Schimmert

Plaats
Dorp
Nuth
Heuvelland Parkstad
Limburg

LB gemeente Schimmert in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Schimmert in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Schimmert in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Schimmert

Terug naar boven

Status

- Schimmert is een dorp in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Nuth. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

- Wapen van de voormalige gemeente Schimmert.

- Onder het dorp Schimmert vallen ook de buurtschappen De Kling (grotendeels), Haasdal, Kruis, Oensel en Op de Bies.

- Bijzonder aan het dorp Schimmert met omgeving is dat buurtschappen in ons land doorgaans in het buitengebied liggen en mede gezien hun doorgaans schaarse bebouwing meestal 'buiten de bebouwde kom' liggen, maar dat dit dorp met een aantal omliggende buurtschappen - die bovendien vaak betrekkelijk dichtbebouwd zijn - zodanig is aaneengegroeid dat het geheel als 'bebouwde kom Schimmert' wordt beschouwd. Toch hebben die buurtschappen nog altijd wel een eigen identiteit, zowel gezien de ligging als maatschappelijk gezien. Het is dan ook legitiem om de buurtschappen ook in situaties als deze van eigen plaatsnaamborden te voorzien, zodat hun eigenheid ook ter plekke herkenbaar blijft.

Als je van buiten het dorpsgebied de bebouwde kom binnenkomt, heeft men dat opgelost door een blauw plaatsnaambord (kombord) Schimmert, met daaronder een wit bord met de naam van de buurtschap (met name bij Kruis en Op de Bies is dat het geval), om aan te geven dat je binnen de 'bebouwde kom Schimmert' buurtschap X binnenkomt. Als je vanuit de dorpskern een buurtschap binnenkomt, heeft men dat opgelost door een wit plaatsnaambord te plaatsen (in ieder geval bij Op de Bies en wellicht ook bij Kruis). Bij (Groot en Klein) Haasdal en Oensel had men er ook voor kunnen kiezen om dat op dezelfde manier te doen, maar men heeft er voor gekozen om deze buurtschappen - in ieder geval bordmatig - een eigen bebouwde kom te geven, dus met eigen blauwe plaatsnaamborden.

Iets soortgelijks doet zich overigens voor bij het dorp Nuth. Dat beschrijven wij op die pagina.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Sjömmert.

Oudere vermeldingen
Midden 11e eeuw kopie 18e eeuw de Scinmottera, 1145 de Squimorte, 1152 Schinmortera, 1154 de Skimorte, 2e helft 16e eeuw Schumert.

Naamsverklaring
- Het Romaanse mortârius betekent ‘modderpoel’. Het eerste lid is misschien een waternaam Schin.(1)

- Anderen stellen dat de naam al in 847 voor het eerst vermeld zou zijn als Schimortera. De abdij van Reims had hier in die tijd bezittingen. Ook rond 50 v. Chr. zou hier al een nederzetting zijn geweest van de Sunici of Schineks.

Plaatsnaam-legende
De naam zou volgens een oude legende afkomstig zijn van Karel de Grote, die tijdens een trektocht zou zijn verdwaald. Plots zag hij een licht schijnen (Schinnen) en een licht schimmeren (Schimmert). Als dank voor het weer terugvinden van zijn geplande route liet Karel de Grote op de plaatsen waar hij beide lichtschijnselen waarnam een kapel bouwen. Ook Sittard claimt op deze wijze aan haar naam te zijn gekomen.(2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Schimmert ligt ZW van het dorp Nuth, ZZW van het dorp Spaubeek, Z van de dorpen Genhout en Neerbeek, ZO van de dorpen Beek en Geverik, O van het dorp Ulestraten, NO van het dorp Meerssen, NNO van het dorp Houthem, N van de stad Valkenburg, NW van het dorp Hulsberg en W van het dorp Wijnandsrade.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Schimmert 257 huizen met 1.350 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 38/215 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Op de Bies 55/291, Groot Haasdal 78/388, Klein Haasdal 54/270, Kruis 18/109 en Oensel (deels) 14/77.

