Zuid-Holland

Provincie
Zuid-Holland

zuid-holland_ruimtelijke_hoofdstructuur.jpg

In de Visie Ruimte en Mobiliteit, beschreven in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen, heeft de Provincie Zuid-Holland de complexe Ruimtelijke Hoofdstructuur van de provincie overzichtelijk op één A4'tje visueel weergegeven. (© Provincie Zuid-Holland)

In de Visie Ruimte en Mobiliteit, beschreven in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen, heeft de Provincie Zuid-Holland de complexe Ruimtelijke Hoofdstructuur van de provincie overzichtelijk op één A4'tje visueel weergegeven. (© Provincie Zuid-Holland)

zuid-holland_logistiek-industrieel_systeem.jpg

Ook het logistiek-industrieel systeem van de provincie Zuid-Holland wordt in de Visie Ruimte en Mobiliteit overzichtelijk op één kaart weergegeven. (© Provincie Zuid-Holland)

Ook het logistiek-industrieel systeem van de provincie Zuid-Holland wordt in de Visie Ruimte en Mobiliteit overzichtelijk op één kaart weergegeven. (© Provincie Zuid-Holland)

zuid-holland_ruimtelijke_kwaliteit.jpg

De Provincie Zuid-Holland heeft in de Visie Ruimte en Mobiliteit niet alleen oog en beleid voor economie en mobiliteit, maar nadrukkelijk ook voor de bijzondere cultuurlandschappen in de provincie. (© Provincie Zuid-Holland)

De Provincie Zuid-Holland heeft in de Visie Ruimte en Mobiliteit niet alleen oog en beleid voor economie en mobiliteit, maar nadrukkelijk ook voor de bijzondere cultuurlandschappen in de provincie. (© Provincie Zuid-Holland)

zuid-holland_cultureel_erfgoed.jpg

Ook de vele verschijningsvormen van cultureel erfgoed in de provincie Zuid-Holland komen aan de orde in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Die worden op deze kaart gevisualiseerd. (© Provincie Zuid-Holland)

Ook de vele verschijningsvormen van cultureel erfgoed in de provincie Zuid-Holland komen aan de orde in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Die worden op deze kaart gevisualiseerd. (© Provincie Zuid-Holland)

zuid-holland_natuur_en_biodoversiteit.jpg

Last but not least komen ook natuur en biodiversiteit aan de orde in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland, zoals natuurgebieden, recreatiegebieden, weidevogelgebieden en stedelijk groen. (© Provincie Zuid-Holland)

Last but not least komen ook natuur en biodiversiteit aan de orde in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland, zoals natuurgebieden, recreatiegebieden, weidevogelgebieden en stedelijk groen. (© Provincie Zuid-Holland)

ZH provincie Zuid-Holland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

provincie Zuid-Holland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

provincie Zuid-Holland in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Zuid-Holland

Terug naar boven

Status

- Zuid-Holland is een provincie. De hoofdstad van de provincie is Den Haag.

- Anno 2017 telt de provincie Zuid-Holland nog 60 gemeenten, zijnde Alblasserdam, Albrandswaard, Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Binnenmaas, Bodegraven-Reeuwijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Den Haag, Dordrecht, Giessenlanden, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leerdam, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Maassluis, Midden-Delfland, Molenwaard, Nieuwkoop, Nissewaard, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oud-Beijerland, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Strijen, Teylingen, Vlaardingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zederik, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zuidplas en Zwijndrecht.

Terug naar boven

Ligging

De provincie Zuid-Holland ligt in het westen des lands. De provincie grenst in het N aan de provincie Noord-Holland, in het NO en O aan de provincie Utrecht, in het ZO aan de provincies Gelderland en Noord-Babant, in het Z aan de provincies Noord-Brabant en Zeeland, en in het W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De provincie Zuid-Holland heeft ca. 1.630.000 huizen met ca. 3.600.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 2.815 km2 land. Verder is er nog ca. 604 km2 water. Qua aantal inwoners is dit de grootste provincie van Nederland.

- Databank Zuid-Holland biedt een uitgebreid scala aan actuele  rapporten en statistieken m.b.t. de onderwerpen Arbeidsmarkt en economie, Cultuur, Demografie, Gebiedsprofielen, Gezondheid en leefstijl, Inkomen en armoede, Jeugd, Mobiliteit, Onderwijs, Politiek en bestuur, Veiligheid, Wonen en Zorg, deels per gemeente te selecteren.

