Midden-Delfland

Gemeente
Midden-Delfland
Delfland
Zuid-Holland

Midden-Delfland

Terug naar boven

Status

- Midden-Delfland is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland.

- De gemeente Midden-Delfland is in 2004 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Maasland en Schipluiden.

- Wapen van de gemeente Midden-Delfland.

- De gemeente Midden-Delfland omvat de dorpen Den Hoorn, Maasland, Schipluiden en 't Woudt en de buurtschappen Abtswoude (deels), Burgersdijk (deels), De Kapel, (De) Zweth (deels), Gaag, Hodenpijl, Lierhand (deels), Negenhuizen, Ter Lucht (grotendeels) en Zouteveen. Dit zijn in totaal 4 dorpen en 10 buurtschappen.

- Midden-Delfland is ook een streek. Streek en gemeente overlappen elkaar grotendeels, maar er zijn toch stukjes in de gemeente die niet onder de streek vallen en andersom.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Midden-Delfland.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Midden-Delfland ligt als een groene oase tussen de verstedelijkte gebieden van Maassluis in het Z, Vlaardingen en Schiedam in het ZO, Delft in het N en het Westland in het W.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Midden-Delfland heeft ca. 7.000 huizen en ca. 17.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Historische Vereniging Maasland en Historische Vereniging Oud-Schipluiden verzorgden van 2002-2012 maandelijks in weekkrant De Schakel een rubriek waarin onder de titel "Twee gezichten van..." een bepaalde locatie in de gemeente werd besproken, met een afbeelding van vroeger en een afbeelding van de huidige situatie. Zo werden o.a. kerken, molens, bruggen, boerderijen en woningen besproken. De lezer krijgt zo een goed historisch beeld van de locaties. Afwisselend kwamen de dorpskernen Maasland, Den Hoorn, Schipluiden, ’t Woudt en de buitengebieden aan bod. De 110 artikelen kun je via de link ook online bekijken. In 2012 is het boek 'Twee gezichten van Midden-Delfland' verschenen, met geactualiseerde versies van alle 110 artikelen. Extra foto's maken de verhalen nog kleurrijker. Een inleidend hoofdstuk typeert de dorpen en buurtschappen. Het boek is te koop bij Museum Het Tramstation in Schipluiden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is na 50 jaar discussie het definitieve besluit genomen voor de aanleg van het nog ontbrekende stuk van de A4 tussen Delft en Schiedam. Dit in 2015 gereed gekomen stuk snelweg van 7 km is verdiept aangelegd in Rijksbufferzone Midden-Delfland. Daarnaast is er geïnvesteerd in 100 hectare natuur, eco-passages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, een waterberging en duurzame landbouw. Dit nieuwe deel van de A4 heeft een eco-aquaduct van 100 meter breed gekregen. Dat is een combinatie van ecoduct en aquaduct. Het is een ecopassage om de Ecologische Hoofdstructuur door te zetten over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth.

Om de ecologische verbinding optimaal te laten functioneren, is het eco-aquaduct op maaiveldniveau gerealiseerd; de A4 is er volledig verdiept onderdoor geleid. Mensen en dieren kunnen nu gemakkelijk de A4 Delft-Schiedam oversteken. Het eco-aquaduct bestaat uit 4 verschillende zones: een natte zone, rietzone, graslandzone en een zone met beplanting. Deze zones lopen in elkaar over via een flauwe helling. Hierdoor ontstaan verschillende typen natuur dicht naast elkaar. De diversiteit aan soorten is daardoor groot. Het gaat bij dit eco-aquaduct vooral om aquatische en kleinere zoogdieren zoals salamanders, rugstreeppad, modderkruipers en om vissen. Ook de vogels uit het gebied krijgen hier hun plek. Via het eco-aquaduct kunnen dieren zich makkelijk verspreiden, aaneengesloten natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer planten en dieren leven. Naast een mooie verbinding voor de dieren is tegelijkertijd ook het recreatiegebied van mensen vergroot. Het is toegankelijk voor kano’s en wandelaars kunnen over het eco-aquaduct wandelen via vlonders en bruggen.

