Hulst

Plaats
Stad en gemeente
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

ZL gemeente Hulst in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hulst in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hulst in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hulst

Terug naar boven

Status

- Hulst is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen.

- De gemeente Hulst is per 1-4-1970 vergroot met de gemeenten Graauw en Langendam, Clinge en Sint-Jansteen, en in 2003 met de gemeente Hontenisse.

- De gemeente Hulst omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Kapellebrug, Kloosterzande, Kuitaart, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Ossenisse, Sint Jansteen, Terhole, Vogelwaarde en Walsoorden, en de buurtschappen Absdale, Baalhoek, Drie Hoefijzers (grotendeels), Duivenhoek, Emmadorp, Fluitershoek, Halfeind, Hoek en Bosch, 't Hoekje, Kampen, Kamperhoek, Keizerrijk, Knuitershoek, Krabbenhoek, Kreverhille, Kruisdorp, Kruispolderhaven, Luntershoek, Molenhoek, Noordstraat, Ossenhoek, Oude Stoof, Paal, Patrijzenhoek, Pauluspolder, Perkpolder, Prosperdorp, Roverberg, Ruischendegat, Schapershoek, Scheldevaartshoek, Schuddebeurs, Sluis, Statenboom, Stoppeldijkveer (deels), Strooienstad, Tasdijk, Vogelfort, Vijfhoek, Zandberg, Zeedorp en Zeegat. In totaal zijn dit 1 stad, 14 dorpen en 42 buurtschappen. De voormalige buurtschap 't Jagertje is tegenwoordig opgegaan in de (NO) bebouwde kom van de stad.

- Wapen van de gemeente Hulst.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hulst.

- Onder de stad vallen ook de buurtschappen Absdale (grotendeels), Luntershoek, Vijfhoek en een deel van de buurtschap Patrijzenhoek.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Hulst beslaat vandaag de dag het gehele oosten van Zeeuws-Vlaanderen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en de stad Hulst 431 huizen met 2.389 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ruim 27.000 inwoners; de stad heeft tegenwoordig ca. 4.300 huizen met ca. 10.750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in de gemeente) Hulst, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Ben je op zoek naar je voorouders? Waar ze woonden, wat ze deden? Ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis van een dorp of stad? Naar het leven van mensen van toen? Ben je op zoek naar oude foto’s van een straat of buurt? Hoe het er toen uitzag? Of wil je de bouwvergunning(en) van je huis inzien? Je kunt met al je vragen over het verre, nabije en zelfs recente verleden van de gemeente terecht bij Gemeentearchief Hulst; het historisch documentatiecentrum van de gemeente en omstreken. Er worden niet alleen stukken van de (voormalige) plaatselijke overheden, waaronder van de gemeenten die (uiteindelijk) in deze gemeente zijn opgegaan, maar ook archieven van kerken, verenigingen, bedrijven en personen bewaard. Al deze stukken (ook foto’s, prenten, tekeningen, dia’s, boeken, tijdschriften en kaarten) vertellen de verhalen van een streek.

Je bent met je vragen welkom in onze leeszaal. Hier kun je originele documenten inzien, maar ook bronnen voor stamboomonderzoek raadplegen. De gemeentearchivaris is er om je eventueel wegwijs te maken. Er zijn voldoende aansluitpunten voor laptops en er is Wifi beschikbaar. De koffie en thee staan voor je klaar. Een digitale ontdekkingsreis is ook mogelijk; kijk daarvoor op Zeeuwengezocht.nl. Daar vind je alle akten van de burgerlijke stand van de hele gemeente Hulst, voor zover ze openbaar zijn. Op Archieven.nl kun je bladeren in de reeds in druk verschenen inventarissen. Dat zijn de geordende beschrijvingen van de stukken die zich in de verschillende archieven bevinden.

