Hoeksche Waard

Streek
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

hoeksche_waard_logo_beeldmerk.jpg

Met dit logo / beeldmerk treden organisaties in de Hoeksche Waard naar buiten, als symbool voor het landschappelijk, toeristisch en recreatief aantrekkelijke Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

Met dit logo / beeldmerk treden organisaties in de Hoeksche Waard naar buiten, als symbool voor het landschappelijk, toeristisch en recreatief aantrekkelijke Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

hoeksche_waard_kaart.jpg

Kaart van de Hoeksche Waard met haar huidige 5 gemeenten. (© HW Wonen, www.hwwonen.nl)

Kaart van de Hoeksche Waard met haar huidige 5 gemeenten. (© HW Wonen, www.hwwonen.nl)

Hoeksche Waard

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hoeksche Waard.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Hoeksche Waard.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hoeksche Waard.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoeksche Waard I (online te bestellen).

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoeksche Waard II (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- De Hoeksche Waard is een streek in de provincie Zuid-Holland. Het is één van de Zuid-Hollandse "eilanden".

- De Hoeksche Waard omvat de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

- In 2013 is het rapport Evaluatie Regionale Samenwerking Hoeksche Waard verschenen. Het rapport concludeert dat er voor de toekomst 3 mogelijkheden zijn: herindeling, ambtelijke fusie of doorontwikkeling van de regionale samenwerking vergelijkbaar met het Drechtstedenmodel. - Na jarenlange voorbereidingen is het de bedoeling dat in juli 2016 een knoop wordt doorgehakt over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard (d.w.z. herindelen of samenwerken van de 5 gemeenten).

Terug naar boven

Naam

Spelling
Deze streek wordt soms gespeld als Hoekse Waard, maar de weliswaar verouderde spelling Hoeksche Waard is toch nog de meest gangbare, vandaar dat wij ons daar ook aan conformeren.

Terug naar boven

Ligging

In het W grenst de Hoeksche Waard aan Voorne-Putten, in het Z via het Hollands Diep aan Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant (gem. Moerdijk), in het O aan Dordrecht en in het N via de Oude Maas aan Albrandswaard, Barendrecht en Zwijndrecht.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Landschapsgeschiedenis van de Hoeksche Waard door dr. K.A.H.W. Leenders.

- In Museum Hoeksche Waard in Heinenoord kunt u zien hoe men in deze streek vroeger woonde, leefde en werkte. Het museum is ook van genealogische betekenis: als uw voorouders uit deze streek komen, dan kunt u in het museum dankzij het werk van vele vrijwilligers ook uw stamboom uitzoeken en/of uitbreiden.

- De Hoeksche Waard in de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om strategische ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en inrichting, economie, infrastructuur, volkshuisvesting, landschap en recreatie integraal aan te kunnen pakken, is het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in het gebied: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Het Samenwerkingsorgaan zet zich in om de streek in de komende decennia mooi, leefbaar en dynamisch te houden. Als uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt aan een Structuurvisie Hoeksche Waard. Hierin wordt een goede balans gezocht tussen ecologie, natuur en economie.

- Vandaag de dag is het regionale Bedrijvenpark Hoeksche Waard in ontwikkeling, gelegen bij de buurtschap Blaaksedijk, NW van Puttershoek. In opdracht van de 5 Hoeksche Waardse gemeenten wordt in de noordrand van de streek de komende jaren gewerkt aan een duurzaam en onderscheidend bedrijvenpark voor de regio. Het bedrijvenpark wordt ingepast in het Nationaal Landschap en krijgt een duurzaam karakter. Dit wordt onder andere zichtbaar in de energievoorziening, het materiaalgebruik en de landschappelijke inpassing. Dit bedrijvenpark moet overigens niet worden verward met het bovenregionale Bedrijvenpark Hoeksche Waard (als havengerelateerd terrein voor de Stadsregio Rotterdam), dat in 2010 is afgeblazen. Een bovenregionaal bedrijventerrein gaat als alternatief gerealiseerd worden in de polder Nieuw Reijerwaard, W van Ridderkerk, Z van Bolnes.

- De dijken in Hoeksche Waard Zuid zijn in 2015 versterkt, zodat ze er de komende 50 jaar weer tegen kunnen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Omloop Hoeksche Waard (wielrennen, op een zaterdag eind mei) is naar eigen zeggen één van de mooiste polderwedstrijden van Nederland, die elke gemeente van dit eiland aandoet. De wedstrijd voor Amateurs is doorgaans volgeboekt, met ca. 180 renners. De KNWU Clubcompetitie telt ca. 25 ploegen met in totaal ca. 150 renners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De in 1973 opgerichte vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) zet zich in voor behoud, bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de Hoeksche Waard. Een van de werkgroepen van deze vereniging is de Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard Oost.

- De doelstelling van Groenbeheer Hoeksche Waard is het middels een concreet uitvoeringsplan behouden en ontwikkelen van de kwaliteiten van het landschap in deze streek. Basis hiervoor is het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2012-2021, dat een overzicht biedt van alle natuur- en landschapselementen en de bijbehorende beheermaatregelen, ook in relatie met biodiversiteit, cultuurhistorie, beleving en recreatie.

- De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard organiseert de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in deze streek. Agrarisch natuurbeheer staat voor door landbouwers genomen maatregelen ter behoud en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Een boer houdt rekening met de natuurlijke flora en fauna op zijn land. Voor de Hoeksche Waard houdt dit in: dat de boer voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait; dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels; of dat hij akkerranden aanlegt langs slootkanten voor de akkervogels, kleine zoogdieren, insecten en bijen.

