Zeeland

Provincie
Zeeland

Borssele-MSD-20060709-59657.jpg

Zeeland is rijk aan schiereilanden, en dus ook rijk aan dijken die ze moeten beschermen. Soms is het een hele klim om bovenaan een dijk te komen, zoals hier.

Zeeland is rijk aan schiereilanden, en dus ook rijk aan dijken die ze moeten beschermen. Soms is het een hele klim om bovenaan een dijk te komen, zoals hier.

Borssele-MSD-20060709-59683.jpg

Maar dan word je ook beloond met een weids uitzicht, zoals hier over de Westerschelde.

Maar dan word je ook beloond met een weids uitzicht, zoals hier over de Westerschelde.

ZL Provincie Zeeland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Provincie Zeeland in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Provincie Zeeland in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zeeland

Terug naar boven

Status

- Zeeland is een provincie. De hoofdstad van de provincie is Middelburg.

- Al vanaf de middeleeuwen wordt het gebied van de huidige provincie Zeeland, door de oorspronkelijke hoofdloop en de zijtak van de Schelde, respectievelijk: de Oosterschelde en de Honte - later de Westerschelde genoemd - verdeeld in drie gebieden, namelijk:
1. Noord-Zeeland (vroeger heette het "Zeeland beoosten Schelde"). De hoofdplaats is vanouds de centrumstad Zierikzee. Het gebied bestaat uit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen.
2. Midden-Zeeland (het vroegere "Zeeland bewesten Schelde"). Middelburg is - al meer dan 1000 jaar - vanaf de middeleeuwen tot heden de belangrijkste centrumstad van het gebied, dat de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Veere en Vlissingen omvat.
3. Zeeuws-Vlaanderen (vroeger lange tijd deel van Vlaanderen en daarna Staats-Vlaanderen, waarvan de belangrijkste steden Sluis en Hulst waren). Tegenwoordig is Terneuzen de belangrijkste stad van dit deel van de provincie. Sinds de laatste herindelingsronde (2003) heeft Zeeuws-Vlaanderen nog 3 gemeenten: Sluis in het westen, Terneuzen in het midden en Hulst in het oosten.

- Anno 2019 zijn er in de provincie Zeeland 13 gemeenten.

- In de Databank Zeeuwse Cijfers vind je een scala aan actuele statistieken m.b.t. de arbeidsmarkt, demografie, cultuur, vrije tijd en toerisme, economie, gezondheid, jeugd, mobiliteit, onderwijs, veiligheid,  woningmarkt en zorg.

Terug naar boven

Ligging

De provincie Zeeland ligt in het zuidwesten van ons land. Het gebied ligt in de Zuidwestelijke Delta. De provincie grenst in het N aan de provincie Zuid-Holland, in het O aan de provincie Noord-Brabant en België, in het Z aan België, en in het W aan de Noordzeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De provincie Zeeland heeft ca. 160.000 huizen met ca. 382.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 1.787 km2 land. Verder is er nog ca. 1.147 km2 water.

Sinds 2015 is de krimp van de bevolking, die sinds medio 2011 gaande was, omgeslagen in groei. Sindsdien zijn er ruim 1500 mensen bij gekomen. Tussen augustus 2012 en maart 2015 daalde de Zeeuwse bevolking nog met bijna 1000 mensen. De oorzaak van deze ommekeer ligt vooral in de toename van de vestiging vanuit andere provincies. De trek naar Zeeland compenseert in toenemende mate de jaarlijkse uittocht van jongeren die gaan studeren. Voor nadere details zie het artikel van ZB Planbureau in PZC, 29-11-2017.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zeeland, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- In 1982-1984 is de 3-delige Encyclopedie van Zeeland verschenen (via de link incidenteel tweedehands nog online te bestellen). Deze vormt de basis voor de voortdurend in ontwikkeling zijnde Encyclopedie van Zeeland op het internet, die als een 'wiki' is opgezet, oftewel iedereen is welkom om eraan mee te schrijven.

- Geschiedeniszeeland.nl is een gezamenlijk initiatief van het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), het Zeeuws Museum en de Zeeuwse gemeentelijke archieven, met name vertegenwoordigd door Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

- Het Zeeuws Museum bewaart meer dan 30.000 kunstschatten die herinneren aan het verleden van deze provincie. De gevarieerde collectie omvat onder meer de beroemde Zeeuwse wandtapijten en de historische collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Ook de collectie hedendaagse kunst van de Provincie Zeeland bevindt zich in het Zeeuws Museum. Verder vind je in het museum streekdrachten, sieraden en accessoires / porselein en zilver / archeologische vondsten / oude schilderijen en kunstnijverheid / natuurhistorie, fossielen en schelpen. In de database op de site kun je meer informatie vinden over een aantal van deze objecten.

