Easterein

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

easterein_plaatsnaambord.jpg

Easterein is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. (© H.W. Fluks)

Easterein is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. (© H.W. Fluks)

easterein_collage.jpg

Easterein, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Easterein, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

easterein_dorpsgezicht_met_hervormde_en_gereformeerde_kerk_kopie.jpg

Dorpsgezicht Easterein, met links de voormalige Gereformeerde kerk (thans atelier/kunstcentrum) en rechts de voormalige Hervormde kerk (thans Protestantse kerk) bij elkaar op een foto.

Dorpsgezicht Easterein, met links de voormalige Gereformeerde kerk (thans atelier/kunstcentrum) en rechts de voormalige Hervormde kerk (thans Protestantse kerk) bij elkaar op een foto.

Easterein (2).JPG

Dorpsgezicht Easterein

Dorpsgezicht Easterein

Easterein (4).JPG

Middenin Easterein op de Groenelaan, in 2010, beschermd dorpsgezicht

Middenin Easterein op de Groenelaan, in 2010, beschermd dorpsgezicht

Britswert (2)_0.JPG

De prachtige hoogbejaarde Martinikerk van Easterein

De prachtige hoogbejaarde Martinikerk van Easterein

easterein_fanfare_wilhelmina_kopie.jpg

Fanfare Wilhelmina Easterein is opgericht in 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, en speelt in de 2e divisie, waarin zij in 2015 Nederlands kampioen zijn geworden.

Fanfare Wilhelmina Easterein is opgericht in 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, en speelt in de 2e divisie, waarin zij in 2015 Nederlands kampioen zijn geworden.

Easterein

Terug naar boven

Status

- Easterein is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Easterein vallen ook de buurtschappen Meilahuzen, Skrok en een klein deel van Trijehuzen (zijnde alleen de molen), en vanouds ook Reahûs, dat in 1955 een zelfstandig dorp is geworden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oosterend. Overigens is de plaatsnaam sinds 1993 officieel - en alleen nog - Friestalig.

Oudere vermeldingen
1378 to Aestereynde, 1402 toe Aesterende, 1433 in Oestereynde, 1505 Oestereynd.

Naamsverklaring
Combinatie van het Oudfriese aester 'oostelijk gelegen' en eind 'rand, uiteinde, plaats waar iets ophoudt'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Easterein ligt NW van de stad Sneek. Het dorpsgebied loopt in het ZO tot aan de Frjentsjerter Feart en in het N tot aan de Boalserter Feart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Easterein 87 huizen met 636 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met tegen de 950 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Voor u ligt de nieuwe dorpsvisie van Easterein. De vorige visie is opgesteld in 2003. Deze was ondertussen verouderd. Daarom heeft Doarpsbelang Hâld Faesje het initiatief genomen om een nieuwe dorpsvisie uit te werken. De werkgroep is samen met Doarpswurk met deze visie gestart. Het hebben van een actuele dorpsvisie helpt Doarpsbelang in het verbeteren van de leefbaarheid in het dorpo en de directe omgeving. Dit is niet alleen maar om te kunnen reageren op plannen en initiatieven van anderen (overheid, particulieren, bedrijven) maar ook om zelf met voorstellen te kunnen komen om de leefbaarheid te verbeteren.

Wat is een dorpsvisie? In een dorpsvisie omschrijft een dorp de plannen die het heeft om de leefbaarheid op korte en vooral ook op middellange termijn te verbeteren. Leefbaarheid is een breed begrip; in deze dorpsvisie komen de onderstaande thema’s aan de orde: Cultuur; Wonen en woonomgeving; Werk en bedrijvigheid; Voorzieningen, zorg en welzijn; Infrastructuur; Landschap en recreatie; Krimp. Het is niet alleen een visie van het bestuur van Doarpsbelang Hâld Faesje maar een visie van en door het dorp. Deze visie is tot stand gekomen door Doarpsbelang en inwoners van Easterein.