- Stichting Rietgors streeft naar behoud en versterking van de landbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten van de Hoeksche Waard; is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen en overlegt met provincie, waterschap en gemeenten om het agrarisch natuurbeheer voor het voetlicht te brengen; doet onder andere kennis en inspiratie op bij Veelzijdig Boerenland, de koepel van agrarische natuurverenigingen en stichtingen in West Nederland; coördineert het ganzenbeheer op agrarische percelen.

- Sinds 2013 worden de dijken en watergangen zodanig beheerd dat dit de biodiversiteit in de Hoeksche Waard ten goede moet komen.

- Het in 2013 vastgestelde Gebiedsprofiel Hoeksche Waard verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het landelijke gebied. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen. De Hoeksche Waard is een uniek agrarisch polderlandschap en als representant van de bedijkingsgeschiedenis van Nederland ook op internationale schaal bijzonder. De schoonheid van het landschap zit in de eenvoud: een weids en open landschap waarin dorpen, dijken, polders en kreken de ingrediënten van een leesbaar landschap zijn. De landschappelijke identiteit van de streek wordt sterk bepaald door de ligging in het deltagebied. Een eiland tussen de grote wateren, waar het land is gewonnen op het water. De vruchtbare kleigronden hebben van de Hoeksche Waard een sterk landbouwgebied gemaakt. Door de rust en de ruimte is het een aantrekkelijk gebied voor recreatie, toerisme en wonen in de nabijheid van de stad. De ambities in het gebiedsprofiel richten zich op de herkenbaarheid van de structuur van dijken en kreken, de openheid van de polders, de ontwikkeling van hoogwaardige dorpsranden,  een zonering van het landschap, het versterken van de verbindingen tussen dorp en landschap, en de verdere ontwikkeling van buitendijkse natuur. Nieuwe ontwikkelingen dienen met deze kwaliteiten rekening te houden.

- Het Vlietproject verbindt verschillende natuurgebieden in de Hoeksche Waard met elkaar. Dit gebeurt door de kreken hun oorspronkelijke vorm terug te geven. In tijden van grote neerslag kunnen de ingerichte gebieden water bergen. Het eerste gebied van het Vlietproject is in 2004 ingericht. In de jaren daarna volgden elk jaar nieuwe deelprojecten. Zo ontwikkelt zich een natuurnetwerk in de streek en ontstaan er meer mogelijkheden voor recreatie. De heringerichte kreken van het Vlietproject zijn een goede vestigingsgrond voor oeverplanten, zoals riet, harig wilgenroosje en grote egelskop. Ook ondergedoken waterplanten, zoals groot blaasjeskruid en sterrekroos tieren welig. Ook de waterkwaliteit van de heringerichte kreken is verbeterd.

- De Hoeksche Waard is gezien haar bijzondere landschappelijke kwaliteiten benoemd tot Nationaal Landschap.

- In de Hoeksche Waard zijn 3 kanoroutes: 1) Korendijkroute. Deze route bestaat uit verschillende binnendijkse kanoverbindingen door de gemeente Korendijk. Kanovaarders kunnen binnen de route een keuze maken welk rondje zij willen varen. 2) Binnenmaas-Mookhoekroute. Dit is een gestrekt tracé tussen Westmaas en Mookhoek, waarbij gedeeltelijk over de Binnenbedijkte Maas gevaren kan worden. Deze route ligt binnendijks en is bij uitstek geschikt voor de beginnende kanoër. 3) Strijen-Strijen-Sas-Oeverlandenroute. Hier is ook een fluisterbootverbinding tussen Strijen en Strijen-Sas. Ook op deze route kan de onervaren kanoër goed terecht.

- Staatsbosbeheer beheert ongeveer 900 hectare natuur in de Hoeksche Waard. Het betreft de gebieden Binnenbedijkte Maas, De Drom, Geertruida-Agathapolder, Goudwaardse Bos, Groot Koninkrijk, Groote Gat, Middelvliet, Mijlbos, Moricaanse Bos, Nieuwlandse bos, Numansdorpse Bos, Oost-Hoeksedijk, Oude Nieuwlandsedijk, Oudeland van Strijen, Piershilse Bos, Trekdambos, Vlietmonding, Zomerlanden Gorzenbosch, Zuid-Beijerlandse Bos en Zuiddiepbos.

Terug naar boven

Links

- Omroep Hoeksche Waard. - Videoreportages van TV Hoeksche Waard.

- Nieuws uit de streek door het Algemeen Dagblad.

- Als je een huurwoning zoekt in de Hoeksche Waard, kun je terecht bij woningbouwcorporatie HW Wonen.

- Plattelands Jongeren Hoeksche Waard is een club voor jongeren van 16 t/m 35 jaar, die allerle ontspannende activiteiten organiseert, maar ook de belangen behartigt van jonge boeren en tuinders in de regio.

- Bij Duikteam Hoeksche Waard kun je leren duiken en in verenigingsverband duiken in de omgeving, die daar gezien haar waterrijke karakter vele geschikte plekken voor heeft.

- Groei & Bloei Hoeksche Waard is een vereniging voor plant- en tuinliefhebbers met vele activiteiten zoals lezingen, workshops, markten, reizen, bloemschikken, cursussen, excursies en open tuinen dagen.

Reactie toevoegen