Terneuzen

Plaats
Stad en gemeente
Terneuzen
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

terneuzen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Terneuzen is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen.

Terneuzen is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen.

ZL gemeente Terneuzen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Terneuzen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Terneuzen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Terneuzen

Terug naar boven

Status

- Terneuzen is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen.

- De gemeente Terneuzen is per 1-4-1970 vergroot met de gemeenten Biervliet, Hoek en Zaamslag, en in 2003 met de gemeenten Axel en Sas van Gent. Sinds de herindelingen van 2003 is het nog 1 van de 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (naast Sluis in het W en Hulst in het O).

- De gemeente omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de steden Axel en Sas van Gent, de dorpen Biervliet (grotendeels), Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sluiskil, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat en Zuiddorpe, en de buurtschappen Altena, Bouchauterhaven, De Knol, De Muis, De Ratte, De Sluis, De Sterre, Drie Hoefijzers (deels), Drieschouwen, Driewegen, Griete, Hasjesstraat, Het Fort, Hoek van de Dijk, Isabellahaven, Kamperse Hoek, Kijkuit, Klein Gent, Kwakkel, Magrette, Mauritsfort, Nieuwe Molen, Nieuwland (grotendeels), Nieuwlandse Molen, Oude Polder, Passluis, Poonhaven, Posthoorn, Reuzenhoek, Rode Sluis, Schapenbout, Spui, Steenovens, Stoppeldijkveer (grotendeels), Vaartwijk, Vaatje, Val, Wulpenbek, Zaamslagveer, Zandplaat en Zwartenhoek. In totaal zijn dit 3 steden, 10 dorpen en 41 buurtschappen. Othene was vanouds een buurtschap van Zaamslag maar is door recente nieuwbouw een wijk van Terneuzen geworden.

- Wapen van de gemeente Terneuzen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Terneuzen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Neuzen.

Oudere vermeldingen
Ter(-)Neuzen, 1340 Nose, 1545 Terneuse, 1570 Ternuesen, 1573 Noesen, 1664 kopie 1679 Neusen, 1773 ter Neuze, 1903 Neuzen.

Tot 1941 werd er blijkbaar niet eenduidig omgegaan met de schrijfwijze van de plaatsnaam, getuige het rondschrijven van de Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken, de heer Frederiks, aan de ‘heeren Secretarissen-Generaal der onderscheidene Departementen van Algemeen Bestuur’ (uit bijvoegsel bij Staatsblad 451 van 1941): "Ik heb de eer U mede te deelen, dat gebleken is, dat ten aanzien van de schrijfwijze van den naam der gemeente Terneuzen tot dusver geen uniformiteit heeft bestaan. Het verdient aanbeveling in deze de schrijfwijze te volgen, waartoe de raad dier gemeente in zijn vergadering van 24 maart 1938 heeft besloten, n.l. ‘Terneuzen’, welke schrijfwijze, blijkens het destijds ingestelde onderzoek historisch verantwoord kan worden geacht. In verband hiermede zal ik het op prijs stellen, indien U in den vervolge dezelfde schrijfwijze zoudt willen aannemen. Ik moge U verzoeken de onder U ressorterende diensten dienovereenkomstig in te lichten."

Naamsverklaring
Combinatie van het Middelnederlandse nose, neus, variant van nes 'in water uitstekende punt land, landtong' en ter 'bij de'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Terneuzen ligt in het midden van Zeeuws-Vlaanderen. In het N grenzend aan de Westerschelde, in het W aan de gemeente Sluis, in het Z aan België (Zelzate en Z daarvan Gent) en in het O aan de gemeente Hulst. De stad is in feite een voorhaven van Gent, waarnaar een kanaal loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Terneuzen 396 huizen met 2.264 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 214/1.113 (= huizen/inwoners), ‘buiten de stad’ 132/882, en de buurtschappen Triniteit 10/55, Naaikussen of Driewegen 21/105 en Sluiskil 19/109. Triniteit en Driewegen zijn inmiddels als wijk in de stad opgegaan. Sluiskil is nog wel een apart van de stad gelegen dorp. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 22.000 huizen met ca. 54.500 inwoners; waarvan ca. 25.000 inwoners in de gelijknamige stad.