Ben je enthousiast geraakt en wil je zelf wat doen, dan ben je welkom bij onze vrijwilligersgroep. Onze vrijwilligers doen leuk en boeiend werk voor ons, zoals het nader toegankelijk maken van allerlei delen uit het gemeentearchief. Vooral mensen die overweg kunnen met een computer zijn van harte welkom. Wanneer en waar kun je terecht? Het gemeentearchief is gevestigd in het stadhuis van Hulst (Grote Markt 21) en is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00-16.00 uur. Op vrijdag is de archiefdienst de gehele dag gesloten. Voor een bezoek aan het gemeentearchief dien je je eerst te melden in de Gemeentewinkel. Voor meer informatie kun je terecht in de Gemeentewinkel of kun je contact opnemen met de gemeente op tel. 140114."

- Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten is opgericht in 1928. Decennialang is een deel van de collectie tentoongesteld in de Oudheidkamer in het stadhuis van Hulst. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat. De kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten. Zonder verleden is er geen toekomst.

Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

Activiteiten: het jaarlijks beleggen van een zestal bijeenkomsten, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek; het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.; het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin; het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen; het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten; het jaarlijks organiseren van drie tot vier excursies. Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten"* inclusief de heerlijkheid Saeftinghe, thans gelegen in de Nederlandse gemeenten Hulst en Terneuzen en de Vlaamse gemeenten Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate en Assenede."
* Dit betrof het Boekhouter Ambacht (met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute en Biervliet), het Asseneder Ambacht (met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent en Wachtebeke), het Axeler Ambacht (met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe en Zuiddorpe) en het Hulster Ambacht (met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe).

- De verschillende Zuid-Nederlandse abdijen die in de Vier Ambachten inpolderingswerken verrichtten, hadden op diverse plaatsen uithoven (grangia). Om de broeders bij oorlogsdreiging en overstroming een veilig onderkomen te verschaffen, hadden enkele abdijen vluchthuizen of refugia. De monniken van "Ten Duinen" (abdij te Koksijde) hadden verschillende uithoven in het gebied van het huidige Hontenisse. De belangrijkste was de uithof te Zande (Kloosterzande). In Hulst hadden zij eerst een refugium in de Pottestraat (1353). In 1574 kocht abt Robert Holman het huis van Hellin van Steenlandt in de Steenstraat en liet het tot een nieuw refugium verbouwen. Reeds vóór 1400 stond dit gebouw waarschijnlijk bekend als het grafelijk Steen of gevangenis, tevens ambtswoning van de grafelijk schout of cipier. De Lombaerden hebben er nadien enige tijd hun kantoor gehad. Verder diende het tot 1574 als woning van enkele aanzienlijke families.

In 1645, nadat de stad en het Land van Hulst in Staatse handen waren overgegaan, werd het gebouw door de Staten Generaal overgedragen aan de Prins van Oranje. Vanaf toen tot aan de Franse tijd kreeg het de naam "Princenhof". Nadien had het gebouw verschillende bestemmingen. Ten laatste was het de woning van de arts G.A.E.de Gier, die het gebouw in 1972 aan de gemeente verkocht. In de periode 1975-1977 is het pand, met bestemming museum, door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gerestaureerd. In 1979 mocht Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten het pand in gebruik nemen voor de inrichting van Streekmuseum De Vier Ambachten. Oorspronkelijk was het gebouw groter en had het nog een zijvleugel. Dit is nog duidelijk te zien in de kapconstructie en aan de achtergevel. Halverwege de vorige eeuw is de uit baksteen en speklagen bestaande voorgevel bepleisterd in een stijl die "Pleisterclassicisme" genoemd wordt. Deze stijl is bij de restauratie gehandhaafd.