Het doel van een onze dorpsvisie is: 1. Aanbieden aan het gemeentebestuur en aan woningcorporatie Elkien. Zo kunnen zij bij het maken van uitvoeringsplannen, onderhoudsplannen e.d. van meet af aan rekening houden met de wensen uit Easterein. Ook kan de dorpsvisie gebruikt worden als basismateriaal voor de gemeentelijke structuurvisie. 2. Door de inwoners op de hoogte te stellen van de inhoud van deze dorpsvisie en hen jaarlijks te informeren over de voortgang van de actiepunten, weten ook onze dorpsbewoners met welke concrete zaken Doarpsbelang bezig is. 3. De actiepunten geven een goede structuur aan de werkzaamheden van het bestuur van Doarpsbelang.

Hoe nu verder? Deze dorpsvisie is een document met daarin vele actiepunten voor de toekomst. Voor het realiseren van deze actiepunten/ideeën zal het bestuur van Doarpsbelang de hulp inroepen van Eastereiners. Aan de hand van de prioriteitenlijst zullen werkgroepen worden samengesteld. In hoofdstuk 9 geven wij een totaaloverzicht van de verschillende actiepunten. Ook hebben wij daaraan een prioriteit toegekend. Daarbij is niet alleen naar de urgentie/noodzaak gekeken. Ook is er gekeken naar de uitvoerbaarheid van een idee volgens de mening van Doarpsbelang." Aldus de Inleiding van de in 2011 verschenen Dorpsvisie Easterein.

- "Dorpsbelang heeft in 2013 de mogelijkheid gekregen om een toekomstbestendige woonvisie op te stellen. De visie is ontstaan vanuit een interactief traject met het dorp, waarbij het proces is gefaciliteerd door woningcorporatie Elkien. In de vorm van een werkgroep zijn een aantal bewoners intensief bij het proces betrokken geweest. Er is onbevangen gedacht en ‘gedroomd’ over hoe het woonbestand van Easterein er over 30 jaar uitziet. Door met elkaar op een creatieve en integrale manier te kijken naar de ontwikkelingskansen voor het dorp geeft de woonvisie nu richting aan huidige en toekomstige ruimtelijke vragen. De woonvisie is gericht op de lange termijn en leidt mogelijk tot concrete maatregelen op korte termijn.

De opgave voor de toekomstbestendige woonvisie is op zoek te gaan naar kansen om ‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’ te minimaliseren, met behoud (en waar mogelijk versterking) van het dorps-DNA. Daarnaast speelt verbetering van het sociaal en economisch DNA een rol. De Ruimtelijke Kwaliteitsparagraaf Easterein (2008) en de Doarpsfisy ‘Pearel tusken Skrok en Pôle’ (2011) vormen de basis voor de toekomstbestendige woonvisie. De Ruimtelijke Kwaliteitsparagraaf gaat uit van ’rode ontwikkelingen’ door uitbreiding. De wens vanuit het dorp is de dorpskern krachtig en aantrekkelijk te houden en waar nodig te versterken. De woonvisie richt zich daarom juist op ínbreiding in de stedenbouwkundige structuur. Mocht in de toekomst de kansen voor uitbreiding aan de orde komen dan geeft de ontwikkelingskansenkaart uit de Ruimtelijke Kwaliteitsparagraaf (2008) de uitgangspunten voor kwaliteitsontwikkeling aan. Er is tijdens dit proces bewust nog geen overleg geweest met huidige eigenaren en gebruikers van de gronden en panden. Dat zal bij het mogelijk vervolg (de uitwerking) van deze woonvisie worden nagestreefd.