- Het 4-delige standaardwerk 'Geschiedenis van Zeeland' (online - desgewenst per deel - te bestellen) is de afgelopen jaren deel voor deel verschenen. In 2014 is het met het verschijnen van deel 4 gereedgekomen.

- Zeeuws Tijdschrift.

- Een belangrijk element in de recente geschiedenis van de provincie is natuurlijk de Watersnoodramp van 1 februari 1953. De Watersnoodramp heeft heel Zuidwest Nederland zwaar getroffen, niet alleen Zeeland maar ook delen van Zuid-Holland en westelijk Noord-Brabant. Beschrijving van de Watersnoodramp van 1953 op Wikipedia. Meer dan 800 houten woningen, geschonken door en afkomstig uit Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Frankrijk verrezen na de watersnoodramp in het getroffen gebied. De bouwpakketten kwamen per spoor en schip naar de Rotterdamse haven. Janny Lock, oud-bewoonster van een Noorse geschenkwoning, achterhaalde allerlei zaken over deze woningen uit de archieven en heeft dat in 2019 gepubliceerd in het boek 'Huizen van hout. Woningen geschonken na de watersnoodramp'. Het is deel 3 in de Uitgavenreeks Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953.

- Trugkieke is een wekelijks programma van Omroep Zeeland TV, waarin oude beelden uit de provincie worden getoond. Via de link zijn inmiddels heel veel uitzendingen terug te kijken, ingedeeld op thema.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het vierjaarlijkse rapport De Staat van Zeeland (editie 2017) worden de economische, ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen geanalyseerd en beschreven aan de hand van cijfers en een grootschalig onderzoek onder de bevolking. De vergrijzing, ontgroening en wegtrek van jongeren aan de ene kant en de schaalvergroting, verstedelijking en concentratie van voorzieningen aan de andere kant, beginnen een serieuze wissel te trekken op het in deze provincie belangrijke principe van alles zoveel mogelijk kleinschalig en dicht bij huis te organiseren.

De ontwikkelingen in Zeeland brengen een aantal beleidsagenda’s bij elkaar. De regionale economie en vergrijsde beroepsbevolking vragen urgent om oplossingen voor de arbeidsmarkt. De ruimtelijke ontwikkeling onder bedreiging van klimaatverandering maken een energietransitie in de industrie en de woningvoorraadontwikkeling noodzakelijk. De sterk veranderende bevolkingssamenstelling en het ruimtelijk karakter van de provincie creëert de noodzaak om nieuwe oplossingen en vervoersconcepten voor de bereikbaarheid van centrumfuncties en een duurzame borging van de leefbaarheid te vinden.

Het ontbreken van een duidelijk erkende centrumgemeente maken het voor de Zeeuwse overheden niet gemakkelijk om te komen tot de noodzakelijke keuzes om de leefbaarheid duurzaam te borgen. Kan er een slag naar integratie van ‘het Zeeuwse’ worden bewerkstelligd of drijft het de Zeeuwse eilanden verder uit elkaar? De krachtenbundeling en samenwerking binnen Zeeland, waar veel over gesproken wordt, dient daarbij samen te gaan met een actief beleid waarin de regionale en provinciale centrumfuncties elkaar daadwerkelijk gaan versterken. De stedelijke agglomeratie Middelburg/Vlissingen zal daarbij het voortouw moeten nemen.

Dit vormt in massa en compactheid de enige stedelijke omgeving in Zeeland met een Europees erkend stempel als stedelijk centrum. Het heeft de potentie om vandaaruit heel de provincie met een meer compleet pakket aan hoogwaardige voorzieningen en centrumfuncties te bedienen. Het functioneren als zodanig dient dan ook door alle partijen te worden onderschreven. De noodzaak tot vernieuwing biedt ook allerlei kansen voor versterking. Die zitten voornamelijk in een slimme verbinding van de krachtige eigenschappen van de provincie waar het goed toeven is met de steden rondom. Kortom de provincie als een vitaal onderdeel van de deltametropool.

- In 2014 is de Toekomstvisie Zeeland 2040 vastgesteld.

- Op de site van ZB| Planbureau vind je vele onderzoeksrapporten m.b.t. de actuele stand van zaken in Zeeland over allerlei thema's zoals bevolking, ruimte, economie, sociaal, jeugd en arbeidsmarkt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden/cutureel erfgoed

- Het lijvige standaardwerk Monumenten in Zeeland (Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders Uitgevers, 2003) is via de link ook online te lezen.

