Albrandswaard

Gemeente
Albrandswaard
IJsselmonde
Zuid-Holland

Albrandswaard-0355 (Kopie).jpg

Rotterdam ligt niet alleen in de gem. Rotterdam, maar ook in de gem. Albrandswaard. Voor nadere informatie zie het kopje Status.

Rotterdam ligt niet alleen in de gem. Rotterdam, maar ook in de gem. Albrandswaard. Voor nadere informatie zie het kopje Status.

Albrandswaard

Terug naar boven

Status

- Albrandswaard is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek IJsselmonde. Gemeentehuis te Poortugaal.

- Wapen van de gemeente Albrandswaard.

- Wapen van de voormalige gemeente Albrandswaard (en Kijvelanden) (zie voor die voormalige gemeente verder bij Geschiedenis).

- De gemeente Albrandswaard is in 1985 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Poortugaal en Rhoon. Dat zijn tevens de enige twee dorpen die de gemeente omvat. Verder zijn er nog de buurtschappen Koedood (deels) en Smitshoek (deels).

- Bij de herindeling van 1985 is door grenscorrectie een deel van Poortugaal naar het Rotterdamse Hoogvliet overgegaan. En omgekeerd is ook een stukje van Hoogvliet naar Poortugaal gegaan.

- De nieuwbouwkern Portland in het O van de gemeente is voor de postadressen onderdeel van het dorp Rhoon, hoewel het geografisch gezien meer verwantschap heeft met en aanligt tegen de Barendrechtse nieuwbouwwijken Smitshoek en Carnisselande. De inwoners mochten kiezen om eventueel een dorp Portland te worden, maar men heeft ervoor gekozen om een 'wijk' van Rhoon te blijven.

- En dan is er N van Rhoon nog het bedrijventerrein Distripark Eemhaven, dat voor postcodeboek en BAG een formele 'woonplaats' is, met eigen postcode (3165) en formele plaatsnaam genaamd Rotterdam-Albrandswaard. - Op de komborden ter plekke staat de naam Rotterdam (zie foto). Volgens Wikipedia is dit een 'plaagstootje' van de gemeente richting Rotterdam. Het bedrijventerrein grenst aan de Rotterdamse havens Eemhaven en Waalhaven.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Albrandswaard.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Albrandswaard grenst in het N aan de A15, in het O aan Barendrecht (Smitshoek), in het Z aan de rivier de Oude Maas en in het W aan Hoogvliet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Albrandswaard heeft circa 10.000 huizen met circa 24.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het oorspronkelijke Albrandswaard is ontstaan uit een opwas, grenzend aan de heerlijkheden Poortugaal en Rhoon. Later is er het gebied de Kijvelanden aan toegevoegd. Samen vormden zij een hoge heerlijkheid, die niet tot de heerlijkheid Putten behoorde. Het was een landelijk gebied dat kerkelijk tot Poortugaal behoorde. In 1817 telde het slechts 157 bewoners. Van de vergaderingen van de baljuw en zijn mannen en van de schout en schepenen van voor 1795 zijn (buiten de criminele en gerechtsrollen) geen notulen bewaard gebleven. Vanaf dat jaar vergaderden de colleges van Albrandswaard en van Poortugaal vaak tezamen. Ook was er vaak sprake van een gezamenlijke schout.

Op 30 juni 1811 maakte de schout bekend dat hij uit zijn ambt was gezet en was benoemd tot provisioneel maire. Per 1 april 1817 is Albrandswaard weer tot zelfstandige gemeente verklaard door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Met Poortugaal werd overeengekomen het gemeentehuis van die gemeente voor 5 gulden per jaar te huren als vergaderplaats. In 1841 kwam definitief een einde aan de zelfstandigheid van de toenmalige gemeente en werd de gemeente weer verenigd met de gemeente Poortugaal. Door de herindelingen van 1985 is er dus opnieuw een gemeente Albrandswaard ontstaan. (bron: Gemeentearchief Rotterdam)

