Vlaardingen

Plaats
Stad en gemeente
Vlaardingen
Zuid-Holland

vlaardingen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Vlaardingen is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Vlaardingen is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

gemeente_vlaardingen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Vlaardingen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Zoals veel steden in ons land, was ook de gemeente Vlaardingen in de 19e eeuw nog niet veel meer dan wat we vandaag de dag het centrum van de stad noemen. (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Vlaardingen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Zoals veel steden in ons land, was ook de gemeente Vlaardingen in de 19e eeuw nog niet veel meer dan wat we vandaag de dag het centrum van de stad noemen. (© www.atlasenkaart.nl)

vlaardingen_rm_grote_kerk_kopie.jpg

De Grote Kerk op de Markt dateert uit de 14e eeuw. De kerk diende in de eerste instantie als parochiekerk voor Vlaardingen, Vlaardingerambacht en Zouteveen. Na de Reformatie (1572) kwam de kerk in handen van de protestanten.

De Grote Kerk op de Markt dateert uit de 14e eeuw. De kerk diende in de eerste instantie als parochiekerk voor Vlaardingen, Vlaardingerambacht en Zouteveen. Na de Reformatie (1572) kwam de kerk in handen van de protestanten.

vlaardingen_rm_oude_stadhuis_kopie.jpg

Op de Markt vinden we op nr. 11 ook het Oude Stadhuis. Het is in 1650 door Bartholomeus Drijffhout gebouwd in classicistisch barokke vormen.

Op de Markt vinden we op nr. 11 ook het Oude Stadhuis. Het is in 1650 door Bartholomeus Drijffhout gebouwd in classicistisch barokke vormen.

vlaardingen_markt_44-47_kopie.jpg

Naast de Grote Kerk en het Oude Stadhuis staat aan de Markt in Vlaardingen nog een reeks (al dan niet rijks-)monumentale panden, zoals deze op de nrs. 44-47.

Naast de Grote Kerk en het Oude Stadhuis staat aan de Markt in Vlaardingen nog een reeks (al dan niet rijks-)monumentale panden, zoals deze op de nrs. 44-47.

vlaardingen_rm_korenmolen_aeolus_kopie.jpg

De huidige Molen Aeolus in Vlaardingen dateert uit 1790. De molen is elke laatste zaterdag van de maand geopend tussen 10.00 en 15.00 uur en is dagelijks te bezichtigen op afspraak. In een molenwinkeltje kunnen meelproducten worden gekocht.

De huidige Molen Aeolus in Vlaardingen dateert uit 1790. De molen is elke laatste zaterdag van de maand geopend tussen 10.00 en 15.00 uur en is dagelijks te bezichtigen op afspraak. In een molenwinkeltje kunnen meelproducten worden gekocht.

vlaardingen_rm_visbank_kopie.jpg

De Visbank in Vlaardingen (Westhavenplaats 37) was vanouds een visafslag. Het gebouw, een ontwerp van Jacob van Schie, is in 1778 gebouwd. In 1984 werd een bloemenwinkel in gevestigd. In 2006 kwam er ook een lunchroom, die in 2014 is verbouwd tot ijssalon

De Visbank in Vlaardingen (Westhavenplaats 37) was vanouds een visafslag. Het gebouw, een ontwerp van Jacob van Schie, is in 1778 gebouwd. In 1984 werd een bloemenwinkel in gevestigd. In 2006 kwam er ook een lunchroom, die in 2014 is verbouwd tot ijssalon

vlaardingen_koningin_wilhelminahaven_nz_10_pakhuis_kopie.jpg

Aan de Koningin Wilhelminahaven Noordzijde en Zuidzijde staat een reeks (al dan niet rijks-)monumentale voormalige pakhuizen, zoals deze op Noordzijde nr. 10.

Aan de Koningin Wilhelminahaven Noordzijde en Zuidzijde staat een reeks (al dan niet rijks-)monumentale voormalige pakhuizen, zoals deze op Noordzijde nr. 10.

Vlaardingen

Terug naar boven

Status

- Vlaardingen is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- De gemeente is per 1-8-1941 vergroot met de gemeente Vlaardinger-Ambacht.

- Wapen van de gemeente Vlaardingen. - Wapen van de voormalige gemeente Vlaardingerambacht.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Onder de stad Vlaardingen valt ook een deel van de buurtschap Zuidbuurt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1018 kopie 14e eeuw Flardingis, 1021-1024 kopie 11e eeuw Flaridingun, 1e helft 11e eeuw Flerethinga, 1063 kopie 12e eeuw Flardinge, 1162 Flardinge, 1199 kopie 14e eeuw Vlerdinge, 1206 Flardinghen, 1246 kopie 14e eeuw Vlaerdinghen, 1280-1287 Vlerdinghen, 1573 Vlaerdinge.

Naamsverklaring
Datief meervoud met plaatsaanduidende functie van de waternaam Vlaarding met als betekenis 'nederzetting aan de Vlaarding'. Deze waternaam (ws. eind 11e kopie ca. 1420 Flardinghe, 1316 an die Vlaerdinghe) is wel verklaard als een afleiding met het suffix -ingô (zie -ing-) bij flard-* 'rafelige of onregelmatige strook'(?). In de Zaanstreek kent men flard in de betekenis 'strook land in het water'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Vlaardingen ligt W van Schiedam en grenst in het Z aan de Nieuwe Maas. De A20 loopt dwars door de stad.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en de stad Vlaardingen 1.292 huizen met 7.611 inwoners. Tegenwoordig omvatten gemeente en stad ca. 30.000 huizen met ca. 72.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Bij opgravingen in 2018 is in de stad een wan, een platte mand die gebruikt werd om het kaf van het koren te scheiden, uit het jaar 300 v.Chr. gevonden. Volgens Museum Vlaardingen gaat het daarmee om de oudste wan van Nederland. De vondst is gedaan tijdens werkzaamheden aan het tracé van de nieuwe Blankenburgverbinding. De vondst is extra bijzonder omdat de wan gevonden is in een gebied waar in de ijzertijd mensen op het veen woonden. Het museum licht dit als volgt toe: “Tot voor kort dacht men dat het veen te nat was voor akkerbouw en dat de boeren toen alleen konden leven van de veeteelt. De vondst van de wan toont aan dat deze boeren ook graan hebben verbouwd. De wan is zo goed bewaard gebleven doordat hij op de bodem van een kreek terecht is gekomen waarna hij bedekt is geraakt door een dik kleipakket.”