- Het erfgoed in de provincie biedt talloze handvatten om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving te bezorgen. Voor de vermarkting van het erfgoed in samenwerking met de toeristische sector, instellingen en bedrijfsleven is de ontwikkeling van 'erfgoedlijnen' een sterk middel. In dat kader heeft de Provincie Zeeland in voorjaar 2019 9 Zeeuwse Erfgoedlijnen vastgesteld. Deze kernverhalen brengen ordening in de baaierd aan verhalen die vele ‘afzenders’ op dit moment over de provincie presenteren. De kernverhalen moeten fungeren als een soort koepel of kapstok. Ze kunnen op regionaal en lokaal niveau worden ingevuld en aangevuld met specifieke verhalen, producten en arrangementen.

Voorafgaand aan de vaststelling van de Erfgoedlijnen en hun thema’s waren er twee series ‘brede oplopen’ verspreid over de provincie. In november 2018 kwamen ruim 200 toeristische ondernemers, mensen uit het (toeristische) erfgoedveld en beleidsmakers bij elkaar tijdens deze startbijeenkomsten en de Toeristische Ontmoetingsdag. Het leverde volle zalen en nuttige gedachtewisselingen op. Gewapend met de kennis die dat alles opleverde, volgde in april 2019 een tweede ronde. Hieraan namen zo’n 130 toeristische ondernemers, vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen en beleidsmakers deel. Het proces leidde uiteindelijk tot de keuze van de 9 thema’s of Zeeuwse Erfgoedlijnen: 1. Schorren, slikken en polders: land van overkanten. 2. Strijd tegen het water: verdronken en herrezen. 3. Sterk Zeeland: strijdtoneel in de Delta. 4. Zwarte schuren en stoere paarden: leven en werken op het platteland. 5. Heren en kerken: macht en geloof. 6. Poort naar de wereld: ontdekken en ondernemen. 7. Het Zeeuwse licht: de kust ontdekt. 8. Zilt en zoet: smaken van Zeeuwse bodem. 9. Nieuw Zeeland: moderne bedrijvigheid en veranderend landschap. Na de zomer van 2019 verschijnt er een boekje met alle Erfgoedlijnen. Ook komt er een folder en worden alle ontwikkelingen van het project gedocumenteerd en gepubliceerd op Zeeuwseankers.nl.

- Door teruglopend kerkbezoek en door fusies van kerkgenootschappen zijn ook in deze provincie de afgelopen jaren veel kerken afgestoten. - Overzicht van sinds 2000 gesloten kerken in Zeeland.

- Voor behoud van de cultuurhistorisch meest waardevolle boerderijcomplexen, heeft de Provincie Zeeland in 2015 een voorlopige selectie gemaakt van ruim 400 boerderijen. In 2016 en 2017 zijn deze boerderijen verder geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zal de provincie in overleg met eigenaren, gemeenten en andere belanghebbenden een definitieve selectie maken. Eigenaren worden benaderd om mee te werken aan de inventarisatie.

Hoe denken eigenaren van historische boerderijen in de provincie over hergebruik, herbestemming en nevenbestemming van agrarisch erfgoed? Uit 16 keukentafelgesprekken die Erfgoed Zeeland in verschillende gemeenten voerde, kwamen vele aanbevelingen naar voren. Over herbestemming, maar ook over landelijke inpassing, bestemmingswijzigingen en asbestverwijdering. De uitkomsten van de gesprekken zijn na te lezen in het rapport ‘Betere bestemming voor de boerderij. Agrarisch erfgoed 2.0’ (2019). Ook interessant voor andere gemeenten en provincies! Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Erfgoed en Ruimte (in 2018 afgerond), in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed.

- Stichting Vrienden Zwartenhoek bestudeert sluizen, waterwerken, coupure's en grenspalen in Zeeland.

- De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van Zeeland beschrijft cultuurhistorisch waardevolle objecten en gebieden in de provincie. Op de pagina achter de link vind je een database die je kunt doorzoeken.

- De mooiste recent gerealiseerde gebouwen in Zeeland, volgens een verkiezing onder de lezers van de PZC in 2012.

- Gevelstenen in Zeeland.

- Molens in Zeeland.