- Archieven van Albrandswaard, Poortugaal en Rhoon in het gemeentearchief Rotterdam.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bouw van een nieuw gemeentehuis. Er is namelijk sprake van een tijdelijk huurcontract voor het huidige gemeentehuis in Poortugaal, waardoor men moest overwegen om opnieuw te huren of te gaan bouwen. Gezien de lage rente van deze tijden is bouwen goedkoper. Het Huis van Albrandswaard, zoals het beoogt te gaan heten, komt op de nu nog onbebouwde plek naast metrostation Rhoon en de Groene Kruisweg, centraal gelegen tussen de kernen van Rhoon, Poortugaal en Portland. Het gebouw sluit aan op het viaduct dat het winkelcentrum met het kasteel verbindt. Onder het gebouw is plek voor parkeren van auto's en fietsen. Het wordt een multifunctioneel centrum, waar niet alleen de ambtenaren onderdak krijgen, maar ook het Wijkteam, Stichting Welzijn, het (sport)café van de sporthal en er komt lokale kunst en cultuur. De bouw van het nieuwe gemeentehuis beoogt medio 2019 te starten en medio 2020 gereed te komen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Kunstkring Albrandswaard heeft zich tot doel gesteld de beeldende kunst dichter bij de mensen uit de regio te brengen. Dit doel wordt onder andere gerealiseerd door het organiseren van de jaarlijkse Kunst- en Atelierroute Albrandswaard (weekend eind mei) en door het stimuleren en inviteren van jonge, startende kunstenaars. Bovendien is jaarlijks het werk van wisselende gastexposanten van buiten de gemeente te bewonderen.

- In augustus is er jaarlijks de Huttenbouw-week voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In Zwembad Albrandswaard kun je op verschillende momenten terecht voor vrij zwemmen (er zijn ook zwemlessen en doelgroepactiviteiten). Tijdens het vrij zwemmen kun je in je eigen tempo aan je conditie werken. Je zult zien dat dit niet alleen goed is voor je lichamelijke gezondheid, maar ook reuze gezellig is. Zwemmen is goed voor lichaam en geest. Bewegen in het water heeft een positieve uitwerking op de gezondheid van de mens. Een van de belangrijkste voordelen ervan is dat bijna alle belangrijke spieren worden gebruikt en dat beweging in het water een minimale belasting vormt voor diverse lichaamsdelen, gewrichten en pezen. Mede hierdoor is het blessurerisico klein in vergelijking met andere sporten."

- Het doel van Stichting Bomenridders Albrandswaard (SBA) is het beschermen van milieu, natuurschoon en leefbaarheid in het algemeen en meer in het bijzonder het beschermen van bosplantsoen, bomen, struiken en andere groenvoorzieningen in deze gemeente. In het geval van boomkapplannen pleit zij op basis van argumenten voor behoud van zo veel mogelijk bomen. In de praktijk is dat 'beschermen' nog niet zo eenvoudig. Bij een geval van 'sta-in-de-weg' wordt gemakkelijk tot verwijderen besloten, ook al liggen er met de nodige wil en creativiteit alternatieven voor de hand, of zijn er mogelijkheden voor verplaatsing van bomen. Vooral bij nieuwbouwprojecten valt het gebrek aan creativiteit op. Belangrijke oorzaak is dat bomen voor projectontwikkelaars en aannemers geen waarde vertegenwoordigen. Als bomenridders pleiten wij ervoor dat voor kap van alle bomen die in eigendom zijn van overheidinstanties (bijvoorbeeld gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en andere) vergunning- en herplantplicht geldt en dat voor de particuliere bomen wordt gewerkt met lijsten van waardevolle bomen.

Enkele voorbeelden van behaalde successen: de fraaie monumentale vleugelnoot op de begraafplaats te Rhoon zou aanvankelijk worden gekapt, maar is na aandringen van de Bomenridders behouden gebleven, zij het dat wel een zeer stevige snoei heeft plaatsgevonden. Ter hoogte van het ANWB-kantoor staat in de berm van de Groene Kruisweg een rij platanen die voor de uitvoering van werkzaamheden in de weg stonden. Ons overleg heeft ertoe geleid dat deze bomen door verplaatsing behouden blijven op een andere plek." Aldus de stichting op haar site.