"Bij archeologisch onderzoek in maart 2021 op het voormalige sportterrein Vijfsluizen in Vlaardingen hebben archeologen een bijzondere aarden wal ontdekt uit de tweede eeuw voor Chr. De kern van de constructie bestaat uit twee parallelle rijen palen die op een afstand van een ruim een meter afstand van elkaar staan. Beide palenrijen zijn voorzien van een wand van vlechtwerk. Tussen de palenrijen was klei opgeworpen. De archeologen konden de constructie over meer dan 20 meter lang volgen. Over de palenrijen was vervolgens weer grond opgeworpen. Daarmee moet het aarden bouwwerk een omvang hebben gehad van circa 1,5 tot 2,0 meter breed en minstens 0,5 m tot mogelijk meer dan 1,0 m hoog. Vergelijkbare constructies zijn zover bekend in Nederland nog niet eerder aangetroffen. Archeologen hebben dan ook nog niet goed kunnen vaststellen wat de functie van het bouwwerk is geweest. Mogelijk moest de aarden wal het water tegen houden, en gaat het zodoende om een dijkje. Met een datering in de tweede eeuw voor Chr. zou het dan gaan om de oudste dijk van Nederland.

Vlaardingse waterbouwkunde. In deze omgeving zijn al vaker oude waterbouwkundige werken aangetroffen uit het begin van de jaartelling. Boeren bouwden in de eerste eeuwen van onze jaartelling dammen en sluizen in kreken in de Maasdelta om zo het waterpeil in de kreken te reguleren. Deze kreken stonden in verbinding met de zee. Bij hoogwater kon het water tot diep het achterland in worden gestuwd. Een van die sluisjes is destijds geconserveerd en is in Museum Vlaardingen te zien. Al eerder is geopperd dat er vermoedelijk ook dijken moeten zijn geweest om het achterland droog te houden. Tot op heden waren die echter nooit gevonden. In 1996 is in de stad wel een dam aangetroffen uit circa 175 voor Chr. De vondst van een eventueel dijkje uit mogelijk dezelfde periode zou zodoende goed passen in beeld van de waterbouwkunde in die periode. Nader onderzoek zal duidelijk moeten maken of het hier inderdaad om een dijkje gaat of dat het aardlichaam toch een andere functie heeft gehad.

Boerderijen. Het archeologisch onderzoek op het voormalige sportterrein Vijfsluizen in Vlaardingen is begin 2021 gestart. Op het terrein zal de nieuwbouwwijk Park Vijfsluizen verrijzen. Nabij het aardlichaam liggen ook de resten van een boerderij uit eveneens de 2e eeuw voor Christus. Archeologen gaan de boerderij nader blootleggen en onderzoeken. Opvallend is dat bij deze boerderij ook veel visresten zijn aangetroffen. Als het aardlichaam een dijkje is geweest, is het aannemelijk dat deze de boerderij tegen het water moest beschermen. In het plangebied zijn verder ook resten aangetroffen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Bijzonder is de vondst van een boerderij uit de Romeinse tijd. De haard en een deel van de wandpalen waren nog intact." (bron: gemeente, maart 2021) Zie ook de videoreportage van Schie TV over de opgravingen d.d. 24 maart 2021.

Ontstaan en ontwikkeling
Vlaardingen is rond 700 na Christus ontstaan langs een voormalige kreek, de Vlaarding. De eerste ophogingen komen in de loop van de 11e eeuw tot stand, de eerste dijken in de 12e eeuw. De ‘oervorm’ van de stad, met de oude Maasdijk, de kerkring en de Oude Haven (de vroegere Vlaarding), blijft tot ver in de 19e eeuw in stand. Na de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 maakt het gebied ten oosten van de Oude Haven een snelle ontwikkeling door, met de nieuwe Koningin Wilhelminahaven, veel haven- en industriële bedrijvigheid en een binnendijkse stadsuitleg, de Oostwijk, waarvan veel herkenbaar is gebleven.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en objecten:

- "De opbouw van het stadscentrum en vele panden in die omgeving herinneren nog aan het roemrijke verleden van de stad. Helaas hebben na de Tweede Wereldoorlog verscheidene opeenvolgende stadsbesturen onvoldoende blijk gegeven van historisch besef en waardering van historisch waardevolle panden en stadsgezichten. Dit is de directe aanleiding geweest voor de oprichting in 1967 van Historische Vereniging Vlaardingen (HVV). Van meet af aan heeft de vereniging zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad.

Mede dank zij de inspanningen van Historische Vereniging Vlaardingen is bij het stadsbestuur het besef gegroeid dat niet alles wat oud is zonder meer tegen de vlakte kan worden gegooid. Behoud van wat waardevol is, heeft meer aandacht gekregen. Er is een goed functionerende gemeentelijke Monumentencommissie, en mede door de inzet van HVV is een groot deel van het centrum van de stad uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht en zijn enkele honderden gebouwen aangewezen als beeldbepalende panden.

Maar Historische Vereniging Vlaardingen houdt zich met meer bezig dan met alleen maar zorg voor mooie panden. Ook geschiedschrijving van de stad en haar omgeving rekent zij tot haar taken. En daarbij gaat het niet alleen om resultaten van gedegen onderzoek (bijvoorbeeld op het Stadsarchief), maar ook om het optekenen van persoonlijke herinneringen van oudere stadgenoten. Jaarlijks geeft de vereniging het Historisch Jaarboek uit. Hierin staan naast een of meer uitgebreide artikelen de kronieken van het jaar en van vijftig jaar terug en de jaarverslagen van diverse verenigingen en organisaties met een historische achtergrond. Vier maal per jaar verschijnt het verenigingsblad Tijd-Schrift, met een gevarieerd aanbod verhalen, rijkelijk voorzien van illustraties. In het winterseizoen wordt elke maand een lezing over een Vlaardings-historisch onderwerp georganiseerd en eenmaal per jaar vindt een excursie buiten de stad plaats."