- De Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ) heeft als doel het industrieel erfgoed van deze provincie zoveel mogelijk te behouden en het daarnaast zo goed mogelijk te documenteren. - WIEZ op Facebook.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Van de mooiste wandelroutes tot hardloopevenementen. Dat is Lopen in Zeeland (op Facebook). Nieuws, tips, evenementen, winacties. Het komt allemaal voorbij op je tijdlijn. Het enige dat je hoeft te doen is hen te volgen. Organiseer je zelf een evenement dat met wandelen, hardlopen of wedstrijdlopen te maken heeft? Heb je trainingstips, vragen? Reageer dan op de pagina of stuur ze een privébericht. Deze Facebookpagina is een initiatief van Omroep Zeeland. Soortgelijk hebben ze ook de Facebookpagina 'Fietsen in Zeeland'.

- Tijdens de Zeeuwse Tuin 2-Daagse (vrij. en za. eind juni) zIjn ca. 20 fraaie particuliere tuinen verspreid over de hele provincie te bezoeken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Natuurbeheer is nodig om de kwaliteit van de natuurgebieden in stand te houden. Goed beheer van natuur en landschap door terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders stimuleren we met behulp van subsidies. Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinen en deltawateren. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen herbergt grote natuurwaarde. Het Zeeuwse landschap is divers en elk soort gebied vraagt om specifieke beheermaatregelen. Sommige gebieden, zoals bloemdijken, moeten intensief beheerd worden met maaien en afvoeren. In andere gebieden, zoals schorren en stuifduinen, kan de natuur meer zijn gang gaan en is het beheer minder intensief. In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 heeft de Provincie op kaart aangegeven waar de natuurgebieden zijn gelegen, welke natuurtypen en leefgebieden waar voorkomen en welke beheermaatregelen waar nodig zijn. De natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zijn beschreven in de Index natuur en de Index landschap. Ook is in het Natuurbeheerplan 2016 het beleid rondom agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgenomen. Jaarlijks worden er planwijzigingen van het Natuurbeheerplan vastgesteld (zie hier het Ontwerp Planwijziging 2019). De digitale kaarten van het Natuurbeheerplan zijn via de link in detail te bekijken." (bron: Provincie)

- Met de ondertekening in oktober 2017 van het convenant voor de Zeeuwse Kustvisie 'Samen sterk voor de Zeeuwse kust!' hebben de samenwerkende partners in Zeeland als eerste provincie in Nederland uitvoering gegeven aan de afspraak die de Nederlandse kustprovincies eerder in het Kustpact maakten met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Daarin werd namelijk afgesproken dat iedere Nederlandse kustprovincie een kustvisie zou opstellen. In de Kustvisie staan de afspraken die gezamenlijk gemaakt zijn over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. Drie opgaven staan daarin centraal:

1) Veilig Zeeland en mooie stranden. Het strand, de duinen en de dammen garanderen de waterveiligheid. De natuur- en recreatiestranden bieden ruimte voor rust, natuur, beleving en vermaak voor inwoner en toerist. Om deze kwaliteiten in balans te houden, zijn extra locaties voor strandbebouwing niet toegestaan. 2) Natuur beschermen en beleven. Bescherming en versterking van bestaande natuur en landschappen. Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande gebieden en in de natuurbeleving van de Zeeuwse natuurgebieden. 3) Toekomst recreatiesector. De recreatiesector stimuleren om de kwaliteit verder te verbeteren en om tot een gevarieerd aanbod te komen voor het optimaal beleven van de Zeeuwse kust. Ook zijn speciale aandachtsgebieden benoemd. Hier liggen kansen om de kwaliteit van de kust in zijn geheel te ontwikkelen. Bij recreatieve ontwikkelingen moet er samenhang zijn tussen het recreatieterrein en het landschap. De Kustvisie is een samenwerking van de Zeeuwse Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en (tevens de bron van dit artikel, d.d. 9-10-2017) de provincie Zeeland.

- De ZeelandPas helpt je Zeeland te ontdekken en geeft je vele voordelen bij attracties, musea en andere belevenissen. De pas kost slechts €4,00 en geeft in totaal meer dan €500,00 voordeel en vele gratis extra's.

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in deze provincie, vind je in de - via de link ook online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Zeeland (79 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- Volgens het provinciale bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2015 gaat de Provincie tot 2027 nog ruim 1100 hectare nieuwe natuur realiseren.Daarmee is het Natuurnetwerk Zeeland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) af. Andere belangrijke pijlers uit dat plan zijn (agrarisch) natuurbeheer, bescherming en natuurherstel. Doelstelling is dat 80 procent van de gebieden toegankelijk is en er ook wordt bijgedragen aan wandelnetwerken, boerenlandpaden en het Nationaal Park Oosterschelde.