- Terneuzen in Cijfers is een gemeentelijke website met een selectie van gegevens in kant-en-klare dashboards. Naast de dashboards vind je in de databank uitgebreidere datasets, waarmee je zelf selecties kunt samenstellen.
Het betreft met name de onderwerpen Kerncijfers, Bevolking, Wonen, Onderwijs, Werk en inkomen, Economie, Sociale zekerheid, Zorg en gezondheid, Openbare orde en veiligheid, Bestuur, Financiën, Duurzaamheid, BBV, Buurt en wijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1325 wordt voor het eerst melding gemaakt van Ter Nose (Terneuzen). Het bestond destijds uit een kleine nederzetting, die langs en op een gedeelte van de middeleeuwse Landdijk was gebouwd (de huidige Noordstraat). De nederzetting was strategisch gelegen aan een knooppunt van waterwegen, zoals de Honte (de huidige Westerschelde) en verschillende turf- of moervaarten, onder andere de Blide en de Gentse Vaart. Hoewel er naar alle waarschijnlijkheid al vanaf het ontstaan van de nederzetting sprake was van (bescheiden) havenactiviteiten, wordt pas in 1460 voor het eerst melding gemaakt van een Terneuzense haven. Deze haven was van oudsher gelegen op de plek van de huidige Markt. Bijna 400 jaar lang zou deze situatie zo blijven. Pas in het midden van de 19e eeuw wordt deze (middeleeuwse) stadshaven fasegewijs gedempt en ontstaat het huidige marktplein.

In 1491 krijgt Terneuzen voor de eerste keer (bescheiden) verdedigingswerken naar aanleiding van de strijd tussen Maximiliaan van Oostenrijk en de stad Gent. Deze verdedigingswerken worden al snel verwaarloosd en pas in 1575 is er sprake van een flinke versterking, als de Spaanse koning Philips II de omwalling van de nederzetting en de bouw van het fort Aldano verordonneert. Dit nog niet afgebouwde Spaanse fort wordt al in 1583 veroverd door de Nederlandse opstandelingen onder Philips van Hohenlohe. Vanwege de ligging van dit nieuwe ‘’Nederlandse’’ bruggehoofd omringd door Spaans gebied, krijgt de nederzetting op 23 april 1584 stadsrechten van prins Willem van Oranje. In de praktijk betekende dat dat de stad een eigen rechtspraak en weekmarkt kreeg.

Op initiatief van koning Willem I is gedurende de jaren 1825-1827 het Kanaal Gent-Terneuzen aangelegd. Hierbij kwam de Terneuzense binnenstad ingeklemd te liggen tussen twee kanaalarmen. De hoge verwachtingen van een economische opbloei van de stad door de aanleg van het kanaal kwamen niet direct uit. Daarin kwam verbetering als omstreeks 1870 van hieruit spoorlijnen naar Mechelen en Gent worden aangelegd. De stad wordt een belangrijke overslag- en opslaghaven van massagoederen. Van 1901-1909 is het kanaal verbreed. Er is een nieuwe sluis aangelegd en op de in 1912 geheel gedempte Oude Haven zijn de Markt en het Schoolplein aangelegd. In 1915 zijn de vestingwerken afgegraven en in 1920 is de Scheldekade aangelegd. Langs het kanaal zijn de Noorderkanaalhaven (1916), de Zuiderkanaalhaven (1922) en de Zevenaarhaven (1937) gegraven.

In de jaren zestig is een grotere zeesluis aangelegd, wat de bereikbaarheid over water verbeterde. De stad werd de vestigingsplaats van Philips (1961) en het grote internationale chemiebedrijf Dow Chemical (1962). Zo werd Terneuzen het economische hart van Zeeuws-Vlaanderen. Tot aan de Otheense Kreek, en sinds 1996 zelfs aan de overzijde van deze kreek, verrezen woonwijken. In 2003 is de Westerscheldetunnel geopend, waarvan de toegang zich ten westen van het kanaal bevindt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instantie:

- "Heemkunde betekent kennis van de woonomgeving en de kennis van de historie van deze woonomgeving. Dat is precies waar Heemkundige Vereniging Terneuzen (HVT) zich mee bezig houdt. HVT is opgericht in 1989, als voortzetting van Vereniging Oud Terneuzen, die in 1962 is opgericht, in een tijd dat er veel in de stad veranderde. Er werd veel gebouwd aan woningbouw, het kanaal werd verbreed en de laatste restanten van de vestingwerken werden gesloopt. Het was een tijd waarin veel van de zichtbare historie van de stad voorgoed verdween.