Terug naar boven

Geschiedenis

De provincie is ingesteld in 1840. Voorheen was er sprake van één provincie Holland, voor het huidige Noord-Holland en Zuid-Holland gezamenlijk.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zuid-Holland, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Canon van Zuid-Holland (= geschiedenis van de provincie in 50 zogeheten vensters, dat wil zeggen gebeurtenissen die kenmerkend zijn in de geschiedenis van de provincie). Ook via YouTube-filmpjes zijn onderdelen uit de Canon te bekijken.

- Holland Historisch Tijdschrift bestudeert de geschiedenis van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Op de site kun je oude jaargangen van het tijdschrift Holland in pdf-vorm raadplegen.

- Portal "Geschiedenis van Zuid-Holland" van het provinciale Erfgoedhuis.

- De publicatie Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland door drs. J.L. van der Gouw (1961) is via de link ook online te lezen.

- Geschiedenis van het openbaar vervoer in Zuid-Holland.

- Archeologiehuis Zuid-Holland.

- Alle jaargangen van het tijdschrift Archeologische Kroniek Zuid-Holland, dat sinds 1974 wordt uitgegeven, zijn gedigitaliseerd en via de link online te lezen. Er zit een index bij op plaatsnaam. De Archeologische Kroniek is een verslag per gemeente van de archeologische opgravingen in het desbetreffende jaar.

- Geschiedenis van de provincie Zuid-Holland als bestuursorgaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De site Staat van Zuid-Holland bevat data, cijfers, kaarten en publicaties over trends, prognoses, analyses en resultaten betreffende deze provincie.

- De provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is in 2014 vastgesteld en nadien diverse malen geactualiseerd. Enkele hoofdpunten: De Provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van het Zuid-Hollandse landschap bewaren, maar tegelijkertijd ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen, ook in het buitengebied. Bouwen van woningen en bedrijven buiten het bestaande stads- en dorpsgebied wordt mogelijk, maar alleen wanneer binnen de bestaande bebouwing geen ruimte is, de maatschappelijke behoefte is aangetoond en de nieuwe ontwikkeling bijdraagt aan behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De ‘rode contouren’ verdwijnen. Vrijwel heel Zuid-Holland heeft een overschot aan kantoorruimte en geplande nieuwbouw. De provincie wijst in de VRM concentratielocaties met een goede ontsluiting aan. Regionale kantorenvisies onderbouwen de noodzaak om te bouwen. De VRM concentreert winkels zo veel mogelijk in bestaande winkelgebieden om leegstand tegen te gaan. De Zuid-Hollandse agglomeratiekracht is gebaat bij vitale centra. De Provincie licht een en ander in de VRM als volgt toe:

"Provincies voeren de regie over de ruimtelijke ontwikkeling van hun grondgebied. Zij zijn daarvoor de aangewezen bestuurslaag want iedere provincie is weer anders. Elke provincie heeft zijn eigen sociaal-economische ontwikkelingen en mogelijkheden; kansen en opgaven verschillen. Steden, dorpen en landschappen hebben hun specifieke karakteristieken die elke provincie een eigen identiteit geven. Met haar Visie Ruimte en Mobiliteit toont de Provincie Zuid-Holland aan welke meerwaarde deze decentrale ruimtelijke ordening heeft. Het blijkt al uit de combinatie van ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid in één integraal visiedocument. In weinig gebieden hangen de ruimtelijke ontwikkeling en de mobiliteitsontwikkeling zo sterk met elkaar samen als in Zuid-Holland, met haar internationale economische complexen, hoge verstedelijkingsgraad en open landschappen.

Door de stedelijke ontwikkeling nadrukkelijk te linken aan het mobiliteitsbeleid, kan de Zuidelijke Randstad daadwerkelijk uitgroeien tot één goed functionerende agglomeratie, met alle schaalvoordelen van dien. In die agglomeratie groeien de mainport Rotterdam, de greenports en de stedelijke kennis- en diensteneconomie naar elkaar toe. De drie economische complexen opereren op het wereldtoneel en bevinden zich in elkaars directe nabijheid. Sterkere onderlinge banden, waaronder goede fysieke verbindingen, leveren concurrentievoordelen op die internationaal tellen. Dat geldt in het bijzonder voor de kennisontwikkeling. Vooral op het gebied van energie en water kunnen innovaties toepassing vinden in Zuid-Holland zelf, en tegelijk een exportwaarde vertegenwoordigen. De Ruimtelijke Hoofdstructuur geeft dit alles in beeld weer.