- In Vlaardingen is in 2012 een bijzondere wandelroute in gebruik genomen. Op 30 plaatsen waar ooit belangrijke archeologische opgravingen zijn gedaan of bijzondere historische gebouwen stonden, zijn stoeptegels met een QR-code gelegd. Met een smarthphone in de hand kan de wandelaar een bijzondere route afleggen waarbij je van alles leert over de geschiedenis van deze stad.

- In Museum Vlaardingen beleef je 5000 jaar leven in de delta van Rijn en Maas en maak je kennis met de levens van Vlaardingers en andere deltabewoners. Je ziet hoe zij overleven in de delta, met het water dat geeft en neemt. Het museum beschikt over een topcollectie, waaronder een boomstamkano, middeleeuwse grafkisten, scheepsmodellen, gereedschap, schilderijen, prenten, kleding en nog veel meer. Het Kennis- & Informatiecentrum van het museum biedt een uitgebreide en unieke collectie literatuur over de Nederlandse Noordzeevisserij.

- Ook Streekmuseum Jan Anderson is gespecialiseerd in de geschiedenis van Vlaardingen. Verder een 'straatje' met daarin ambachten zoals een bakkerij, een smidse, een schilder, een schoenmakerij; winkeltjes waaronder een drogist en een kruidenier; een huisje uit ca. 1900, een schoollokaal uit ca. 1920; een boenhoek van een Delflandse boerderij, waarin boter- en kaasbereiding getoond wordt. Het ‘straatje’ is de vaste opstelling in de oude stal. Maar het Streekmuseum heeft 150 collecties. Daaruit stelt men ieder jaar minstens 4 tentoonstellingen samen. Speelgoed, de Bezettingstijd, Blikken, Reclamehebbedingetjes en Kinderliedjes zijn enkele voorbeelden van de vele exposities die men al heeft gemaakt.

"Bij Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen gaat iets bijzonders gebeuren. Als oprichter en eigenaar Jan Anderson besluit dat hij ermee stopt gaat het museum op slot. De hele collectie zal worden bewaard voor volgende generaties. Zonder interventies, zonder keuzes, zonder ontzamelen en zonder aantasting van het ensemble. Hiertoe hebben het museum en een aantal samenwerkingsparters zoals Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Reinwardt Academie een conventant gesloten. Het streekmuseum bevat rond de 150.000 voorwerpen uit het dagelijks leven van de 19e en 20e eeuw. Na sluiting van het museum zal de hele collectie ingepakt worden in kratten en gaat het museum op slot. Een collectie in een diepe slaap, net als in het sprookje van Doornroosje.

Volgende generaties, over 25 jaar of langer, mogen de collectie dan weer 'wakker kussen', herontdekken en besluiten wat ze ermee doen. De voorwerpen in de collectie zullen door studenten van de Reinwardt Academie van context zoals gebruik, herkomst en plaats worden voorzien. Zij gaan niet alleen losse voorwerpen beschrijven maar ook groepen voorwerpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van oral history, interviews en verhalen. Zo wordt de collectie 'ordelijk vergeten'. Jan Anderson en cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers vertellen over dit bijzondere toekomstplan bij het programma OVT op Radio 1. Bekijk ook het filmpje waarin een aantal partijen hierover aan het woord komen." (bron: Erfgoed Brabant Academie, december 2021)

- "De website ‘Geschiedenis van Vlaardingen’ laat voorwerpen, monumenten en archiefstukken, foto’s en prenten hun verhaal vertellen. Het zijn getuigen van de geschiedenis van de stad, afkomstig van de Archeologische Dienst, het Stadsarchief, Museum Vlaardingen en Monumentenzorg. De collecties van deze instellingen zijn zo omvangrijk, dat wij hier slechts een selectie kunnen tonen. Ondertussen werken de instellingen voortdurend verder aan de ontsluiting van hun collecties. Op deze manier kunnen wij regelmatig nieuwe items toevoegen en de website steeds verder laten groeien. Reden te meer om dikwijls een bezoekje te brengen!

Het museum, monumentenzorg, het archief of archeologie? Op ‘Geschiedenis van Vlaardingen’ werken wij samen en vullen wij elkaars kennis aan. Een riem die gevonden is bij het Buizengat? Archeologie vertelt je alles over het voorwerp, het museum toont je een maquette van de scheepswerven en het archief neemt je mee naar het Buizengat in een ver verleden. De stad heeft een rijk verleden en de website bevat dan ook veel informatie over verschillende onderwerpen. Als bezoeker kun je zelf bepalen hoe je dit alles ontdekt: zo kun je gebruik maken van de centrale toegangen of de zoekbalk; speciaal voor scholieren en docenten is er een educatieluik; de Vlaardingencultuur in Nederland heeft een eigen pagina verdiend. Verder zetten wij regelmatig op de homepage één verhaal en een collectiestuk in de schijnwerpers. Via Twitter houden wij je op de hoogte van alle nieuwtjes."

- "In het jaar 1018 stuurt de Duitse keizer een grote vloot met soldaten naar het uiterste westen van zijn rijk. Bij de nederzetting Flardinga komt het tot een veldslag met graaf Dirk III en zijn mannen, die zij aan zij vechten met Vlaardingse boeren. Dirk III komt als winnaar uit de strijd. De Slag bij Vlaardingen luidt een bloeiperiode in van het graafschap dat rond 1100 Holland gaat heten. Wat weten we van de eeuwen waarin Holland ontstaat? Hoe komen de Vlaardingers in 1018 in zo’n heftige veldslag terecht? Hoe kijken we nu naar deze turbulente periode in de geschiedenis?" Daarover en over nog veel meer m.b.t. de geschiedenis van deze stad kun je lezen op de site Vlaardingen1018.nl.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Blankenburgverbinding
"De in ontwikkeling zijnde Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. Deze verbinding draagt bij aan een robuust netwerk. De drukte op de A15 en de Beneluxcorridor neemt af en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel op de noordoever* en een tunnel onder het Scheur. Ook wordt de A20 verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld." (bron: Rijkswaterstaat) De Blankenburgverbinding heeft een lange voorgeschiedenis en kent zowel veel voor- als tegenstanders.
* Om de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder en buurtschap Zuidbuurt te ontzien.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

Rijksmonumenten
- Vlaardingen heeft 58 rijksmonumenten.

