Krimpenerwaard

Gemeente en streek
Krimpenerwaard Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

krimpenerwaard_collage.jpg

Over de vele mooie landweggetjes in de Krimpenerwaard kun je dagen fietsen en wandelen en onderweg van het landschap genieten, met o.a. honderden mooie oude boerderijen en vele molens en slootjes. (© Jan Dijkstra, Houten)

Over de vele mooie landweggetjes in de Krimpenerwaard kun je dagen fietsen en wandelen en onderweg van het landschap genieten, met o.a. honderden mooie oude boerderijen en vele molens en slootjes. (© Jan Dijkstra, Houten)

Krimpenerwaard..JPG

In de Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard

Krimpenerwaard. (2).JPG

De cultuurhistorisch rijke Krimpenerwaard heeft nog veel oude monumentale boerderijen, veelal gelegen aan lintbebouwingen

De cultuurhistorisch rijke Krimpenerwaard heeft nog veel oude monumentale boerderijen, veelal gelegen aan lintbebouwingen

Zevender._0.JPG

Buurtschap Zevender in deels Krimpenerwaard, deels Lopikerwaard

Buurtschap Zevender in deels Krimpenerwaard, deels Lopikerwaard

Krimpenerwaard boek [640x480].jpg

In 2002 (maar nog altijd actueel!) is het naslagwerk "Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard" verschenen. Onder het kopje Literatuur ziet u hoe u het online kunt bestellen.

In 2002 (maar nog altijd actueel!) is het naslagwerk "Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard" verschenen. Onder het kopje Literatuur ziet u hoe u het online kunt bestellen.

krimpenerwaard_gemeente_kopie.jpg

De in 2015 opgerichte gemeente Krimpenerwaard omvat bijna de hele gelijknamige streek. Alleen de gemeente Krimpen aan den IJssel, in het W, is zelfstandig gebleven.

De in 2015 opgerichte gemeente Krimpenerwaard omvat bijna de hele gelijknamige streek. Alleen de gemeente Krimpen aan den IJssel, in het W, is zelfstandig gebleven.

krimpenerwaard_gemeentegrenzen_voor_1985_kopie.jpg

Kaart van de Krimpenerwaard met de gemeenten en hun grenzen vóór de herindelingen van 1985. Er staan alleen wel enkele drukfoutjes in: bij de drie gemeenten linksonderin moet - in de actuele spellingen - 'op' worden vervangen door 'aan'. (© J.J. Jehee)

Kaart van de Krimpenerwaard met de gemeenten en hun grenzen vóór de herindelingen van 1985. Er staan alleen wel enkele drukfoutjes in: bij de drie gemeenten linksonderin moet - in de actuele spellingen - 'op' worden vervangen door 'aan'. (© J.J. Jehee)

krimpenerwaard_kaart_met_de_huidige_polders_kopie.jpg

Kaart van de Krimpenerwaard met de huidige polders (© J.J. Jehee)

Kaart van de Krimpenerwaard met de huidige polders (© J.J. Jehee)

Krimpenerwaard

Terug naar boven

Status

- De Krimpenerwaard is een gemeente en streek in de provincie Zuid-Holland, en is, met uitzondering van de gemeente Krimpen aan den IJssel, onderdeel van de grotere streek het Groene Hart..

- De streek Krimpenerwaard omvat de gelijknamige gemeente (behalve het kleine gedeelte van die gemeente dat in de streek Lopikerwaard ligt) en de gemeente Krimpen aan den IJssel.

- De gemeente Krimpenerwaard is in 2015 ontstaan uit fusie van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. De enige andere gemeente in deze streek, Krimpen aan den IJssel, is zelfstandig gebleven.