De vereniging heeft ten doel het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van de gemeente Terneuzen en omgeving. De doelstellingen worden in de praktijk vertaald naar de volgende activiteiten: het vier maal per jaar uitgeven van een Nieuwsbrief; het jaarlijks organiseren van een aantal lezingen; een jaarlijkse historische reis; medewerking aan het verschijnen van publicaties; het organiseren van tentoonstellingen; deelname in Stuurgroep De Vier Ambachten, een samenwerking tussen heem- en oudheidkundige verenigingen in Zeeuws-, West- en Oost-Vlaanderen; Verwelkomingsprogramma nieuwe inwoners van de gemeente Terneuzen. De bibliotheek van de vereniging is ondergebracht bij het Gemeentearchief op het stadhuis. Een inventaris ligt ter inzage in de leeszaal en is via deze link ook online te raadplegen. Daar kun je de boeken en documenten kosteloos raadplegen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om de verkeersdoorstroming en -veiligheid te verbeteren is de Tractaatweg (N62) de afgelopen jaren verbreed (het aantal rijstroken is verdubbeld). De Tractaatweg is de verbinding tussen de N61 ten zuiden van de stad, de Kanaalzone en de R4 bij Zelzate. In dat kader zijn de gelijkvloerse kruisingen vervangen door viaducten. Heemkundige Vereniging Terneuzen, Heemkundige Kring Sas van Gent en Dorpsraad Westdorpe hebben op verzoek van de Provincie Zeeland een advies uitgebracht over de naamgeving van de vier viaducten in de Tractaatweg. Een werkgroep van de genoemde instanties is tot de volgende namen gekomen (in volgorde van de weg in de richting van Zelzate): Spuikreek, Sassing, Eversgadt, en De Platte Kille. Na gereedkomen van de verbrede weg en de viaducten in 2019 zijn de naamborden op de viaducten aangebracht.

- De 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel vormt sinds 2003 de vaste verbinding tussen Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. De tunnel ligt tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen. Aan de noordkant sluit de tunnelweg tussen Middelburg en Goes aan op de A58, aan de zuidkant op de N61. De tunnel verving de autoveren Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder. Site van de Westerscheldetunnel.

- Het Kanaal Gent-Terneuzen is 32 kilometer lang. 16,6 kilometer hiervan ligt op Nederlands grondgebied, van de Westerschelde tot aan Sas van Gent. Het kanaal is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. De sluis bij Terneuzen verwerkt jaarlijks ca. 70.000 schepen. In 2012 hebben Nederland en Vlaanderen overeenstemming bereikt over de aanleg van een nieuwe grotere zeesluis. De nieuwe sluis verbetert de toegang tot de haven van Gent en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. De afmetingen van de sluis worden 427m x 55m x 16m (lxbxd). De sluis beoogt in 20xx gereed te zijn. Nadere informatie over de nieuwe grote zeesluis.

- In 2003 zijn de RK parochies in deze gemeente gefuseerd tot 1 parochie: de Elisabeth-parochie, verdeeld in 3 parochiekernen met ieder hun eigen kerk: Noord (Terneuzen, Hoek en Zaamslag), Zuidoost (Axel, Westdorpe en Zuiddorpe) en Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil en Zandstraat). Met kerken in respectievelijk Terneuzen, Zuiddorpe en Philippine. De meeste in 2013 gesloten kerken hebben in 2014 al een herbestemming gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Terneuzen heeft 8 rijksmonumenten.

- Terneuzen heeft 55 gemeentelijke monumenten.

- De eerste Grote Kerk is gebouwd in 1579, als RK kerk, en al spoedig na de bouw overgegaan tot het protestantisme. In 1659 is de kerk gesloopt en verrijst een nieuwe kerk op dezelfde plaats. Die kerk is gesloopt in 1884 en in 1886 vervangen door de huidige Hervormde Grote Kerk (Noordstraat 62). Het is een ruime, bakstenen zaalkerk in eclectische stijl. De relatief lage en kleine voorgebouwde toren heeft vier topgevels en een achtkante spits. In de kerk heeft in eerstr instantie het in 1863 gebouwde orgel uit de oude kerk dienst gedaan. Deze is in 1929 vervangen door een orgel van Kerkorgelfabriek Valckx & Van Kouteren & Co (Rotterdam). In 1966 zijn enkele fraaie 17e-eeuwse grafzerken van Terneuzense notabelen ontdekt, die in de kerk een plaatsje kregen. Sinds 1999 wordt de kerk gebruikt als cultureel centrum, terwijl er ook nog diensten worden gehouden door de Protestantse gemeente Terneuzen.