- "In het kielzog van de oprichting van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon (waarvoor zie de pagina Rhoon, red.) is er nog een initiatief gerealiseerd, namelijk de oprichting van de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA). De VVPA is ontsproten uit de Gebiedscoöperatie, waar in principe partijen deel van uitmaken die een direct belang daarin hebben. Dat kunnen zijn de boeren, mensen met land en plannen die passen binnen het raamwerk van de coöperatie, verenigingen met rechtstreekse belangen en recreatieve ondernemers. Mensen die in of naast het gebied wonen, het een warm hart toedragen maar geen directe belangen hebben, zouden van deelname in de plannen van het Buijtenland van Rhoon dus uitgesloten zijn. Maar deze mensen wonen of werken of recreëren ook in dit gebied, dus zouden wel graag willen meedenken over mogelijkheden en invulling, ook als ze geen eigen bedrijf en inbreng voor de Coöperatie hebben.

Vandaar dat er in eerste instantie plannen waren voor een vereniging Vrienden Buijtenland van Rhoon. Echter, al pratende met belangstellenden daarvoor, bleek dat er ruimere interesse was dan alleen dat gebied, en dat deelnemers graag álle polders van de gemeente erbij zouden willen betrekken. Een van de doelstellingen van de vereniging is namelijk de promotie, het behoud en het versterken van het cultuurhistorische landschap van de gemeente. En daar vallen, naast het Buijtenland van Rhoon o.a. ook de Polder Albrandswaard, de Kijvelanden en de Rand van Rhoon onder. Vandaar dat de naam verder draagt dan alleen het Buijtenland van Rhoon en dus alle polders van de gemeente omvat.

Om de vereniging te starten hebben zich een aantal initiatiefnemers opgeworpen die bij de notaris op 17 augustus 2018 een akte van oprichting voor de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard hebben onderschreven. Een afgevaardigde van het VVPA-bestuur zal ook de vergadering van de Gebiedscoöperatie bijwonen en daar één stem hebben in het te voeren beleid en plannen. Om uit alle geledingen ondersteuning te krijgen is de initiatiefgroep breed opgezet, want er zijn leden vanuit Poortugaal tot aan Smitshoek, oftewel de hele zuidelijke rand van polders tussen Hoogvliet en Barendrecht is vertegenwoordigd.

De bedoeling is dus dat we een actieve vereniging gaan vormen die bijdraagt aan het gebied en dat kan in vele vormen zijn. Het wederom organiseren van een Polderdag bijvoorbeeld (wat inmiddels is gerealiseerd in de vorm van de BuijtenlandDag, waarvoor die de pagina Rhoon, red.), educatieve projecten in de polders voor scholen, opknappen van het Driepolderpunt en meer. Het meedenken en organiseren van evenementen met bedrijven of initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging, maar ook ons inzetten voor behoud van het cultuurhistorische karakter van de polders, nu er via de Gebiedscoöperatie toch veranderingen in het gebied aan zitten te komen.

Er trekken ondernemers weg en er komen nieuwe bedrijven voor in de plaats, wat gebeurt er met de monumentale boerderijen wanneer een boer vertrekt en zo zijn er talloze “bedreigingen en kansen” voor ons polderlandschap en cultuurhistorisch erfgoed. We hebben inmiddels al wat “spontane” aanmeldingen ontvangen van leden die in de wandelgangen van het intiatief hadden vernomen, maar we willen uiteraard veel meer leden hebben, want vele handen (en hersens) maken licht werk. Voor het bestuur zoeken we versterking maar ook meedenkers en bewoners die zelf ideeën hebben om onze polders verder op de kaart te zetten. En natuurlijk ook gewoon belangstellenden die de polders en onze activiteiten daarvoor een warm hart toedragen en lid willen worden. Maak dit kenbaar via ons mailadres info@vvpa.nl."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Albrandswaard (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Albrandswaard. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Wijkregie in Albrandswaard heeft zich de laatste jaren steeds verder ontwikkeld. Vanuit beheer openbare ruimte is een vertaalslag gemaakt van de ‘harde’ kant naar de meer sociale kant, om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in een straat, buurt of wijk. De openbare ruimte, de leefomgeving van de inwoners, biedt een mooie basis om initiatieven die de leefbaarheid bevorderen te ondersteunen. Daarnaast is wijkregie constant op zoek naar innovatieve manieren om inwoners te betrekken bij het opstellen en zeker ook bij het uitvoeren van gemeentelijk beleid en taken.