Beschermd stadsgezicht
Het middeleeuwse centrum van Vlaardingen heeft in 2013 de status van beschermd stadsgezicht verkregen. Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg ontwikkelt de stad zich eind 19e eeuw razendsnel van een dijk- en vissersdorp tot een industrie- en transitohaven. Omdat de diverse stadia van die groei nog zo goed herkenbaar zijn in de plattegrond en bebouwing, verdient het oude stadscentrum volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bescherming. De aanwijzing als rijksbeschermd stadsgezicht is vooral bedoeld om de historische en stedenbouwkundige karakteristieken te behouden.

Het is zeker niet de bedoeling daarmee alle noodzakelijke veranderingen te blokkeren. Als ze goed ingepast zijn in de historische omgeving, kunnen ze zelfs bijdragen aan het duurzaam behoud ervan. Het vertelt het complete verhaal van de ontwikkeling van een middeleeuwse vissersnederzetting tot een moderne industriestad met zeehaven. Dit met alles wat daarbij hoort: wonen, werken en recreëren. De begrenzing van het gebied hangt samen met het verhaal van het ontstaan van Vlaardingen.

Grote Kerk
De geschiedenis van de Grote Kerk (Markt 63) gaat terug naar de 8e eeuw toen er omstreeks het jaar 725 op de Markt een gebouwtje door priester Heribald geschonken werd aan de Angelsaksische missionaris Willibrord (later eerste bisschop van Utrecht). Om deze reden werd de kerk oorspronkelijk Sint-Willibrorduskerk genoemd. Het was een van de eerste moederkerken in het westen van Nederland. In de 12e eeuw werd de eerste stenen kerk op deze plek gesticht. Al vrij kort na het begin van de bouw, in 1163, zorgde de Sint-Thomasvloed voor problemen. De dijk bij Vlaardingen is over een lengte van twee kilometer weggeslagen en het land wordt bedekt door een dikke laag modder en zilte klei. De bouw van de kerk stopt. Pas in in de 14e eeuw wordt de Grote Kerk afgebouwd.

De kerk diende in de eerste instantie als parochiekerk voor Vlaardingen, Vlaardingerambacht en Zouteveen. Na de Reformatie (1572) kwam de kerk in handen van de calvinisten. In 1743 was de toren dusdanig verzakt dat deze werd afgebroken. De huidige toren is in 1746 voltooid door David van Stolk en stond oorspronkelijk op enkele meters afstand van de kerk. Na voltooiing van de toren is de kerk vergroot en tegen de nieuwe toren aan gebouwd. De Grote Kerk heeft een bijzonder orgel dat in 1763 door Pieter van Peteghem is gebouwd voor de Bernardijner-abdij van Baudeloo te Gent. Dit orgel is in 1819 aangekocht. De kerktoren heeft een carillon. In deze toren zat vroeger een wachter (torenkijker) die uitkeek over het water. Wanneer een Vlaardingse logger in aantocht was, werd een bal op de toren gehesen als teken voor de reder. De wachter waarschuwde ook wanneer een Vlaardings vissersschip arriveerde met de vlag halfstok. Wanneer dat het geval was, dienden de vrouwen binnen te blijven totdat bekend was voor wie het slechte nieuws was bestemd. In de periode 1966-1970 is de kerk grondig gerestaureerd, waarbij de banken zijn vervangen door houten stoelen met rieten zitting, om het geheel een oorspronkelijker en ruimtelijker indruk te geven.

Molen
De geschiedenis van stellingmolen Aeolus (Kortedijk 16) gaat terug tot de 15e eeuw. Toen stond op de plaats van de huidige molen een houten molen die in bezit was van particulieren, die het in 1407 door graaf Willem van Holland aan de stad verleende maalrecht pachtten. In 1585 werd de molen gekocht door de stad en konden molenaars de molen huren. Rond 1688 is de molen vervangen door een groter exemplaar met stenen onderbouw en een houten bovenbouw met een rietbedekking. Honderd jaar later, in 1790, is de molen vervangen door een grotere molen met een stenen romp. In 1878 is de molen door de gemeente Vlaardingen verkocht aan een particulier. De tamelijk grote molen is bewoond geweest, wat nog te zien is aan de grote vensters aan de oostkant. Aan die kant zijn op drie zolders sporen te zien van wanden en stucwerk. De woning nam ongeveer de helft van het vloeroppervlak in beslag.

In 1919 is de molen verkocht aan Coöperatieve Landbouwers Aankoopvereniging 'Samenwerking', die de molen gebruikte om veevoer te malen. De molen werd ontdaan van wieken en kap en kreeg een plat dak, waarop tijdens de Tweede Wereldoorlog Duits luchtafweergeschut werd opgesteld. In 1954 is de molen door de gemeente gekocht en opgeknapt, waarna deze in 1957 werd verpacht als opslag- en verkoopruimte aan 'Samenwerking', thans Coöperatieve Vereniging 'Maasmond'. De naam van de molen dateert uit dat jaar, refererend aan de god Aeolus (God van de wind). Sinds 1977 is de molen weer in bedrijf. In een aan de molen aangebouwd winkeltje kunnen producten worden gekocht die door de molen zelf zijn gemalen. In 2009 is de molen overgedragen aan stichting SEMA. De Aeolus is elke laatste zaterdag van de maand geopend tussen 10.00 en 15.00 uur en is dagelijks te bezichtigen op afspraak. De rondleiding wordt verzorgd door molenaar Peter van der Windt. - Nieuws van Molen Aeolus in Vlaardingen op Facebook (waar je ook de openingstijden vindt). - Nieuws van molenwinkel Aeolus op Facebook.

Oude Stadhuis
Het Oude Stadhuis (Markt 11) is in 1650 door Bartholomeus Drijffhout gebouwd in classicistisch barokke vormen. Voorgevel in baksteen met middenrisaliet, bekroond door driehoekig fronton, waarin beeldhouwwerk. Natuurstenen poortje met opzetstuk, fronton en festoenen; boven de flankerende vensters eveneens festoenen. Hoog bordes met balustrade en schildhoudende leeuwen. Natuurstenen hoekblokken. Als bekroning van de gevel een Justitiabeeld. Op het omlopende schilddak een open, houten klokketorentje. Het gebouw is ingrijpend gerestaureerd in 1912-'13, in 1948-'49 (inwendig) en in 1953 (uitwendig).

