Westland

Gemeente en streek
Westland
Delfland
Zuid-Holland

Westland bord HF [640x480].jpg

De gemeente Westland heet je welkom met een mooi bord met gemeentewapen

De gemeente Westland heet je welkom met een mooi bord met gemeentewapen

westland_kaart.jpg

De streek Westland loopt van Kijkduin en Loosduinen in het N, tot Hoek van Holland in het ZW, Maassluis in het ZO, en Den Hoorn en Schipluiden in het O. (© Google)

De streek Westland loopt van Kijkduin en Loosduinen in het N, tot Hoek van Holland in het ZW, Maassluis in het ZO, en Den Hoorn en Schipluiden in het O. (© Google)

Westland

Terug naar boven

Status

- Westland is een streek en gemeente in de provincie Zuid-Holland, en maakt onderdeel uit van de grotere streek Delfland.

- De huidige streek met deze naam omvat de gemeenten Midden-Delfland en Westland en het dorp Hoek van Holland. Voorheen viel ook de tegenwoordig tot de stad en gemeente Den Haag behorende vroegere gemeente Loosduinen eronder. Ook Maassluis viel vanouds onder deze streek, omdat het historisch gezien een dochternederzetting is van Maasland en pas in 1614 zelfstandig is geworden. Maar bestuurlijk heeft die gemeente meer banden met de andere verstedelijkte kernen richting Rotterdam (Vlaardingen, Schiedam).

- De gemeente Westland is in 2004 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. De optie om ook de O hiervan gelegen gemeenten Maasland en Schipluiden bij deze nieuwe gemeente te betrekken, vond geen doorgang. Deze gemeenten zijn in hetzelfde jaar samengegaan in de nieuwe gemeente Midden-Delfland.

- De gemeente Westland omvat de dorpen (met tussen haakjes de afgeronde inwonertallen) De Lier (12.000), 's-Gravenzande (20.000), Heenweg (650), Honselersdijk (8.000), Kwintsheul (4.000), Maasdijk (4.000), Monster (14.000), Naaldwijk (18.000), Poeldijk (6.000), Ter Heijde (620) en Wateringen (14.000). Verder omvat de gemeente nog de buurtschappen Baakwoning, Blaker, Burgersdijk (grotendeels), De Driesprong, Lierhand (grotendeels), Mariëndijk, Nieuwe Tuinen, Oostbuurt, Rolpaal en Westerlee. In totaal zijn dit 11 dorpen en 10 buurtschappen.

- Sinds december 2018 is Bouke Arends de burgemeester van deze gemeente.

- Wapen van de gemeente Westland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Westland.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van de westelijke ambachten van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze westelijke ambachten omvatten naast het huidige glastuinbouwgebied ook Rijswijk, Voorburg en Vlaardingerambacht.

Terug naar boven

Ligging

Het Westland ligt Z van Den Haag, W van Delft.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Westland heeft ca. 40.000 huizen met ca. 100.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze streek, kun je terecht bij de volgende instanties en literatuur:

- Genootschap Oud Westland stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van deze regio en de verspreiding van de aldus opgedane kennis. Daartoe organiseert zij onder meer jaarlijks 4 lezingen met diapresentaties of films over historische onderwerpen. In het voorjaar is er een dagtocht naar een naburig gebied. Verder geeft het Genootschap jaarlijks een jaarboek uit met artikelen die een groot aantal onderwerpen bestrijken over de rijke lokale geschiedenis, waaronder tuinbouwonderwerpen. Als lid van het Genootschap, voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 22,50, krijg je jaarlijks het Historisch Jaarboek en word je uitgenodigd voor de lezingen en excursies.

- "Het Historisch Archief Westland beheert de archieven (vanaf de 13e eeuw) van de gelijknamige gemeente en haar voorgangers, zijnde de voormalige gemeenten De Lier (met Zouteveen), 's-Gravenzande (met Zandambacht en Heenweg), Naaldwijk (met Honselersdijk, Maasdijk, Honderdland en Oranjepolder), Monster (met Poeldijk, Monsterambacht, Ter Heijde en Polanen) en Wateringen (met Kwintsheul), plus de voormalige gemeenten Maasland en Schipluiden (met Hodenpijl, Dorp, Groeneveld, Hoog- en Woudharnas, Sint Maartensrecht en Zouteveen), die zijn samengegaan tot de gemeente Midden-Delfland. Bezoekadres: Verdilaan 7 te Naaldwijk. Openingstijden: maandag van 13:00-16:30 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9:00-16:30 uur en elke tweede maandagavond van de maand (behalve juli en augustus) van 19:00-22:00 uur. Raadpleeg voor de laatste informatie altijd de website van het archief. Het archief bevindt zich in het gemeentehuis te Naaldwijk en is direct gelegen naast het streekbusstation."