Per 1 januari 1982 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar Nuth: 835 hectare met 3.507 inwoners;
naar Beek: 53 onbewoonde hectare.

Tegenwoordig heeft Schimmert ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundevereniging Schimmert, p/a secretaris Rene L'Ortye (via de link kun je hem een e-mail bericht sturen), Langstraat 62a. Tel. 045-4042144.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schimmert heeft 11 rijksmonumenten.

- Paterskerkhof.

- Gevelstenen in Schimmert.

- We weten dat voorafgaand aan de huidige neogotische St. Remigiuskerk (Hoofdstraat 86) en haar voorgangers, in Schimmert een kapel toegewijd aan H. Catharina heeft gestaan. In 1583 zijn namelijk door de bisschop van Roermond goederen aan deze kapel geschonken. Vervolgens vinden we in 1716 gegevens over de restauratie van de toenmalige kerk. In 1832 verrijst een nieuwe kerk. Een waterstaatskerk. De kwaliteit van deze kerk is bijzonder slecht en vertoont al snel mankementen. Aan het einde van 19e eeuw groeit de bevolking van Schimmert aanmerkelijk waardoor de kerk te klein wordt. Ook komen er steeds meer mankementen aan de kerk. Daarom vat het kerkbestuur in 1909 het plan op om een nieuwe kerk te bouwen. De nieuwe kerk zou voor een groot deel op het oude kerkhof komen te staan. De mensen hebben toen toestemming moeten verlenen voor het verplaatsen van de stoffelijke resten naar het nieuwe kerkhof. Een deel van de stoffelijke resten is blijven liggen. Aldus kan men zeggen dat de kerk letterlijk en figuurlijk werd en wordt gedragen door de inwoners.

In 1924 is met de bouw begonnen. Bij de bouw van zulk een gebouw kwamen de nodige handen kijken. Handen in de vorm van vele inwoners die grond, mergel of andere zaken transporteerden met kar en paard. Handen in de vorm van hand- en spandiensten. En dat natuurlijk pro deo. Handen in de vorm van vaklieden: timmermannen, metselaars, blokbewerkers, steenkappers enz. Door allerlei tegenslagen* is de kerk, naar ontwerp van architect Joseph Cuypers (zoon van de bekende Pierre Cuypers), pas in 1926 gereed gekomen. De toenmalige burgerlijke gemeente Schimmert wilde er toch wel graag een toren bij en heeft daarom de kosten daarvan voor haar rekening genomen. Van binnen is de kerk aangekleed met spullen uit de oude kerk, o.a. beelden, godslamp, kruisweg, doopvont, hoofdaltaar en de altaren van Maria en St. Remigius. Nieuw waren de altaren van St. Joseph en St. Gerardus, de preekstoel, het triomfkruis en een derde luidklok. (bron: Sint Remigius Parochie)
* Waar je meer over kunt lezen op de site van de parochie, zie de link hierboven.

"De St. Remigiuskerk is een gigant die doet vermoeden dat de architect persiflerend is bezig geweest. De structuur is die van de kruiskerk. Er zijn dwarsgeplaatste zijbeuktraveeën en er is een enorme westelijke toren met als voorbeeld de romaanse westwerken. Deze heeft als bekroning een dwars zadeldak én een spits middenop, alsof de goede oude Cuypers er het zijne nog van heeft mogen zeggen - ofschoon tijdens de nieuwbouw van deze kerk de jaren van deze meester al voorbij waren. Ons bekruipt het gevoel dat men in Schimmert teveel geld te besteden had. Door het duivengaas voor alle vensters - gelijkliggend met het muuroppervlak - maakte het geheel een overdreven massieve indruk, omdat het alle diepte ophief. Inmiddels is het gaas verwijderd. Het gebouw is gezet op de fundamenten van de oude kerk uit 1832. De aannemer was Turlings uit Pey-Echt, maar de bevolking heeft een groot deel meegebouwd (zie hierboven). Het gebouw is ook grotendeels door de inwoners gefinancierd."(3)

- De pastorie dateert uit 1898.