Vergrijzing en ontgroening. Vergrijzing en ontgroening bepalen de komende decennia de bevolkingsontwikkelingen. Waar veel gemeenten in eerste instantie de trends ontkenden – “bij ons gebeurt dat niet” – nemen inmiddels veel gemeenten de demografische ontwikkelingen serieus. De gemeenten in Noardwest Fryslân hebben de gevolgen van vergrijzing en ontgroening voor hun regio in kaart laten brengen. Het is een regio met veel platteland – Littenseradiel is de meest landelijke gemeente van Nederland – en met veel mooie en ‘leefbare’ dorpen. De gemeente Littenseradiel wil antwoorden vinden op vragen over vergrijzing, leegstand van woningen, terugloop van het aantal schoolgaande kinderen en jongeren die lastig voor de regio te behouden zijn.

Volgens de provinciale prognose daalt de bevolking tot 2030. Het aantal huishoudens neemt juist wel toe. Dit heeft te maken met zogenoemde verdunning: het verschijnsel dat onder invloed van sociaal-culturele trends het aantal personen per huishouden daalt. Gevolgen voor de woningmarkt in de regio die ook voor Easterein gelden: de woningvraag verschuift naar meer kwaliteit en meer ruimte per woning; door vergrijzing komt er meer vraag naar levensloopbestendige woningen of woon-zorgcombinaties; indien ouderen lang in hun oude woning blijven, komen die (doorgaans grotere) woningen niet beschikbaar voor bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen. Dat stagneert de doorstroming. Bron: 'Kansen spreiden om maatschappelijke armoede te vermijden. Gevolgen van demografische ontwikkelingen in Noardwest Fryslân.' (BBO, november 2010)

Inzetten op jongeren en senioren. Easterein vormt een hechte gemeenschap met een actief verenigingsleven. Veel mensen die hier zijn geboren wonen nog altijd in het dorp. De laatste tijd echter signaleert Dorpsbelang een afname van de jonge starters in het dorp. Vanwege een tekort aan betaalbare woningen trekken jongeren weg naar grotere buurdorpen. Onder andere het verenigingsleven (met name de muziekvereniging) heeft deze groep juist nodig vanwege nieuwe aanwas van leden uit eigen dorp. Daarmee wordt de leefbaarheid van het dorp (de kwaliteit van het bestaan in en rond het dorp) beïnvloed. Door vergrijzing ontstaat een steeds grotere groep ouderen. Ook voor deze groep is op dit moment geen/te weinig aanbod. Door de toegenomen (auto)mobiliteit van de bewoners is het belang van voorzieningen (o.a. supermarkt) in het dorp kleiner geworden.

Voor de minder mobiele bevolking leiden schaalvergrotingsprocessen en het vertrek van voorzieningen uit de dorpen echter tot verschraling van hun directe leefomgeving. De groep ouderen die primaire zorg nodig hebben vertrekken vaak richting Wommels of elders. Onder de groep mobiele ouderen is wel de behoefte om langer in het eigen dorp te blijven, maar is vaak niet de juiste woning te vinden (woning of tuin te groot, veel onderhoud). Die groep ouderen hebben behoefte aan een compacte woning met weinig of geen tuin, weinig onderhoud maar midden in de samenleving. Ze hebben behoefte aan ‘in praatsje oer de hage’, ze ontmoeten bekenden op straat, bij de verenigingen en dorpsfeesten en groeten elkaar omdat ze de families in het dorp al jaren kennen.

Leefbaarheid en leefgenot is een belangrijke factor om in het dorp te blijven. Gezinswoningen (koop en huur) zijn voldoende aanwezig en met voldoende aanbod in grootte (en dus prijsklasse). Doorstromingsmogelijkheden van een relatief kleine (goedkope) naar een ruimere gezinswoning zijn aanwezig. Het dorp wil zich inzetten op het ‘vasthouden’ van de eigen jonge en de oudere generatie. Ten gunste van de leefbaarheid en als ‘wapen’ tegen ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ zet het dorp in op meer aanbod voor starters (jongeren) en (mobiele) senioren." Aldus enkele citaten uit de Toekomstbestendige Woonvisie Easterein (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Easterein heeft 10 rijksmonumenten.

