Hoeksche Waard

Streek
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

hoeksche_waard_logo_beeldmerk.jpg

Met dit logo / beeldmerk treden organisaties in de Hoeksche Waard naar buiten, als symbool voor het landschappelijk, toeristisch en recreatief aantrekkelijke Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

Met dit logo / beeldmerk treden organisaties in de Hoeksche Waard naar buiten, als symbool voor het landschappelijk, toeristisch en recreatief aantrekkelijke Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

hoeksche_waard_kaart_ivm_herindeling_kopie.jpg

Omdat de gemeenten er zelf niet uitkwamen na jarenlang overleg, heeft de Provincie besloten dat er per 2019 één gemeente Hoeksche Waard komt. In rood de huidige gemeentegrenzen, in zwart de grens van de nieuwe gemeente. (© www.zuid-holland.nl)

Omdat de gemeenten er zelf niet uitkwamen na jarenlang overleg, heeft de Provincie besloten dat er per 2019 één gemeente Hoeksche Waard komt. In rood de huidige gemeentegrenzen, in zwart de grens van de nieuwe gemeente. (© www.zuid-holland.nl)

Hoeksche Waard

Terug naar boven

Status

- De Hoeksche Waard is een streek en per 2019 tevens gemeente* in de provincie Zuid-Holland. Het is een van de Zuid-Hollandse Eilanden.
* D.w.z. de Tweede Kamer heeft hier op 24 april 2018 haar goedkeuring aan gegeven. De Eerste Kamer moet er ook nog haar goedkeuring aan geven.

- De streek Hoeksche Waard omvat de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

- In 2013 is het rapport Evaluatie Regionale Samenwerking Hoeksche Waard verschenen. Het rapport concludeert dat er voor de toekomst 3 mogelijkheden zijn: herindeling, ambtelijke fusie of doorontwikkeling van de regionale samenwerking vergelijkbaar met het Drechtstedenmodel. - Na jarenlange voorbereidingen zou in juli 2016 een knoop worden doorgehakt over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard (d.w.z. herindelen of samenwerken van de 5 gemeenten). Omdat de gemeenten zelf niet tot een eensluidende visie konden komen, heeft de provincie in juli 2016 conform de afspraken 'de regie overgenomen' en besloten dat de 5 gemeenten in 2019 gaan fuseren tot één gemeente Hoeksche Waard. De Provincie had aanvankelijk als ingangsjaar 2020 voorgesteld, om zo de betrokkenen meer tijd te geven naar de overgang toe te werken en eraan te wekken. De betrokken instanties hebben echter aangegeven dat áls de herindeling er komt, hij ook het beste zo snel als mogelijk kan worden doorgevoerd. Vandaar dat het toch 2019 is geworden.

"Iedereen is van mening dat niets doen geen optie is, de Hoeksche Waard één en ondeelbaar is en er meer besluiten voor het eiland als geheel moeten worden genomen. Gedeputeerde Staten hebben op 5 juli 2016 de knoop doorgehakt en zijn op inhoudelijke gronden tot de conclusie gekomen dat herindeling het beste is voor de Hoeksche Waard en haar inwoners. Er komt dan een toekomstbestendige, bestuurskrachtige en slagvaardige gemeente die toegerust is op de huidige en toekomstige opgaven en problemen. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen dan beter bediend worden en de nieuwe gemeente zal beter in staat zijn om de afstand met de inwoners te verkleinen. De herindeling is bovendien financieel aantrekkelijk.

Het voorgestelde alternatief van versterkte samenwerking biedt onvoldoende oplossing voor de huidige en toekomstige opgaven en problemen. Beseft wordt dat herindeling niet ieders voorkeur geniet, maar er dient ook een keer een einde te komen aan de al jaren slepende discussie. De energie die nu nog hieraan verloren gaat kan beter ingezet worden voor de inhoudelijke kansen en opgaven voor de Hoeksche Waard", aldus de provincie in de toelichting op haar besluit. Voor de actuele stand van zaken en de stukken die daarbij horen, zie de Hoeksche Waard-pagina op de site van de provincie Zuid-Holland.