- In het zomerseizoen varen 16 toeristische veerdiensten tussen de overkanten in het Deltagebied. In 2009 zijn er 3 nieuwe verbindingen bij gekomen: het betreft de veerdiensten De Punt (Ouddorp) – Den Osse, Middelplaat – Den Osse en Anna Jacobapolder – Bruinisse. Deze laatste verbinding werd vroeger veel gebruikt toen de Philipsdam nog niet was gerealiseerd. In tegenstelling tot de oude verbinding wordt er nu naar Bruinisse gevaren in plaats van Zijpe. Door de duur van een vaartocht van de meeste pontjes wordt het maken van een oversteek met een pontje een attractie op zich. Tijd om te genieten van het varen, het uitzicht, een consumptie aan boord en een bezoek aan een van de historische stadjes of dorpjes. Alle informatie over de pontjes is opgenomen in de Almanak van de Zeeuwse pontjes, te koop bij alle Zeeuwse VVV’s en de VVV’s op Goeree-Overflakkee en bij de grotere VVV’s in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Nadere informatie vind je op de pagina Zeeuwse Pontjes van de VVV Zeeland.

- Stormvloedkering in de Westerschelde op den duur noodzakelijk?

- Sinds de bouw van de Oosterscheldekering in 1986 kan de Oosterschelde volledig van zee worden afgesloten. Maar meestal staat de Oosterschelde via de stormvloedkering in open verbinding met de Noordzee. Daardoor zijn er getijden, met tweemaal per etmaal eb en vloed. Sinds 2002 is de Oosterschelde een Nationaal Park. Hier zijn de zee en wind de baas. Het rijke onderwaterleven en de vele vogels zijn de absolute hoogtepunten van deze natuur. In 2012 is een groot zandlichaam in de Oosterschelde aangelegd. De grootste bedreiging voor de natuur in het gebied is het verdwijnen van zandplaten. Het verdwijnen van zandplaten in de Oosterschelde maakt het leefgebied voor vogels en zeehonden kleiner, vermindert de ruimte om te wandelen of sportvisserij te beoefenen én vormt een bedreiging voor de kustbeveiliging. De zandplaten dempen namelijk de impact van de golven op de dijken. Het project zorgt ervoor dat de waterveiligheid op een natuurlijke manier wordt vergroot, terwijl natuur en recreatie meeprofiteren. Het zandlichaam is 2 kilometer lang en omvat 600.000 m3 zand, dat in het gebied direct voor de Oesterdam is gestort. De Zandplaat is Katse Plaat gedoopt. - In juni komen sportduikers uit binnen- en buitenland naar de Oosterschelde, die een glimp willen opvangen van daar broedende sepia's. - Filmpje waarin Ad Beenhakker uitleg geeft over de geschiedenis van de Oosterschelde. - Boeken over de Oosterschelde (online te bestellen).

- Overzicht van stranden in Zeeland.

- Kaart met de ca. 40 duiklocaties in Zeeland.

- De provincie Zeeland heeft 3 Nationale Landschappen: Walcheren, de Zak van Zuid-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen.

- Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuurverenigingen in de provincie. Het is een coöperatieve vereniging van agrarische grond-bezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). De organisatie wil leefruimte voor dieren en planten behouden en creëren die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen zij omdat ze de afname van deze soorten willen stoppen. Uiteindelijk moeten de aantallen weer toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poelen, knotbomen, struweel en houtwallen). Ze sluiten beheercontracten af met agrariërs voor de aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen ze binnen het ANLb (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel gezien) uit te voeren. Bij diverse werkzaamheden wordt de organisatie ondersteund door Stichting Zeebra.

- Zeeuwse zeeweringen.

- Op de site Zeeland leeft met water vind je actuele ontwikkelingen met betrekking tot water in de provincie, zoals waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, zoetwatervoorziening, innovatie, verdroging en verzilting.

- IVN Zeeland werkt als beroepsorganisatie en met 2.000 betrokken vrijwilligers aan een duurzame samenleving. Ze laten jong en ouder de natuur beleven: in de achtertuin en in natuurgebieden zoals Nationaal Park Oosterschelde. Dit doen ze in samenwerking met een enorm netwerk van professionals: terreinbeheerders, recreatiesector, onderwijs, voedingssector, overheden en andere partners.

- Natuurgebieden in Zeeland van Natuurmonumenten.

- Staatsbosbeheer Zeeland.

- Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland is sinds 1993 actief bezig met gericht onderzoek naar vlinders en libellen in de provincie. Vlinders en libellen behoren tot de meest bedreigde diergroepen in Nederland. Hun doel is het behoud en herstel van vlinders (dag- en nachtvlinders) en libellen in de provincie. Zij werken hieraan door het doen van veldonderzoek en het geven van voorlichting en educatie aan diverse groepen. Een groot deel van de leden houdt zich elk jaar bezig met de inventarisatie van vlinders en libellen. Monitoringonderzoek is een van de belangrijkste manieren om te controleren of de vlinder- en libellenstand voor- of achteruit gaat. De informatie die de werkgroep op deze manier verzamelt wordt onder andere doorgegeven aan terreineigenaren en -beheerders zodat zij, indien nodig, gerichte maatregelen kunnen nemen waar vlinders en libellen vervolgens van kunnen profiteren. Daarnaast worden er in het voorjaar en zomerseizoen diverse excursies georganiseerd. Vooral duinen, bosranden en oevers zijn interessante gebieden waar vlinders en libellen kunnen worden waargenomen. Excursies zijn uitermate leerzaam voor met name beginnende vlinderaars. Een aantal malen per jaar worden bijeenkomsten voor de leden georganiseerd, waar ervaringen en kennis wordt uitgewisseld.

- Zeeland blijft niet vanzelf mooi; daar moet je wél wat voor doen. O.a. Stichting Het Zeeuwse Landschap werkt daar al sinds 1936 hard aan, door aankoop en beheer van natuurgebieden en cultuurhistorisch belangrijke terreinen. Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 10.000 ha natuurgebied. Bij het beheer wordt streven ze naar behoud of herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen. Zo kan het zijn dat meer van het regenwater in een gebied moet blijven voor de planten. Of dat begrazing door runderen en schapen de ruimte geeft aan gewenste plant- en diersoorten. Soms is selectief maaien het beste. Daarbij zorgen ze er natuurlijk zoveel mogelijk voor dat je van al dat moois kunt genieten. Als het maar enigszins kan zijn de terreinen van Het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek. Soms vrij toegankelijk, soms in de vorm van een excursie.

Het Zeeuwse Landschap beschermt, beheert en ontwikkelt natuur en landschapsschoon in de ruimste zin van het woord. Daarbij hoort ook de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed. Natuur in Zeeland blijft een kerntaak, maar er gaat voortaan meer aandacht naar cultuurhistorisch waardevolle gebouwen op het platteland. Zo kreeg het Zeeuwse Landschap in 2016 een monumentale boerderij bij Wolphaartsdijk in eigendom. De schuur van de boerderij is in 2017 gerestaureerd. In de loop der jaren heeft de natuurorganisatie al diverse monumentale gebouwen in de provincie in bezit gekregen. "Sinds onze oprichting in 1936 staat in onze statuten dat we natuur- en landschapsschoon bevorderen. Onder landschapsschoon verstaan we ook dat wat de mens heeft gemaakt. Vliedbergen, binnendijken, de wallen van de Staats-Spaanse linies - daar richten we ons al heel lang op. Nu gaan we ons meer toeleggen op het gebouwde erfgoed", aldus directeur Marten Hemminga (in een persbericht d.d. juni 2017).

- Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Het werkgebied strekt zich uit over de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De leden zijn eigenaar van bos en/of natuurterreinen. Hieronder vallen zowel particulieren, landgoedeigenaren en gemeenten, als natuurbeschermingsorganisaties en enkele kloosterordes. Bosgroep Zuid Nederland heeft ca 375 leden. De Bosgroep ondersteunt haar leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen. Dat kan in de vorm van inhoudelijk of strategisch advies over bos-of natuurbeheer of het opstellen van inrichtingsplannen of subsidie aanvragen. Ook kunnen zij de uitvoering in het veld voor hun rekening nemen, of inzet van vrijwilligers hierin organiseren. Door haar vele contacten kan de Bosgroep prima een intermediaire rol vervullen; tussen verschillende partijen of eigenaren binnen een gebied, tussen een gemeente en vrijwilligers, tussen een eigenaar en de overheid etc. De meerwaarde van de Bosgroep is dat zij deskundige en integrale ondersteuning kan bieden van het begin van het proces tot aan de daadwerkelijke uitvoering, hoe groot of klein ook.

Terug naar boven

Beeld

- In de Beeldbank Zeeland van ZB zijn meer dan 200.000 afbeeldingen opgenomen. Het betreft foto’s, prentbriefkaarten, affiches, tekeningen en prenten.