- Het middelpunt van Easterein wordt gevormd door de prachtige protestantse (voorheen hervormde) Martinikerk (Tsjerkebuorren 2), gelegen op een terp, omsloten door water en een kerkbuurt met kleine straten en steegjes. Deze kerk wordt beschouwd als 'de kathedraal onder de Friese dorpskerken' en is in de jaren tachtig geheel gerestaureerd. De huidige kerk is gebouwd in de 14e eeuw en verving een 11e-eeuwse tufstenen kerk op die plaats. Voor een deel zijn de oude tufstenen muren gebruikt bij de nieuw gebouwde kerk. Oorspronkelijk was de kerk een dochterkerk van de gelijknamige decanale Martinikerk van Bolsward. De 11e-eeuwse toren is in de 17e eeuw door de bliksem gescheurd. De toenmalige grietman van Hennaarderadeel Edsardt van Grovestins gaf in 1688 opdracht om de toren te herstellen. Een gedenksteen boven de neoclassicistische ingang herinnert aan de blikseminslag en de herbouw.

De belangrijkste bezienswaardigheid van de kerk is de zeldzame kraak/kreake (doksaal, niet te verwarren met oksaal), gemaakt in 1554 en gesigneerd door ene Hein H, waarschijnlijk verwijzend naar Hein Hagarth, die als leerling werkzaam was in het Antwerpse atelier van Cornelis II Floris de Vriendt. Ook een kistenmaker uit de buurt wordt wel als maker van het doksaal aangemerkt. Het doksaal bevat achttien Bijbelse taferelen uit zowel het Oude als uit het Nieuwe Testament. Beide verdiepingen van het doksaal bevatten drie rondbogen en zijn versierd met motieven uit de renaissance. Langs de bovenranden zijn teksten geplaatst, aan de koorzijde in het Latijn en aan de schipzijde in het Nederlands. De teksten zijn afkomstig uit de brieven van Paulus aan Timoteüs en aan Titus. In de Latijnse tekst op het doksaal wordt de schoonheid van het kunstwerk verheerlijkt. In de toren hangen twee luidklokken, een van S. Butendiic uit 1468 en een van Jacob Noteman uit 1645. In het interieur bevinden zich een 19e-eeuwse witgeschilderde preekstoel en vier 17e-eeuwse herenbanken. Het orgel dateert uit 1870 en is gemaakt door orgelbouwer Willem Hardorff. De kerk valt tegenwoordig onder de lokale Protestantse Gemeente. - Nieuws van Jeugdkerk Easterein op Facebook.

De Martinikerk kan in overleg met de koster worden bezichtigd. Koster André Christiaan Vink heeft in 2014 het boek 'Een heiligdom binnenstebuiten gekeerd'. Geschiedenis van de Martinikerk gepubliceerd. Een boek van maar liefst 480 pagina’s, met honderden kleurenfoto's. André Christiaan Vink heeft op zijn eigen karakteristieke wijze verteld over alles wat er te zien is in en rondom de kerk. De bezoeker met al zijn vragen was hiervoor zijn uitgangspunt. Buitenkant, binnenkant, toren, orgel, sacristie... alles wordt uitvoerig beschreven en uitgelegd. Vooral het “pronkje” van Easterein, het zeldzame doksaal, komt breed in beeld en een apart hoofdstuk geeft uitleg over de afbeeldingen. Tot slot zijn alle graven in de kerk beschreven en aangevuld met familiegegevens.

- Op Tsjerkebuorren 1 staat de pastorie uit 1861. De pastorie is in eclectische trant gebouwd op de fundamenten van een middeleeuwse voorganger, en ligt op een terp, in de schaduw van de imposante Martinikerk. De pastorie, de tuin, brug en het koetshuis zijn aangewezen als rijksmonument.