Zie ook de Facebookpagina Gemeente Hoeksche Waard, een samenwerking van alle politici die voorstander zijn van een herindeling als bestuursvorm voor een goede toekomst van deze streek. - En zie ook de Facebookpagina Pro Hoeksche Waard, een informele groep van inwoners die al sinds 2003 streeft naar één gemeente in deze streek (zie de argumenten van deze groep voor één gemeente). - Voor de actuele stand van zaken zie de pagina over Herindeling Hoeksche Waard op de site van de Provincie Noord-Holland, met o.a. het in februari 2017 opgestelde Herindelingsadvies. Zie ook het verslag Zienswijzen Herindelingsontwerp (die meegewogen zijn bij het opstellen van het uiteindelijke Herindelingsadvies). De actuele stand van zaken is dat de Ministerraad in juli 2017 akkoord is gegaan met deze herindeling, en daarna de Raad van State eveneens, waarna de Ministerraad het wetsvoorstel in oktober 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd ter behandeling.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Deze streek wordt soms gespeld als Hoekse Waard, maar de weliswaar verouderde spelling Hoeksche Waard is toch nog de meest gangbare, vandaar dat wij ons daar ook aan conformeren. En het is overigens ook de - in het Herindelingsadvies opgenomen - voorgestelde naam voor de nieuwe gemeente.

Gemeentenaam
Het geniet de voorkeur dat fuserende gemeenten in het Herindelingsadvies (aan de minister) gezamenlijk met een advies komen voor de nieuwe gemeentenaam. De 3 gemeenten die tegen de herindeling waren, weigerden daarom ook mee te werken aan een advies over de nieuwe gemeentenaam. De wet bepaalt dat als gemeenten het onderling niet eens worden en daarom in het Herindelingsadvies niet tot een advies over de naam komen, de voorlopige naam standaard de naam van de grootste fusiepartner wordt. In dit geval zou dat Binnenmaas zijn. Gedeputeerde Staten hebben echter aan Provinciale Staten (die het Herindelingsadvies vaststellen) voorgesteld om daarin als voorgestelde naam van de nieuwe gemeente de naam Hoeksche Waard op te nemen, omdat dat voor de hand ligt omdat het grondgebied als eiland en streek al sinds jaar en dag zo heet en bovendien een 'sterk merk' is. Provinciale Staten hebben dat advies overgenomen.

Naamsverklaring
De naam Hoeksche Waard is afgeleid van de ambachtsheerlijkheid Hoecke, het tegenwoordige Puttershoek.

Terug naar boven

Ligging

In het W grenst de Hoeksche Waard aan Voorne-Putten, in het Z via het Hollands Diep aan Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant (gem. Moerdijk), in het O aan Dordrecht en in het N via de Oude Maas aan Albrandswaard, Barendrecht en Zwijndrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Bij haar oprichting per 1-1-2019 wordt de gemeente Hoeksche Waard als volgt samengesteld:
van de gemeente Binnenmaas: ca. 12.000 huizen met ca. 29.000 inwoners op een oppervlakte van ca. x km2;
van de gemeente Cromstrijen: ca. 5.000 huizen met ca. 13.000 inwoners op een oppervlakte van ca. x km2;
van de gemeente Korendijk: ca. 4.000 huizen met ca. 11.000 inwoners op een oppervlakte van ca. x km2;
van de gemeente Oud-Beijerland: ca. 10.000 huizen met ca. 24.000 inwoners op een oppervlakte van ca. x km2;
van de gemeente Strijen: ca. 3.500 huizen met ca. 9.000 inwoners op een oppervlakte van ca. x km2.
In totaal dus ca. 35.000 huizen met ca. 86.000 inwoners op een oppervlakte van ca. x km2, oftewel x ha.

Terug naar boven

Geschiedenis

De huidige Hoeksche Waard is ontstaan na 1421, toen de Sint Elisabethsvloed het gebied overstroomde en de waterlopen in het deltagebied drastisch veranderde. Daarvóór hoorde het oostelijk deel bij de Groote of Hollandsche Waard, en het westelijk deel bij het voormalige eiland Putten. Na deze overstroming waren alleen de polders Munnikenland en Sint Anthoniepolder en enkele dijken nog over. In de Sint Anthoniepolder staat nog een kerkje dat tussen 1300 en 1400 is gebouwd. De bedijking van de Hoeksche Waard vond in hoofdzaak plaats tussen 1538 en 1653.