- De markante massieve watertoren* te Schimmert, gelegen tussen de noordelijke uiteinden van Groot en Klein Haasdal, is voor de verre omtrek een oriëntatiepunt. De grote hoogteverschillen maakten het bij de aanleg van de streekwaterleiding in het midden van Zuid-Limburg mogelijk om de bouw van watertorens tot slechts één exemplaar te beperken. Meestal was er in de buurt wel een hogergelegen plaats te vinden waar in de bodem een hoogreservoir kon worden aangelegd. Alleen in het midden van het gebied, op het hoogste punt in de omgeving, verrees een grote watertoren.

Architect Jos Wielders volgde bij zijn ontwerp de Amsterdamse School na, wat onder meer blijkt uit de horizontale banden met ramen, de vorm van de ramen (veel breder dan hoog) en het gebogen metselwerk, afwisselend hol en bol. Naast de toren werden tegelijk een kantoortje en een dienstwoning gebouwd. Bovenin de toren was het Oranje-Restaurant gevestigd, van waaruit men een riant uitzicht had over geheel Zuid-Limburg. Daarom heeft de toren niet één maar twee aangebouwde traptorens. Via de ene trap (met 156 treden) kwamen de bezoekers boven, de andere was voor het personeel van de waterleiding. Na de oorlog is het restaurant niet heropend.

Nog altijd vormt de watertoren in Schimmert het middelpunt van de Limburgse waterleiding. In de toren staat de apparatuur waarmee de watervoorziening in de hele provincie wordt geregeld en bewaakt. De toren is destijds gebouwd voor ƒ 85.360. In de jaren zeventig en negentig zijn opknapbeurten uitgevoerd, die aanzienlijk duurder waren dan de oorspronkelijke bouwkosten.

In 1998 is het boekje 'De watertoren van Schimmert / Baken in het landschap' verschenen, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). (3075, 3149)

* Specificaties: bouwjaar 1926/1927, hoogte 38 meter, hoogste punt 178 meter boven de zeespiegel. Het betonnen vlakbodemreservoir heeft een inhoud van maar liefst 1.150 m³ (oftewel 1.150.000 liter, een van de grootste van het land), een doorsnede van 13,5 meter en is 7,90 meter diep.

- Boerderij- en Heemkundemuseum Schimmert is in 2007 van start gegaan. Het museum herbergt een omvangrijke na-oorlogse collectie tractoren, machines en gebruiksvoorwerpen. In de bijhorende tuin en op de achterliggende akker groeien bloemen, groenten en (ook oude) gewassen, zoals men die op een boerderij zou kunnen aantreffen.

Je kunt er getuige zijn, hoe ooit het seizoen bepaalde wat er in een boerengezin die dag gebeuren moest. Als de tijd er rijp voor is, zal gedemonstreerd worden hoe er in vroegere dagen geploegd, gezaaid, gebinderd en gedorst werd. Maar ook kan er geholpen worden bij het stroopstoken, vlaaienbakken in de leemoven, wecken en nog meer van die arbeidsintensieve klussen, die ooit heel gewoon waren. Daarmee herbeleeft jong en oud een stukje Limburgse historie.

Een bijzonder aspect aan het museum is dat mensen met een beperking een belangrijke rol spelen bij de bedrijfsvoering. Zij voeren de Public Relations, serveren de koffie en verrichten het restauratiewerk. Zij bemensen de receptie, heten de gasten bij aankomst welkom en verzorgen de rondleidingen. Tevens onderhouden ze de grote tuin en helpen ze mee op themadagen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Taarbreuk. - CV De Groate.

- Doel van kunstroute Rondje Watertoren (laatste zondag van april) is bekendheid te geven aan kunstenaars, kunst, cultuur en cultureel erfgoed rondom de watertoren, bijgenaamd 'De Reus van Schimmert'. Naast vaste locaties, zoals galeries en ateliers, worden ook andere locaties die uit beeldbepalend of cultuurhistorisch perspectief interessant zijn, voor een bezoek geselecteerd. Je vindt er zowel werken van professionele en reeds gearriveerde kunstenaars als van aanstormend talent. In totaal ca. 60 kunstenaars op ca. 30 locaties. Een selectiecommissie selecteert op kwaliteit en veelzijdigheid.