- Over het Westland gesproken is een site met artikelen over de geschiedenis van deze streek, onderhouden door Aad van Holstein.

- In het Westlands Museum te Honselersdijk wordt alles bewaard wat met de rijke historie van deze streek te maken heeft. Het Westland is wijd en zijd bekend om haar tuinbouw, vandaar dat het grootste deel van de collectie bestaat uit voorwerpen die met de tuinbouwhistorie te maken hebben. Maar ook het ontstaan van der streek, hoe het gebied zijn vorm gekregen heeft en de bewoningsgeschiedenis van prehistorie tot heden worden behandeld. Er zijn archeologische vondsten te zien uit de Prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Samen met oude landkaarten, gravures, prenten en foto's van het landschap en dorpsgezichten kan men in het museum zien hoe de streek in de loop der tijd veranderd is. Zo komen o.a. aan de orde het ontstaan van het Hoogheemraadschap Delfland en de aanleg van dijken, het stichten van kloosters en kerken, de bouw van kastelen, de reformatie en de buitenplaatsen.

In de 17e eeuw ontstaan in het Westland naar verhouding veel buitenplaatsen die alle omgeven werden door grote, zeer fraaie siertuinen. Als de buitenplaatsen in de Franse tijd, zo omstreeks 1800, in verval raken worden de meeste gebouwen afgebroken en de landgoederen verkocht als tuingronden. De complexen worden dan meestal gesplitst in kleine tuinbouwbedrijven van zo'n 2 tot 3 hectare. Door deze ontwikkeling wordt in de eerste helft van de 19e eeuw de tuinbouw de belangrijkste economische factor van de streek.

Het Westlands Museum is in 2015 drastisch verbouwd en gemoderniseerd. De exposities zijn nu interactiever, de bezoeker – jong en ouder – wordt meer bij het geheel betrokken en kan zelf allerlei activiteiten ondernemen. De bezoeker kan zo de historische tuinbouw veel meer zèlf beleven en gaat als het ware terug in de tijd. Het museum laat ook zien hoe de tuinbouwsector zich dankzij innovatie heeft weten te ontwikkelen tot een speler van wereldformaat. Gezien het grote belang van deze sector wil het Westlands Museum zich met het thema ´glastuinbouw´ voortaan nationaal manifesteren.

- Op de Westlandkaart ontdek je de ontwikkeling van het Westland door de eeuwen heen. In de navigatiebalk kun je zoeken op adres, je kunt de transparantie veranderen (naar Google Maps gaan), een thema kiezen of het jaar veranderen. Zo zie je hoe deze streek zich heeft ontwikkeld van een vrijwel leeg landschap, zo’n 500 jaar geleden, tot de 'glazen stad' van nu.

- Op de site van Cobie en Leendert Koppenol vind je heel veel pagina's met artikelen en afbeeldingen van het Westland.

- De regio staat bekend als een met kassen bebouwd gebied in de zuidwesthoek van Holland. Als greenport levert de regio een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar wat heeft 'de glazen stad' in cultuurhistorisch opzicht te bieden? De Atlas van het Westland - 10.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling toont hoe het landschap, de inrichting en het gebruik daarvan, in de loop van de tijd veranderde en welke sporen uit het verleden nog te herkennen zijn. De atlas is het eerste overzichtswerk dat de ruimtelijke ontwikkeling van deze streek vanuit een langetermijnperspectief behandelt. Met behulp van zowel historisch beeldmateriaal als vele nieuw getekende kaartenreeksen laten Marcel IJsselstijn en Yvonne van Mil zien dat deze regio een zeer dynamische en veelzijdige geschiedenis heeft gekend die veel meer sporen heeft nagelaten dan vanuit het stereotiepe beeld van 'de glazen stad' gedacht wordt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "‘Samen werken aan een nieuwe balans’. Balans tussen wonen, groen, economie en voorzieningen. Een passend aanbod aan woningen en arbeidsuitbuiting tot een minimum beperken. In overleg met externe partijen meer verpleeghuisbedden en nieuwe vormen van samenwerking in de zorg. Innovatieve oplossingen voor de bereikbaarheid en het zo snel als mogelijk tot stand brengen van een energie-infrastructuur zonder fossiele brandstoffen. Het is een greep uit de ambities waar het college van burgemeester en wethouders van 2018-2022 aan gaat werken. Deze zijn vastgelegd in het WestlandProgramma 2018-2022, met de titel ‘Samen werken aan een nieuwe balans’. De ambities zijn gekoppeld aan vier grote thema’s: Bevlogen besturen, Goed toeven, Sterke samenleving en Welvarend Westland. In het uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld staan de concrete activiteiten die voortvloeien uit het WestlandProgramma." In de videoreportage Presentatie WestlandProgramma 2018-2022 / Uitvoeringsprogramma 2019 / Programmabegroting 2019-2022 wordt een en ander uitvoerig toegelicht.