- In 1888 komt er in het dorp een Gereformeerde kerk. Deze wordt in 1901 gesloopt en in 1902 vervangen door de huidige kerk (Wynserdyk 35), die sinds 2000 als zodanig buiten gebruik is. Architectonisch redelijk uniek. Het gebouw behoort tot het beschermd dorpsgezicht van Easterein. Het fraaie exclusieve exterieur vertoont alle kenmerken van wat in de bouwkunst het “eclecticisme” (een bouwstijl uit het begin van de 19e eeuw) wordt genoemd. In de kerk staat een orgel van orgelbouwer Bakker & Timmenga uit 1903. Sinds 2004 is het kerkgebouw in particuliere handen en werd er non profit kunstcentrum “in de kerk” gevestigd. Kennelijk is dat kunstcentrum er niet meer, want de bijbehorende website (van Gepko Roggeveen, kennelijk de kunstenaar?) is inmiddels opgeheven.

- Molen Rispens valt onder buurtschap Trijehuzen en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Keatskamp (mei, in 2022 voor de 9e keer).

- Dorpsfeest (eind juni).

- Het bij velen geliefde Hardorff-orgel uit 1870 in de Martinikerk wordt in juli en augustus wekelijks bespeeld op donderdagavond vanaf 20.00 uur. Er treden vaak bekende organisten op.

- "Easterein Rocks (oktober, alleen in de oneven jaren) is 2007 opgericht door een aantal muzikanten uit het dorp. Alle (oud) Eastereiner muzikanten op één poppodium was de aanleiding voor dit initiatief. Ondertussen is het evenement uitgegroeid tot een muzikale happening die eens in de twee jaar plaatsvindt."

- "Op een snein in oktober organisearret de Fûgelwacht Easterein harren fiskwedstriid foar jonge en âlde Eastereiners op de Skippersbuorren. Fanôf 14.30 oant 16.00 oere kin der striden wurde foar de grutste en de measte fisk. Nei ôfrin hat Gep de rikke iel klear. De rikke iel is foar eltsenien te keap en de opbrings fan de rikke iel giet nei de Fûgelwacht. Eltsenien die meidwaan wol oan de fiskwedstriid moat om 14.15 oanwézich wéze en in emmer meinimme foar de fongen fisk. At de fisk mjitten is wurde se wér fry litten."

- Restaurant Bergsma Easterein organiseert van september t/m april iedere laatste zondag van de maand de Blues Cruise Eastersnein. Enorm gezellig op de zondagmiddag vanaf 16.00 uur in de Tuinzaal. Met een swingend muziekje, lekker borrelen en tussendoor heerlijk eten in het restaurant. Gratis entree!

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- T.g.v. het 50-jarig bestaan van Dorpsbelang Hâld Faesje heeft zij 4 wandelroutes door het dorpsgebied van Easterein ontwikkeld.

- Fûgelwacht Easterein.

- De Pastorietuin te Easterein is een van de best bewaarde tuinen van de vooral in Noord-Nederland befaamde tuinarchitect Gerrit Vlaskamp (1834-1906). De tuin rondom de pastorie dateert uit 1863. Veel van de oorspronkelijke aanleg is nog aanwezig: een wandeltuin ‘ter verpozing en het verzetten der zinnen’, een productietuin en de paardenweide. De omgrachte wandeltuin heeft nog alle kenmerken van de landschappelijke stijl: oude slingerpaden, kleine hoogteverschillen en inmiddels anderhalve eeuw oude solitaire bomen. De moestuin met fruitschuttingen en historisch leifruit is ook omgracht. De paardenwei ligt ten noordwesten van de pastorie. De tuin is een inmiddels zeldzaam voorbeeld van de oorspronkelijke kerkhistorische situatie, namelijk de zelfvoorzienende positie van de pastorie, zowel in recreatief opzicht als wat betreft eerste levensbehoeften.