Sinds 2018 gaat Stichting Museum De Vier Ambachten verder onder de werknaam Museum Hulst. "Voorop staat dat de collectie van Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten in stand blijft en eigendom blijft van de vereniging. We gaan de collectie indelen in een drietal thema's, die typisch voor de stad en ons gebouw zijn: De Cistercienzers. Ons gebouw is een vluchthuis (refugium) geweest voor de monniken die vanuit de uithoven en boerderijen de landbouw in onze streek bevorderden, dijken aanlegden en het boerenleven moderniseerden. Deze monniken hadden hun moederabdij in Koksyde "Ten Duinen". Reynaert. De schrijver van het middelnederlandse dierenepos Reynaert de Vos noemde zich Willem die Madock. Uit zijn verzen blijkt dat hij onze streek zeer goed gekend moet hebben. Het Reynaertverhaal is en blijft een basis voor de studie van het eerste echte nederlands. De Vesting. De ligging van onze stad in het centrum van Oost Zeeuws Vlaanderen heeft het door de eeuwen heen tot een frontstad gemaakt. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog was het bezit van Hulst inzet van vele conflicten tussen de Spanjaarden en de Staatsen. Vrijwel nergens in ons land zijn de vestingswerken zo goed te zien.

Een ander belangrijk onderdeel van ons collectieplan worden de wisseltentoonstellingen. In de bestaande situatie hebben we vrijwel onze gehele collectie uitgestald in het museumgebouw. Het wordt daarmee erg onoverzichtelijk, zodat bezoekers aan het eind van de rondgang al vaak niet meer weten wat er te zien is geweest. En de noodzaak voor een volgend bezoek verdwijnt als toch steeds alles te zien is. Wij zijn met provincie en gemeenten in onderhandeling over een depot, zodat we naast een basistentoonstelling, binnen de drie hierboven genoemde thema's, over kunnen gaan tot het wisselend tentoonstellen van dat deel van de collectie dat gedeponeerd is. Op deze manier kunnen we de tentoonstellingen duidelijk, overzichtelijk en gedocumenteerd maken. Daarnaast krijgen we de gelegenheid om de voorwerpen in depot nauwkeurig te bestuderen, te beschrijven en als dat nodig is te (laten) restaureren. Voor de wat verdere toekomst: In ons prachtige middeleeuwse pand snuif je de sfeer van weleer. De vloeren, muren, plafonds en toren ademen het rijke verleden van de stad Hulst en het Ambacht. Toch kleven er ook enkele nadelen aan dit gebouw: In de eerste plaats is het voor minder mobiele mensen slechts beperkt toegankelijk en ook de onderhouds- en energiekosten zijn zeer hoog. Wij willen samen met de eigenaar van het gebouw naar een oplossing hiervoor zoeken."

- "Geschiedenis schrijven kent zijn beperkingen en daarom is het schrijven van dé geschiedenis van de stad niet mogelijk. Veel historische gegevens zijn immers voorgoed verdwenen en wat bestaat ligt wijd verbreid opgeslagen in verschillende archieven en andere vindplaatsen. Daarbij kunnen primaire bronnen en geschiedkundige publicaties in meer of mindere mate gekleurd zijn, want iedere historicus heeft zijn eigen voorkeur, zo niet zijn eigen vooringenomenheid. De website History Hulst heeft desondanks de intentie om op grond van het beschikbare materiaal de werkelijkheid van het verleden zo onbevangen mogelijk te benaderen en tevens hiervan een aansprekende weergave te reconstrueren, die kan boeien en een aanzet kan zijn voor meer onderzoek.

Kennis van het verleden is een verrijking in die zin, dat men zich kan verplaatsen in de omstandigheden van vroeger en zo mogelijk het heden beter te begrijpen. De belangstellende lezer heeft de keuze uit een klein aantal uitgaven van grotere omvang en een groeiend aantal relatief kleinere artikelen, waarin uiteenlopende aspecten uit de Hulster geschiedenis worden belicht. Waar mogelijk staat het - vaak niet gemakkelijke - leven van de mens centraal." Aldus de samensteller van de website: H. Stals.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hulst heeft als plaats 68 rijksmonumenten.

- De Stichting Beschermd Stadsgezicht Hulst zet zich in voor behoud van de kleinschalige en architectonische aspecten van de historisch gegroeide vestingstad.