- De gemeente profileert zich tegenwoordig internationaal als Westland Hortibusiness, als onderdeel van Greenport West-Holland (sinds oktober 2017). Greenport is de term voor een groot tuinbouwcluster, waarin producten worden geproduceerd en verhandeld. Behalve productie en handel is er sprake van een hele keten van activiteiten met kassenbouw, techniek, transport, onderwijs en onderzoek en bijvoorbeeld veredeling. De gemeente is de grootste glastuinbouwgemeente van Nederland. Westlandse ondernemers leveren topproducten over de hele wereld. Het gaat dan niet alleen om bekende exportproducten: de groenten en bloemen en planten, maar ook om kennis van techniek, logistiek, klimaat en duurzame energie die wereldwijd wordt verspreid.

Burgemeester Bouke Arends zei hier in zijn nieuwjaarstoespraak 2019 het volgende over: "Volgens minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is Westland 'De kiemkamer van de Nederlandse economie, met uiterst efficiënte logistiek en onmisbaar voor de internationale exportpositie, met veel kennis bij ondernemers en gespecialiseerd en goed personeel'. Die lovende woorden gaf ze nog in december 2018 mee, en ze heeft het, al zeg ik het zelf, goed gezien. Maar als we een van haar voorgangers en huidige voorzitter van de Coalitie Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw (Coalitie HOT) Cees Veerman moeten geloven, dan is het twee voor twaalf in de glastuinbouw. Eind 2018 uitte hij zorgen over het tempo van modernisering in onze greenport. De doelstelling van de coalitie om vijftig hectare glas per jaar te herstructureren wordt bij lange na niet gehaald, gaf hij aan. De telers hebben weinig animo voor deze doelen. Best reden om de noodklok te luiden dus. Maar, tegelijkertijd gaf Veerman aan dat een groot deel van die ondernemers 55 jaar of ouder is. En zei hij, die tuinders hebben geen opvolgers.

Dan moet ik toch zeggen: is het glas nu halfleeg, of halfvol? Natuurlijk, de statistieken zijn duidelijk, doelen worden niet gehaald. Maar er komen wel degelijk kansen aan. Ruimte voor overnames, schaalvergroting. Ik wil er maar mee zeggen: we kunnen de vraagstukken en dilemma’s ook positief benaderen, en dan is het glas halfvol. En die benadering spreekt mij persoonlijk het meest aan. Wij als gemeentebestuur zullen goed moeten kijken naar waar die mogelijkheden zich voordoen, waar voor de doelen van HOT reële kansen liggen en daarop anticiperen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat ruimte in Westland schaars is, en we balans zullen moeten vinden tussen de economische belangen, en de ruimte voor bijvoorbeeld woningen, parkeren, groen en recreatie. Maar goed, dat mag je ook vragen van bestuurders. Doordacht belangen wegen, keuzes maken, en daarvoor durven te staan."

- In 2014 is de Structuurvisie Westland 2025 - met een doorkijk naar 2040 - vastgesteld.

- Nieuwbouwprojecten De Westlandse Zoom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De site Westlandse Molens biedt een overzicht van de nog bestaande én verdwenen molens in het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft, Rijswijk, Loosduinen, Hoek van Holland en omstreken.

- De in 2014 opgerichte Stichting Monumentaal Westland ondersteunt de organisatie van Open Monumentendag in de gemeente, alsmede andere activiteiten die met de promotie van monumenten te maken hebben, zoals rondleidingen, fiets- en vaarroutes en het uitgeven van publicaties. Ook op de website van de stichting is veel informatie over Westlandse monumenten te vinden, te selecteren op plaats of type. In uitzonderlijke gevallen zet de stichting zich in voor het behoud van een kwetsbaar monument.

Terug naar boven

Evenementen

- Bij De Westlandse Ride / De 24 Uur van het Westland (wielrennen, weekend in juni, de volgende editie is de 4e editie, in 2020) rijden de renners in teamverband rondes van 30 km door de kernen van de streek: Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster, Poeldijk, Honselersdijk en De Lier. Met op zondag tevens Vrije ToerTochten van naar keuze 25, 50 of 100 km. Voor wielrenners en recreatieve fietsers. De opbrengst komt ten goede aan de kankerbestrijding.