Toen de huidige eigenaren ca. 15 jaar geleden vanuit hartje Amsterdam hun intrek namen in de pastorie, waren grote delen van de tuin overwoekerd met sneeuwbes (Symphoricarpos albus) en met opslag van vlier, es en esdoorn. De overgroeide druivenkas bleek vol puin en afval te liggen, en op een enkele na waren de slingerpaden in onbruik geraakt. De op oude foto’s nog aanwezige bloemenperken in het gazon waren verdwenen in de schaduw van de inmiddels imposante Oosterse plataan (Platanus orientalis), een bruine beuk, walnoot (Juglans regia) en bonte Noorse esdoorn (Acer platanoides). De afgelopen jaren is de tuin stapsgewijze hersteld. Van februari tot april bloeien er duizenden stinzenplanten: sneeuwklokjes, crocussen, winterakoniet etc. In mei volgt de bloei van de boompioenen en 70 soorten kruidachtige pioenen in een lange border aan de noordzijde van de pastorie. De Pastorietuin te Easterein is enkele weekenden per jaar te bezichtigen. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Easterein, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Easterein.

- Nieuws: - Nieuws uit Easterein op Twitter. - Het maandelijkse Doarpskrantsje (wat ons betreft mogen ze dat 'sje' voor deze prachtige kleurenuitgaven van ca. 44 pagina's best weglaten) is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "De vereniging van dorpsbelang Hâld Faesje is opgericht in 1957. In 2007 hebben wij ons 50-jarig jubileum gevierd. We hebben toen een DVD over Easterein gemaakt en een flyer ‘In slach om’ met daarin wandelroutes rondom het dorp. Het doel van dorpsbelang is om het dorp leefbaar te houden in de breedste zin van het woord. Dorpsbelang is actief op allerlei gebied. Bijvoorbeeld: Beheer & onderhoud van de 2 speeltuinen, Vrijburg en Risplân/Singel; Visie op de toekomst van het dorp, onder andere wat nieuwbouw en herinrichting bestaande bouw betreft; Dorpsbelang is als vertegenwoordiger van de bevolking gesprekspartner van gemeente en woningstichting over projecten wonen en zorg; Overleg met (buurt)verenigingen, ondernemersvereniging, andere dorpsbelangen in de gemeente over gemeenschappelijke acties en activiteiten; Inzetten voor de bereikbaarheid van het dorp; Jaarlijks optuigen van de kerstboom op het eendenhokje in de Griene Leane;

Verkeersveiligheid in het dorp; Toezien op het beheer en onderhoud van de groenvoorziening in het dorp; Welzijn en Zorg loket (stipepunt) in ons multifunctioneel centrum SkoalleSeize; Deelorganisatie van Slachte marathon (elke vier jaar zijn wij verantwoordelijk voor een ‘dijkvak’ aan de route. Verkoop van etenswaren, beheer parkeerplaatsen, EHBO-post etc.); Organiseren van de intocht van Sinterklaas. Lid worden? De bovenstaande activiteiten doen wij voor alle bewoners van Easterein en daarom willen wij ook zoveel mogelijk leden. Op die manier blijft het financieel mogelijk om dit alles uit te voeren. Onze vergoeding vanuit de gemeente is minimaal (€ 300 per jaar exclusief de subsidie voor speeltuinen). Het lidmaatschap van Dorpsbelang Hâld Faesje kost s;lechts € 7,00 per jaar (per gezin). Bent u nog geen lid en wilt u lid worden? Neem dan contact op met Broer Harmen Abma."

- Onderwijs en kinderopvang: - "De lagere school van Easterein stond vanouds aan het Skilplein. In het vroegere schoolhuis woont nu de familie Scheltema. De kleuterschool was in die tijd gevestigd in het gebouw waar nu kapperszaak It Kniplokaaltsje is. In 1953 wordt aan de Skoallestrjitte een nieuwe, 3-klassige lagere school gebouwd, met een dan nog ruim uitzicht over de weilanden naar het zuiden. De Koaifinne en het Smidslân waren nog niet bebouwd. De school moest al in 1970 worden uitgebreid. Intussen verhuisden de kleuters naar een 2-klassige kleuterschool aan Vrijburg. Een noodlokaal moest al gauw worden bijgebouwd, want ook de kleuters uit de omgeving (Itens, Rien, Hidaard, Reahûs) gingen hier naar school. De naam was It Bekoar (= veilige plaats).