Tot diep in de stedelijke kernen van de agglomeratie dringen groene zones door, die direct in verbinding staan met de omliggende groene ruimte. Dat contrast vormt een waarde op zich. De waterrijke delta is te beleven in drie typen landschap, bepaald door de veenweiden, de rivieren en de duinen. Het verstedelijkingspatroon, de natuurwaarden en het agrarisch gebruik hangen daar direct mee samen. Het beleid van de Provincie Zuid-Holland heeft de ruimtelijke kwaliteit die daaruit volgt hoog in het vaandel staan, maar biedt wel ruimte voor ontwikkeling. Ook in het buitengebied. Een nieuw handelingskader voor ruimtelijke kwaliteit brengt het beste van bescherming en ontwikkeling samen. De behoeften van inwoners en bedrijven in Zuid-Holland verandert als het gaat om woningen, bedrijventerreinen, kantoren, winkels en mobiliteit. Daarom heeft het provinciebestuur de afgelopen jaren de beleidsinzet op de inrichting van de ruimte en de mobiliteit herzien. Vanwege de samenhang is het nieuwe beleid op beide terreinen verenigd in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM)."

- Structuurvisie Zuid-Holland.

- Ruimtelijke plannen in de provincie Zuid-Holland.

- De Provincie Zuid-Holland heeft een 16-tal Gebiedsprofielen uitgewerkt. De gebiedsprofielen verbeelden en beschrijven de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor een aantal (landelijke) gebieden in de provincie. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen.

- Harm Veenenbos is sinds september 2016 de provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Zuid-Holland. En omdat velen zich zullen afvragen wat dat inhoudt, en "waar dat voor nodig is", laten we hem dat graag zelf toelichten: "Ruimtelijke kwaliteit wordt nog al eens verward met ‘mooi’. Ruimtelijke kwaliteit wordt ook nog al eens gezien als iets wat er nog even ‘bij’ moet. En ruimtelijke kwaliteit wordt vaak gezien als duur. Om maar eens drie verkeerde beelden te noemen. Maar wat is ruimtelijke kwaliteit dan wel? De kwaliteit van de ruimte hangt samen met een functionele en doelmatige inrichting: de gebruikswaarde. Met daarbij de vraag of de inrichting rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen en tegen een stootje kan: de toekomstwaarde. En daarnaast of het zorgvuldig en fraai is vormgegeven: de belevingswaarde.

Ik neem als voorbeeld de opkomst van windenergie in ons landschap.  Deze ontwikkeling roept vragen op als: Waar is er ruimte voor? Waar waait het veel of is veel energie nodig? Sluit het aan bij het bestaande landschap of ontstaat er een nieuw en boeiend landschap? Tot welke beperkingen leiden gemaakten keuzen en is uitbreiding later mogelijk? Ruimtelijke kwaliteit vraagt dus van de betrokkenen dat zij bij veranderingen vanaf het begin nadenken over de verbetering van de Zuid-Hollandse ruimte. Ruimtelijke kwaliteit gaat over een breder perspectief, over slim combineren, over afstemmen. Ruimtelijke kwaliteit is dus meer het gist in het brood dan de slagroom op de taart.

De provinciaal adviseur heeft een onafhankelijke positie. Vanuit die rol geef ik gevraagd en ongevraagd advies, initieer onderzoek, gesprekken en ateliers. Centraal daarin staat de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten vindt dit van belang omdat in hun ogen de kwaliteit van de ruimte bijzondere zorg en aandacht vergt in een sterk verstedelijkte provincie als Zuid-Holland. Ik sta open voor vragen zowel vanuit de provinciale organisatie als van andere partijen die betrokken zijn bij de inrichting van de Zuid-Hollandse ruimte."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden en cultureel erfgoed

- Erfgoed is het behouden waard. Overal in Zuid-Holland zetten erfgoedinstellingen, gemeenten, vrijwilligers, scholen en burgers zich in voor het behouden, benutten en beleven van erfgoed. Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoedbetrokkenen bij het in stand houden en ontsluiten van cultureel erfgoed.

- Cultuurhistorische Kaart Zuid-Holland.

- Handreiking herbestemming cultureel erfgoed in Zuid-Holland.

- Rapport 'Zicht op nieuw gebruik van de molen. Mogelijkheden voor een duurzame exploitatie van de historische windmolen' (in Zuid-Holland) (2011).