Visbank
De Visbank (Westhavenplaats 37) was vanouds een visafslag. Het gebouw, een ontwerp van Jacob van Schie, is in 1778 gebouwd. De windvaan op het dak heeft de vorm van een haring. De Visbank was een instelling waar vroeger alle verse, voor consumptie bedoelde, zeevis bij afslag moest worden geveild. De ligging direct aan de Oude Haven was praktisch. Tot 1949 was de Visbank in gebruik als afslag, daarna vond de VVV er een onderkomen. Volgend op jarenlange leegstand werd er in 1984 een bloemenwinkel in gevestigd. In 2006 kwam er ook een lunchroom, die in 2014 werd verbouwd tot ijssalon. Het rjiksmonumentale pand is eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser. Een miniatuur van de Visbank is te zien in Madurodam.

Pakhuis
Het rijksmonumentale voormalige pakhuis van Visscherij Maatschappij Vlaardingen (Koningin Wilhelminahaven NZ 11a) is gebouwd tussen 1900 en 1902. Het visserijpakhuis met boetzolder is van algemeen belang vanwege typologische en cultuurhistorische waarde, alsook vanwege ensemblewaarde met de overige beeldbepalende pakhuisbebouwing aan de in 1898 gereedgekomen Koningin Wilhelminahaven. Samen met zijn zoon Niek, Pierre Lassooij en Erwin van Straten heeft ondernemer Jan Joanknecht het complex in 2020 gekocht van een belegger, die het jarenlang leeg had laten staan omdat hij er woningen in wilde realiseren, wat op deze locatie niet werd toegestaan. Het complex is daardoor in vervallen staat geraakt. Gelukkig kijken Joanknecht en zijn zakelijke partners daar doorheen, want hij betitelt dit complex als "echt het mooiste complex van de hele Koningin Wilhelminahaven".

Voor het echt zover is, moeten nog wel flink 'de handen uit de mouwen'; de heren steken 2,2 à 2,4 miljoen euro in de renovatie, en daarna is het pand 'slechts' 1,8 miljoen waard. Gelukkig zijn diverse fondsen hen met de financiering te hulp geschoten. De initiatiefnemers zijn ondanks het risico dat ze nemen vol vertrouwen in het bedrijfsverzamelgebouw dat ze hier gaan realiseren. Ze wijzen op het beperkte aanbod in de regio van kantoorpanden van 300 à 500 m2. Een ander bedrijfsgebouw van Joanknecht aan de overkant is al volledig verhuurd. "Deze locatie is top. De metro is vlakbij: je staat snel in het centrum van Rotterdam. En huurders vinden het fantastisch om in een nog in bedrijf zijnde haven te werken", aldus Joanknecht.

Sluizencomplex
Sluizencomplex de Vlaardinger Driesluizen ligt in het centrum van Vlaardingen en verbindt de Vlaardingervaart met de Oude Haven. Het zijn tegenwoordig vooral plezierboten die deze sluis passeren. In 2017 is de sluis is in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland gerenoveerd. De schuiven van de sluis zijn opgeknapt en de bediening gaat nu automatisch. De doorvaart is hierdoor gemakkelijker en veiliger. Vóór de renovatie konden schippers van passerende boten de sluis openen door een muntje in een automaat te gooien. Nu wordt de sluis op afstand bediend vanuit de Delflandse Buitensluis. Middels een camera is er goed zicht op de Vlaardinger Driesluizen. De sluiswachter kan vanuit de bedieningskamer controle uitoefenen op de doorvaart. Delfland is eigenaar van de sluis en zorgt voor het onderhoud. De gemeente houdt toezicht en bedient de sluis.

Herbouw huizen uit 1018
In de Vlaardingse Broekpolder zijn in 2018 twee huizen uit het jaar 1018 herbouwd. Het project is onderdeel van het herdenkingsjaar dat de stad uitgebreid viert. Duizend jaar geleden werd in de Broekpolder namelijk de Slag bij Vlaardingen uitgevochten met Dirk III als grote winnaar. Enkele jaren geleden is in het Vlaardingse buitengebied al eens een huis uit het stenen tijdperk nagebouwd, vooral voor educatieve doeleinden. Ditmaal gaat het om twee gebouwen uit de middeleeuwen. De restanten daarvan zijn gevonden en opgegraven in Spijkenisse en Rotterdam op de plek van de Markthal. Op basis van deze vondsten zijn de huizen met traditioneel gereedschap herbouwd.

Gevelstenen
- Gevelstenen in Vlaardingen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Beiaardweken
Sinds 2009 vinden rondom de Grote Kerk elk jaar in de maand juli de Vlaardingse Beiaardweken plaats. Op de dinsdagen van deze maand spelen topbeiaardiers uit binnen- en buitenland op het carillon van de kerk, waarbij hun spel te zien is op beeldschermen die rond de kerk staan opgesteld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Stadsgehoorzaal
- "De Stadsgehoorzaal is het stadspodium van Vlaardingen, met professionele voorstellingen en evenementen uit de regio. Jaarlijks staan er vele tientallen mooie, bijzondere, vrolijke, ontroerende en grappige voorstellingen en evenementen op het programma. En er komt meer... Met elkaar zoeken we welke belangrijke rollen het theater allemaal kan spelen voor de stad. We gaan samen terug naar de basis, terug naar de Stads! We zetten de Stads figuurlijk in de Steigers en iedereen kan meebouwen. We gaan op zoek naar een fanatieke, vrijwillige programmaraad die de Stadsgehoorzaal per genre wil adviseren. Zo zorgen we ervoor dat het programma goed blijft aansluiten op de wensen van de stad. Er is veel ruimte voor evenementen vanuit de stad, zoals een filmfestival, een danswedstrijd en een kerstmusicalshow. Neem gerust contact op als je denkt dat je met jouw plan het theater vol krijgt!