Als in 1985 de Wet op het Basisonderwijs in werking treedt, moeten ook in Easterein de kleuter- en lagere school onder één dak worden gebracht. Daarvoor zijn in 1988 twee lokalen bij de lagere school aangebouwd. Dan krijgt de school ook haar huidige naam: De Foareker, bedacht door juffrouw Wijma, jarenlang onderwijzeres aan de school. Een 'foareker' is de dwarsakker aan het begin van een weiland. Deze wordt het eerst gemaaid, zodat er ruimte vrijkomt om het verdere land te maaien. Het logo van de school is een prachtige tekening van Evert van Urk, waarop de naam treffend in beeld wordt gebracht.

In 1997 komt de volgende verbouwing, nodig geworden vanwege ruimtegebrek, gereed. Als laatste - voorlopig - wordt in september 1999 het vernieuwde plein in gebruik genomen. In schooljaar 2014-2015 heeft opnieuw een verbouwing plaatsgevonden. De school is verrijkt met een IB-ruimte, directiekamer, een grotere personeelsruimte, een aparte ruimte voor de repro, een stille werkplek voor leerlingen, een nieuwe entree en een extra toilet voor leerlingen. De school is nu wel 'af' en goed toegerust voor het onderwijs van de komende jaren."

- "Peuteropvang De Poaskepole in Easterein is een locatie speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen twee dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Ook bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen. Verder werken wij met een tweetalig beleid; zowel het Fries als het Nederlands krijgen bij ons gerichte aandacht. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”."

- Jeugd: - Jeugdhonk De Tsjerne organiseert door het jaar heen allerlei evenementen en activiteiten. Op vrijdagavond is er darten. Op zaterdagavond zijn er bands, DJ's, troubadours of is het een plaats om te chillen.

- Muziek: - Fanfare Wilhelmina is opgericht in 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, en speelt in de 2e Divisie, waarin zij in 2015 Nederlands Kampioen zijn geworden. "Wij zijn op zoek naar muzikanten die het leuk vinden om aan te schuiven bij onze gezellige fanfare in Easterein. We repeteren op de maandagavond in De Skoalleseize van 19.45 tot ongeveer 22.00 uur. We missen op het moment vooral wat versterking bij het ‘lage’ koper: de bassen, bariton/euphonium, trombone en ook bij het slagwerk. Speel je wat anders en lijkt het je leuk, neem dan vooral ook contact op!

Eerst proberen? Het is ook mogelijk om eerst mee te repeteren op projectbasis. Zo repeteren we op dit moment voor een vriendenconcert in het dorp, is het de bedoeling om in maart 2022 deel te nemen aan het concours in Zutphen en voor zomer 2022 staat Rastede op het programma. Natuurlijk hebben we ook een gezellig studieweekend voor het concours. Zo kun je mooi eerst eens ervaren of het je bevalt bij onze club. Wij denken van wel! Dus op zoek naar een nieuwe uitdaging of misschien wel op zoek naar een extra orkest? Neem dan eens contact op om te horen wat we voor elkaar kunnen betekenen! Dat kan via de mail (wilhelminaeasterein@gmail.com) of via de telefoon/whatsapp 06-38918893 (Petra)." Aldus een nieuwsbericht van de vereniging op hun site, anno september 2021.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. SDS.

- Keatsferiening Easterein.

- Tennisvereniging Smash.

- Volleybalvereniging COVOS is er voor de dorpen Easterein, Wommels, Reahûs, Itens en wijde omstreken.

- De TL-verlichting in Sporthal De Greidhoeke is in 2015 vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Hierdoor verbruikt de hal 40 tot 50% minder stroom. Daarnaast zijn er 118 zonnepanelen geplaatst, voldoende om de sporthal elektriciteitsneutraal te laten zijn. Na anderhalf jaar lockdown in verband met de coronacrisis mocht de sporthal in september 2021 weer 'los'. Een mooie gelegenheid voor het beheerdersechtpaar Titus en Rigt, die de sporthal en het sportcafé sinds 1977 beheerden, om het stokje over te dragen aan de opvolgers: Dieuwke en Hans Kooistra. De foto's en filmpjes tot september 2021 kun je op deze Facebookpagina nog terugkijken.

