Beekdaelen

Gemeente
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad Westelijke Mijnstreek
Limburg

beekdaelen_gemeente_kaart_samengesteld_uit_onderbanken_nuth_schinnen.jpg

Gestileerde weergave van de nieuwe gemeente Beekdaelen, in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth. Hier zie je hoe de nieuwe gemeente is samengesteld uit grondgebied van de fusiepartners. (© gem. Beekdaelen)

Gestileerde weergave van de nieuwe gemeente Beekdaelen, in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth. Hier zie je hoe de nieuwe gemeente is samengesteld uit grondgebied van de fusiepartners. (© gem. Beekdaelen)

Beekdaelen

Terug naar boven

Status

- Beekdaelen is een gemeente in de provincie Limburg, in de streek Zuid-Limburg en daarbinnen in de regio's Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.

- De gemeente Beekdaelen is in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De eerstgenoemde twee gemeenten vielen qua bestuurlijk samenwerkingsverband onder de regio Parkstad, de laatstgenoemde viel qua bestuurlijk samenwerkingsverband onder de regio Westelijke Mijnstreek. Geografisch gezien valt de gemeente Beekdaelen tevens tot het Heuvelland te rekenen.

- De gemeente Beekdaelen omvat de dorpen AmstenradeBingelrade, DoenradeHulsbergJabeek, Merkelbeek (grotendeels), Nuth, Oirsbeek, PuthSchimmert, Schinnen, Schinveld, SweikhuizenVaesrade en Wijnandsrade en de buurtschappen Aalbeek, Abshoven (deels), Arensgenhout (grotendeels), Brant, BreinderBrommelen, Daniken (deels), De Kling (Brunssum; deels), De Kling (Schimmert; grotendeels),  Etzenrade, Grijzegrubben, Haasdal, Hegge (grotendeels), HeisterbrugHelle, HellebroekHeringsbosch, Hommert (grotendeels), Hunnecum, Kamp, Kathagen, Klein-DoenradeKruis, Laar, NagelbeekNierhoven, Oensel, Op de Bies, Oude Kerk (deels), Swier, Terstraten, Tervoorst, ThullViel, Vink, Windraak (deels), Wissengracht en Wolfhagen. Dit zijn 15 dorpen en 38 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De genoemde gemeenten besluiten medio 2016 om per 1-1-2019 te willen fuseren tot één nieuwe gemeente. In afwachting van de definitieve naam van de nieuwe gemeente, wordt als voorlopige werknaam de naam 'ONS' of 'ONS-gemeenten' gehanteerd, een samenstelling van de eerste letter van de 3 gemeenten.

Inwoners konden suggesties voor de nieuwe gemeente insturen. In totaal zijn er 178 naamsuggesties ingediend, waarvan 2 anoniem en 14 van buiten de gemeenten, die conform het reglement afvallen. Van de overgebleven 162 suggesties voldeden 54 niet aan het  kader waaraan een nieuwe gemeentenaam moest voldoen. Verder zijn er 29 dubbeltellingen. Uiteindelijk bleven er 79 geldige naamsuggesties over waaruit de naamgevingscommissie de volgens haar criteria 3 meest in aanmerking komende namen heeft geselecteerd. Dat betreft:

Beekdaelen: Kenmerkend en verbindend voor de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn de beekdalen. De blauwe aders, de Rode Beek, de Geleenbeek en de grubben doorkruisen de drie gemeenten en brengen de natuur tot in de kernen van de dorpen en zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving waar het fijn, prettig en gezond wonen is. De drie gemeenten samen vormen letterlijk een beekdalenlandschap met een glooiend reliëf waar forse hoogteverschillen aanwezig tussen de beekdalen en de hogere plateaus met prachtige vergezichten. Vanaf de vergezichten zijn de beekdalen duidelijk en herkenbaar aanwezig in het landschap.

Beemdenrade: In de nieuwe gemeente zijn veel beemden (grasland aan beekjes) en van vroeger uit is veel bos ontgonnen (rade) voor boerderijen.

Bekenrade: Er lopen diverse beken door de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen en rade komt ook veel voor in de kernen van de toekomstige gemeente.

In maart 2017 konden de inwoners hierop hun stem uitbrengen. In totaal zijn er 19.422 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 15.621 voor de naam Beekdaelen, 2013 voor de naam Bekenrade en 1768 voor de naam Beemdenrade.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Beekdaelen ligt in het NO van Zuid-Limburg, en grenst in het N aan Duitsland en de gemeente Sittard-Geleen, in het O aan de gemeenten Brunssum, Heerlen en Voerendaal, in het Z aan de gemeenten Voerendaal en Valkenburg aan de Geul, en in het W aan de gemeenten Beek en Sittard-Geleen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Beekdaelen is bij haar oprichting per 1-1-2019 als volgt samengesteld:
van de gemeente Onderbanken: ca. 7.500 inwoners op een oppervlakte van ca. 21 km2;
van de gemeente Nuth: ca. 15.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 33 km2;
van de gemeente Schinnen: ca. 13.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 24 km2.
In totaal dus ca. 14.000 huizen met ca. 35.500 inwoners op een oppervlakte van ca. 78 km2, oftewel ca. 7.800 ha.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen waren, ieder op een eigen manier, al langere tijd bezig met 'de toekomst'. Een gemeente heeft een grote hoeveelheid aan taken en daar komen er ieder jaar steeds meer bij. Denk bijvoorbeeld aan zorg, jeugdhulp en werk. De gemeenten horen tot de kleinere gemeenten in de regio. Dit brengt financiële, bestuurlijke en maatschappelijke risico’s met zich mee. Een grotere gemeente kan betere kwaliteit leveren, is minder kwetsbaar, kan kosten besparen en biedt op allerlei gebieden extra kansen. Kortweg worden dit de 4 K’s van de herindeling genoemd: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen.