- Cultureel erfgoed en cultuurhistorische landschappen beschermen, beleven en benutten. Dat zijn de 3 pijlers waarlangs de provincie Zuid-Holland het cultureel erfgoed wil behouden. Erfgoed is belangrijk voor een aantrekkelijke leefomgeving en is daarmee ook bepalend voor het vestigingsklimaat in de provincie. Voor nadere informatie zie de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016.

- De Provincie Zuid-Holland gaat haar erfgoedbeleid de komende jaren concentreren op 7 gebieden, die een bepaalde samenhang vertonen. Zij noemt dat 'erfgoedlijnen'. Het betreft: Goeree-Overflakkee, de Landgoederenzone, de strook langs de Schie / Vliet (trekvaarten), de Atlantikwall, de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie en de Waterdriehoek Drechtsteden / Dordrecht.

Terug naar boven

Evenementen

- Boerderijenstichting Zuid-Holland heeft van 2003 t/m 2013 in totaal 17 Verlichte Boerderijen-routes georganiseerd. Of en wanneer dit evenement weer een vervolg krijgt, is nog niet bekend.

- Agenda van Rommelmarkten e.d. die de komende tijd in Zuid-Hollandse plaatsen worden gehouden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in de provincie, vind je in de - via de link ook online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Zuid-Holland (148 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- Erfgoedhuis Zuid-Holland, Landschapsbeheer Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap hebben een gemeenschappelijke ambitie: beter behoud en meer beleving van natuur, erfgoed en landschap in deze provincie. Om de samenwerking verder te intensiveren, huizen de instanties sinds 2013 in een gezamenlijk pand in Delft.

- Vind je het leuk om te fietsen of te wandelen in de natuur of in een landelijke omgeving? Dan is starten vanuit een TOP een goed idee. TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Dit is een startpunt waar je de auto kunt achterlaten om vandaar heerlijk te fietsen of te wandelen in een landelijke omgeving. Vanaf elke TOP kun je bewegwijzerde wandelroutes en fietsroutes volgen, die je laten kennismaken met de mooiste plekjes. Bij een aantal TOP's staan ook vaarroutes vermeld. De TOP website bevat honderden routes van Zuid-Holland, Utrecht-West en Noord-Brabant. Van bijna alle routes kun je gratis kaartjes downloaden op je smartphone of uitprinten.

- Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2017.

- Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) staat midden in de Zuid-Hollandse maatschappij. Zij werken aan een duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in de provincie en zoeken naar een goede balans tussen economie, ecologie en sociale belangen. Ze hebben een sterke focus op duurzame, integrale gebiedsontwikkeling op bovenlokaal niveau. Ze stellen zich constructief op en brengen kennis en expertise in op het gebied van milieu, duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en omgevingskwaliteit bij provinciale beleidsprocessen en maatschappelijke besluitvormingsprocessen. Als onafhankelijke belangenbehartiger volgen zij daarbij kritisch de bredere natuur- en milieuagenda en geven zij een gezicht en een stem aan natuur en milieubelangen in de provincie.

- IVN Zuid-Holland werkt als beroepsorganisatie en met vele betrokken vrijwilligers aan een duurzame samenleving. Ze laten jong en ouder de natuur beleven: in de achtertuin, in de wijk en in natuurgebieden. Dit doen ze in samenwerking met een enorm netwerk van professionals: terreinbeheerders, recreatiesector, onderwijs, voedingssector, overheden en andere partners.

- Natuurgebieden in Zuid-Holland van Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Beeld

- Kaartencollectie Zuid-Holland van het Nationaal Archief.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuid-Holland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Provincie: - Officiële site van de Provincie Zuid-Holland. - Nieuws van de Provincie op Facebook. - Nieuws van de Provincie op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws uit Zuid-Holland van Blik op Nieuws. - Nieuws uit Zuid-Holland van de Volkskrant.

- Sport: - KNSB gewest Zuid-Holland (ijssport). - KNHS Regio Zuid-Holland vertegenwoordigt de paardensportbond (KNHS) in deze provincie. Zij bevorderen in deze regio dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot ouder, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles wat ze doen centraal. Landelijk beoefenen zo’n 400.000 mensen de hippische sport. Bijna 20% daarvan doet dat in de provincie Zuid-Holland. De provincie biedt bijna 400 sportaccommodaties waar paardensportliefhebbers les krijgen en hun sport kunnen beoefenen. Op elk niveau en in elke discipline vinden in deze provincie wedstrijden plaats. - KVTH afdeling Zuid-Holland (trekpaarden en haflingers).

- Genealogie: - Doop-, trouw- en begraafregisters e.d. van plaatsen in Zuid-Holland.

Reactie toevoegen