- De gemeente Midden-Delfland is in 2009 uitgeroepen tot eerste Cittaslow gemeente van Nederland. Daarmee is zij in ons land ook gelijk de Cittaslow Hoofdstad. Het internationale keurmerk Cittaslow staat voor onthaasten en goed rentmeesterschap op het gebied van onder meer leefomgeving, landschap, gastvrijheid, natuur en milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van lokale identiteit.

- Kassen belemmeren over het algemeen het vergezicht in Midden-Delfland. De weidse vergezichten zijn juist zo typerend voor het open agrarische oer-Hollandse cultuurlandschap. Daarom is het opruimen van verspreid gelegen glas een van de prioriteiten van Hof van Delfland, een samenwerkingsverband van 16 overheden. Na het opruimen van het glas worden de gronden ‘teruggegeven’ aan het landschap. Ze krijgen (weer) een agrarische bestemming ten behoeve van de melkveehouderij. In dit gebied bevond zich in 2010 nog ongeveer 50 hectare aan verspreid liggend en niet duurzaam glas. Het opruimen ervan is niet alleen goed voor de beleving van het landschap, ook maatschappelijke en economische overwegingen spelen een rol. De betreffende glastuinbouwbedrijven hebben geen planologische mogelijkheden tot uitbreiding en daarmee ook een beperkt toekomstperspectief. De tuinder wordt de mogelijkheid geboden elders een nieuw bedrijf te starten. (bron: Provincie Zuid-Holland, 14-9-2010)

- Woonvisie Midden-Delfland 2010-2025.

- De burgemeesters van Den Haag en Rotterdam hebben in juni 2015 in een debat over steden en het omringende groene gebied, hun steun uitgesproken voor het gebied Midden-Delfland, dat dat een 'groene long' moet blijven tussen de genoemde steden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemalen in Midden-Delfland.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Midden-Delfland Dagen (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wie de Fietsroute 'Mooi Midden-Delfland' (57 km, start in Delft) volgt, komt geheid verbaasd weer thuis. Want hier, te midden van de Randstad, is de horizon opeens nog open, beleef je de lente met weidevogels en kom je echt tot rust. Een route langs middeleeuwse langgerekte kavels door sloten doorsneden, water dat vaak zo raar op hoogte ligt, authentieke dorpjes én schitterende natuurgebieden. Peddelen zonder haast. De route volgt het knooppuntensysteem. De bordjes zijn echter niet altijd volledig of eenduidig. Volg daarom als je de route gaat fietsen de extra aanwijzingen onder de link.

- Site over natuur in Midden-Delfland van Natuurmonumenten.

- De Schapsvisie van Recreatieschap Midden-Delfland over de toekomst van het recreatieschap heeft als motto ‘Sterk door samenwerking’. Als belangenbehartiger van recreatie en als beheerder van recreatiegebieden die jaarlijks gemiddeld drie miljoen keer bezocht worden, heeft het recreatieschap ambities die in alle opzichten goed aansluiten op de Gebiedsvisie van de gemeente. Het recreatieschap ziet volop kansen voor een divers recreatief netwerk, nieuwe receatiegebieden en strategisch gelegen knooppunten. Verder wilt het schap het gebied graag beter verbinden met de Haagse en Rotterdamse agglomeratie, zodat ook inwoners uit de omringende steden hun weg naar het landelijke Midden-Delfland vinden.

- Vockestaert is de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Midden-Delfland en omstreken.

- Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt 's winters het boezempeil met 5 centimeter, om wateroverlast bij hevige neerslag beter te kunnen beheersen. Hiermee wordt in de natte periode een extra buffer gecreëerd om extreme neerslag op te kunnen vangen. Dit leidde in de Vlietlanden in Midden-Delfland echter tot een verdroging van de waterkant. Door de aanwezigheid van rietorchis, de grote ratelaar, het moeraskartelblad en de Noordse woelmuis in de Vlietlanden, heeft Delfland hier in 2008 maatregelen getroffen. De drie bijzondere plantensoorten en de zeldzame woelmuis behoren tot de beschermde flora en fauna in Nederland, daarom is Delfland wettelijk verplicht daar maatregelen tegen verdroging te treffen.

8 stuwen zorgen er voor dat het gebied tijdens de wintermaanden wordt afgesloten van de vliet. De rest van het jaar worden de afdammingen weggehaald en is het natuurgebied bereikbaar voor vissen. Met drie windmolens kan het waterpeil worden beheerst. Het leefgebied van de bijzondere flora en fauna is nu een soort eiland, waar het water zo'n 15 cm hoger staat dan in de boezem. De woelmuis heeft op deze manier een goed leefgebied en de waterstand in de boezem kan tijdens de wintermaanden op een veiliger waterpeil blijven.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Midden-Delfland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Midden-Delfland. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Algemeen: - De zeer uitvoerige site over gemeente en streek Midden-Delfland is opgezet en wordt onderhouden door Henk Groenendaal uit Schipluiden, met o.a. veel informatie over cultuurhistorie, toerisme en recreatie van de kernen in de gemeente, en onderaan de pagina veel lokale links.

- Media / nieuws: - De Westlandse Omroep Stichting (WOS) is de regionale omroep voor de gemeenten Westland, Maassluis, Midden-Delfland en het dorp Hoek van Holland.

- Belangenorganisatie: - "De Midden-Delfland Vereniging is in 1977 opgericht om het Midden-Delflandgebied te beschermen, te bewaken en het groen, open en aantrekkelijk te houden. Het ondersteunen van de veehouderij, het stimuleren van stille recreatie en het beter verbinden van stad en land spelen daarin een grote rol. Daarnaast is het levend en vitaal houden van de cultuurhistorie van het gebied een belangrijk aandachtspunt. Dit ales doen we door het unieke landschap te promoten, door in te spelen en stelling te nemen in discussies rondom ruimtelijke planning en landschapsbeheer en door samen te werken met andere Midden-Delflandorganisaties. De vereniging telt circa 3.000 leden, van wie er circa 100 actief zijn in werkgroepen. Vanaf de oprichting zijn zo enthousiaste vrijwilligers in touw om ook evenementen, fiets-, vaar- en wandelexcursies en andere activiteiten te organiseren en kritisch mee te denken over wegen- en woningbouwplannen.

Vind jij ook dat het open en karakteristieke landschap van Midden-Delfland bescherming verdient? Steun dan onze activiteiten door lid te worden van onze vereniging. Wij kennen diverse lidmaatschapsvarianten. Bekijk ze op de pagina onder de link. Als regulier lid betaal je slechts € 21,50 per jaar. Je ontvangt dan 4x per jaar de Midden-Delfkrant en elke twee jaar nog een bijzondere extra uitgave. Daarnaast ontvang je maandelijks de nieuwsbrief en activiteitenagenda per e-mail. Bovendien heb je als lid van de vereniging recht op korting in onze “winkel” en kun je deelnemen aan de excursies die speciaal voor onze leden georganiseerd worden. Een grote groep vrijwilligers zet zich namens de leden op allerlei niveaus in voor het behoud van het Midden-Delflandgebied. Natuurlijk ben ook jij van harte welkom om je, als je tijd en zin hebt, bij de groep vrijwilligers aan te sluiten. Vrijwilliger zijn betekent wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En dat beseffen onze vrijwilligers maar al te goed. De beloning in immateriële zin is groot; wonen, werken en recreëren voor duizenden inwoners en bezoekers in een prachtig gebied, met het gevoel dat je er zelf aan hebt bijgedragen." Onder deze link kun je lezen wat voor soort vrijwilligers ze momenteel nog goed kunnen gebruiken.

Reactie toevoegen