- De historisch topografische atlas van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW ), de Zelandia Illustrata, is in 2019 gedigitaliseerd, waaronder ook de grootste kaarten en plattegronden. De Zelandia Illustrata bestaat uit vijf delen en telt ruim 35.000 historische en topografische kaarten en prenten van Zeeland. De basis voor deze verzameling is in de 18e eeuw gelegd. In 1863 verwierf het KZGW de door mr. Jacob Verheye van Citters (1753-1823) sinds 1782 bijeengebrachte verzameling kaarten, prenten en tekeningen. De Zelandia Illustrata is nu online te bekijken; het deel met de kaarten en plattegronden via de Archiefinventaris (klik op ‘catalogus’) en de overige delen via de Beeldbank van het Zeeuws Archief.

- Fotoreportage van oude landkaarten uit de periode: 1930-1940 door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zeeland (online te bestellen).

- Het boek Zeeuwse plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire (252 pag., 1996) is incidenteel nog tweedehands verkrijgbaar.

Terug naar boven

Links

- Provincie: - Officiële site van de Provincie Zeeland.

- Media / nieuws: - Z-Zine is het online maandelijks magazine van en over de provincie Zeeland. Je kunt je gratis abonneren. - Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). - PZC op Facebook. - Website Omroep Zeeland (Omroep op Facebook). - Nieuws uit deze provincie van: de Volkskrant, het Algemeen Dagblad, BN/De Stem. - Omroep CTV.

- Kleine kernen: - Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen ZVKK.

- Zorg: - Stichting KIO (wat staat voor 'Kind in Ontwikkeling'), voor kleinschalige en vraaggestuurde zorg voor kinderen en (jong)volwassenen, zegt niet alleen vraaggestuurd te werken, maar maakt het ook waar. Alle locaties zijn ontstaan vanuit de vraag naar kleinschalige zorg. Zij bieden zorg in hun dagcentra, kinderwoningen, logeerhuizen, woon-zorgcomplexen en in diverse andere woningen op vele locaties in Zeeland. Zij bieden ook zorg bij mensen in de thuissituatie. Ze werken met korte lijnen en kunnen snel handelen. Stichting KIO bewijst dat het nog altijd mogelijk is om intensieve zorg in kleine groepen aan te bieden. Zij denken dat een kleine groepsgrootte van 4 of 5 kinderen een voorwaarde is om kinderen met een beperking tot ontwikkeling te laten komen. In een kleine groep voel je je immers sneller veilig en begrepen. Stichting KIO is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met: een verstandelijke beperking; een lichamelijke beperking of meervoudige beperkingen; ASS (Autisme Spectrum Stoornis); een zorgvraag. Maar ook complete gezinnen kunnen zij ondersteuning op maat bieden.

- Duurzaamheid: - Feddes/Olthof Landschapsarchitecten is begin 2019 tweevoudig finalist geworden in een ontwerpwedstrijd gericht op landschappelijke inpassing van duurzame energie. Het ontwerp voor een energie-eiland in de Westerschelde in Zeeland, dat een uniek landschappelijk perspectief op duurzame energieopslag combineert met natuurontwikkeling en kustverdediging, eindigde op de tweede plaats en ontving daarbij een eervolle vermelding. Over het energie-eiland concludeerde de jury: "De verbeeldingskracht van het idee getuigt tegelijkertijd van grootsheid en lichtheid. Het voorstel om een eiland te creëren dat ruimte biedt voor energieopslag met daarnaast energieopwekking, nieuwe natuur en recreatie, en dat ook nog bij kan dragen aan waterveiligheid is een visionair plan. Het getuigt van moed om de opgave te benaderen in de Nederlandse traditie van grootschalige waterwerken en maakt daarmee grote indruk op de jury." Organisator NederLandBovenWater schreef: "Het is een briljant idee dat Nederland als innovator op de kaart kan zetten maar realisatie ervan zal nog wat voeten in de aarde hebben."

De techniek voor energieopslag met behulp van zeewater is ontwikkeld door de firma AquaBattery uit Delft. Deze techniek borduurt voort op het opwekken van stroom uit zoet en zout water zoals die al wordt toegepast in een energiecentrale op de Afsluitdijk. Bij een overschot aan stroom kan de elektriciteit worden gebruikt om zeewater te splitsen in zuur en basisch water en dat gescheiden van elkaar bewaren, op een energie-eiland dat bestaat uit een ringvormig grondlichaam met daarbinnen vele zeewaterbatterijen. In deze batterijen wordt zeewater in flexibele drijvende zakken gesplitst in zure en basische watereenheden die, wanneer ze weer samengebracht worden, energie opwekken.. Wanneer later de vraag naar stroom groter is dan de productie, kan het zure en basische water weer worden benut om stroom op te wekken. Naast energieopslag creëert het eiland ruimte voor andere functies zoals natuur, aquacultuur en kustverdediging. Het ontwerp voor het Energie-eiland is gemaakt door Feddes/Olthof Landschapsachitecten in samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie en een consortium van Quirion. De ambitie van de deelnemende partijen is om uitvoering van de ideeën uiteindelijk ook te realiseren. De aanleg van het eiland zou in 2030 een feit kunnen zijn. Beide concepten kunnen tevens worden ingezet voor de energie-vraagstukken waar de regio’s nu als eerste een Regionale Energie Strategie (RES) voor gaan opstellen. (bron: Feddes/Olthof Landschapsarchitecten)