- De gemeente Krimpenerwaard omvat de stad Schoonhoven, de dorpen Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lageweg, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Stolwijk en Vlist, en de buurtschappen Achterbroek, 't Beijersche, Beneden-Haastrecht, Benedenberg, Benedenheul, Benedenkerk, Bergstoep, Bilwijk, Bonrepas, Boven-Haastrecht, Bovenberg, Boveneind (deels), Bovenkerk, Bovenstad, De Hem, De Hoek, De Noord (grotendeels), Hoenkoop (deels), IJssellaan, Kadijk, Koolwijk, Loet, Opperduit, Oudeland, Rozendaal, Schoonouwen, Schuwacht, Stein, Stolwijkersluis (voor een klein deel), Tussenlanen, Zevender (deels) en Zuidbroek. In totaal zijn dit 1 stad, 11 dorpen en 32 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Krimpenerwaard.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente Krimpenerwaard is genoemd naar de ligging in de gelijknamige streek. De naam van de gemeente is vastgesteld in de desbetreffende herindelingswet. Vóór de fusie werkten de gemeenten reeds op diverse gebieden samen onder de naam K5-gemeenten.

Terug naar boven

Ligging

- De streek Krimpenerwaard ligt Z van Gouda, O van Rotterdam, N van de Alblasserwaard, W van de Lopikerwaard.

- De gemeente Krimpenerwaard ligt in het O van de provincie Zuid-Holland, grenst in het O aan de provincie Utrecht, in het W en N aan de rivier de Hollandsche IJssel (en ligt voor een klein deel ook N daarvan) en in het Z aan de rivier de Lek en ligt verder O van de dorpen Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel en de steden Capelle aan den IJssel en Rotterdam, NO van de dorpen Ridderkerk en Alblasserdam, N van de dorpen Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Groot-Ammers en de stad Nieuwpoort, W van de dorpen Cabauw, Lopik en Polsbroek, ZW van de stad Oudewater en Z van de dorpen Hekendorp, Driebruggen en Moordrecht, de stad Gouda en de Reeuwijkse Plassen. In het O stroomt het riviertje de Vlist door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Krimpenerwaard omvat ca. 22.000 huizen met ca. 55.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De ontginning
Tot ongeveer duizend jaar geleden bestond de Krimpenerwaard uit moerassig land, dat regelmatig werd overstroomd door water uit de omringende rivieren. Af en toe stroomde ook zeewater naar binnen. Naast veel struiken en waterplanten, groeiden er in het voedselarme middengebied voornamelijk berken (berkenbosveen). Op de meer voedselrijke grond groeiden elzen (elzenbosveen). Omdat het gebied nauwelijks begaanbaar was, leefden er bijna geen mensen. Het gebied was bekend onder de naam Lacke et Isla oftewel Lek en IJssel. In de 10e eeuw nam de bevolking toe. Er was behoefte aan nieuwe landbouwgronden. De Krimpenerwaard en de Lopikerwaard vormden samen een eiland, een waard, omsloten door in het zuiden de Lek, in het noorden de Hollandse IJssel en in het westen de Merwede (nu de Nieuwe Maas). Er stonden bomen die groeiden op een veenlaag van 10 of meer meter dik. De veenlaag was als een groot bolstaand pakket gedurende duizenden jaren gevormd op een zandlaag, 2 tot 4,5 meter hoger dan tegenwoordig. Er liepen in de waarden kronkelige riviertjes als de Loet en de Vlist, die op de IJssel of de Lek uitmondden.

Van de eerste bewoning in de waarden is weinig bekend. De schenking in 944 van Utrecht van het gebied tussen IJssel en Lek, zou kunnen duiden op bewoning. Met of zonder een akte van uitgifte werden bepaalde stukken wildernis door kleinere of grotere groepen mensen ontgonnen. Vermoedelijk heeft de ontginning in drie, elkaar gedeeltelijk overlappende, fasen plaats gevonden. De eerste ontginning vond vermoedelijk op het eind van de 10e eeuw plaats langs de Loet en langs de Hollandse IJssel in de Nessepolder. Wellicht bleken de plaats en de tijd ongunstig en werd het ontgonnen gebied door wateroverlast steeds onaantrekkelijker en verliet men het gebied. De naamgevingen ‘oude land’* en ‘oude dijk’ wijzen daarop. De tweede ontginningsfase vond vooral plaats langs de rivieren de IJssel, Lek en Vlist. Deze grote ontginning kwam goed op gang in de 12e eeuw. Vóór 1150 waren de Lek en de Hollandse IJssel dan ook van dijken voorzien.
* Zie verder bij buurtschap Oudeland.