Vijf verenigingen hebben recentelijk al hun vaste repeteerplaats gevonden in het theater. Wie volgt? Er is in de nieuwe Stadsgehoorzaal nog genoeg ruimte voor meer culturele initiatieven van verenigingen en organisaties uit de stad. Welke rol speel jij? Wie een haalbaar idee heeft, mag het komen proberen! We gaan voor avontuur, een festivalgevoel, een bijzondere zoektocht in veranderende tijden. Wat kunnen we met elkaar doen met minder geld en door meer samen te werken? En welke rol kan de stad daar zelf in spelen? Heb je een idee? Wil je meer informatie? Vragen? Neem gerust eens contact op via stads@stadsgehoorzaal.nl of tel. 010-4340500."

Broekpolder
De Broekpolder in het NW van Vlaardingen is een 400 ha groot recreatiegebied met onder andere een golfbaan, een manege, sportverenigingen, scouting en sportcentrum De Polderpoort. In het verleden is er veel gediscussieerd of er wel of geen woningen in de Broekpolder gebouwd mogen worden. Die discussie is van de baan; de Broekpolder blijft groen. In 2009 is besloten dat de polder een permanente besteming krijgt als natuur- en recreatiegebied. De Broekpolder was ooit bestemd als bouwlocatie voor duizenden huizen. De gemeente moest deze ambities opgeven toen bleek dat het havenslib waarmee het gebied tussen 1958 en 1976 was opgespoten, ernstig verontreinigd was.

In 2011 is een struinbos aangelegd in de Broekpolder, in het bos N van de Polderpoort. De herinrichting omvatte het omvormen van rechte sloten en greppels tot natuurlijk ogende kreken en het plaatsen van speeltoestellen en speelaanleidingen. Verder is een natuurkerngebied ingericht, inhoudende het 'vernatten' van het gebied, het omvormen van productiebospercelen naar natuurbos en het versterken van de toegankelijkheid en verhogen van de recreatieve waarde. Van de Broekpolder is in 2011 189 hectare ingericht als recreatiegebied, 22 hectare als struinbos en 167 hectare als natuurkerngebied. Het burgerinitiatief Federatie Broekpolder zet zich in voor behoud en ontwikkeling van de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van de Broekpolder.

"Samen met gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland en Federatie Broekpolder heeft provincie Zuid-Holland plannen gemaakt om zo snel mogelijk met de herinrichting van de Broekpolder te beginnen. Alle betrokken partijen zijn het eens met de laatste plannen en technische uitwerkingen die zijn gemaakt. Door een subsidie van de provincie is het project ook financieel haalbaar. Ook de andere financieel verantwoordelijke partijen moeten financieel bijdragen aan het herinrichtingsplan. Daarvoor zijn ook  toezeggingen gedaan. Alleen de gemeenteraad moet binnenkort in een raadsvergadering nog een intentieverklaring afegeven dat wordt ingestemd met de bijdrage van de gemeente." (bron: Provincie Zuid-Holland, maart 2022)

Aalkeetbuitenpolder
De Aalkeetbuitenpolder wordt beschreven onder buurtschap Zuidbuurt.

Nieuw Waterland
"Fietsen in het Oeverbos? Wandelen in het groen? Een dagje strand aan het Krabbepark? Heerlijk toch! De komende jaren gaat er in het groengebied rondom Rozenburg en de groene zone ten westen van Vlaardingen (Oeverbos, Rietputten, Krabbepark en omgeving) veel veranderen. In Nieuw Waterland, zoals deze gebieden gezamenlijk worden genoemd, gaan we dit waterrijke gebied langs de rivier opnieuw inrichten. De komende jaren maken we het gebied nog groener en aantrekkelijker, en verrijken we het Krabbepark met schoner zwemwater. Nieuw Waterland (video) wordt een plek om te spelen en te recreëren. Om te genieten van de flora, fauna en het water. Nieuw Waterland is een samenwerking tussen verschillende organisaties naar aanleiding van de aanleg van de Blankenburgverbinding."

Project S.C.H.O.O.N.
"Het project S.C.H.O.O.N. speelt zich af tussen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis. Hoofdrolspelers zijn een zoetwaterfabriek en een 'waterharmonica'. Het hoogheemraadschap maken het gezuiverde afvalwater nog een slag schoner, zodat het hergebruikt kan worden in de sloten en vaarten. Dit project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. De zoetwaterfabriek - Schoner water. Op afvalwaterzuivering ‘De Groote Lucht’ (Maassluissedijk 175) wordt jaarlijks ongeveer 25 miljard liter afvalwater van bedrijven en huishoudens gezuiverd en afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg / ’t Scheur. Daar vandaan stroomt het naar de Noordzee. Zoet water naar de zee, dat is eigenlijk verspilling. Met de pilot Zoetwaterfabriek hebben we onderzocht hoe we het afvalwater nog schoner kunnen krijgen. De beste techniek hiervoor is met behulp van ozon en zand. Daarmee desinfecteren we het water en halen we er zwevende deeltjes, medicijnresten en meststoffen uit. Het resultaat is schoon water.

De waterharmonica - Zoetwaterproductie en beter zwemwater. De volgende stap in het project S.C.H.O.O.N. is om dit schone, maar ‘levenloze’ water uit de zoetwaterfabriek weer te ‘vitaliseren’. Daarvoor wordt het gebied rondom het Vlaardingse natuurgebied De Rietputten - gelegen NW van de waterzuivering aan de Maassluissedijk - ingericht als waterharmonica. Er komt een rietmoeras, aangelegd met vrijgekomen riet uit de omgeving. Vervolgens wordt het water uit de zoetwaterfabriek op een zigzaggende manier (zoals bij een harmonica) door dit gebied geleid: door het rietmoeras en langs de waterplanten. Op deze manier is het water lang genoeg in het gebied om ‘de natuur’ (de ecologie) zijn werk te laten doen. Zo maken we er weer natuurlijk water van en krijgt het water uit de zoetwaterfabriek zo’n hoge kwaliteit, dat het kan worden ingezet in sloten en vaarten, en in bijvoorbeeld de zwemplas van de Krabbeplas.