De waard bestaat uit ca. 60 polders. Er is een 5-tal ringpolders; de Sint Anthoniepolder (1357), de Munnikenpolder (1411), de Heinenoordse polder (1437), de polder Oud Korendijk (1439), en de polder Oud-Piershil (1524). Alle andere polders zijn op deze oude polders 'aangehaakt'. De Eendrachtspolder uit 1653 is de laatste grote polder die is bedijkt. In de eeuwen daarna zijn alleen nog smalle stroken land bedijkt, voornamelijk langs het Haringvliet en het Hollands Diep. Bijna alle dijken van de Hoeksche Waard zijn nog in het landschap aanwezig.

- Landschapsgeschiedenis van de Hoeksche Waard door dr. K.A.H.W. Leenders.

- In Museum Hoeksche Waard in Heinenoord kun je zien hoe men in deze streek vroeger woonde, leefde en werkte. Het museum is ook van genealogische betekenis: als je voorouders uit deze streek komen, dan kun je in het museum dankzij het werk van vele vrijwilligers ook je stamboom uitzoeken en/of uitbreiden.

- De Hoeksche Waard in de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2017 is de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard 2030 vastgesteld. De nieuwe visie speelt in op veranderingen in de woningmarkt en kansen die er liggen om toekomstige krimp tegen te gaan. Regionaal portefeuillehouder wonen Piet van Leenen: "Afgaand op de prognoses van geboorte- en sterftecijfers, krijgt de regio na 2035 te maken met een dalend aantal huishoudens. Dat wisten we al. Bijkomende uitdaging is het feit dat het aantal jongere huishoudens onder de 55 jaar tot die tijd al afneemt met bijna 20%. Die gezinnen houden onze scholen vitaal en vormen ook een belangrijk deel van de beroepsbevolking. Zij zijn dus heel belangrijk voor de vitaliteit! Als we er voor kunnen zorgen dat er meer jonge gezinnen naar de Hoeksche Waard komen, helpt dat niet alleen om de voorzieningen in stand te houden; het is ook goed voor het geboortesaldo en daarmee gaat het de krimp tegen."

Om deze ambitie te verwezenlijken is bovenop het reguliere woningbouwprogramma een zogeheten plusprogramma opgesteld waarin in eerste instantie 1.000 extra woningen zijn opgenomen. Op termijn zou dit extra programma, afhankelijk van de vraag op de woningmarkt, kunnen uitgroeien tot 3.000 woningen of meer. Van Leenen: "Dat lijkt misschien op wensdenken, maar we zien de laatste jaren een toenemend vestigingsoverschot. Die instroom van gezinnen is dus al gaande en makelaars bevestigen dat de belangstelling voor de Hoeksche Waard gestaag groeit. Het gaat met name om consumenten uit de regio’s Rotterdam en Drechtsteden die bewust kiezen voor een betaalbaar, groen en  landelijk woonmilieu in nabijheid van de Randstad."

Naast meer kwantiteit besteedt de nieuwe woonvisie ook veel aandacht aan kwaliteit, d.w.z. dat toegewerkt wordt naar een toekomstbestendige woningvoorraad, waarbij de energieprestatie van zowel de nieuwe als de bestaande woningvoorraad wordt geoptimaliseerd (omdat de Hoeksche Waard een energieneutrale regio wil worden), en met speciale aandacht voor de geschiktheid voor senioren die minder mobiel worden, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van projecten, die de regio onderscheidt van de grote stad.

- Om strategische ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en inrichting, economie, infrastructuur, volkshuisvesting, landschap en recreatie integraal aan te kunnen pakken, is het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in het gebied: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Het Samenwerkingsorgaan zet zich in om de streek in de komende decennia mooi, leefbaar en dynamisch te houden. Als uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt aan een Structuurvisie Hoeksche Waard. Hierin wordt een goede balans gezocht tussen ecologie, natuur en economie.