De ontginning werd volgens een vast omlijnd plan, per blok (later polder genoemd) aangepakt. Behalve het verwijderen van struiken en bomen, moest voor afvoer van het water worden gezorgd. De natuurlijke hoogte van de rivieroever, met name van de Hollandse IJssel, werd gebruikt als basis. De oever zal wat verhoogd zijn en op beide einden van het blok zullen dwarskaden (zijden) zijn aangelegd. Het rivierwater moest daardoor eerst vrij diep het land instromen alvorens achterom het ontgonnen land te bereiken. Het blok werd ingedeeld in een aantal hoeven of weren. Daarna groef men op afstanden van 30 roe (ongeveer 113 meter), de breedte van een weer, evenwijdig van elkaar greppels, die zo recht mogelijk op de dijk of weg stonden. Een dwarsgreppel aan het einde van zo’n eerste strook op een afstand, die meestal 6 voorlingen (360 roe, circa 1250-1300 meter) diep was, diende als bescherming tegen het welwater uit het nog onontgonnen achterland. Een tiendweg op het eind van de kavels had dezelfde functie.

Aan de kopkant bij de rivier (als transportweg belangrijk) werd meestal een hofstede gebouwd. De kerk stond ook op een weer, waarvan de inkomsten dienden voor het onderhoud van de kerk. Bij de uitgifte voor ontginning langs de Hollandse IJssel werd in het begin alleen de breedte van de percelen (30 roe) vastgesteld. De lengte was vrij. De ontginner had het recht van ‘vrije optrek’. De weren van Ouderkerk lopen door tot aan het oude land langs de Loet en zijn 28 morgens groot. Een aantal blokken vormde een ambachtsheerlijkheid. Ze werden in naam van de bisschop van Utrecht of de graaf van Holland bestuurd.

In de derde fase, met name bij de ontginning van het binnengebied (de wildernis) werden breedte (30 roe) en lengte (6 voorlingen) vooraf in een zogenaamde cope, het ontginningscontract, vastgelegd. Het oppervlak van een hoeve was 16 tot 18 morgen. Onder leiding van een locator of verpachter, gingen groepen kolonisten aan het werk. De locator, een edelman, stond borg voor de goede gang van zaken en verwierf in ruil hiervoor bepaalde rechten. Rechten en plichten van de kolonisten waren in de cope vastgelegd. In veel gevallen werd de veenwildernis door het aanleggen van een weg en een wetering ontsloten. Vanaf de weg (voorkade) waarlangs de boerderijen waren geplaatst, en de tevoren gegraven wetering werden evenwijdig aan elkaar sloten gegraven. De weteringen werden door vlieten verbonden met de rivier of met een boezem, waardoor overtollig water (regen- en kwelwater) geloosd werd. Een achterkade of lansing (landscheiding) en zijwendes (kaden) aan de zijkanten van de blokken land voorkwamen wateroverlast van de aangrenzende gebieden.

Gevolgen van de ontginning
Door het graven van sloten werd veel water aan het hoger gelegen land onttrokken. Dit land bestond uit veen: restanten van de bomen en planten die hier eeuwenlang groeiden. Door onttrekking van water aan de bodem kwam het veen in aanraking met lucht en begon het te verteren. Dit proces heeft een aanzienlijke bodemdaling tot gevolg. De grond bleef zakken, waardoor op een zeker moment de natuurlijke afwatering niet meer kon plaatsvinden. Men was genoodzaakt dijkjes aan te leggen langs de rivieren om het water buiten te houden. Hiermee ontstond het probleem om het water uit de inmiddels ontstane polder naar de rivier af te voeren. Hiervoor was al eeuwen eerder een even simpele als geniale oplossing bedacht: de klepduiker. Als de waterstand van de rivier laag genoeg was, stroomde het water door de klepduiker onder de dijk door de rivier in. Steeg het waterniveau, dan belette de klep, die door de druk van het rivierwater werd gesloten, dat het water door de duiker in de polder terugstroomde.

De eerste rivierdijken waren niet erg hoog. Naarmate het land lager kwam te liggen, moesten die dijken beter op elkaar aansluiten en hoger en zwaarder worden. Het toezicht op onderhoud werd steeds belangrijker. Om die reden ontstaan in de dertiende eeuw allerlei hoogheemraadschappen. zoals in de Grote Waard bij Dordrecht, in de Alblasserwaard en langs de Lek benedendams (tussen Schoonhoven en de in 1285 gelegde dam in de bovenmond van de IJssel bij Vreeswijk).