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Impuls is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Het op vernieuwende en verrassende wijze verbinden van mensen, van binnen en buiten de provincie, leidt tot nieuwe economische impulsen. Impuls stimuleert en faciliteert (kennis)economische ontwikkelingen in de meest brede zin van het woord. De kerndoelen van Impuls zijn: structuurversterking en ontwikkeling van de regionale economie door grote projecten te faciliteren; de ontwikkeling en uitvoering van projecten voor de Zeeuwse kenniseconomie (in het kader van het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie), waarbij de nadruk wordt gelegd op het verhogen van het opleidingsniveau, betere uitwisseling tussen onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie; economische promotie en acquisitie. De kerncompetentie van Impuls is proces- en projectmanagement. Om gestructureerd van een idee tot een ambitieus en realistisch projectplan te komen, is een heldere fasering nodig waarin draagvlak en haalbaarheid goed onderbouwd zijn.

- Zeeland Connect is het logistieke platform voor deze provincie waar kennis en ervaring door ondernemers, overheid en onderwijs (de drie O’s) ontwikkeld en gedeeld wordt. Het doel is versterken van de logistiek in de provincie en stimuleren van excellent logistiek ondernemersklimaat, onderwijs en onderzoek.

- Agrarisch: - Stichting Op Goede Gronden zet zich in voor het behoud van de traditionele landbouw met het duurzaam telen en verbouwen van oude (verdwenen) plantenrassen en het bewerken van het land met inzet van authentieke werktuigen en paardenkracht.

- Innovatie: - Een FabLab is een leer- en werkplek. Iedereen kan er spelenderwijs kennis maken met digitale fabricage. Je kunt de machines van het FabLab gebruiken voor je werk, opleiding of hobby. In FabLab Zeeland staan moderne, computergestuurde 'maakmachines', zoals 3D-printers, 3D-scanner, Lasersnijder, Vinylsnijders en Zwenkarm Transferpers.

- Veiligheid: - De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Zeeland is wettelijk verantwoordelijk voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties op dit gebied in de provincie.

- Hulpverleners, gemeenten, Provincie en bedrijven in de provincie doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je hier veilig en gezond kunt wonen en verblijven. Toch kan er altijd iets misgaan. Jij hebt zelf ook een belangrijke rol bij het zorgen voor jouw en andermans veiligheid. Brand, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, een overstroming of uitval van elektriciteit: het kan zomaar gebeuren. Ben jij hier op voorbereid? Weet jij wat je zelf kunt doen als er iets mis gaat en hoe je snel geïnformeerd bent? De site Zeeland Veilig bevat informatie die van pas kan komen om jezelf en anderen te redden als dat nodig is. Je vindt er informatie over mogelijke gevaren in de provincie, over op welke manieren je verbonden kunt zijn met je omgeving en met de hulpdiensten, over je wat je moet doen als de sirene gaat en je vindt er tips over hoe je jouw huis en omgeving veilig(er) kan maken. Want: een goede voorbereiding helpt jou en anderen als er onverhoopt toch iets misgaat.

- Brandweer Zeeland. - RRT (Rope Rescue Team) Zeeland is onderdeel van de provinciale Veiligheidsregio - Brandweer en wordt ingezet voor reddingen op moeilijk bereikbare plekken zoals grote hoogte of diepte. Hiervoor gebruiken ze lijnen. Het team bestaat uit 12 personen met diverse achtergronden (brandweer, politie en ambulance) en bestaat in de praktijk sinds 2009, en formeel sinds 2011.

- Genealogie: - Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Zeeland. - Provinciaal Genealogisch Centrum. - Stichting Genealogische Publicaties m.b.t. deze provincie. - De webpagina Genealogie Zeeland van Piet en Willeke Molema-Smitshoek is een goed startpunt voor genealogisch onderzoek in deze provincie. Het biedt o.a. informatie over vele Zeeuwse families waarvan zij gegevens hebben verzameld.

Reactie toevoegen