Het doel van de inzet van wijkregisseurs is dat de wensen en belangen van inwoners van Albrandswaard meegewogen worden in besluiten en uiteindelijk zichtbaar zijn in de projecten en werkzaamheden die de gemeente en haar partners in de wijken uitvoeren. Het gaat om verbinden, inspireren, enthousiasmeren, (bij)sturen, bewaken en afstemmen. De wijkregisseur signaleert in de wijk en formuleert als dat nodig is een aanpak en bewaakt dat initiatieven niet vanuit één inhoudelijk aspect benaderd worden, maar vanuit een samenhangende blik op de wijk (jaarplan). De wijkregisseur is de spin in het web. Het bouwen en onderhouden van een netwerk tussen bewoners, maatschappelijke partners, bedrijven en de gemeente is een van de hoofdopgaven.

- Media / nieuws: - Lokale omroep RTV Albrandswaard. - Albrandswaards Dagblad. - Nieuws van huis-aan-huiskrant De Schakel. - Site van huis-aan-huisblad De Botlek / Hoogvliet en Albrandswaard.

- Belangenorganisaties: - "De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA) adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over de wijze waarop de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de sociale wetten en regelingen in lokaal beleid worden vertaald en uitgevoerd. De adviesraad heeft als ideaal dat iedere inwoner van de gemeente zich onderdeel voelt van de maatschappij, en menswaardig kan leven in de eigen woonomgeving. Onze advisering is er daarom op gericht dat belemmeringen op terreinen als gezondheid, mobiliteit, geweld, verslaving, werkloosheid op een eerlijke en haalbare manier worden opgelost. Daarbij zal zowel aandacht zijn voor preventie als voor compensatie. Menswaardig wil ook zeggen dat het gezinsinkomen niet zakt onder wat in Nederland onder het sociaal minimum wordt verstaan. De leden van de adviesraad zijn ervaringsdeskundig in een of meer van de aandachtsgebieden en/of vertegenwoordigen een of meer van de doelgroepen."

- Jeugd en jongeren: - Scouting Albrandswaard is een waterscoutinggroep die zijn plek gevonden heeft aan de Zwaardijk. Je kunt er als jongen of meisje van 5 tot 18 jaar terecht voor spellen op en rond het water, voor roeien en voor zeilen. Kom een keer meedraaien op zaterdagmiddag. Je mag twee keer gratis meedoen!

- Jongerenwerk Albrandswaard helpt alle jongeren in deze gemeente bij hun ontwikkeling en bij het meedoen aan de maatschappij. Ze helpen ze hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen, en bij het uitwerken van ideeën en plannen, zoals het organiseren van een tienerdisco of voetbaltoernooi, samen spelen in een band of het vinden van een opleiding, stage of (bij)baan. En is er voor de plannen meer hulp nodig van andere mensen of organisaties? Dan bemiddelen zij, bijvoorbeeld met de gemeente, scholen, jeugdsociëteiten, (sport)verenigingen et cetera. Tot slot organiseren zij ook zelf allerlei projecten en activiteiten voor jongeren, zoals kinderdisco’s, tienerdisco’s, chill zones, zaalvoetbal, jamsessies, huttenbouw, informatieavonden en de jeugdraad.

