Westelijke Mijnstreek

Streek
Westelijke Mijnstreek
Limburg

Westelijke Mijnstreek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Westelijke Mijnstreek.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Westelijke Mijnstreek.

- Boek hier je golfvakantie in omgeving Westelijke Mijnstreek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Westelijke Mijnstreek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Westelijke Mijnstreek (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- De Westelijke Mijnstreek is een streek in Zuid-Limburg.

- De streek omvat de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.

- De landelijke delen van deze gemeenten worden tevens tot het Heuvelland gerekend.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam Westelijke Mijnstreek verwijst naar het feit dat dit een belangrijk mijnbouwgebied was tot in de jaren zeventig van de 20e eeuw. Er was ook een Oostelijke Mijnstreek. Die regio heet tegenwoordig Parkstad.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Sjtichting Genealogiek Sjènne focust zich op de Westelijke Mijnstreek, maar beperkt zich daar niet toe, als een bepaald onderwerp - zoals de Bokkerijders - een bredere scope noodzakelijk maakt. De stichting heeft zich tot doel gesteld, de rijke historie van de regio “tot leven te wekken”. De geschiedenis van Nederland is geschreven vanuit de beide Hollandse provincies. In de meeste geschiedenisboeken telt (Zuid-)Limburg dan ook nauwelijks mee. Mede daardoor is de bijzonder rijke historie van de regio slechts bij weinigen bekend. Sjtichting Genealogiek Sjènne wil hierin verandering brengen en de geschiedenis van de regio onder ieders aandacht brengen door het schrijven en uitgeven van boeken en wandelgidsen en het produceren van filmdocumentaires. Deze geschiedenis wekt men tot leven door gebeurtenissen uit het verleden in filmdocumentaires met acteurs en actrices te ensceneren. Hierdoor ontstaat een echt belevingseffect, wat men met wandelgidsen en thematische wandeltochten nog verder versterkt en waardoor het verkennen van de regio door zowel eigen bewoners alsook door bezoekers nog interessanter wordt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Regiovisie voor toekomst Westelijke Mijnstreek
De Stuurgroep Regiodialoog Westelijke Mijnstreek van de provincie Limburg heeft een regiovisie opgesteld. Daarin geeft de groep duidelijkheid over haar visie en de prioriteiten voor de ontwikkeling van de regio tot 2020. De stuurgroep legt de focus op hoogtechnologische bedrijvigheid als economische motor en de transformatie van de woningvoorraad, de versterking van het landschap en sport als motoren voor het woon- en leefklimaat. Private partijen kunnen op basis van de regiovisie hun investeringen plannen en realiseren.
Het ontbreken van extra kwaliteiten in het woon- en leefklimaat en de demografische krimp maken het noodzakelijk dat de regio principiële keuzes maakt en daar ook op de lange termijn aan vasthoudt. Ook in tijden van economische recessie. In de visie worden 9 ontwikkelopdrachten geformuleerd. Dit zijn:
* Integrale gebiedsontwikkeling Graetheide en omgeving;
* Research & Businesscampus Chemelot;
* Integrale gebiedsontwikkeling Nedcar e.o.;
* Verbreding van de A2;
* Samenhangend logistiek netwerk;
* Beschikbaarheid arbeidskrachten;
* Sportzone;
* Transformatie woningvoorraad en;
* Landschappen.
De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat. (bron: Provincie Limburg, 10-2-2009)

- Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Westelijke Mijnstreek is een sterk verstedelijkt gebied waar grote bedrijven als DSM en Nedcar het uiterlijk bepalen. Achter deze eerste indruk gaat echter een groenrijk en veelzijdig landschap schuil. In 1999 namen de gemeenten Sittard, Geleen en Schinnen het initiatief om een toegankelijk natuurgebied te realiseren: Landschapspark De Graven. Het doel van het 'park' is het vinden van een nieuwe balans tussen ecologie en natuur, waarbij de elementen bos, water, landbouw en cultuurhistorie in onderlinge samenhang worden aangepakt en verbeterd.