- De RK Willibrorduskerk (Korte Kerkstraat 20) dateerde uit 1914 en is in 1969 gesloopt. De toren is eenzaam achtergebleven.

- De RK Emmaüskerk op Alberdingk Thijmstraat 2 dateert uit 1963 en is een interessante wederopbouwkerk. Het is een sobere en lage centraalbouw in Bossche School stijl, ontworpen door bureau Siebers & Van Dael. Als hulpkerk van de Sint Willibrorduskerk is deze aanvankelijk Triniteitskerk geheten kerk in 1963 ingewijd. Na sluiting van de Sint Willibrorduskerk werd de Triniteitskerk de hoofdkerk van de parochie. Door fusie met de parochie van De Verrezen Christus in 1997 werd de Opstandingskerk niet langer meer door de katholieken gebruikt en kwam de Emmaüsparochie tot stand. Sindsdien heet de Triniteitskerk Emmaüskerk.

- De Hervormde (PKN) kerk De Goede Herder (Koninginnelaan 4) is een interessante wederopbouwkerk uit 1965, ontworpen door H.A. en G. Pothoven. Het gebouw wordt ook gebruikt door de Zevendedags Adventisten en Volle Evangelie Gemeente Berea. Het Adema-orgel uit 1858 is sinds 1967 in deze kerk aanwezig.

- De Bethlehemkerk van de Gereformeerde Gemeente Terneuzen (Frans Halslaan 1) dateert uit 1994 en is gebouwd achter de vorige kerk uit 1961, die sindsdien in gebruik is als vergaderruimte. Het orgel dateert uit 1968 en is gebouwd door E. Leeflang.

- Op Vlooswijkstraat 52 heeft een Gereformeerde kerk gestaan, gebouwd in 1888. Uitbreiding in 1935. Van 1955 tot 2002 gebruikt door de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Parkeerproblemen, ruimtegebrek en hoge onderhoudskosten waren redenen om in 2002 een nieuw kerkgebouw neer te zetten op Kerklaantje 1 in de wijk Serlippens-Oost. In de door architectenbureau D. Vroegindeweij te Middelharnis ontworpen kerk is ruimte voor 650 kerkgangers. Omdat het om een streekgemeente gaat is er parkeerruimte voor 150 fietsen en 150 auto's. Orgelmakerij Steendam te Roodeschool heeft uit Adema-orgels uit Kuinre (1867), Wolvega (1864) en Leeuwarden (1866) een "nieuw" Adema-orgel gemaakt. Het pand op de Vlooswijkstraat is in 2015 gesloopt.

- De oude kerk uit 1950 van de Oud Gereformeerde Gemeente op Nieuwediepstraat 32 werd te klein. Ook waren er parkeerproblemen. Naar een ontwerp van architectenburo Roos en Ros is in 2007 aan de Evertsenlaan een nieuwe kerk in gebruik genomen. Er is ruimte voor 200 kerkgangers. In de bijzaal, die bij de kerk getrokken kan worden, is ruimte voor nog eens 120 mensen. Het orgel uit de oude kerk is meegegaan naar de nieuwe kerk. De Vlaamse vastgoedondernemer Nielsen Scheerlinck heeft het pand op Nieuwediepstraat 32 in 2014 verbouwd en herbestemd tot logiescentrum voor 30 arbeidsmigranten. De voormalige slagerij Ysebaert (Vlooswijkstraat 55-57) is verbouwd tot beheerderswoning.

- De kerk op Van Cantfortstraat 36 dateert uit 1961 en was tot 1983 in gebruik bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Sindsdien in gebruik door Evangelische Gemeente De Kandelaar.

- De voormalige PKN-kerk Opstandingskerk / Verrezen Christus (Bellamystraat 74) dateert uit 1972 en is in 2017 verkocht. De huidige functie is ons niet bekend.

- De voormalige Gereformeerde kerk op Noordstraat 77 dateert uit 1891, is in 1911 verbouwd, de toren is gesloopt in 1918. In 1986 aan de eredienst onttrokken. Tegenwoordig zijn er winkels in gevestigd.