- Stel je eens voor, je fietst of wandelt over kleine weggetjes waar je aan de achterkant van een kas, die vol staat met kleurrijke chrysanten, naar binnen fietst en door de voorkant weer naar buiten. Vervolgens steek je de weg over en fietst bij de overbuurman weer naar binnen, hier staan zoveel verschillende cactussen, niet beseffend dat er zoveel verschillende soorten cactussen zijn stap je van je fiets en vraagt de teler het hemd van zijn lijf. Verbaasd over het feit dat cactussen dagelijks water nodig hebben fiets je weer verder naar de volgende kas. Daar staat weer een nieuwe verrassing op je te wachten. Dát is Dwars door de Kas (op een zaterdag in juni). Fietsroutes van 20 tot 35 km nemen je mee door het prachtige Westland, waarbij je kennismaakt met het prachtige landschap, smalle (tuinders)laantjes, vele natuurschoonheden, grote maar ook kleine glastuinbouw bedrijven, en een heerlijk sfeertje.

- "Bij het afvoeren van regenwater maakt het Hoogheemraadschap van Delfland gebruik van polder- en boezemgemalen. Deze hebben wij in verschillende soorten en maten en ze kunnen allemaal - zo’n 180 stuks! - worden aangestuurd vanuit één punt. Vroeger werden voor het droogleggen en drooghouden van laaggelegen polders molens gebruikt. Gelukkig zijn er daarvan ook in ons gebied nog een flink aantal bewaard gebleven. Op de Westlandse Molendag (op een zaterdag eind juni) zijn in ons gebied zes poldermolens te bezoeken: in Maassluis, Maasland, Hoek van Holland, Schipluiden, Rijswijk en De Lier. Dé kans om de molens van binnen te bekijken en van alles aan de molenaars te vragen." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)

- Bij het Varend Corso Westland (weekend begin augustus) kun je je vergapen aan 60 fraaie, met bloemen, planten groenten en fruit versierde boten. De kleurrijke boten varen elke dag een andere route door de kernen van deze streek, maar ook door de gemeenten Vlaardingen, Rijswijk, Delft en Den Haag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Naast het fietsnetwerk, skatenetwerk en vaarnetwerk is er sinds 2015 ook een 900 kilometer lang wandelnetwerk langs de kassen, weilanden en bossen in de gemeenten Westland en Midden Delfland. Via knooppuntenpaaltjes kan gelopen worden langs de mooiste plekjes in de steden, langs het strand en het open groene landschap van Delfland. Het wandelroutenetwerk werkt volgens een 'knooppuntensysteem'. Al lopend, of via een digitale routeplanner of een app, kan iedereen makkelijk zijn eigen ideale route langs de knooppunten samenstellen. De 440 routepalen en 110 informatiepanelen wijzen de wandelaar de weg langs de mooiste plekjes in de regio. Daarnaast is er ook een website waarop de wandelroutes gepland kunnen worden.

- Actualiteiten m.b.t. de natuur in het Westland op Facebook.

- In oktober 2017 is het project Poelzone* feestelijk opgeleverd. Bij de opening waren de vertegenwoordigers van provincie, gemeente, Hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht Westland het eens dat de publiek-private samenwerking een mooi en groen gebied heeft opgeleverd waarin natuur, recreatie en glastuinbouw zijn samengebracht.
* De Poelzone ligt tussen de kernen Naaldwijk, Monster en 's-Gravenzande. Het gebied strekt zich uit van het gemaal Vlotwatering in het Noorden tot aan de Naaldwijkseweg in het zuiden. De kern van de Poelzone wordt gevormd door de watergangen Het Nieuwe Water, Nieuwe Vaart, Poelwatering, Monstersche Vaart en Vlotwatering.

In 2008 stond de Poelzone er minder florissant voor. De glastuinbouwbedrijven waren slecht verkaveld, slecht ontsloten en kansen op het gebied van onder meer duurzaamheid werden gemist. De afvoercapaciteit van de watergangen was onvoldoende en daarbij was de Westlandse kust afgesloten van de omgeving. De herontwikkeling van de Poelzone was met uiteenlopende belangen van partijen als diverse overheden, bedrijven en omwonenden een uitdagende opgave, waarbij veel partijen van elkaar afhankelijk waren voor het bereiken van succes. (bron: gemeente Westland, 10-10-2017)

"Het project Poelzone behelst de aanleg van 21 hectare natuur als recreatieve en ecologische verbinding dwars door de kassenbouw in het Westland. Zowel mens als natuur profiteert hiervan. In het plan van LOLA hebben wij een aantal natuurwerken ontworpen, die behalve interessant voor de mens, ook een ecologische bijdrage leveren. Een van die natuurwerken is de vistribune; een vlonder middenin een vispaaiplaats, die het contact met het water en het riet zo direct mogelijk maakt. Andere natuurwerken zijn een ecologische schoorsteen, een beestenboom en een ecologische verbindingsbrug." (aldus de firma Groosman Design en Engineering) Deze Vlotwateringbrug is niet alleen een verbinding van A naar B, maar is samen met vleesmuisdeskundigen zo ontworpen dat vleermuizen er een zomer- en winterverblijf kunnen hebben en kraamkamers kunnen inrichten.