- Vandaag de dag is het regionale Bedrijvenpark Hoeksche Waard in ontwikkeling, gelegen bij de buurtschap Blaaksedijk, NW van Puttershoek. In opdracht van de 5 Hoeksche Waardse gemeenten wordt in de noordrand van de streek de komende jaren gewerkt aan een duurzaam en onderscheidend bedrijvenpark voor de regio. Het bedrijvenpark wordt ingepast in het Nationaal Landschap en krijgt een duurzaam karakter. Dit wordt onder andere zichtbaar in de energievoorziening, het materiaalgebruik en de landschappelijke inpassing. Dit bedrijvenpark moet overigens niet worden verward met het bovenregionale Bedrijvenpark Hoeksche Waard (als havengerelateerd terrein voor de Stadsregio Rotterdam), dat in 2010 is afgeblazen. Een bovenregionaal bedrijventerrein gaat als alternatief gerealiseerd worden in de polder Nieuw Reijerwaard, W van Ridderkerk, Z van Bolnes.

- De dijken in Hoeksche Waard Zuid zijn in 2015 versterkt, zodat ze er de komende 50 jaar weer tegen kunnen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kerken in de Hoeksche Waard.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Omloop Hoeksche Waard (wielrennen, op een zaterdag eind mei) is naar eigen zeggen één van de mooiste polderwedstrijden van Nederland, die elke gemeente van dit eiland aandoet. De wedstrijd voor Amateurs is doorgaans volgeboekt, met ca. 180 renners. De KNWU Clubcompetitie telt ca. 25 ploegen met in totaal ca. 150 renners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tegenwoordig kun je mooi 'eilandhoppen' rondom het Haringvliet met de Deltapontjes. In totaal varen er 10 bootjes in dit gebied: 9 veerpontjes en de Waterbus. De Waterbus vaart vanaf Rotterdam en Dordrecht naar het eiland Tiengemeten. De pontjes varen tussen de Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De meeste pontjes varen tussen eind april en eind september, maar een aantal vaart het hele jaar door voor woon-werkverkeer. Met bijzondere schepen kun je overvaren met de wind in de haren en zo genieten van een belevenis om nooit meer te vergeten, en een avontuurlijk moment om evern te ontspannen. Op alle verbindingen kan de fiets mee aan boord.

- De 'Fietsroutes agroranden Hoeksche Waard' (voorheen akkerranden genoemd) maken gebruik van het fietsknooppuntensysteem. Er is een oostelijke route van 40 km, die begint en eindigt in Strijen, en een westelijke route, van 30 km, die begint en eindigt in Zuid-Beijerland.

- De in 1973 opgerichte vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) zet zich in voor behoud, bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in deze streek. Een van de werkgroepen van deze vereniging is de Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard Oost.

- De doelstelling van Groenbeheer Hoeksche Waard is het middels een concreet uitvoeringsplan behouden en ontwikkelen van de kwaliteiten van het landschap in deze streek. Basis hiervoor is het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2012-2021, dat een overzicht biedt van alle natuur- en landschapselementen en de bijbehorende beheermaatregelen, ook in relatie met biodiversiteit, cultuurhistorie, beleving en recreatie.

- De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard organiseert de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in deze streek. Agrarisch natuurbeheer staat voor door landbouwers genomen maatregelen ter behoud en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Een boer houdt rekening met de natuurlijke flora en fauna op zijn land. Voor deze streek houdt dit in: dat de boer voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait; dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels; of dat hij akkerranden aanlegt langs slootkanten voor de akkervogels, kleine zoogdieren, insecten en bijen.

- Stichting Rietgors streeft naar behoud en versterking van de landbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten van de Hoeksche Waard; is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen en overlegt met provincie, waterschap en gemeenten om het agrarisch natuurbeheer voor het voetlicht te brengen; doet onder andere kennis en inspiratie op bij Veelzijdig Boerenland, de koepel van agrarische natuurverenigingen en stichtingen in West Nederland; coördineert het ganzenbeheer op agrarische percelen.

- Sinds 2013 worden de dijken en watergangen zodanig beheerd dat dit de biodiversiteit in de Hoeksche Waard ten goede moet komen.