- Omstreeks 1200 is in Hulst een eerste, klein, romaans kerkgebouw opgericht, aan de voet van een motte. In de eerste helft van de 15e eeuw wordt ze vervangen door een kerk in gotische stijl. In die periode is ook de opvallende vieringtoren gebouwd. Vanaf 1462 is de kerk herbouwd naar haar huidige vorm. De herbouw heeft 'even' geduurd, want is pas in 1535 gereedgekomen. De torenspits is een betonnen constructie uit 1957. De kerk is gebouwd als rooms-katholieke kerk, maar werd in de Tachtigjarige Oorlog door toedoen van Frederik Hendrik een Nederlandse Hervormde Kerk. Dat bleef zo tot de tijd van Napoleon, toen er een simultaankerk van werd gemaakt: de katholieken kregen het koor en het schip bleef beschikbaar voor de protestanten. Daartussen werd een muur opgetrokken. Sinds 1929 is de kerk weer helemaal katholiek, toen zij het schip kochten van de protestanten. Dezen kregen een eigen kerk aan de Houtmarkt. Naar aanleiding hiervan heeft paus Pius XI de kerk in 1935 tot basiliek verheven.

De torenspits is enkele malen vervangen. De eerste spits is in 1668 door blikseminslag verwoest. In 1724 is een nieuwe spits geplaatst in classicistische stijl. Deze is in 1876 door brand verwoest. Daarna is een nieuwe toren geplaatst naar ontwerp van Pierre Cuypers, omdat de toren een uitkijkpunt was over de Westerschelde. Deze is in 1944 door Poolse bevrijders kapotgeschoten. In 1957 won Jan Brouwer een prijsvraag voor een nieuw ontwerp van de spits. Zijn ontwerp, met de titel De Prediker, werd gebouwd. De toren wordt bekroond door een Christusbeeld omringd door engelen en stemvorken rond de klokken. Delen van het ontwerp van Cuypers en ook van de 14e-eeuwse toren zijn nog altijd zichtbaar. In 1670 levert Pieter Hemony, die toen klokkengieter in Amsterdam was, een klokkenspel voor de toren, dat in 1876 door brand wordt verwoest. In de toren van Pierre Cuypers was ruimte voor een klokkenspel gereserveerd, maar het is er nooit van gekomen een nieuwe beiaard te installeren. Na de Tweede Wereldoorlog is een nieuw carillon met 36 klokken aangeschaft, dat in 1958 is gegoten door Petit & Fritsen. Het orgel is in de jaren 1610-1612 gebouwd door de Frans-Vlaamse orgelbouwer Loys Isoré en wordt door deskundigen, musici en kenners algemeen aangemerkt als een uniek, kostbaar en artistiek pronkstuk van de Frans-Vlaamse orgelbouwstijl in Nederland.

Tussen 1996 en 1999 is de Sint Willibrordusbasiliek grondig gerestaureerd. Zes en een halve ton natuursteen is geïmpregneerd, oude Ledesteen is vervangen door natuursteen uit Tsjechië (trachiet), 3000 m2 nieuwe leien werden geplaatst, 24 nieuwe pinakels en alle glasramen zijn vernieuwd. In totaal hebben de restaurateurs meer dan 10.000 kg lood gebruikt. In 2009 is de Sint Willibrordusbasiliek in Hulst (Steenstraat 2) in het NCRV-radioprogramma Plaza uitgeroepen tot mooiste kerk van Nederland. De vakjury vond het vooral mooi dat de kerk respect voor het verleden uitstraalt, terwijl het al acht eeuwen het middelpunt van een levendig stadje blijft. De 'moedige keuze voor de moderne torenspits' bewijst nog maar eens dat de basiliek een spannend, levend bouwwerk blijft. En zelfs de voortdurende discussie over de schoonheid dan wel wanstaltigheid van de toren laat zien dat de kerk niemand onberoerd laat, meldde jurylid Door Jelsma van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen. De uitverkiezing tot mooiste van Nederland leverde de Willibrordusbasiliek een haan van glas-in-lood op.