- "De ruimte in jongerencentrum JCA (Albrandswaardsedijk 180, Poortugaal) wordt onder meer gebruikt voor activiteiten van het jongerenwerk en de buurtsportcoach van de lokale Stichting Welzijn, waar JCA onderdeel van is. Daarnaast heeft JCA een multifunctionele functie. De jaarlijkse Huttenbouwweek en het Beachvolleyball evenement vinden er plaats. Verder zijn er gezellige bijeenkomsten, tienerdisco's, bandoptredens etc. Ook is JCA de uitvalbasis van de wandelactiviteiten van Stichting SPAL. Daarnaast is JCA het kloppend hart van Albrandswaard. Alle activiteiten die gericht zijn op cultuur, sociale ontmoeting, goede doelen, eindejaarsfeesten voor lagere en/of middelbare scholen en vergaderingen van non-profit organisaties vinden een warm welkom in het JCA.

Muziek luisteren en maken is ook een van de speerpunten in JCA. Je kunt er met je band oefenen maar ook muzieklessen volgen. Met enige regelmaat wordt er een jamsessie gehouden waarbij iedereen die een muziekinstrument bespeelt, welkom is. Uiteraard zijn toeschouwers ook van harte welkom. Leuk om te vermelden is dat er in de week van de Toegankelijkheid altijd een band van verstandelijk gehandicapten met veel succes optreedt. Wij kunnen in het JCA ruimte bieden tegen een zeer laag tarief of in overleg de ruimte kosteloos ter beschikking stellen. We nodigen iedereen van harte uit om met leuke ideeën te komen!" Elke vrijdagmiddag is er open inloop in JCA voor kids van de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen. Ze kunnen er onder meer voetballen, tafeltennissen, muziek maken en spelletjes spelen. Ook is er de mogelijkheid om hulp te vragen voor je huiswerk. Het allerleukste is natuurlijk als de jeugd zelf activiteiten bedenkt en uitvoert. Deze mogelijkheid is er dan ook.

- Sport: - Korfbalvereniging Rood Wit Albrandswaard (RWA) is in 1993 ontstaan uit een fusie van korfbalvereniging Poortugaal uit het gelijknamige dorp en RWR uit Rhoon. De jeugd neemt een zeer belangrijke plaats in bij RWA. De meeste eerste jeugdteams spelen op het hoogste niveau. Naast het korfballen is er ook volop tijd voor ontspanning. Voor de jeugd wordt veel georganiseerd, zoals discoavonden, filmavonden, kerstdiner, playbackshow en het jaarlijkse kampweekend met Pinksteren. Verder is er een maandelijkse klaverjascompetitie en een jaarlijkse feestavond die in het teken staat van het huldigen van alle kampioenen en het afsluiten van een mooi seizoen.

- Welzijn: - Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van deze gemeente. SWA geeft informatie, advies en hulp op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. Zo dragen zij eraan bij dat de gemeente voor iedereen leefbaar is, dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij en dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om zelfstandig te wonen.

- De in 2014 opgerichte Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard (StGA) heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of initieert StGA tal van uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft StGA inkomsten, bouwt een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met partners. StGA initieert en ondersteunt projecten op sociaal,cultureel en maatschappelijk terrein die gericht zijn op (delen van) de gemeenschap. Er wordt geen individuele steun verstrekt.

Binnen deze projecten zijn meerdere speerpunten mogelijk. De focus ligt op lokale, kleinere evenementen, die als doel hebben saamhorigheid te creëren. StGA is een vangnet voor nieuwe activiteiten, en voor het in stand houden van de huidige kwaliteit van de sociale infrastructuur én het scheppen van ruimte voor nieuwe initiatieven. Initiatieven sluiten aan bij de doelen van StGA en zijn geen initiatieven die onder het gemeentebeleid vallen (geen substitutie). De betrokkenheid van StGA heeft betrekking op: het zelf initiëren van projecten; het ondersteunen van projecten met een financiële bijdrage, en het verbinden van vrijwilligers met projecten.

- Vrijwilligerspunt Albrandswaard.

- Openbaar vervoer: - Sinds september 2015 is er buurtbuslijn 602, die de kernen Poortugaal, Rhoon, Portland en Smitshoek met elkaar verbindt. De buslijn wordt gereden door vrijwilligers.

- Veiligheid: - Brandweer Albrandswaard.

Reactie toevoegen