- Op een zondag in juni is er de Child Learn Marathon, over diverse afstanden. De opbrengsten zijn voor het goede doel; kinderen in India laten leren.

- Tijdens het evenement Kerststallendorp Schimmert (rond Kerstmis) kun je genieten van vele bijzondere kerststallen en voorstellingen. Deze komen uit verre landen, van lokale volkskunst en zijn deels vervaardigd door professionele kunstenaars. Via wandelroutes door het dorp kun je elk jaar weer andere prachtige kerstgroepen en stallen bewonderen. Daarnaast is er een tentoonstelling in de kerk van vele kunstwerken die een relatie hebben met Kerstmis. Er zijn ook verschillende optredens zowel in de kerk als in de wandelroutes. De kerststal van de parochie is ieder jaar uniek. Telkens een nieuw ontwerp, dat door een groep enthousiaste bouwers wordt gerealiseerd. Het idee voor het Kerststallendorp is rond 2000 ontstaan en wordt gerealiseerd door een gedreven groep van ca. 15 vrijwilligers, gesteund door kunstenaars en particulieren die belangeloos kerstvoorstellingen beschikbaar stellen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Schimmert.

- Nieuws: - Nieuws uit Schimmert op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging 't Kirkeveldsje.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis Schimmert.

- Onderwijs: - Basisschool 't Kirkeveldsje.

- Jeugd: - Jeugdraad Schimmert organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten en evenementen voor de jeugd. - Jong Nederland afd. Schimmert is een vereniging met ca. 150 leden en ca. 40 vrijwilligers.

- Muziek: - Fanfare St. Caecilia Schimmert is in 1845 opgericht, op voorstel van pastoor Arnoldus Swelsen en kapelaan Jan Joseph Demacker. Tezamen met burgemeester Martinus Eijssen, de verschillende besturen van bestaande verenigingen en de parochianen oordeelde men "dat een hoger staande muziek noodzakelijk was om de jeugd en de parochianen bij feestelijke gelegenheden te vervrolijken en te vermaken en meer nog om de kerkelijke feesten, vooral de grote bronkprocessie, met muziek op te luisteren". De burgemeester werd voorzitter en de koster dirigent.

Sinds 1970 heeft het korps een grote groei doorgemaakt in omvang en kwaliteit door onder meer een goede opleiding van de leden, ondersteuning door bestuur en middenkader, en externe muzikale adviezen in combinatie met een gedreven en bezielende muzikale leiding. Sindsdien heeft het korps een grote reeks indrukwekkende prestaties behaald op de diverse concoursen. De meest recente prestatie is dat het korps zich, n.a.v. het Wereld Muziek Concours 2013 te Kerkade, na een eerdere zelfde prestatie in 2009, wederom 4 jaar lang Vice Wereldkampioen Fanfare mag noemen in de hoogste divisie (de Concertdivisie).

- Het repertoire van het in 1994 opgerichte koor Sing a Song is veelzijdig. Van ballads tot snelle popnummers. Gezongen in het Engels, Nederlands of Limburgs. Sing a Song is geen kerkkoor, maar verzorgt wel met regelmaat de muzikale omlijsting van missen in de kerk van Schimmert. Voor bruiloften en begrafenissen zingt het koor ook in andere kerken.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Schimmert is opgericht in 1940. - Bij Dansstudio 'Dance it out' doen ze aan streetjazz, dat is een mix van streetdance en jazzdance. Verschillende dance-moves worden uitgevoerd op de nieuwste hits. Er wordt gewerkt aan motoriek, muzikaliteit, samenwerken, coördinatie, evenwicht, lenigheid, houding, conditie, kracht, techniek en expressie. Elke groep op zijn eigen manier en niveau. Maar voor elke groep geldt dat plezier voorop staat. Het is geschikt voor jong (al vanaf peuterleeftijd!) en ouder. Je bent altijd welkom voor een gratis proefles. Ze hebben 2 locaties: een in Schimmert en een in Ulestraten.

