Monsamabuorren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

monsamabuorren_straatnaambordje.jpg

Monsamabuorren heeft als een van de weinige buurtschappen in de gemeente Littenseradiel geen plaatsnaambordjes, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Monsamabuorren heeft als een van de weinige buurtschappen in de gemeente Littenseradiel geen plaatsnaambordjes, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

monsamabuorren_molen_kopie.jpg

Deze poldermolen op Monsamabuorren uit 1867 is helaas in 1959 afgebroken.

Deze poldermolen op Monsamabuorren uit 1867 is helaas in 1959 afgebroken.

monsamabuorren_kaart_1700.jpg

Op de Schotanus-kaart uit ca. 1700 wordt de buurtschap die tegenwoordig als Monsamabuorren wordt gespeld, vermeld als Monse Buiren.

Op de Schotanus-kaart uit ca. 1700 wordt de buurtschap die tegenwoordig als Monsamabuorren wordt gespeld, vermeld als Monse Buiren.

Monsamabuorren

Terug naar boven

Status

- Monsamabuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Monsamabuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hinnaard.

- De buurtschap Monsamabuorren heeft, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in de voormalige gemeente Littenseradiel, geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De buurtschap heeft dus geen plaatsnaamborden waaraan wij de spelling zouden kunnen verifiëren. De straatnaam luidt (in ieder geval al sinds medio jaren zeventig) Monsamabuorren, dus houden wij die spelling aan. Andere betrekkelijk recente bronnen spellen ook nog weleens Montsamabuorren (zoals Google Maps) of Montsemabuorren.

In het Nederlands
Monsamaburen.

Oudere vermeldingen
1536 Monthiema sate, 1558 Montsumabuyren, ca. 1700 Monse Buiren, 19e eeuw Montzamaburen, Montzamabuuren, Monseburen. Op recente kaarten staat deze naam op de plek waar op oudere kaarten de naam Ee voorkomt en staat op de oorspronkelijke plaats de naam Sibrandahûs.

Naamsverklaring
Het tweede element van de naam is buren 'buurt'. Het eerste element is de familienaam Montsema, die op basis van de persoonsnaam Montse is gevormd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Monsamabuorren ligt O van Wommels, NO van Easterein, N van Itens, W en WNW van Britswert, ZZW van Easterlittens en O en ZO van Hinnaard, en ligt rond de gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Monsamabuorren niet apart geteld en zit dan inbegrepen bij de telling van Hinnaard. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op Monsamabuorren heeft van 1867 tot 1959 een windmolen / poldermolen gestaan. Daarvóór heeft er ook al een molen gestaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Diverse monumentale boerderijen, waaronder de stelpboerderij Sybranda Hûs uit ca. 1925 op nr. 12.

Reactie toevoegen