- De gemeente Westland heeft van 2010 t/m 2012 de Zwethstrook aangelegd. In het gebied, dat ligt tussen de Lange Watering in Kwintsheul en de Harnaschknoop, is een waterrijk natuurgebied aangelegd van 24 hectare met fiets- en wandelpaden. De Zwethstrook is onderdeel van het project Zwethzone. Dit is een groene verbinding vanaf de Vliet in Rijswijk langs de rivier de Zweth tot aan recreatiegebied De Wollebrand bij Naaldwijk.

- Goede doelen krijgen steun van menig bedrijf, maar chefkok Niven Kunz wilde het graag eens anders dan anders doen. Voor het goede doel Stichting Leergeld Westland - die hieronder wordt beschreven in het hoofdstuk Links > Welzijn - heeft hij in 2016 een ludieke actie opgezet: het Westland Monopoly! De 8 grootste plaatsen van de gemeente hebben een plek op het bord gekregen: Maasdijk, Poeldijk, Kwintsheul, De Lier, Monster, Wateringen, Naaldwijk en 's-Gravenzande. Een deel van de opbrengst van het Westlandse Monopoly gaat naar het goede doel: per verkocht spel kwam € 7,50 ten goede aan de genoemde stichting. Dat heeft al met al maar liefst 29.500 euro voor het goede doel opgeleverd.

Terug naar boven

Beeld

- Kerken in het Westland op oude ansichtkaarten uit het kerkarchief van de Hervormde Gemeente 's-Gravenzande.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over het Westland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Westland. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Algemeen: - tWestland.nl is een zeer informatieve site over deze streek, met plaatsbeschrijvingen, actualiteiten, activiteitenagenda en meer dan 1.000 Westlandse links.

- Media / nieuws: - De Westlandse Omroep Stichting (WOS) is de regionale omroep voor de gemeenten Westland, Maassluis, Midden-Delfland en het dorp Hoek van Holland. - De krant WestlandToen biedt historie, achtergronden en actueel nieuws, vooral voor de 50-plusser. De krant verschijnt elke laatste dinsdag van de maand en wordt verspreid in alle kernen van de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Maassluis en in het dorp Hoek van Holland (oplage ca. 84.000 ex.).

- Muziek: - "Blaaskwintet Hi-Five is een zogeheten origineel blaaskwintet en bestaat dus uit dwarsfluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. De repertoiremogelijkheden voor dit type blaaskwintet zijn zeer gevarieerd en talrijk, wat het spelen in het ensemble tot een leuke uitdaging maakt. De optredens van het kwintet zijn al net zo afwisselend. Zo is Hi-Five jaarlijks te beluisteren bij diverse zeer uiteenlopende evenementen, speciale projecten en andere festiviteiten. Daarnaast wordt veelvuldig medewerking verleend aan koorconcerten, waarbij afwisselend zowel solistisch als begeleidend wordt opgetreden. Ook de medewerking aan het jaarlijkse Operettegala in de grote zaal van de Rotterdamse Doelen is inmiddels een terugkerende happening op de jaarlijks drukke agenda. Het kwintet kreeg haar definitieve samenstelling in 1998 en sinds die tijd heeft het al veel muzikale hoogtepunten mogen beleven. Niet alleen binnen het eigen Westland, maar ook buiten de Westlandse grenzen mocht het kwintet al met bekende koren samenwerken. Zo is Hi-Five inmiddels vast begeleidend ensemble van het Volendams Operakoor."

- Welzijn: - "De doelstelling van beheerstichting Loswal De Bonnen is het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten van stichtingen en verenigingen in de samenleving. De beheerstichting verleent daarnaast financiële steun aan projecten met het doel de ontwikkeling van de glastuinbouw. Wie zijn wij. De stichting was aanvankelijk bekend als Stichting Verwerken Tuinafval Westland. Zij heeft het toenmalige composteringsbedrijf Zuid-Holland te Hoek van Holland opgericht. Dat bedrijf heeft zij van 1986 tot 2001 geëxploiteerd. Door verkoop van het composteringsbedrijf en voortzetting van de exploitatie door Transportbedrijf Van Vliet te Wateringen heeft zij haar oorspronkelijke doelstelling verwezenlijkt. Met ingang van 2006 heeft zij haar naam gewijzigd in de huidige en heeft zij haar doelstelling aangepast.