- Turnclub Excelsior Schimmert is er voor alle kinderen die willen turnen. Excesior is in 1920 opgericht door de toenmalige kapelaan Peerboom. Hij wilde voor de jeugd een plaats waar zij terecht konden voor spellen en om te ravotten. In die tijd was er nog geen gymzaal, maar werd er geoefend in de fanfarezaal. De typische turntoestellen zoals we die nu kennen, waren in die tijd nog niet beoefend. Het was voornamelijk atletiek (speer- en discuswerpen, kogelstoten en polsstokspringen). In 1928 werd Lei Bouwens (vanwege zijn onderwijzersdiploma “de Meister”) lid van het bestuur. De huidige gymzaal gebouwd in 1972 is naar hem vernoemd. De eerste echte gymzaal is in 1950 door de leden zelf gebouwd op een stukje grond achter de Remigiusschool thans het Remigiushuis. Veel activiteiten die ze als vereniging nu nog altijd doen, stammen uit vroegere tijden. De gang naar de kerk en de rondgang door het dorp stammen al uit de periode rond 1933. Het meedoen met de carnavalsoptocht werd voor het eerst gedaan in 1957. De trommelaars waren reeds aanwezig in 1935. In 1972 verhuist Excelsior van de zelf gebouwde gymzaal achter de school naar de huidige gymzaal.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Crescendo is opgericht in 1928. - Een oprichtingsdatum van het eeuwenoude Schuttersgezelschap St. Sebastiaan Schimmert is niet bekend. Uit de archieven blijkt dat ze in ieder geval reeds bestaat in 1683, want in dat jaar “verzoekt de Baron de Negri den  bisschop die van Schimmert te verbieden den vogel te schieten op de kerktoren op Pinksterdag”. Het zal wel onmogelijk blijven het oprichtingsjaar vast te stellen, ook niet  aan de hand van de gedateerde koningsplaten. Deze zijn namelijk van jongere datum. De oudste koningsplaat draagt het jaartal 1759, ofschoon burgemeester Bogman schrijft dat de oudste koningsplaat uit 1719 stamt. Tot ver in de 19e eeuw was de schutterij de enige vereniging in het dorp, dat tegenwoordig vele verenigingen telt.

Door de veranderingen in de nieuwe Nederlanden rond 1850, en mindere behoefte aan veiligheidsmaatregelen, bescherming van burgers, have en goed, altaar en haard, was er steeds minder animo om de schutterij trouw te blijven. In 1894 echter wordt de schutterij opnieuw opgericht, met 78 manschappen, waarbij in 1907 de vereniging grotendeels bestaat uit militairen en oudgedienden. Hierdoor waren ze de te kloppen groep in de toenmalige schietwedstrijden en exercitieoefeningen.

Tijdens het luchtbombardement op 5 oktober 1942 wordt het huis van Martinus Pisters, Dorpstraat A 12, nu Hoofdstraat 9, door brand verwoest. De meeste schutteboeken, trofeeën en ook de drapeau gaan verloren. Ook de zilveren koningsvogel wordt beschadigd en van enkele zeer oude koningsplaten blijft slechts een klomp zilver over. Na de Tweede Wereldoorlog leidt de schutterij een kwijnend bestaan en in 1949 gaat zij ter ziele. Bij het feest van St. Sebastiaan op 20 januari 1957 wordt de vereniging weer heropgericht. De destijds - tot aan zijn overlijden in 1983 - in Schimmert woonachtige bekende kunstenaar Charles Eyck heeft de nieuwe, nu nog altijd met trots gedragen uniformen ontworpen.

- Zorg: - Zorgboerderij Valkenhof.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schimmert, met foto's van de grafzerken, en - idem Montfortanen (zonder foto's van de grafzerken).

Reacties

(2)

secretariaat heemkundevereniging Schimmert : Rene L'Ortye Langstraat 62A tel.045-4042144 e-mail : [email protected]
Het duivengaas voor de ramen van de kerk is verwijderd.

Hartelijk dank Wiel voor uw actualisering van deze gegevens! Ik heb ze aangepast.

Reactie toevoegen