- In april 2014 verschijnt er een bericht in de media dat acht kerken van de Oost-Zeeuws-Vlaamse parochie H. Maria Sterre der Zee (= het grondgebied van de gemeente Hulst plus het dorp Koewacht) medio 2015 de deuren sluiten voor eucharistievieringen. Het beteft de RK kerken in Koewacht, Graauw, Heikant, Sint Jansteen, Stoppeldijk, Lamswaarde, Nieuw-Namen en Terhole. De Basiliek in Hulst en de kerk in Kloosterzande blijven open voor de erediensten. De kerken in Boschkapelle, Clinge en Hengstdijk krijgen de status van kapel. - Het fotoboek 'Gesloten maar niet vergeten' is samengesteld door Kerkfotografie.nl vanwege de sluiting in januari 2016 van de RK kerken van 4 dorpen in de gemeente: Sint Jansteen, Graauw, Stoppeldijk (Vogelwaarde) en Terhole. Via de link is het boek ook online te lezen en vooral te bekijken. Vele prachtige foto's!

- Mariakapel.

- De Stadsmolen (Nieuweweg) is een korenmolen en is gebouwd in 1792. Het is een ronde bakstenen stellingmolen, gedekt met eikenhout en met een vlucht van 24,42 meter. De molen was in bedrijf tot 1930. Aanvankelijk maakte de molen als walmolen deel uit van de vesting, was staatseigendom en werd toen 's Lands Molen genoemd. Daarna raakte de molen in verval. In 1954 heeft de gemeente Hulst de molen gekocht, waarna hij in 1956 is gerestaureerd en de huidige naam kreeg. Het is een van de weinige molens met een houten hoepelvang. In 2018 is het dak vervangen. De bonte knaagkever had schade veroorzaakt aan de eikenhouten vloer. Daardoor konden de wieken sinds mei 2020 niet meer draaien. De wieken moeten namelijk in een bepaalde richting kunnen worden geplaatst, afhankelijk van de windrichting en windkracht. Dat wordt kruien genoemd, wat gebeurt door de volledige molenkap te draaien.

In de kap bevinden zich metalen wielen, die over een stalen band rijden. Op die manier kan de molenkap draaien. Onder die stalen band ligt een eikenhouten vloer. Deze vloer rust op het metselwerk van de romp van de molen. De bonte knaagkever had zich uitgeleefd op de eikenhouten vloer, waardoor de stalen band was verzakt. De kap kon daardo0or niet meer kruien, waardoor de wieken niet meer konden draaien en de molen niet meer kon malen. In november 2020 is de eikenhouten vloer vervangen. De molenkap is toen ook gelijk door een ongediertebestrijder behandeld om aantasting door de bonte knaagkever tegen te gaan. Tegenwoordig wordt er op vrijwillige basis graan gemalen. De molenaar is Franny Verschuren. De molen is geopend op zondagen van 13.00-17.00 uur. Er zijn dan ook meelproducten te koop.

- De 3 km lange vestingwallen van Hulst zijn over de volle lengte te bewandelen (rolstoelvriendelijk).

- Gevelstenen in Hulst.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Na 4 meer dan geslaagde edities onder de koepel van de Brico (en afgelopen jaar Ethias) cross, kreeg de Vestingcross afgelopen winter het heuglijke nieuws dat we vanaf seizoen 2020-2021 deel uitmaken van de UCI World Cup Cyclocross, oftewel de ‘Champions League’ van het veldrijden. Hulst kwam daardoor mee in de lijst van meest spraakmakende internationale veldritwedstrijden van het seizoen. Een bekroning van het harde werk dat de organisatie samen met gemeente, Provincie Zeeland, de sponsors en de honderden vrijwillige medewerkers de voorbije jaren hebben geleverd. En een beloning voor de duizenden toeschouwers die vanaf editie 1 de weg richting het parcours op en rond de Hulsterse Vestingwerken vonden.