Windmolens
Naarmate de bodem verder daalde, naderde het moment dat ook de klepduiker geen uitkomst meer bracht. Bij de inmiddels tot dijken uitgebouwde dijkjes verscheen de eerste windmolen. De eerste watermolen in de Krimpenerwaard werd in 1411 gebouwd in polder De Nesse bij Gouderak. Dit was een wipmolen met scheprad. Dit type molen werd later veelvuldig gebouwd in de Krimpenerwaard. Het scheprad bood de mogelijkheid het water over een beperkte hoogte omhoog te malen. De hoogte die maximaal kon worden overbrugd, hing af van de grootte van het rad.
Veel later werden ook enkele stenen poldermolens gebouwd, zoals de Haastrechtse Molen en de Zesde Molen van de Hooge Boezem nabij Haastrecht, waarvan alleen de romp bewaard is gebleven. Van later datum is ook de vijzelmolen. Deze molen maakt geen gebruik van de techniek van het scheprad, maar gebruikt de vijzel, een soort enorme schroef, waarmee het water over een grotere afstand naar boven kan worden gebracht dan met een scheprad mogelijk is. Het gebruik van de eerste vijzelmolen dateert van 1635, maar pas in de 19e eeuw werd dit type molen op grote schaal in gebruik genomen.

Omdat het hoogteverschil tussen het laagste punt in een polder en het niveau van het boezemwater soms meer was dan door één molen met scheprad kon worden bemalen, werd de zogenaamde trapbemaling in het leven geroepen. De Krimpenerwaard werd daartoe verdeeld in polders met van elkaar in hoogte gescheiden waterniveaus. Met behulp van windmolens werd het water eerst uit het laagste gedeelte van de polder naar het naast hogere niveau overgebracht en vandaar direct naar de rivier (de boezem) afgevoerd. In sommige delen van de Krimpenerwaard was nog een derde waterniveau nodig, omdat de hoogteverschillen daar te groot waren om met twee molens te overbruggen. Men spreekt dan van twee- en drietrapsbemaling. De molens werden dan qua functie als volgt onderscheiden: de ondermolen, de bovenmolen en de bovenste molen.

Al deze verschillende waterhoogten in de Krimpenerwaard maakten het noodzakelijk dat de verschillende polders goed met elkaar samenwerkten. Men had een gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om overeenstemming te bereiken. Ziehier de wortel van wat men vandaag de dag het poldermodel noemt! In deze regio kreeg deze samenwerking gestalte in de vorm van het reeds in 1430 door Jacoba van Beieren en Philips (de Goede) van Bourgondië opgerichte Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard.

Het stoomtijdperk
Aan het eind van de 18e eeuw werd de stoommachine uitgevonden door James Watt en halverwege de 19e eeuw deed het stoomgemaal zijn intrede in Nederland. Het polderwater in de Krimpenerwaard werd door deze gemalen afgewaterd op de Lek en de Hollandse IJssel, waarbij men niet langer afhankelijk was van de wind. Het eerste stoomgemaal dat in de Krimpenerwaard in gebruik werd genomen, was het stoomgemaal aan de Berkenwoudse Boezem. Dit gemaal dateert uit 1803 en was er speciaal op gericht de gronden van de ‘geoctroyeerde vervening’ (een project voor de winning van turf) te bemalen. Doordat de kwaliteit van de aldaar gewonnen turf beneden de maat bleek, werd het project geen succes. Het stoomgemaal werd al in 1813 niet meer gebruikt en in 1832 is het gesloopt. In 1868 werd gemaal Reinier Blok bij Krimpen aan den IJssel actief en in 1871 werd het Stoomgemaal S.J. van Nooten te Haastrecht in gebruik genomen. In 1880 volgde het gemaal M. Verdoold Cz. bij Gouderak. Deze gemalen loosden alle op de Hollandse IJssel. Andere gemalen, zoals het gemaal Hendrikus de Jong bij de Vrouwensluis te Krimpen aan de Lek (1878), loosden op de Lek.

