t op te dielen is yn twa parten, plus in kafeegedielte en in fergaderromte. Fierder binne der twa klaaikeamers en in opberchromte op souder. De Tysker leit moai oan it sportfjild oan de westkant fan it doarp.

De Tysker, in moaie, mar wat frjemde namme, tinke jo? No, de Easterwierrumers hawwe as bynamme “de hynstetyskers”, dat sa frjemd is it net. Ús doarp wie ieuwenlang tige ferneamd om syn hynstemerk. Elk jier yn juny kamen de boeren út de wide omkriten nei Easterwierrum ta om hynders te keapjen foar it wurk yn de ûngetiid (it ynheljen fan it hea). As iennichste yn de gemeente hiene wy yn it doarp sels in ‘perdekoper’ te wenjen. En wat ek hiel bysûnder wie: wy hiene hjir mar leafst fiif kastleins! Dat der wie doe al aardich leven yn ‘e brouwerij... Op de hynstemerk rûnen de hannelers (de hynstetyskers) achter de hynders en fiteren se oan mei help fan in swipe (de tysker). Troch ús doarpshûs nei de (hynste) tysker te neamen, hoopje wy dat wy hjir ek stimulearre wurde om yn beweging te kommen: it mei-elkoar dwaande wêzen om wat moais te meitsjen, op alderhanne mêd. Foar it bouwen fan dit prachtige doarpshûs wie de swipe alhiel net nedich, want alle ynwenners hawwe spontaan har stientsjes dêrta bijdroegen! Net foar neat is it motto fan de Easterwierrumers: Libje foar en mei-elkoar! Yn 2010 is de Tysker grutter makke mei in berging oan de keuken fêst, en in materiaalberging foar de grutte seal. No hoege de stuollen en tafels net mear ûnder it poadium, mar kinne se op weinen sa de opslach ynriden wurde.

MFC De Tysker in Easterwierrum is een uitermate geschikte locatie voor het organiseren van bruiloften en partijen! In het gebouw zijn meerdere ruimten beschikbaar waar de gasten (maximaal 200 personen) zich kunnen vermaken. Zo kan het knusse cafégedeelte worden gehuurd voor een besloten familie- of verjaardagsfeest. De deelzalen zijn goed in te richten voor vergaderingen of bruiloften met 60 tot 100 gasten. Met alle ruimten tezamen heb je een puike locatie voor een knallend feest. Waarom ver weg als het dichtbij kan! Vraag naar de mogelijkheden. Voor inlichtingen: Jan Schotanus, tel. 058-2501465."

- Onderwijs: - Het kleine Easterwierrum heeft nog altijd een eigen dorpsschool, De Fôlefinne, met ca. 35 leerlingen. "De naam van onze school verwijst naar een voormalig stuk grasland (finne) waar vroeger de veulentjes (fôltsjes) liepen als er paardenmarkt was. Op de plaats waar nu onze school gebouwd is, liepen vroeger de veulentjes te dartelen. De Fôlefinne is een meertalige school. Bij meertalig onderwijs spelen drie talen een grote rol binnen de school. De drie talen worden niet alleen als vak onderwezen, maar ook gebruikt om les in te geven bij andere vakken. De leerkracht geeft dan bijvoorbeeld gymnastiek, biologie, geschiedenis of aardrijkskunde in het Engels of Fries. Zo worden Nederlands en Fries gebruikt in de verhouding 50/50, 60/40 of 70/30, afhankelijk van de groep. Er wordt op één dagdeel Engels gesproken. De meeste kinderen van onze school zijn Friestalig. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een goede taalontwikkeling doormaken. Taal goed leren spreken, lezen en schrijven. Dat geldt zowel voor Nederlands, Fries als Engels. Alle talen worden op vaste dagdelen aangeboden vanaf groep 1. Taal wordt aanvankelijk spelenderwijs aangeboden door middel van gesprekjes en met liedjes, opzegversjes, filmpjes, etc. Wij zijn als drietalige school lid van Anglia. Het doel van Anglia is om Engels te stimuleren en te structureren, in een internationale context. Jaarlijks doen de kinderen van groep 6, 7 en 8 van onze school het Anglia-examen. Dit is een officieel examen, wat in alle landen van de wereld hetzelfde is. Wij bieden onze kinderen de mogelijkheid de eerste drie niveaus in te halen. In groep 6 wordt het eerste examen afgenomen, in groep 7 het tweede niveau en in groep 8 het derde niveau."

- Muziek: - Fanfare Ons Ideaal.

- Sport: - Keatsferiening Easterwierrum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Easterwierrum.

Reactie toevoegen