Jammer genoeg trok het coronavirus een streep door het grote volksfeest dat deze eerste editie zou worden. Toch wilden we de inspanningen van de afgelopen jaren niet zomaar tenietdoen en is de organisatie samen met onze gemeente en Provincie Zeeland aan de slag gegaan om de Vestingcross tóch te kunnen laten plaatsvinden. Coronaproof, maar - helaas - zonder toeschouwers. Zo’n sportmanifestatie in de binnenstad van Hulst laten plaatsvinden is in deze Covid-tijden niet mogelijk en ook onverantwoord. Daarom gingen we op zoek naar een alternatieve locatie binnen de Hulsterse gemeentegrenzen. We kwamen daarbij uit bij Perkpolder, een fantastisch mooi gebied gelegen aan de oevers van de Westerschelde en in de zomer trekpleister voor vele wandelaars en fietsers. Kortom: een plek op een niet eens zo verre afstand van de binnenstad maar toch afgelegen genoeg om de Vestingcross eenmalig te kunnen laten plaatsvinden.

Toch hoeft u ook dit keer geen seconde van de Vestingcross te missen, al zal het deze editie zonder bruisende feesttent en de fantastische sfeer, die steevast over het terrein hing, zijn. De wedstrijden van dames- en heren elite worden integraal en live uitgezonden op Sporza (VRT) en Eurosport. Nóg meer dan voorheen zal Hulst thuis op de buis te bewonderen zijn voor vele honderdduizenden kijkers in België, Nederland en ver daarbuiten. Ik roep u op om op een veilige en gezonde manier van thuis uit naar de wedstrijd te kijken. Geniet op 3 januari van #INULST op tv. En we zien u - hopelijk - heel graag terug in de binnenstad voor de editie in januari 2022. Mét toeschouwers. Hou het intussen veilig en gezond voor uzelf en uw familie en vrienden." Aldus burgemeester Jan-Frans Mulder bij de aankondiging van de Vestingcross editie 2021. - Blijkens deze reportage in de PZC was de Vestingcross in Perkpolder een groot succes.

- Klimaatneutraal Popfestival Vestrock (weekend begin juni) is "het festival waar je de liefde vindt en de vriendschap viert, de flonkerende parel onder de kleinere Nederlandse festivals" (OOR; 2012, 2013), "een van de leukste festivals van het jaar" (OOR, 2014) en "een van de uniekste festivals op deze aardkluit" (dumpmagazine.be, 2014). Vestrock is een supertof bourgondisch boutique festival voor de echte genieters, met lekker eten, mooie (speciaal)bieren, goede voorzieningen, geweldige muziek, theater, toffe lezingen, een festivaldag speciaal voor kinderen (Vestrock Junior) en een camping op kruipafstand van het festivaleiland in de buitenvest van Hulst. Beleef het mee!

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "De Steltkluut is een actieve natuurbeschermingsvereniging in Oost Zeeuws-Vlaanderen. We zetten ons in voor natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming. We werken mee aan landschapsbeheer en denken mee bij nieuwe ruimtelijke plannen in onze regio. Verschillende werkgroepen zijn binnen de vereniging actief. We zijn een vereniging voor jong en oud. Iedereen die ons wil helpen of steunen is welkom. Heb je een bijzondere vogel, een zeldzame plant of een andere leuke soort gezien? Laat het ons weten via Waarneming.nl."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hulst, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hulst (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hulst. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Jeugd en jongeren: - "Scouting ’t Jagertje Hulst bestaat al ruim 80 jaar en is gevestigd op Zoutestraat 65, met een mooi gebouw in een bosrijke omgeving. Scouting ‘t Jagertje is een gezellige groep die steeds in beweging is en druk bezig is met vernieuwing en verbetering om een zo goed mogelijk spelklimaat voor haar leden te bewerkstelligen. Om dit zo goed mogelijk te doen maken wij gebruik van vele vrijwilligers in allerlei verschillende functies. Als je een beetje avontuurlijk bent, en je vindt het leuk om veel nieuwe vrienden te maken, dan is scouting misschien wat voor jou en ben je hier aan het goede adres. Binnen Scouting ‘t Jagertje zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. De leeftijdsgroepen zijn 5-7 jaar, 7-11 jaar, 11-14 jaar, 14-17 jaar en 17-21 jaar. Ouder dan 21 jaar? Ook dan biedt Scouting uitdaging! Ga aan de slag als vrijwilliger of blijf betrokken als klusscout, plusscout of donateur."

Reactie toevoegen