Weidum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

weidum_collage.jpg

Weidum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Weidum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Weidum..jpg

Mooi weer in Weidum.

Mooi weer in Weidum.

Weidum (2).jpg

Dorpsgezicht Weidum

Dorpsgezicht Weidum

Weidum.JPG

De Greate Buorren in Weidum.

De Greate Buorren in Weidum.

Weidum

Terug naar boven

Status

- Weidum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Weidum valt ook buurtschap It Wiel.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Weidum ligt ZW van het dorp Goutum en de stad Leeuwarden, WZW van het dorp Swichum, W van de A32 en de dorpen Wirdum en Wergea, WNW van het dorp Wytgaard, NW van de dorpen Reduzum en Eagum, NNO van het dorp Easterwierrum, NO van het dorp Mantgum, ONO van het dorp Baard, O van het dorp Jorwert, OZO van de dorpen Leons en Húns, ZO van de dorpen Bears, Hilaard en Blessum, ZZO van de dorpen Boksum en Deinum en Z van het dorp Jellum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Weidum 56 huizen met 374 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 230 huizen met ca. 580 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Weidum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In maart 2017 was de laatste editie van popfestival Roekrock. De organisatie besloot na 20 succesvolle jaarlijkse edities op het hoogtepunt te stoppen, omdat er ondanks alle inspanningen geen verdere groei meer in zat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Weidum heeft 9 rijksmonumenten.

- Het oude centrum van Weidum is sinds 1991 een beschermd dorpsgezicht.

- Windmotor Weidumerpolder.

- Windmotor Borniamoune.

- Het was Roline Maria Hora Siccama, echtgenote van mr. Bernhardus Buma (1770-1838), die niet in de kerk of op het kerkhof van Weidum begraven wenste te worden, maar op het stuk land, waarop zich nu de familiebegraafplaats der Buma's (later ook Hopperus Buma en Van Haersma Buma) bevindt. In Leeuwarden was mr. Bernhardus maire geweest in de Franse tijd, na de Restauratie (het herstel van soevereiniteit na de Franse overheersing) nog enkele jaren president-burgemeester. Te Weidum had mr. Bernhardus Buma in zijn hoedanigheid van grietman van Baarderadeel (van 1816 tot 1834) zich gevestigd op de buitenplaats Bornia State. In 1826 werd Roline Maria Hora Siccama hier begraven. Vele leden van het geslacht Buma zouden volgen. Onder de link vind je enkele beschrijvingen van bijzondere leden van dit geslacht die er begraven liggen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In Weidum is er jaarlijks aan het begin van het jaar de Bangma Partij (hoofdklasse kaatsen) en in augustus de Frouljus PC, de belangrijkste kaatspartij voor dames. Deze wedstrijd wordt gehouden op de 3e woensdag na de PC voor heren, meestal in de 3e week van augustus.

- De Weidumer Muziekquiz (op een zondag begin april) wordtd gehouden in het dorpshuis van Weidum. In 10 rondes worden de deelnemende teams getest op hun muzikale kennis.

- De Roekeloop (september) is een recreatief hardloopevenement. De afstanden zijn 2,5 / 7 / 10 / 16,1 km. De diverse routes voeren door het prachtige Middelseegebied en zijn verkeersluw. Deelname kost € 3,00. Voorinschrijven is niet mogelijk. In het Dorpshuis is kleedgelegenheid en zijn douches aanwezig.

- Oktoberfest Weidum (op een zaterdag in oktober) is een jaarlijks feestje met een schitterende zaal en passende muziek.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van de in 1885 opgerichte iisclub Weidum. De club heeft ca. 150 leden en organiseert ook door het jaar heen allerlei activiteiten.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Weidum vroeger en (op dezelfde plek) nu.

- Fotoreportage van een wandeling door Weidum door Marja Hoefsmit.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Weidum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Weidum.

- Nieuws: - Nieuws uit Weidum op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Doarpsbelang It Nut beherticht de belangen fan it doarp Weidum. Yn it bestjoer sitte fiif Weidumers dy’t sa’n tsien kear yn it jier fergaderje oer allerhanne saken dy’t mei it doarp te krijen ha. Jo kinne bygelyks tinke oan ûnderwerpen as strjitmeitsjen, restauraasjes, plannen mei it grien, gemeentlike weryndieling en de heak om Ljouwert. It Nut hat oer dy saken geregeld kontakt mei de gemeente. Ek skriuwt It Nut yn oerlis mei de doarpsbewenners ien kear yn de tsien jier in doarpsfyzje. It Nut organisearret yn ’e maitiid altyd in foar elk tagonklike jûn ‘Ter lering ende vermaeck’. Yn ’e hjerst folget de jierlikse ledegearkomste mei al of net in bestjoersoerdracht. Beide byienkomsten binne meastal yn it doarpshûs. Ha jo fragen of wolle jo lid wurde fan It Nut, stjoer dan in mail nei de skriuwer. Of kom efkes del by ien fan de bestjoersleden." Aldus Doarpsbelang op hun site.

- Onderwijs: - Basisschool It Pertoer, de dorpsschool van Weidum, laat de talenten van kinderen in een vriendelijke, kleurrijke omgeving groeien naar optimale prestaties. Ze begeleiden leerlingen vanuit een veilige basis naar zelfverantwoordelijk spelen en leren. Het is een openbare school, waar ieder kind welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Hier worden verschillen geaccepteerd en er heerst een veilig en open schoolklimaat. De leerkrachten van It Pertoer werken volgens de schoolafspraken die gemaakt zijn in het kader van zelfstandig werken. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van een instructietafel, die frequent wordt benut voor verlengde instructie, extra instructie, extra oefening en pré-teaching. De leerkrachten zorgen ervoor dat er voor leerlingen die daar behoefte aan hebben uitdagende en aangepaste leerstof aanwezig is. De leerkrachten werken regelmatig met heterogene groepjes waarbij leerlingen elkaar uitleg geven. Met deze manier van werken beogen ze uit alle kinderen te halen wat erin zit. De leerkracht bespreekt regelmatig met de kinderen de consequenties van gemaakte keuzes.

- Jeugd: - Jeugdhonk Weidum.

- Muziek: - Harmonie Weidum e.o. is opgericht in 1898. Een rijke geschiedenis gecombineerd met ambitie én een flinke portie creativiteit maakt van de vereniging een modern en aantrekkelijk gezelschap. De leden komen uit de wijde omgeving, maar bovenal is de harmonie een dorpsvereniging met eenzelfde cultuur; betrokken, vernieuwend en ijverig.

- Sport: - Gymnastiekvereniging KVV Weidum is een vereniging waar je terecht kunt in de leeftijd van 2 t/m 99, aldus hun site. Van peutergym tot gym voor volwassenen. - Keatsferiening Nije Kriich.

- Zorg: - Gemoedelijk, smûk en betrokken. Dat zijn de woorden die het moderne Woonzorgcentrum Nij Dekama in Weidum het beste omschrijven. Je kunt er wonen in een zorgappartement, of zelfstandig in een van de naastgelegen aanleunwoningen. Nij Dekama voorziet niet alleen in een zorgbehoefte voor ouderen, het heeft ook een centrale functie in het dorp. De inwoners maken gebruik van het postkantoor en de bibliotheek van Nij Dekama, en zijn ook van harte welkom in het restaurant. De maaltijden in het restaurant worden dagelijks vers bereid opgediend. De elektrische belbus van Nij Dekama is een extra service voor korte ritjes naar de supermarkt, de kapper of naar familie.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Weidum en - idem Buma.

Reactie toevoegen