Bij de Krabbeplas in Vlaardingen - gelegen N van het hierboven beschreven natuurgebied De Rietputten - is het heerlijk genieten en recreëren. Afgelopen jaren wilde de blauwalg dat recreatieplezier nog weleens bederven. Deze alg is moeilijk te bestrijden en schadelijk voor mens en dier. In de laatste stap van het project S.C.H.O.O.N. wordt het water uit de zoetwaterfabriek en de waterharmonica gebruikt om de Krabbeplas (de zwemplas bij het paviljoen) door te spoelen. Dat veroorzaakt stroming en daar houdt de blauwalg niet van. Door het doorspoelen met het extra schone water verdunnen we bovendien de hoeveelheid voedingsstoffen in het water, die voor groei van de blauwalgen zorgen. Zo wordt het water op twee manieren minder aantrekkelijk voor de blauwalg. Het resultaat: vaker schoon zwemwater, dat bestaat uit de ‘natuurlijke ingrediënten’ zoals je die van kwalitatief goed, open zwemwater mag verwachten.

Viervoudig resultaat. Met het project S.C.H.O.O.N. zijn we bezig met verschillende van onze kerntaken. We werken aan schoon oppervlaktewater; hierbij proberen we nu al zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige wet- en regelgeving over medicijnresten en andere stoffen in afvalwater. Ook leveren we een bijdrage aan voldoende water en het voorkomen van een tekort aan zoet water tijdens droge perioden, door het water te hergebruiken. Als derde kan S.C.H.O.O.N. een natuurlijke oplossing zijn voor de bestrijding van blauwalg. Tot slot dragen we met S.C.H.O.O.N. bij aan de herinrichting van het gebied rondom de aanleg van de Blankenburgverbinding (natuurcompensatie) en zorgen we met onze Rietputten én impuls aan de kwaliteit van het zwemwater voor betere recreatiemogelijkheden in de omgeving.

Unieke samenwerking. Het project S.C.H.O.O.N. is onderdeel van het kwaliteitsprogramma 'Nieuw Waterland'. Dit is een unieke samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, het Recreatieschap, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, onder regie van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). 'Nieuw Waterland' staat voor de herinrichting van het gebied rond de Blankenburgverbinding - de nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg die de A20 met de A15 verbindt. Het programma omvat het Oeverbos, natuurgebied de Rietputten, de Krabbeplas en de groenzomen aan beide kanten van het water. Bewoners kunnen hier straks voluit genieten van fiets- en wandelpaden, schoon water en een aantrekkelijke flora en fauna. Prijswinnend initiatief. Het project S.C.H.O.O.N. won de ‘Waterinnovatieprijs 2016’, de ‘Oscar van de watersector’, in de categorie Schoon Water. De jury prees de besparing van zoet water door de extra zuiveringsstap, waardoor hergebruik mogelijk wordt, zoals voor bestrijding van de blauwalg." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)

Vlaardingsevaart
"De Vlaardingsevaart, tussen de Gaag in Schipluiden en de Oude Haven in Vlaardingen, is een populaire route voor de pleziervaart. De oevers hebben er te lijden onder de golven die de vele boten er maken. Ook richten ganzen schade aan met hun vraat. Om de oevers te versterken heeft het Hoogheemraadschap van Delfland in 2021 over een lengte van zo’n 120 meter een takkenbeschoeiing aangelegd. De nieuwe beschoeiing dempt de effecten van de golven van boten en biedt bovendien ruimte aan waterplanten, allerlei kleinere vissen, amfibieën en insecten. De takken zijn afkomstig van de geknotte wilgen en essen aan de andere zijde van de Vlaardingsevaart, bij de Vlaardingsekade in Schipluiden. De nieuwe beschoeiing is een van de typen die is uitgeprobeerd bij de proeven aan de Zwethkade Zuid in Den Hoorn. Om het profiel van de kade te herstellen en een mooie grasbekleding te krijgen, is extra klei aangebracht en is de oever ingezaaid. Wij vragen alle vaarrecreanten in het gebied rekening te houden met de waternatuur en zich aan de vaarregels te houden." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, april 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vlaardingen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vlaardingen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Vlaardingen.

- Muziek: - Showbrassband Thalita is een Engels georiënteerde brassband die optreedt bij Taptoe's, streetparades, concerten en dergelijke.

- Blaaskapel De Haringkoppen.

- DROOG5 is een in 2016 opgericht jazzy ensemble. Ze brengen een afwisselend repertoire van vooral eigen composities op het grensvlak van jazz, wereldmuziek en een toefje klassiek, waarin vooral de arrangementen van sopraansax en cello bijzonder zijn. Ze hebben in korte tijd al een goede reputatie opgebouwd.

- Wonen: - "Samen langer thuis wonen in een woondroom, wie wil dit nou niet? In Vlaardingen is dit voor een aantal senioren werkelijkheid geworden. Daar wonen zo’n 74 senioren samen in een recentelijk opgeleverd wooncomplex, waarbij omzien naar elkaar als rode draad fungeert. Het wooncomplex, gelegen in de Westwijk, bestaat uit 46 driekamerwoningen van ongeveer 75m2. Het complex heeft een gemeenschappelijke tuin en onder de woningen zitten verschillende winkels. De huurprijs ligt net onder de liberalisatiegrens en is iets meer dan 730 euro per maand. Het beheer van het wooncomplex ligt primair in handen van de bewoners zelf en vanuit Waterweg Wonen is een consulent beheer beschikbaar voor ondersteuning. - In dit filmpje wordt teruggeblikt op de bouw en het opleverfeest van de appartementen. Hoe is deze woondroom tot stand gekomen? Wat is het resultaat? En welke vragen spelen er nog? Daarover vertellen Rob Kunst van woningbouwvereniging Waterweg Wonen en Kees Penninx van bureau ActivAge meer in de reportage 'Woondroom Samen langer thuis: van complex naar hechte gemeenschap' (januari 2021).

- Duurzaamheid / klimaat: - In mei 2018 heeft Hoogheemraadschap van Delfland de installatie voor groen gas bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht te Vlaardingen officieel in gebruik genomen. Volgens een uniek en duurzaam proces wordt biogas opgewaardeerd tot groen gas, gas met aardgaskwaliteit. Het waterschap heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarnaast wil zij ook groene energie aan derden gaan leveren. De productie van groen gas is een belangrijke stap daarin; Delfland gaat ruim 1 miljoen kuub groen gas per jaar leveren aan het gasnetwerk van Stedin. Hoogheemraad Han van Olphen: "Delfland streeft ernaar de kringlopen van water, energie en grondstoffen te sluiten. Ook in het licht van het onlangs genomen besluit van de Rijksoverheid om aardgas te vervangen door andere energievormen, is het groene gas van Delfland een welkom substituut."