- Het in 2013 vastgestelde Gebiedsprofiel Hoeksche Waard verbeeldt en beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten en ambities voor het landelijke gebied. Hierdoor wordt duidelijk waar rekening mee moet worden gehouden bij nieuwe ruimtelijke ingrepen. Deze streek is een uniek agrarisch polderlandschap en als representant van de bedijkingsgeschiedenis van Nederland ook op internationale schaal bijzonder. De schoonheid van het landschap zit in de eenvoud: een weids en open landschap waarin dorpen, dijken, polders en kreken de ingrediënten van een leesbaar landschap zijn.

De landschappelijke identiteit van de streek wordt sterk bepaald door de ligging in het deltagebied. Een eiland tussen de grote wateren, waar het land is gewonnen op het water. De vruchtbare kleigronden hebben van de Hoeksche Waard een sterk landbouwgebied gemaakt. Door de rust en de ruimte is het een aantrekkelijk gebied voor recreatie, toerisme en wonen in de nabijheid van de stad. De ambities in het gebiedsprofiel richten zich op de herkenbaarheid van de structuur van dijken en kreken, de openheid van de polders, de ontwikkeling van hoogwaardige dorpsranden,  een zonering van het landschap, het versterken van de verbindingen tussen dorp en landschap, en de verdere ontwikkeling van buitendijkse natuur. Nieuwe ontwikkelingen dienen met deze kwaliteiten rekening te houden.

- Het Vlietproject verbindt verschillende natuurgebieden in de Hoeksche Waard met elkaar. Dit gebeurt door de kreken hun oorspronkelijke vorm terug te geven. In tijden van grote neerslag kunnen de ingerichte gebieden water bergen. Het eerste gebied van het Vlietproject is in 2004 ingericht. In de jaren daarna volgden elk jaar nieuwe deelprojecten. Zo ontwikkelt zich een natuurnetwerk in de streek en ontstaan er meer mogelijkheden voor recreatie. De heringerichte kreken van het Vlietproject zijn een goede vestigingsgrond voor oeverplanten, zoals riet, harig wilgenroosje en grote egelskop. Ook ondergedoken waterplanten, zoals groot blaasjeskruid en sterrekroos tieren welig. Ook de waterkwaliteit van de heringerichte kreken is verbeterd.

- De Hoeksche Waard is gezien haar bijzondere landschappelijke kwaliteiten benoemd tot Nationaal Landschap.

- In de Hoeksche Waard zijn 3 kanoroutes: 1) Korendijkroute. Deze route bestaat uit verschillende binnendijkse kanoverbindingen door de gemeente Korendijk. Kanovaarders kunnen binnen de route een keuze maken welk rondje zij willen varen. 2) Binnenmaas - Mookhoekroute. Dit is een gestrekt tracé tussen Westmaas en Mookhoek, waarbij gedeeltelijk over de Binnenbedijkte Maas gevaren kan worden. Deze route ligt binnendijks en is bij uitstek geschikt voor de beginnende kanoër. 3) Strijen - Strijen - Sas - Oeverlandenroute. Hier is ook een fluisterbootverbinding tussen Strijen en Strijensas. Ook op deze route kan de onervaren kanoër goed terecht.

- Staatsbosbeheer beheert ongeveer 900 hectare natuur in de Hoeksche Waard. Het betreft de gebieden Binnenbedijkte Maas, De Drom, Geertruida-Agathapolder, Goudwaardse Bos, Groot Koninkrijk, Groote Gat, Middelvliet, Mijlbos, Moricaanse Bos, Nieuwlandse bos, Numansdorpse Bos, Oost-Hoeksedijk, Oude Nieuwlandsedijk, Oudeland van Strijen, Piershilse Bos, Trekdambos, Vlietmonding, Zomerlanden Gorzenbosch, Zuid-Beijerlandse Bos en Zuiddiepbos.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoeksche Waard I (online te bestellen). - Nieuwe en/of tweedehands boeken over deze streek II (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Site van de gemeente Hoeksche Waard in wording.

- Algemeen: - Uitvoerige site over verleden en heden van de Hoeksche Waard, in tekst en beeld, opgezet en onderhouden door een zekere Jan (die zijn achternaam er niet bij heeft gezet. Jan kwam hier op enig moment wonen, wist niet veel van de streek, en is toen zelf maar op onderzoek uitgegaan, met als niet onverdienstelijk resultaat deze prachtige site, waardoor iedereen nu van de vruchten van zijn onderzoeken kan meegenieten.