Als gevolg van de ingebruikname van de stoomgemalen verloren de windmolens al snel aan belang. Veel molens raakten in verval en werden uit kostenoverwegingen gesloopt. Omdat de krachtige gemalen rechtstreeks op de rivieren loosden, werden ook de boezems overbodig. In veel gevallen werden ze als grasland in gebruik genomen. Maar ook de stoomgemalen moesten na enkele decennia de gevolgen ondervinden van de voortschrijdende industriële ontwikkelingen: tussen 1910 en 1920 werden de stoommachines vervangen door dieselmotoren, die later op hun beurt plaats moesten maken voor gemalen met elektromotoren.

Overstromingen
Als gevolg van het zakken van de bodem in de Krimpener- en Lopikerwaard, werd het noodzakelijk dijkjes en dijken aan te leggen om het rivierwater buiten de deur te houden. Al snel bleken deze dijken niet steeds te zijn opgewassen tegen hoge waterstanden. Ook in de 21e eeuw is het ophogen en versterken van de dijken aan de orde van de dag. De geschiedenis van dijkdoorbraken en -herstel is al vanaf de 14e eeuw een rode draad door de geschiedenis van zowel de Krimpener- als de Lopikerwaard. De laatste keer dat dijken in de Krimpenerwaard doorbraken, was bij de Watersnoodramp van 1 februari 1953. In de Stormpolder bij Krimpen aan den IJssel (waar toen nog ca. 40 gezinnen woonden) kwamen toen vier mensen om het leven en in Ouderkerk aan den IJssel twee. Een monument ter nagedachtenis aan de ramp staat in Krimpen aan den IJssel*. Na de ramp werd snel een politieke beslissing genomen over het Deltaplan. Omdat de Schielands Hoge Zeedijk, die miljoenen mensen tegen het water moest beschermen, het maar krap had gehouden, werd dit probleem als eerste aangepakt. Er werd gekozen voor de bouw van een beweegbare stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel*. Zowel de scheepvaart als de waterhuishouding werden hierdoor zo veel mogelijk ontzien.
* Zie verder aldaar bij Bezienswaardigheden.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen in de gemeente en streek Krimpenerwaard, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Streekarchief Midden-Holland beheert o.a. de archieven van de gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas (inclusief die van de rechtsvoorgangers).

- Het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard is gevestigd in een fraai gerestaureerde 17e-eeuwse hallehuisboerderij in Krimpen aan den IJssel. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw (de boerderij) en zes bijgebouwen. Het museum beschikt over een vaste collectie die een beeld geeft over het wonen en werken op het platteland in de Krimpenerwaard in de 19e en begin 20e eeuw. Daarnaast zijn er regelmatig wisselende exposities.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2005 hebben 13 overheden en maatschappelijke organisaties een overeenkomst gesloten m.b.t. de toekomst van de streek: het Veenweidepact Krimpenerwaard. Dit plan beoogt in de komende jaren / decennia 5 doelen te realiseren: 1) de aanleg van nieuwe natuur, 2) duurzaam waterbeheer en het tegengaan van bodemdaling, 3) het versterken van de landbouwstructuur, 4) extra kansen voor toerisme en recreatie en 5) het stimuleren van vernieuwend ondernemerschap. In de streek wordt middels de uitvoering van het Veenweidepact 2450 hectare nieuwe natuur aangelegd.

Er ligt namelijk een opgave van het Rijk om nieuwe natuur aan te leggen in de Krimpenerwaard (in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Tegelijkertijd moet het probleem van bodemdaling worden aangepakt, én moet worden voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Bij deze ontwikkelingen wil het pact, als het gebied toch 'op de schop moet', tevens de kansen benutten die er liggen voor het agrarisch bedrijf, nieuw ondernemerschap, het waterbeheer en de recreatie. Oftewel het hele gebied integraal herontwikkelen, daarbij rekening houdend met de belangen van, en de kansen voor alle betrokken 'stakeholders'.

