Westerveld

Gemeente
Westerveld
Drenthe

Westerveld

Terug naar boven

Status

- Westerveld is een gemeente in de provincie Drenthe.

- De gemeente Westerveld is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder.

Bovendien zijn toen, door middel van grenscorrecties, vermoedelijk met als reden om het hele Dwingelderveld onder één gemeente te willen brengen, kleine delen van de gemeenten Ruinen (met name een deel van het buitengebied van het dorp Ruinen - met daarin onder andere delen van de buurtschappen Benderse en Witteveen - , een deel van het buitengebied van het dorp Ansen, en een klein deel van het buitengebied van het dorp Pesse, met daarin een klein deel van de buurtschap Kraloo (bij Eursinge bij Pesse) en Beilen (betreft een onbewoonde verticale strook grondgebied van het dorpsgebied van het dorp Spier, W van de A28, met daarin qua bebouwing alleen Hotel Spier) overgegaan naar de gemeente Westerveld. Verder zijn nog enkele panden van de gemeente Smilde overgekomen (= enkele panden van het dorpsgebied van Hoogersmilde).

- De gemeente Westerveld omvat de dorpen Darp, Diever, Dieverbrug, Doldersum, Dwingeloo, Frederiksoord, Geeuwenbrug, Havelte, Nijensleek, Uffelte, Vledder, Vledderveen, Wapse, Wapserveen, Wilhelminaoord, Wittelte en Zorgvlied, en de buurtschappen Benderse (deels), Boschoord, Boterveen, Busselte, De Monden (grotendeels), Eemster, Eursinge, Havelterberg (grotendeels), Het Moer, Het Schier, Holtien, Holtinge, Holtland, Kalteren, Kraloo (bij Eursinge bij Pesse; deels), Leggeloo, Lhee, Lheebroek, Molenstad, Oldendiever, Oude Willem (deels), Soerte, Veendijk, Veldhuizen, Wateren, Westeinde en Witteveen (deels). In totaal zijn dit 17 dorpen en 27 buurtschappen. Daarnaast vallen, zoals in de vorige alinea toegelicht, onder de gemeente nog enkele panden van de dorpen Ansen en Hoogersmilde.

- Wapen van de gemeente Westerveld.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Westerveld.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Westerveld ligt in het ZW van de provincie Drenthe en grenst in het NW aan de provincie Fryslân en in het ZW aan de provincie Overijssel. Langs de uiterste ZW-grens van de gemeente loopt de A32 en langs de uiterste O-grens de A28. In het O van de gemeente ligt het Nationale Park Dwingelderveld en in het N het Drentse gedeelte van het Nationale Park Drents-Friese Wold (dit is het grootste deel van het park). Verder grenst de gemeente in het N aan de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf, in het O aan de gemeente Midden-Drenthe, in het Z aan de gemeenten De Wolden en Meppel, en in het W aan de gemeenten Meppel en Steenwijkerland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Westerveld is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de volgende gemeenten:
Diever, met 1.480 huizen en 3.834 inwoners en een oppervlakte van 7.505 hectare;
Dwingeloo, met 1.664 huizen en 4.042 inwoners en een oppervlakte van 6.797 hectare;
Havelte, met 2.629 huizen en 6.419 inwoners en een oppervlakte van 7.063 hectare;
Vledder, met 1.765 huizen en 4.155 inwoners en een oppervlakte van 4.783 hectare.

Verder is de gemeente vergroot door de volgende grenscorrecties:
van de gemeente Beilen: 1 huis met 2 inwoners en een oppervlakte van 476 hectare;
van de gemeente Nijeveen: 2 onbewoonde hectaren;
van de gemeente Ruinen: 18 huizen met 39 inwoners en een oppervlakte van 1.086 hectare;
van de gemeente Smilde: 7 huizen met 6 inwoners en een oppervlakte van 319 hectare.
Totaal per 1-1-1998: ca. 7.800 huizen met ca. 19.000 inwoners en een oppervlakte van ca. 27.900 hectare.

Tegenwoordig omvat de gemeente Westerveld ca. 8.000 huizen met ca. 19.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Gemeente Westerveld en Wageningen University & Research (WUR) werken samen aan de oprichting van een buitengewone leerstoel voor het wetenschappelijk ontwikkelen van methodes rondom Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling (CEPRO). Om de start van de leerstoel kracht bij te zetten is er cofinanciering aangevraagd bij het programma Erfgoed Deal. Op 16 februari 2021 is deze aanvraag toegekend. Erfgoed voor ruimtelijke opgaven. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries en andere overlegorganen. Alle partners staan vermeld op de website Erfgoeddeal.nl. Het ondersteunt gemeentelijke of provinciale projecten waarbij erfgoed wordt ingezet voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. De ambitie van de Erfgoed Deal is om gezamenlijk een waardevolle leefomgeving te creëren die met zorg is vormgegeven, waarin het verleden tastbaar is en als inspiratie voor de toekomst kan dienen.

Aansprekende voorbeelden. Het programmabureau van de Erfgoed Deal zoekt aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis speelt. Het samenwerkingsproject van de gemeente Westerveld en WUR is hier een van. Het toekennen van de financiering ging gepaard met een mooi compliment: “De groei die het project het laatste jaar heeft doorgemaakt is groot en heel mooi. Wij zijn dan ook trots dat deze gemeente in ons programma zit”.