De beheerstichting maakt het mogelijk dat tal van initiatieven op een breed maatschappelijk terrein, onder zekere voorwaarden aanvullende financiële armslag krijgen. Door financiële bijdragen kunnen initiatieven worden gerealiseerd. Ook kan, met middelen van de stichting, nieuw leven worden geblazen in door geldgebrek stagnerende initiatieven. Zo helpt beheerstichting Loswal De Bonnen door middel van financiële bijdragen plannen te verwezenlijken. Hier kun je lezen en bekijken welke - tientallen - projecten wij de afgelopen jaren hebben gesteund. Werkgebied. Het werkgebied van beheerstichting Loswal De Bonnen omvat de gemeenten Westland en Midden-Delfland en de deelgemeente Hoek van Holland. Dat betekent dat uitsluitend projecten worden gesteund die plaatsvinden in of voortkomen uit de genoemde gemeenten."

- "Stichting Ouderen Uitjes Westland (SOUW) organiseert gezellige uitjes voor ouderen (65+) uit de regio, zodat zij niet in een sociaal isolement raken. Rond 2010 zijn we begonnen met organiseren van ouderen uitjes in Hoek van Holland. De vraag naar gezellig een middagje weg bleek onder vijfenzestigplussers enorm groot te zijn. Dit is eigenlijk de groep die overal een beetje buiten valt. Ze zijn te goed voor verzorging en extra aandacht, maar de extra aandacht is toch eigenlijk wel nodig. Deze mensen raken met hun goede gezondheid juist in een sociaal isolement. Er is geen extra aandacht voor deze groep want daar vragen ze ook niet naar.

Vanaf dag 1 is het eigenlijk al een succes. Iedere woensdagmiddag vertrekt de bus vanuit Hoek van Holland en gaat voor een mooie tocht naar een bestemming in de regio, met als doel om 15:00 uur de koffie en het gebak. Ook organiseren wij eens in de zoveel tijd een dagtocht en reisjes o.a. naar Benidorm, Rijnreisjes en kersttochten en meerdaagse buitenlandse en binnenlandse reisjes. Ook Westlandse ouderen vinden het leuk om mee te gaan. Daarom willen wij na deze succesvolle jaren ook de mensen in het Westland motiveren om met ons mee te gaan. Het is een geweldige manier om ongedwongen op stap te gaan en om nieuwe of misschien wel oude bekenden te ontmoeten. Gewoon een middagje samen eropuit!"

- "Kinderen verdienen een goede start. Met kansen om zich te ontplooien en zich sociaal te ontwikkelen. Lang niet alle kinderen krijgen die kansen. Hun ouders kunnen het lidmaatschap van een sportvereniging of een schoolreis niet betalen. Leergeld helpt en is er voor kinderen van 4-18 jaar die buitengesloten dreigen te raken omdat hun ouders (onverwacht) in financiële problemen zijn gekomen. Als we horen dat een kind niet mee kan doen, komen we in actie. Veel aanvragen komen via scholen, Vitis Welzijn of de gemeente. Korte lijnen zorgen ervoor dat Stichting Leergeld Westland snel en effectief kan helpen. We werken met intermediairs die bekend zijn in de regio. Dit zijn door ons opgeleide vrijwilligers die bij gezinnen thuis langsgaan om daar de (financiële) situatie te beoordelen. De intermediair ziet wat er echt nodig is.

Stichting Leergeld Westland wil zoveel mogelijk kinderen helpen met zo weinig mogelijk middelen. Daarom bouwen we lokale netwerken. Met behulp van het bedrijfsleven en serviceclubs kunnen we tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen, zoals sportschoenen, een tweedehands fiets of een computer. Ook met lokale sportverenigingen zijn we in gesprek, om zoveel mogelijk kinderen te laten meedoen aan sport. Want door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Investeren in sporten betekent voor kinderen een grotere kans op een goede toekomst. Kinderen hebben ambities. Ambities die ze niet alleen binnen de muren van het schoolgebouw kunnen ontwikkelen. Ze hebben hulp nodig om zich te ontplooien. Hulp die niet iedere ouder kan bieden. Meedoen maakt dat kinderen trots ervaren. Trots dat ze ook meegaan met schoolreisje of een museumbezoek, of meedoen met een muziek- of een sportles. Trots omdat het kind heerlijk een potje kan voetballen met zijn schoolvriendjes, of samen met vriendinnetjes naar school kan fietsen. Het lijkt zo gewoon, maar de realiteit voor veel kinderen is anders."

- Veiligheid: - Politie Westland.