Het Rijk heeft sinds 2010 bezuinigd op de aanleg van nieuwe natuur. Ook voor de Krimpenerwaard is daardoor minder geld beschikbaar. Om toch de belangrijkste doelen te kunnen realiseren is het type nieuw aan te leggen natuur aangepast. Waar eerst aan natte natuur met ruimte voor de otter werd gedacht, is nu gekozen voor diverse typen  grasland met natuurwaarden voor weidevogels en andere voor het gebied karakteristieke planten- en diersoorten, het zogeheten ‘Grutto en Dotter’ model. Daardoor blijft het mogelijk om het agrarisch bedrijf in een deel van het gebied voort te zetten. Ook kunnen agrariërs kiezen voor particulier of agrarisch natuurbeheer.

- Als opvolger van het hiervoor beschreven Veenweidepact, is in 2016 de uitvoering van het programma Veenweiden Krimpenerwaard van start gegaan. Natuur, koeien én beleving. Dat is het doel van het programma. Behoud en ontwikkeling van het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap, agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daarvoor in en werken daarin samen.

Als eerste concrete project is in juni 2016 een begin gemaakt met de aanleg van ruim 500 hectare natuur in De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en het zuidelijk deel van Oudeland. Dit alles onder het motto ‘Veenweiden Krimpenerwaard: Wij doen het!’ "We willen laten zien dat het gebied de uitdaging heeft opgepakt. Het is echt een programma dat door samenwerking van de grond komt. Niet alleen de overheden steken de handen uit de mouwen, maar ook de agrariërs, en heel veel gebiedspartijen als de Natuurcoöperatie, het Zuid-Hollands Landschap, het Streekfonds en recreatieorganisaties", aldus wethouder Pieter Neven bij de feestelijke start van het project. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor dit project en voert natuur- en watermaatregelen gelijktijdig uit. Een unieke kans, die het hoogheemraadschap heeft opgepakt om gericht kennis en kunde in te zetten voor het gebied. "Met de inrichting van de drie natuurgebieden voeren we het eerste deel van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden uit. We verbeteren de waterkwaliteit, gaan bodemdaling tegen en dragen zo bij aan het behoud en het verder ontwikkelen van ons mooie veenweidegebied, zodat mensen hier in de toekomst ook fijn kunnen wonen, werken en recreëren”, aldus hoogheemraad Dorenda Gerts.

De in juni 2016 door alle betrokkenen getekende Uitvoeringsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard geeft aan hoe alle partijen de opgaven voor natuur, water, landbouw en recreatie samen met gebiedspartners willen realiseren en het beheer organiseren. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Pieter Neven: “Kort gezegd doet iedereen waar hij of zij goed in is. Zo zijn landbouw en natuur goed met elkaar te combineren. Ze kunnen elkaar zelfs versterken. Grondeigenaren krijgen de ruimte om met elkaar en met overheden en maatschappelijke organisaties plannen te ontwikkelen voor natuur in samenhang met de bestaande veehouderij."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het standaardwerk 'De Krimpenerwaard. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst' (Catharina L. van Groningen, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, 1996, ca. 400 pag. A4-formaat) is via de link ook online te lezen. - Via deze link is het boek ook nog incidenteel tweedehands te koop.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Triathlon Krimpenerwaard (op een zaterdag eind mei) kent 2 afstanden: een 1/8 en een 1/4 Triathlon. Inwoners van de streek strijden op de 1/4 afstand voor het Krimpenerwaards Kampioenschap. Er is een prijs voor de snelste man en voor de snelste vrouw.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In april 2018 is het voorontwerp bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard verschenen. Het pan houdt in grote lijnen in dat er een zone komt door de waard waar natuur en natuurinclusieve landbouw een plek krijgen. De natuurzone loopt vanaf de Lek via het Loetbos langs de noordrand naar Haastrecht. Dit wordt geïntegreerd met een gelijktijdig te ontwikkelen bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden: Bergambacht-West, Den Hoek, Oudeland (gedeeltelijk), Berkenwoudse Driehoek (enkele percelen), Achterbroek (enkele percelen), De Nesse (enkele percelen), Kattendijkblok, Middelblok, Veerstalblok, Bilwijk, Kadijk-West en polder Stein (gedeeltelijk). Voor de Berkenwoudse Driehoek, De Nesse en het zuidelijk deel van Oudeland is reeds in 2015 een bestemmingsplan vastgesteld.