- Media / nieuws: - Omroep Hoeksche Waard. - Videoreportages van TV Hoeksche Waard. - Nieuws uit de streek door het Algemeen Dagblad. - Nieuwssite Hoeksch Nieuws staat voor actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en gevarieerd nieuws. Aldus de site.

- Wonen: - Als je een huurwoning zoekt in de Hoeksche Waard, kun je terecht bij woningbouwcorporatie HW Wonen.

- Jeugd: - Plattelands Jongeren Hoekse Waard is een club voor jongeren van 16 t/m 35 jaar, die allerle ontspannende activiteiten organiseert, maar ook de belangen behartigt van jonge boeren en tuinders in de regio. - Bij Jong Hoeksche Waard is altijd iets te doen. En als je zelf iets anders wilt organiseren, dan kan dat ook. Sommige van de door de jeugd georganiseerde activiteiten zijn inmiddels een begrip in de regio. Denk aan de Oud-Beijerland Skate-Cup, rockfestival Maasrock, de reizende pleinbioscoop, tienerdisco’s en voetbalkooitoornooien. Heb jij een idee voor iets nieuws? Kom maar op!

- Muziek: - Sinds 2016 biedt Muziekschool Hoeksche Waard muzieklessen aan voor jong en ouder. Je kunt kiezen uit een ruim aanbod van instrumentale/vocale lessen en cursussen. Een collectief van docenten vormt samen de muziekschool. Iedere docent is verantwoordelijk voor de eigen praktijk. De lessen worden gegeven in de gemeenten Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Binnenmaas en Strijen.

- De Federatie van Muziekverenigingen De Hoeksche Waard (FMHW) is in 1949 opgericht met als doel elk jaar een concertfestival te organiseren voor de muziekverenigingen op het eiland. Kwaliteit en een gezonde rivaliteit hebben van meet af aan een grote rol gespeeld bij de festivals. Onder invloed van deze elementen kwam het muziekleven in de Hoeksche Waard tot zeer grote bloei en men kon zich meten met landelijke muziekwedstrijden. De vooruitgang bleef niet beperkt tot de sectie harmonie-fanfare want ook de drumbands kregen vanaf 1959 hun eigen onderlinge wedstrijden en vanaf 1976 werd daaraan ook deelgenomen door majorettepelotons.

De federatie heeft ook solistenconcoursen georganiseerd voor de individuele muzikant, tamboer en majorette/twirler, waarbij het kwaliteitsniveau boven het landelijk gemiddelde lag. Ook heeft zij de onderlinge samenwerking gestimuleerd door het organiseren van uitwisselingsconcerten en gezamenlijke taptoes op hoogtijdagen. In de loop der jaren nam de belangstelling voor de concertfestivals af. In 2010 is deze voor het laatst georganiseerd. Sindsdien legt de Federatie zich vooral toe op het stimuleren van de musicerende jeugd en het blijven betrekken van alle muziekverenigingen bij het muzikale landschap dat de Hoeksche Waard rijk is.

- Sport: - Bij Duikteam Hoeksche Waard kun je leren duiken en in verenigingsverband duiken in de omgeving, die daar gezien haar waterrijke karakter vele geschikte plekken voor heeft. - Modelvliegclub Hoeksche Waard is club waar met radiografisch bestuurde modelvliegtuigen wordt gevlogen. Hiervoor beschikt de vereniging over een heus vliegveldje dat gelegen is op een fraaie locatie, te midden van weilanden en akkers.

- Flora: - Groei & Bloei Hoeksche Waard is een vereniging voor plant- en tuinliefhebbers met vele activiteiten zoals lezingen, workshops, markten, reizen, bloemschikken, cursussen, excursies en open tuinen dagen.

- Zorg: - Mensen die nog maar een korte tijd te leven hebben, vinden bij Hospice Hoeksche Waard een geborgen plek. Zij zijn er voor elke inwoner van de regio die ouder is dan 18 jaar, ongeacht diens geloof of levensovertuiging. Het hospice is warm en huiselijk en de verzorging staat voor de best mogelijke kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

- Genealogie: - Op de site Genealogie Hoeksche Waard vind je de resultaten van onderzoeken naar diverse families in de regio.

Reactie toevoegen