Robuustheid en toekomstbestendigheid wordt met name gezocht en gevonden in de bijzondere positie van de nieuwe gemeente Beekdaelen in Zuid-Limburg. Kijkend naar de kaart van Nederland valt de geografische ligging van dit gebied op; een grensregio die zich als een soort ‘eiland’ bij Nederland vormt. Denkt men aan Zuid-Limburg, dan wordt al gauw aan groene, heuvelachtige landschappen gedacht. De nieuwe gemeente vormt dan ook een groene verbinding tussen het verstedelijkt gebied en zet in op behoud en versteviging van de unieke elementen. Ze is zo een tegenhanger van en waardevolle aanvulling op het verstedelijkt gebied en een meerwaarde voor de identiteit van deze regio als geheel.

In deze animatie leggen deze gemeenten uit waarom ze fuseren tot de gemeente Beekdaelen en hoe het wettelijke traject verder verloopt. In het Herindelingsadvies vind je de achtergronden en motivaties voor de herindeling en wordt een toekomstperspectief geschetst.

- Het gemeentehuis van de gemeente Beekdaelen komt in het bestaande gemeentehuis van Nuth, of dat van Schinnen, of het komt op een nieuwe locatie. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente hakt daar in de loop van 2019 de knoop over door. In ieder geval staat al wel vast dat het gemeentehuis van Onderbanken wordt afgestoten en dat de ambtenaren en bestuurders in één gebouw komen te zitten. Ambtenaren spreiden over meer locaties of scheiden van burgemeester en wethouders, zoals in Sittard-Geleen, wordt onwenselijk geacht. Wel houden de verschillende kernen van de gemeente kleine servicepunten voor burgers. In de raadszaal van Nuth vinden in ieder geval in het eerste jaar de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies plaats.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Beekdaelen. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - De vier ondernemersverenigingen in de nieuwe gemeente hebben in juni 2018 besloten om samen, in één stichting, verder te gaan. Onder de naam Businessclub Beekdaelen gaan zij het ondernemende karakter van de nieuwe gemeente nóg steviger op de kaart zetten. De gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth, die in 2019 fuseren, zijn gemeenten waarin het ondernemerschap floreert. Nuth telt maar liefst 1.500 ondernemers en dat op een inwonertal van ‘slechts’ 15.000. Met o.a. een sterk op ondernemerschap gericht beleid, stimuleert Nuth de lokale economie en werkgelegenheid. Maar dat doet de gemeente niet in haar eentje. "We investeren in een gezond en aantrekkelijk ondernemersklimaat. Daarom staan we als gemeente in verbinding met het bedrijfsleven, het onderwijs, andere gemeenten in Zuid-Limburg en met de Provincie Limburg", benadrukt burgemeester Désirée Schmalschläger het belang van samenwerking binnen de triple helix, bij het bekendmaken van de oprichting van de businessclub.

Bedrijventerrein De Horsel - het op een na grootste van Parkstad qua werkgelegenheid - vormt het epicentrum van ondernemend Nuth. De Horsel won in 2014 zelfs bijna de titel ‘beste bedrijventerrein van Nederland’ en werd beloond met een mooie tweede plek. Nu Onderbanken en Schinnen met Nuth samengaan, wordt de ketting met ondernemende parels verlengd. Schinnen heeft onder meer bedrijventerrein De Breinder, stroopfabriek Canisius en natuurlijk de Alfa Bierbrouwerij binnen de gemeentegrenzen liggen. Onderbanken bezit naast een groot aantal agrarische bedrijven vooral ook een bloeiende toeristisch-recreatieve sector.

Om het ondernemende klimaat nog een extra stimulans te geven, heeft de gemeente Nuth enkele jaren geleden de Innovatieprijs voor ondernemers in het leven geroepen. In 2018 maakten voor het eerst bedrijven uit heel Beekdaelen kans op de Innovatieprijs, alsmede op een Motivatieprijs. Het was de uitreiking van deze awards in juni 2018 die door de vier ondernemersverenigingen uit Onderbanken, Schinnen en Nuth werd aangegrepen om zich voor het eerst gezamenlijk te presenteren als Businessclub Beekdaelen.

Reactie toevoegen