- Waterbeheer: - "Om ook in de toekomst de voeten droog te houden in Den Haag Zuidwest, Wateringen en het kassengebied in het Westland, is in deze omgeving een nieuwe boezemverbinding nodig: de Erasmusvaart. Een nauwe samenwerking van alle betrokken overheden is nodig om de Erasmusvaart mogelijk te maken. Het college van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in februari 2021 ingestemd met een voortrekkersrol bij de verkenningen voor de Erasmusvaart. Ons klimaat verandert. Het weer wordt extremer en grilliger, met hevige buien enerzijds en lange perioden van droogte anderzijds. Daarop moeten wij ons watersysteem en ons gebied aanpassen. Een gebied dat sterk verhard is en waar de komende jaren nog veel woningen worden bijgebouwd.

Het watersysteem tussen Den Haag en het Westland is krap. Door de aanleg van de 4 km lange Erasmusvaart wordt het watersysteem toekomstbestendig en robuust. Wij kunnen hemelwater zo op tijd en langs twee kanten afvoeren naar de Noordzee en de waterbergingen Hoekpolder en Woudsepolder. Zo beschermen wij de bedrijven, bewoners en hun bezittingen in dit gebied tegen wateroverlast. Ook kunnen wij 17.000m3 water extra vasthouden voor droge tijden. De Erasmusvaart biedt daarnaast ruimte aan nieuwe waternatuur die nodig is voor de waterkwaliteit en zo bijdraagt aan de biodiversiteit en aan een klimaatbestendige, gezonde en prettige leefomgeving met ruimte voor recreatie op en langs het water.

Uitgangspunt bij de verkenningen is dat nieuwe boezemverbinding er in 2035 ligt. Dat lijkt ver weg, maar het inpassen van de Erasmusvaart in het dichtbebouwde gebied is complex. Wij hebben tijd nodig om de planvorming en het gebiedsproces zorgvuldig te doorlopen. Het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Den Haag, gemeente Westland en de provincie moeten nu alvast rekening houden met de Erasmusvaart bij gebiedsontwikkelingen en infrastructurele projecten, te beginnen bij de aanleg van de N211. Door samen voor te sorteren op de Erasmusvaart voorkomen wij onnodige kosten en overlast en kunnen wij de potentie van de Erasmusvaart ten volle benutten." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, februari 2021) Zie ook deze video waarin de noodzaak van het project Erasmusvaart in tekst en beeld wordt toegelicht.

- "In oktober 2020 hebben dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland ingestemd met het ondertekenen van het bestuurlijk convenant en de overeenkomsten die de weg vrijmaken voor de collectieve zuivering Westland. Glastuinbouwondernemingen moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het mogen lozen op het riool. Glastuinbouw Nederland heeft aan Delfland gevraagd om dat voor ondernemers in deze regio centraal te doen: wij zuiveren dagelijks het rioolwater van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen in ons gebied. Wij hebben dus de expertise en de installaties. Delfland zal op AWZI Nieuwe Waterweg een ozoninstallatie bouwen om gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit het water te halen. Om zoveel mogelijk ondernemers de kans te geven aan te sluiten, worden bovendien een extra persleiding gelegd en een gemaal gebouwd. Alle kosten worden gedragen door de aangesloten bedrijven verenigd in Waterzuiveringscoöperatie Westland. Een unieke samenwerking waarbij wij samen met zo’n 25% van de glastuinbouw in ons gebied bijdragen aan een betere waterkwaliteit en bovendien een mooie stap maken richting het sluiten van de waterketen. Einddoel is om het schone water weer terug te leveren aan de branche." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, oktober 2020)

- Begin jaren tachtig zijn er initiatieven ontstaan vanuit de ondernemers in het westelijk deel van de streek om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Slootwater was toen nog een belangrijke bron voor gietwater van de tuinbouwgewassen. Vanwege de ligging vlakbij de kust en door lozing van zout drainagewater door de tuinbouwbedrijven was het slootwater relatief zout. Dit zorgde voor schade aan de gewassen en opbrengstvermindering. Het idee is opgepakt om het zoute drainagewater uit de onderbemalingsput in een leidingsysteem op boezemwater te lozen dat direct naar de zee word afgevoerd. Om het systeem te realiseren zijn tussen 1982 en 1984 zo’n 11 verschillende ‘polder’verenigingen van tuinders opgericht - die zich hebben verenigd in Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) - , elk met een privaat leidingsysteem met pompen. Totaal is er in deze periode bijna 400 ha aangesloten op deze afvoersystemen. Dit heeft de waterkwaliteit in de polders aanzienlijk verbeterd.