Landschapspark De Graven is circa 5.700 ha groot en omvat het buitengebied van de gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen, van Kasteel Millen in Limbricht tot de Mulderplas in Schinnen. Het is verdeeld in 1.200 hectare woongebied en 550 hectare bos en natuur. Het overige gedeelte is het agrarisch buitengebied. Tot voor kort was dit mooie stukje Limburg door versnippering van het landschap moeilijk voor de toerist toegankelijk. Door Stichting Landschapspark De Graven is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in natuurontwikkeling, zoals erosiebestrijding, bosaanleg en het in natuurlijke staat terugbrengen van beken, graften en holle wegen. Landschapspark De Graven is geen park waar je in en uit kunt lopen. Men spreekt dan ook liever niet van een park, maar van een visie. Die visie omhelst het versterken van de kwaliteiten van groene buitengebieden alsook het voorzien in de recreatieve behoeften van inwoners.

Zowel de Geleenbeek als de Rode Beek lopen als een rode draad door dit gebied. Deze eeuwenoude beken moeten in de toekomst de samenhang binnen de regio nog verder onderstrepen. Door de beken en beekdalen weer in goede staat te brengen, bevordert het project tevens de diversiteit van flora en fauna. Plateaus, hellingen, beekdalen, lössgronden: het landschap wisselt zich continu af. Daarnaast wordt het gebied gemarkeerd door een groot scala aan cultuurhistorische aspecten, zoals monumentale kastelen en molens.

Het totale concept bestaat uit allemaal deelprojecten. Je kunt het één niet los van het ander zien. Daarbij is ook voorlichting en educatie essentieel. Zorgvuldig omgaan met de spaarzame natuur en een accuraat beheer van flora en fauna zijn sociale opgaven die nu offers en inspanningen vragen, maar tegelijk voor toekomstige generaties vruchten afwerpen.

Er is hard gewerkt aan de realisatie van recreatieve routes in de Westelijke Mijnstreek. Inmiddels bestaat een netwerk van wandel-, fiets- en mountainbikeroutes die toegankelijk zijn voor het publiek. Daarnaast is de voormalige steenfabriek Plinthos in de buurtschap Daniken bij Geleen gerenoveerd.

Een ander omvangrijk project is de Swienswei, ten noorden van Sittard. In dit gebied komen de Rode Beek en de Geleenbeek samen in een gemeenschappelijk dal. In 2002 zijn de wandelpaden officieel in gebruik genomen. Ook is Absbroekbos, gelegen tussen Geleen-Sittard en Munstergeleen, gerealiseerd. Dit nieuwe bos van 40 ha vormt een onderdeel van een 70 ha omvattend natuurontwikkelingsplan begrensd door de Middenweg, Geleenbeek en de spoorlijn Sittard-Heerlen. Het wordt een belangrijke groene buffer. Naast de aanplant van bos zal de Geleenbeek meanderen en ontstaat een landschap met tal van kleine landschapselementen zoals graften en struwelen. Stichting Landschapspark De Graven Westelijke Mijnstreek is opgeheven per 1-1-2014. Nog lopende projecten zijn aan de gemeenten overgedragen.

Terug naar boven

Links

- Westelijke Mijnstreek linkspagina.

- Westelijke Mijnstreek Online is de website voor moderne betrokken buurten in deze regio. Een buurt waarin mensen elkaar kennen en graag blijven wonen. Een buurt waarin mensen zich veilig voelen in hun eigen sociale omgeving. Hiervoor zijn verbindingen nodig tussen bewoners onderling. Maar er is ook ruimte voor verenigingen, bedrijven, zorg en professionele dienstverlening. Westelijke Mijnstreek Online brengt dit alles samen op één online platform.

 

Reactie toevoegen