Het nieuwe natuurgebied wordt vooral geschikt gemaakt voor weidevogels, maar ook voor andere dieren en planten die van oudsher thuishoren in het veenweidegebied. De zone maakt onderdeel uit van een aaneengesloten natuurzone door heel Nederland, het Natuurnetwerk Nederland. In de Krimpenerwaard wordt hiermee ook de bodemdaling geremd, doordat bepaalde stukken grond natter blijven. Eind 2021 moet de natuurzone gereed zijn.

Agrariërs die in de nieuwe natuurzone hun boerderij hebben, kunnen op deze plek zélf aan de slag met natuur. Natuurbeheer wordt zo onderdeel van hun bedrijfsvoering. De grond van agrariërs die niet mee willen doen aan de natuurplannen zal worden aangekocht. Een aantal agrariërs heeft inmiddels aangegeven een economische kans te zien in natuurbeheer, bijvoorbeeld vanwege de lagere kosten voor ruwvoer voor jongvee in de nattere gebieden.

Natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard gaat samen met versterking van landbouw en recreatie. Er wordt gewerkt aan innovaties in de landbouw, samen met het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Zo is in 2017 een pilot gestart voor cranberries en lisdodden. Ook zijn de afgelopen jaren nieuwe wandel- en fietspaden en kanoroutes aangelegd. (bron: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)

In 2018 zijn de peilbesluiten aangepast van de gebieden Bilwijk, Den Hoek, Kattendijksblok, Middelblok, Oudeland en Veerstalblok. Op een aantal plaatsen is het waterpeil verhoogd. Dit is nodig om de natuur te faciliteren die in de Krimpenerwaard is gepland. Verder is een aantal dammen, stuwen, in- en doorlaten gerealiseerd, zodat sloten en dus waterpeilen gescheiden kunnen worden of juist met elkaar in verbinding worden gebracht. Om de beoogde natuur te kunnen realiseren is het nodig om het gemeentelijke Bestemmingsplan voor het gebied te wijzigen. In het Inrichtingsplan - een bijlage bij het Bestemmingsplan - staat welk type natuur waar komt. In de Verordening Ruimte staan de grenzen van de nieuwe natuurgebieden.

- Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard.

- Natuur- en Vogelwerkgroep De Krimpenerwaard.

- De dijkversterking van de Lekdijk is in 2012 afgerond.

- Actualiteiten m.b.t. de natuur in de Krimpenerwaard op Facebook, van Het Zuid-Hollands Landschap.

- In de Kanovisie Krimpenerwaard (2014) is door studenten van Hogeschool Inholland onderzocht hoe de potentie van deze waterrijke streek als kanogebied kan worden benut.

- Wandelroutenetwerk Krimpenerwaard omvat ca. 200 km aan wandelwegen van knooppunt naar knooppunt. Onder de link vind je een kaart van het complete wandelroutenetwerk. Het wandelroutenetwerk sluit aan op de wandelroutenetwerken Midden-Nederland en Hof van Delfland.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van de kernen in de Krimpenerwaard op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Krimpenerwaard (online te bestellen). Hoofdredacteur van Plaatsengids.nl Frank van den Hoven heeft - met 2 mede-redacteuren uit de streek - in 2002 het boek Op ontdekkingstocht door Krimpenerwaard en Lopikerwaard geschreven en uitgegeven. Met gedetailleerde beschrijvingen en afbeeldingen van niet alleen de bekende 30 steden en dorpen in die streken, maar vooral ook de 50 relatief onbekende buurtschappen, die net zozeer de moeite waard zijn om over te lezen en eens 'in het echt' te gaan bekijken, maar die vaak worden vergeten in boeken en op websites. Via de link is het boek incidenteel nog tweedehands verkrijgbaar.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Krimpenerwaard. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - RTV Krimpenerwaard is - sinds 2015, i.v.m. de oprichting van de gelijknamige gemeente in dat jaar - een samenwerkingsverband van de omroepen Radio Centraal (Bergambacht), RTV Zilverstad (Schoonhoven) en RTV Vrolek (Nederlek). Deze omroepen hebben in 2014 besloten samen onder deze naam verder te gaan. Meer dan 75 vrijwilligers zorgen voor alle informatie, muziek en educatie, op radio, internet en TV. - Nieuws uit de Krimpenerwaard op de site van Het Kontakt.