- "De collectie van Museum Schooltijd bestaat uit een grote verscheidenheid aan leerboeken en leermiddelen, zoals schoolbankjes, leesplankjes, letterdozen, wandplaten van aardrijkskunde, geschiedenis en de natuur, schrijfschriften, pennen, inktpotten, inktflessen, leien, griffels, griffeldozen, pokkenbriefjes (van 1870), kasboek van een school van 1858, telraampjes, prentenboeken, de plak, de ezel, boekjes van Ot en Sien, Pim en Mien, getuigschriften van 1878, stempels, schoolfoto’s, houten breukappeltjes, fröbeldozen, handwerkjes, merklappen, kinderspeeltjes zoals tollen, knikkers, kleppers, bikkels, rekenkasten, telramen en houten schooltassen. Sinds 2012 is het museum gevestigd in een prachtig Rijksmonument. Hier wordt de tentoonstelling regelmatig in een frisse nieuwe jas gestoken waardoor de collectie zeer goed tot z’n recht komt!"

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Elfkroegentocht (op een zaterdag eind maart) is een tocht met een groep van ca. 90 deelnemers langs 11 kroegen in de stad. Met een stempelkaart kun je in iedere kroeg een pintje krijgen, en men krijgt ook iets te eten. Het evenement wordt begeleid door diverse dweilbands. Degenen die de eindstreep halen, krijgen een medaille. Sommige deelnemers lopen trots met alle medailles vanaf het begin (2012) om hun nek.

- De Vliegende Hollanderrace (paasweekend) is een skelterrace, op zaterdag voor de vrouwen en op zondag voor de mannen. Het evenement wordt georganiseerd door museumcafé De Vliegende Hollander, en is ter herinnering aan Willem van der Decken, de kapitein van De Vliegende Hollander uit Terneuzen. Hij vertrok in 1670, op eerste paasdag, en keerde nooit terug. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de deelnemers geheel in stijl met elkaar de strijd aan zouden gaan op Vliegende Hollander-fietsen, die in Nederland tot de jaren dertig populair waren. Maar die waren nogal storings-gevoelig, dus heeft men besloten het op skelters te doen. Deelnemers dossen zich uit in allerlei creatieve uitmonsteringen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- 'Beleef kleine kernen van Terneuzen' omvat een reeks multimediale presentaties per kern, waarin bewoners je vertellen over wetenswaardigheden, historische feiten en bijzondere gebeurtenissen van hun dorp of stad en de omgeving. Ze brengen je naar de kern van hun woonplek en leren je deze met andere ogen zien en beleven. Beleef de kernen al wandelend of fietsend langs de punten op de kaartjes. Het betreft de kernen Biervliet, Hoek, Koewacht, Philippine, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe. Wij, de redactie van Plaatsengids.nl, vinden dit een prachtig initiatief om kleine kernen in een gemeente toeristisch 'op de kaart te zetten'. Wij hebben dit bij andere gemeenten nog niet zo gezien (behalve, op iets kleinschaliger wijze, bij de gemeente Nieuwkoop, waar t.g.v. de gemeentelijke herindeling van 2007 over alle dorpen door inwoners een filmpje is gemaakt) en hopen daarom dat dit een inspirerend voorbeeld is voor andere gemeenten om ook op een dergelijke manier hun kleine kernen 'op de kaart te zetten'.

- SnowWorld Terneuzen is een indoorskibaan, in 2008 gestart onder de naam Snowbase, in 2012 heropend als Skidôme en in 2019 overgenomen door Snowworld. SnowWorld heeft twee pistes. De beginnerspiste is 110 meter lang en heeft een loopband, de gevorderde piste is 200 meter lang (19%, rode piste) en heeft twee sleepliften. Er ligt 5000 m3 sneeuw in de hal.

- Chemiebedrijf Dow heeft in 2017 met Zeeland Seaports in het samenwerkingsverband Valuepark Terneuzen een drijvend broedvogeleiland aangelegd in de spuikom van Dow vlakbij de Braakmankreek. Het eiland is 200 m2 groot en is vooral bedoeld als broedgebied voor visdiefjes. Het dient nog ter compensatie van de uitbreiding van de Westerschelde-steiger van olieoverslagbedrijf Oiltanking dat op de Mosselbanken ten westen van Dow zit. Op de Mosselbanken is al eerder een vogelterp aangelegd om het verlies aan natuur in de Westerschelde goed te maken. Dit bleek geen succes. De enkele vogels die er broeden krijgen vaak bezoek van vossen. Daarom is besloten met het geld uit het onderhoudsfonds voor de terp een drijvend broedvogeleiland aan te leggen.