Sinds 1994 is gesproken over aansluiting van de glastuinbouw op de riolering, omdat lozing van ongezuiverde waterstromen op het oppervlaktewater niet meer toegestaan zijn. Het aanleggen van riolering in het buitengebied is, met name in het Westland, een omvangrijk en complex probleem. In delen van de regio ligt reeds een centraalafvoersysteem voor drainage- en ander tuinbouwafvalwater; de zogeheten CAD-systemen. Deze systemen waren aanvankelijk niet aangesloten op de riolering en loosden op oppervlaktewater. Voor de gemeenten heeft het veel voordelen om de CAD-systemen in te zetten voor de inzameling van afvalwater in het buitengebied. Hierdoor kunnen de gemeenten aan hun wettelijke verplichting voldoen zonder dat er (onmiddellijk) een nieuw rioleringssysteem behoeft te worden aangelegd en/of bestaande riolering moet worden aangepast. Aqua-Terra Nova heeft het traject om tot aansluiting van de CAD-systemen op de riolering begeleid.

- "Werken aan water doen wij als Hoogheemraadschap van Delfland niet alleen. De gemeenten zijn daarbij belangrijke partners. In de gemeente Westland hebben we onze gezamenlijke ambities en doelen vastgelegd in het Water-klimaatplan 2019-2022. Het uitvoeringsprogramma voor 2020 is nu door het college vastgesteld. Met een jaarlijks uitvoeringsprogramma willen de gemeente en Delfland sturing houden op wateropgaven in het watersysteem, de waterveiligheid waarborgen en de waterkwaliteit verbeteren. In 2020 starten wij met de aanleg van waterbergingen in ’s-Gravenzande en Poeldijk. Deze helpen de kans op wateroverlast in tijden van extreme regen te verkleinen. Om de waternatuur te verbeteren gaan we het netwerk aan ecologische zones verder uitbreiden. Dat is ook goed voor de biodiversiteit.

Ook aangenaam recreëren in en op het water komt aan bod. De Westlandse bruggen worden bijvoorbeeld bij vervanging waar mogelijk opgehoogd, zodat de doorvaart makkelijker wordt. Uit oogpunt van waterveiligheid wordt o.a. de Lange Wateringkade in Kwintsheul opgehoogd en verbeterd. Natuurlijk vragen we bedrijven en particulieren om zich ook in te zetten voor een klimaatkrachtig Westland. Initiatieven als Rainlevelr bij de tuinders zetten we voort. Scholen kunnen ook in 2020 een bijdrage vragen uit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie, als zij hun schoolplein groenblauw willen inrichten. En ook Operatie Steenbreek, waarbij we mensen oproepen hun tuintegels te vervangen voor groen, zetten we in 2020 voort." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, april 2020)

- Het Westland heeft in 2019 55.000 m3 extra waterberging gekregen. Dit is nodig om de kans te verminderen dat bij hoosbuien delen van het gebied onder water lopen. Behalve extra waterberging biedt de investering kansen voor meervoudig ruimtegebruik, herstructurering van glas, recreatie en wonen aan het water.

- Genealogie: - "Studiegroep Genealogie Westland is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld om de beoefening van de genealogie en heraldiek in deze streek te bevorderen en de kennis daarvan te verbreiden. Het betreft voornamelijk families die meer dan 100 jaar of gedurende drie of meer generaties in deze streek wonen of hebben gewoond. De vereniging doet dit door: het verrichten van onderzoek naar Westlandse geslachten door de leden; het organiseren van bijeenkomsten; het aanleggen van een eigen bibliotheek en documentatie; het uitgeven of publiceren van Westlandse bronnen en geslachten; het verlenen van hulp en bemiddeling bij onderzoek van leden; het samenwerken met het Historisch Archief Westland. Mede dankzij het werk van de vele vrijwilligers van de Studiegroep is de Burgerlijke Stand van de Westlandse (voormalige) gemeenten te raadplegen via WieWasWie.nl. Genealogisch spreekuur: Elke 3e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) is er een inloopspreekuur voor iedereen die vragen heeft op genealogisch gebied. Van 13:30-15:30 uur zijn er mensen van de studiegroep aanwezig in het Westlands Museum in Honselersdijk om te proberen vragen te beantwoorden of mensen op weg te helpen. Kom je alleen voor het genealogisch spreekuur dan hoef je geen entree voor het Westlands Museum te betalen."

- "Naast de gebruikelijke archiefstukken beschikt het Historisch Archief Westland - waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis, red. - ook over kopieën van de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en kopieën van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten (Burgerlijke Stand) alsmede kopieën van de Bevolkingsregisters (BR). Deze zijn uitgebreid met dezelfde bronnen van de voormalige Westlandse gemeenten Loosduinen, Maasland en Schipluiden. Van al deze bronnen, met uitzondering van de DTB’s en het BR van Loosduinen, is een totaal-index in de studiezaal te raadplegen."

Reactie toevoegen