- Sport: - Wielrennen en de Krimpenerwaard vormen een sterk koppel. Al decennialang komen sterke wielrenners en wielrensters uit deze regio tussen Lek, IJssel en Vlist. Vrijwel zonder uitzondering reden ze tijdens hun carrière in het shirt van De Waardrenner. De Waardrenner is als wedstrijdgerichte vereniging opgericht in 1981. De Waardrenner richt zich in het bijzonder op de categorie Nieuwelingen (15 en 16 jaar), Junioren (17 en 18 jaar) en sinds 2007 ook in de categorie Elite-Beloften. In het opleidingstraject staat plezier voorop en onder deskundige begeleiding van ervaren (oud-)wielrenners leren deze tieners de wielersport kennen.

- Schaatstrainingsvereniging STV Lekstreek is in 1965 ontstaan op initiatief van enkele sportmensen uit de Krimpenerwaard. Tijdens het schaatsseizoen is de vroege zaterdagmorgen het vaste uur van de Lekstreek, op De Uithof in Den Haag. Ook op de maandag en donderdag zijn er trainingsgroepen van de Lekstreek op het ijs te vinden. Naast de ijstrainingen zijn er ‘droog’ trainingen in Haastrecht, Schoonhoven en Lekkerkerk. Een droogtraining bestaat uit verschillende loopvormen (van sprint tot duurloop) gecombineerd met (schaats)sprongen, om conditie, techniek, kracht en snelheid te verbeteren. In de zomer worden ook fiets- en skeelertrainingen gegeven, op de 2 skeelerbanen in de Krimpenerwaard, in Lekkerkerk en Ammerstol. - Facebookpagina van de Jeugdschaatsers van STV Lekstreek.

- Zorg: - Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is een actieve, enthousiaste, ondernemende en op de deelnemers gerichte organisatie, met verschillende locaties in de regio. Zij geven via het aanbieden van dagbesteding op een zinvolle en plezierige wijze extra structuur aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij sluiten ze aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer. De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen en worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Ze zorgen voor een goede begeleiding en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

- Welzijn: - Lionsclub Krimpenerwaard is een service-organisatie die deel uitmaakt van Lions International, een wereldwijde organisatie van mensen die zich inzetten voor een sociaal verbonden wereld waarin mensen elkaar helpen, ongeacht verschillen zoals nationaliteit of religie. Ze komen 2x per maand bij elkaar in Schoonhoven. De club huldigt het motto "we serve because we care". Ze organiseren in dat kader jaarlijks een Sloepentocht voor mensen met een rugzakje en een benefietconcert waarvan de opbrengst naar Stichting voor Terminale Thuiszorg gaat. Door zich samen in te spannen voor dit soort activiteiten leren zij elkaar goed kennen. Lionsclub Krimpenerwaard is zelf een herenclub, maar kent ook haar vrouwelijke tegenhanger in de vorm van de Domaine des Dames.

- Wonen: - QuaWonen is de woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Zij bieden goede huisvesting aan mensen die zelf moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt en dragen bij aan vitale kernen en leefbare wijken. De organisatie is stevig lokaal verankerd. Ze werken nauw samen met huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Ze handelen klantgericht en met aandacht voor het milieu.

- Veiligheid: - Jeugdbrandweer Krimpenerwaard is een enthousiaste groep jongens en meisjes van 12-18 jaar. Elke twee weken oefenen ze op vrijdagavond om steeds meer te weten te komen over het brandweervak. Onder leiding van ervaren brandweermannen en -vrouwen doen ze mee aan wedstrijden, helpen ze bij oefeningen van de 'grote' brandweer, gaan ze elk jaar op kamp, draaien ze een 24-uursdienst en ga zo maar door. Samen zijn zij de volgdende generatie brandweermannen en -vrouwen!

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemerskringen Krimpenerwaard is de overkoepelende organisatie van de 6 ondernemerskringen in de streek. Zij namens het lokale bedrijfsleven een gesprekspartner voor de provincie, gemeente en andere organisaties.

Reactie toevoegen