- "De Steltkluut is een actieve natuurbeschermingsvereniging in Oost Zeeuws-Vlaanderen. We zetten ons in voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming. We werken mee aan landschapsbeheer en denken mee bij nieuwe ruimtelijke plannen in onze regio. Verschillende werkgroepen zijn binnen de vereniging actief. We zijn een vereniging voor jong en oud. Iedereen die ons wil helpen of steunen is welkom. Heb je een bijzondere vogel, een zeldzame plant of een andere leuke soort gezien? Laat het ons weten via Waarneming.nl."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Terneuzen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Foto- en Filmarchief Terneuzen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Terneuzen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Terneuzen.

- Algemeen: - Site over Terneuzen. - Overzicht van de kernen in de gemeente, met beschrijving.

- Lokale links: - Terneuzen linkspagina.

- Nieuws: - Nieuws uit Terneuzen op Facebook, met in de rechterkolom een link naar hun site over de stad, met informatie over wonen, werken, ondernemen en toerisme en recreatie in de stad.

- Belangenorganisatie: - Stichting Behoud Oude Vesting Tuinpad.

- Welzijn: - "aan-z is een grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) voor sociaal werk aan beide zijden van de landsgrens tussen België en Nederland. Het werkgebied strekt zich uit over de Belgische gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke, en de Nederlandse gemeente Terneuzen. In die gemeente richten we ons tot alle burgers van 0 jaar tot senior. In de Belgische gemeenten is het werk vooral gericht op senioren (55+). We versterken de eigen kracht van mensen, organisaties en buurten, stemmen hierbij af en werken aanvullend op wat andere organisaties en verenigingen bieden. Indien nodig coördineren of bemiddelen we, in andere gevallen initiëren we vernieuwing en verandering."

- Duurzaamheid/energietransitie: - De komende decennia gaat ons land gefaseerd "van het gas af". We gaan over op andere energiebronnen. Daarbij is het onder meer een uitdaging om de bestaande gasleidingen een "zinvolle herbestemming" te geven. In Terneuzen is daar een mooi voorbeeld van. "De 12 km lange waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in 2019 in gebruik genomen. In 2018 zijn hier overeenkomsten voor gesloten. Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof.

De leiding wordt nu op commerciële basis gebruikt voor transport van meer dan vier kiloton waterstof per jaar. Het is de bedoeling dat op een later tijdstip ook waterstof naar ICL-IP wordt getransporteerd. Anton van Beek, Area President Benelux, UK and Nordic bij DOW Terneuzen: “Het bevorderen van een circulaire economie door grondstofketens te sluiten is een van Dow’s speerpunten. Met dit bijzondere project vanuit het Smart Delta Resources platform bewijzen we dat een branche-overschrijdende samenwerking vanuit de regio bijdraagt aan een duurzame samenleving.” “Dit project is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen regionale industrie en bedrijven. Het is weer een stap verder in de energietransitie,” zegt Michael Schlaug, algemeen directeur/plantmanager van Yara Sluiskil.

“Deze waterstofleiding markeert een belangrijk punt in onze geschiedenis. Het is voor het eerst dat een bestaande gastransportleiding geschikt is gemaakt voor het transport van een ander gas dan aardgas,” vult Gasunie CEO Han Fennema aan. “Gasinfrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol in de energietransitie. We zullen in de toekomst in toenemende mate andere energiedragers door onze leidingen transporteren, zoals waterstof en groen gas. Als onafhankelijk netbeheerder kunnen we waterstof van verschillende aanbieders aansluiten en transporteren naar de grote industriële clusters in Nederland. In 2030 kan dit netwerk een capaciteit hebben van 10 Gigawatt of meer.” In deze video kun je een visualisatie bekijken van het waterstofleidingproject in Terneuzen.

Daling energiegebruik & CO2-besparing / Green Deal
Door de waterstofleiding in Terneuzen stroomt waterstofgas dat vrijkomt uit de kraakinstallaties van Dow en die wordt ingezet voor de vervaardiging van hoogwaardige producten van Yara, die juist waterstof als grondstof nodig heeft. Ook heeft ICL-IP een aansluiting op de leiding gekregen voor toekomstige afname van waterstof uit de leiding. Het waterstoftransport via de leiding zorgt voor een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 petajoule (PJ) per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse gasverbruik van circa 3.000 huishoudens. Daarnaast levert het nu al een CO2-besparing op van 10.000 ton, met perspectief op opschaling. De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform, dat wordt gefaciliteerd door de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls, havenbedrijf North Sea Port en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. De samenwerkende partijen tekenden hiervoor in 2016 de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’, waarvan de ingebruikname van deze leiding een eerste resultaat is. (bron: Gasunie Waterstof Services)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op Terneuzen Z-Begraafplaats.

Reactie toevoegen