Op een deel van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van de Nederlandse waterschappen wordt biogas geproduceerd. Zo ook op de Groote Lucht in Vlaardingen, ongeveer 1,8 miljoen kuub per jaar. Biogas ontstaat uit het slib dat wordt aangevoerd vanuit het rioolstelsel en van slib dat wordt geproduceerd op de zuivering. Slibgisting is een biologisch proces, waarbij organische stoffen worden omgezet in methaan en CO2, in biogas dus. Vervolgens zetten verbrandingsmotoren dit biogas om in elektriciteit en warmte. Met deze zelf opgewekte elektriciteit voorziet Delfland voor ongeveer 50 procent in de energiebehoefte van de zuiveringsinstallatie. De opgewekte warmte wordt gebruikt om de slibgistingstanks op de temperatuur te houden die nodig is voor het vergistingsproces.

De verbrandingsmotoren naderden het einde van hun levensduur en voldeden niet meer aan de aangescherpte emissie-eisen. ‘"Dat was het moment om te kijken of we verder konden verduurzamen," zegt Jouke Boorsma, beleidsmedewerker bij Delfland. "Het biogas-proces was namelijk niet optimaal. Van de opgewekte warmte gebruikten we slechts 60 procent; verspilling van energie dus eigenlijk." Het waterschap heeft de groen gas-mogelijkheid vergeleken met de optie van nieuwe verbrandingsmotoren. De groen gas-optie bleek weliswaar de meest ambitieuze, maar ook de duurzaamste en financieel aantrekkelijkste mogelijkheid.

Een eenvoudig ogende zeecontainer herbergt nu een groen gas-opwerkingsinstallatie met een capaciteit van 350 Nm3/uur biogas. Het door slibvergisting ontstane biogas bestaat voor 60 procent uit methaan en voor 40 procent uit CO2. Met hulp van membraanscheidingstechnologie wordt de CO2 eruit gehaald en het percentage methaan opgevoerd tot ongeveer 90 procent. Dan is het biogas groen gas met aardgas-kwaliteit. Als het vervolgens geïnjecteerd wordt in het gasnetwerk van Stedin, kan het gebruikt worden voor de energievoorziening van huishoudens, of voor de vervoerssector, die wettelijk verplicht is steeds meer hernieuwbare brandstof aan hun fossiele brandstoffen toe te voegen.

Het rendement van deze groen gas-optie is meer dan alleen die 1,2 miljoen kuub per jaar. Dankzij de opwerking tot groen gas wordt de volledige energie-inhoud van het biogas gebruikt en wordt er geen restwarmte meer vernietigd; ook dat is milieuwinst. Nog belangrijker is dat met de groen-gasproductie het biogas wordt ingezet daar waar het de meeste waarde heeft, namelijk in de vervoerssector. In ruil voor de levering van groen gas aan de vervoerssector ontvangt het waterschap de zogeheten Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s). Met deze HBE’s kan de vervoerssector aantonen dat zij daadwerkelijk het wettelijke percentage hernieuwbare brandstof bijmengen. Niet in de laatste plaats geeft het groen gasproject ook een impuls aan de kennis over energietransitie, herbruikbaarheid van grondstoffen en circulaire economie. - In deze video kun je bekijken hoe de groen gas-installatie werkt. (bron: Hoogheemraadschap van Delfland)

- Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in Delfland. Hoogheemraadschap van Delfland heeft daarom de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie in het leven geroepen, om personen en instellingen te stimuleren maatregelen in hun leefomgeving te nemen zodat water beter weg kan dan wel langer wordt vastgehouden. Aannemer Van Wijnen heeft van deze regeling gebruik gemaakt bij het in 2018 gerealiseerde Mariskwartier in Vlaardingen. Op een appartementencomplex in het Mariskwartier is een zogeheten 'blauw dak' gerealiseerd (in het filmpje onder de link kun je middels een animatie zien hoe dat werkt).

Tijdens hevige regenbuien houdt dit dak het water langer vast. Het water loopt vertraagd weg om zo het riool te ontlasten. Pas wanneer er meer dan 10 cm water op het dak staat, treedt de extra afvoer in werking. Op deze manier kan het dak ongeveer 79.000 liter water vasthouden. Dit staat gelijk aan maar liefst 2 tankwagens. Tevens is er in de Patrimoniumstraat een ondergronds reservoir opgenomen ter grootte van 62.000 liter. Beide ontwerpmaatregelen zorgen voor het vertraagd afvoeren van regenwater op het gemeenteriool. Hiermee wordt de druk op het riool uitgespreid over een langere periode, wat de kans op wateroverlast in de straten van Vlaardingen drastisch vermindert.

- Waterzuivering: - "Hoogheemraadschap van Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen huishoudens en zo’n 35.000 bedrijven. Het zuiveren van dat water is een van onze belangrijkste taken. Wij dragen daarmee bij aan de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied. Wij kijken in deze bestuursperiode naar de toekomst van onze afvalwaterzuiveringen. Per zuivering wordt in beeld gebracht hoe lang deze in de huidige staat en tegen acceptabele kosten afvalwater kan blijven zuiveren, kan voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die daaraan worden gesteld én aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis hiervan worden per zuivering en in onderlinge samenhang toekomstplannen opgesteld.

Voor AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen onderzoeken wij of we de zuivering grootschalig gaan renoveren of dat we een nieuwe zuivering gaan bouwen. Het college heeft op 24 november 2020 ingestemd met een overeenkomst tussen Delfland en de gemeente om samen te verkennen wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn van het bouwen van een nieuwe AWZI op een nieuwe locatie en wat de bestemming kan zijn van de mogelijk vrijkomende huidige locatie. Inzichten uit deze verkenning dragen bij aan het besluit over renovatie of nieuwbouw. In de verkenning nemen wij de belangen van de betrokkenen in de omgeving mee."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vlaardingen Holy.

Reactie toevoegen