- "Woansdeitejûn 5 oktober 2016 om 19.00 oere is de gehiel renovearre Skoalleseize in Easterein iepene troch boargemaster Liemburg fan Littenseradiel. Yn 3 jier tiid is de Skoalleseize, mei help fan in protte frijwilligers, renovearre. Sa binne de klaaiboksen 1, 2, 3 en 6 en 1 fan de skiedsrjochtesboksen hielendal stript en foarsjoen fan nije ferwaarming, tegels, ferljochting en brûsgelegenheid. Ferline jier is it keatsfjild oer de kop gongen en ferlingd om der mear keatsers op te hâlden. De léste fase wie de keunstgérsmatte op it haadfjild. Skoalleseize wér klear foar de takomst." (bron: dorpssite)

"Stichting De Skoalleseize in Easterein, die in het dorp het sportpark beheert en exploiteert, is wat de gemeente Súdwest-Fryslân betreft een goed voorbeeld voor andere sportverenigingen. "Heel mooi hoe het dorp en de verenigingen het met elkaar oppakken", zegt wethouder Gea Wielinga. Door de grote betrokkenheid en inzet van de stichting en haar vrijwilligers hoeft De Skoalleseize geen beroep te doen op de onderhoudsdienst van de gemeente. "Dit is een mooi voorbeeld van ‘Nim it oer’", zegt de wethouder. "Dat is het project waarbij we bekijken of inwoners taken kunnen overnemen die tot dusver door de gemeente werden gedaan. De bewoners krijgen niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de financiële middelen."

De meeste sportverenigingen in Súdwest-Fryslân betalen de gemeente een vergoeding voor het gebruik van de sportvelden. Voor grasvelden is dat bijvoorbeeld 1200 euro per jaar en voor kunstgrasvelden 2400 euro per jaar. Daar kunnen inkomsten tegenover staan, bijvoorbeeld als een vereniging zelf onderhoudswerk doet. Met De Skoalleseize is nu afgesproken dat zij niet betaalt voor het gebruik. Ze ontvangt jaarlijks een bedrag van 24.000 euro van de gemeente voor alle onderhouds- en renovatiewerkzaamheden op en om het sportpark, inclusief vervanging van het kunstgrasveld. De stichting heeft alle machines die voor het onderhoud nodig zijn in eigen beheer. De afspraak vloeit voort uit eerder beleid van de voormalige gemeente Littenseradiel, waarvan Easterein t/m 2017 deel uitmaakte. Wielinga: "Littenseradiel had de financiën voor de buitensportaccommodaties goed op orde."" (bron: gemeente Súdwest-Fryslân, maart 2019)

- Gezondheid: - Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hoepman.

- Duurzaamheid: - "GEKE is een coöperatieve vereniging, in 2014 opgericht door 5 inwoners uit Easterein. Dit initiatief wordt gesteund door de vereniging van dorpsbelang “Hald Faesje”, de provincie Fryslân en stadsregio Leeuwarden. GEKE is officieel wederverkoper van gas en elektriciteit van Energie VanOns. GEKE is een energiecoöperatie met als doel de leefbaarheid in het dorp te versterken en het dorp duurzamer te maken. Door gezamenlijk energie in te kopen via Energie VanOns krijgt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding (€ 70,-) per aansluiting. Dit geld wordt deels (50%) aan de verenigingen in het dorp uitgekeerd om de leefbaarheid te vergroten. Hierbij kun je zelf aangeven naar welke vereniging dit geld moet gaan. De andere helft wordt weer geïnvesteerd in (duurzame) projecten in het dorp. Aansluiten bij coöperatie GEKE is dus investeren in je eigen dorp!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Easterein.

Reactie toevoegen