Wetenschappelijke kennis delen en ontwikkelen. De aanleiding voor deze buitengewone leerstoel is de veranderende leefomgeving en de betekenis hiervan voor lokale gemeenschappen. Transitieopgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, stedelijke groei en krimp hebben een grote invloed op de leefomgeving en het erfgoed in Nederland. De samenleving van Westerveld wil klaar zijn voor de transitieopgaven van de toekomst. Hoe kunnen we van de gemeente een duurzame, levensloopbestendige samenleving maken? En hoe kunnen we dit als voorbeeld laten dienen voor andere gemeenten? Via lokale werkplaatsen gaat de leerstoel samen met de Westerveldse samenleving antwoorden geven op die vragen.

Partners. Dankzij bijdragen van partners als de provincie Overijssel, de provincie Fryslân, de gemeente Steenwijkerland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en subsidies uit de Regiodeal en de EDR was de realisatie van de bijzondere leerstoel al gegarandeerd. De gemeente levert daarnaast als initiatiefnemer een substantiële bijdrage aan realisatie van de leerstoel. Dankzij de bijdrage uit de Erfgoed Deal kunnen het programma en de doelstelling van de leerstoel nu verbreed en versterkt worden." (bron: gemeente Westerveld, februari 2021)

- De gemeente Westerveld heeft sinds 2010 als eerste Drentse gemeente een Archeologische Beleidsadvieskaart. De archeologische verwachtings- en beleidskaart geeft inzicht in waar in de gemeente extra aandacht aan het archeologische bodemarchief nodig is. Het doel van de kaart is een gemeentedekkend overzicht te geven van bekende archeologische waarden en archeologische verwachtingen. De kaart geeft een duidelijk beeld van hoe de gemeente met het bodemarchief omgaat: wanneer is welk archeologisch onderzoek nodig. De kaart bestaat uit drie lagen: 1. Bronnenkaart: hier vind je alle bekende vindplaatsen en cultuurhistorische objecten. 2. Landschaps- en archeologische verwachtingskaart: per landschapstype wordt de archeologische verwachting weer gegeven: laag, middelhoog of hoog. Deze kaart is, in combinatie met de bronnenkaart, een goede basis voor het nader archeologisch onderzoek. Ook is de bronnenkaart de basis voor het archeologiebeleid. 3. Beleidsadvieskaart: de archeologische verwachtingskaart, de bronnenkaart en de beleidsrichtlijnen van de provincie Drenthe vormen samen de basis voor de beleidsadvieskaart. Op deze kaart is met een kleurencode aangegeven waar welke beleidsregels gelden. En welke vorm van archeologisch onderzoek nodig is voor een vergunning kan worden afgegeven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Op de grens van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân ligt een bijzonder gebied: Nationaal Park Drents-Friese Wold, een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. In 2000 is ruim 6.000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Het Drents-Friese Wold behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa en is daarom tevens aangewezen als Natura2000 gebied. Het gaat niet alléén om natuur: in en rond het Nationaal Park wordt ook hard gewerkt. De vele recreanten, aangetrokken door het schitterende natuurgebied, worden gastvrij ontvangen door de vele ondernemers uit het hele gebied. Er wordt dan ook hard gewerkt aan versterking van de regionale economie door verduurzaming. Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt voor ca. driekwart in het N van de Drentse gemeente Westerveld (N van de dorpen Doldersum, Wapse en Diever) en voor ca. een kwart in het Z van de Friese gemeente Ooststellingwerf (Z van de dorpen Appelscha en Langedijke).

"Het uitgestrekte bosgebied in het Drents-Friese Wold is ontstaan vanaf het midden van de 19e eeuw. Een groot deel van de zo uitgestrekte heide en stuifzanden werd ontgonnen, waarna bosbouwers miljoenen bomen aanplantten. Prachtige dennenbossen vind je op landgoed Berkenheuvel en het Dieverzand. Veel vennetjes en kleine heidegebiedjes zoals het Snoekveen en het Groote veen zijn onaangeroerd gebleven. In het zuidwestelijke deel van het gebied vind je een uitgestrekt heidegebied: het Doldersummerveld en Wapserveld. Het Aekingerzand (in de volksmond: ‘De Kale Duinen’) in het Friese deel van het Drents-Friese Wold, is een ‘levende’ zandverstuiving. Hier hebben weer en wind vrij spel. Soorten als de zandhagedis en kommavlinder profiteren hier van. De bosbeek de Vledder Aa, de ‘levensader’ van het nationaal park, ontspringt in het Aekingerbroek en zoekt zijn weg in zuidwestelijke richting. Ook hier is de natuur in ontwikkeling. In het centrale deel van het nationaal park ligt de Oude Willem, voorheen een groot landbouwgebied, tegenwoordig heeft het weer een natuurbestemming.

Natuurbeheer door samenwerking. In het Drents-Friese Wold werken vier beheerders samen: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en de Maatschappij van Weldadigheid. Een klein gedeelte van het gebied is in eigendom van particulieren. Alle beheerders zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Regionaal Landschap. Belangrijke opgaven zijn de ontwikkeling van gevarieerd, natuurlijk bos en het beheer van heidevelden en vennen, zorgen voor een goede ontvangst van recreanten en toeristen, uitvoeren van een programma communicatie en natuureducatie. Op het Doldersummer- en Wapserveld zorgt een schaapskudde onder leiding van een herder voor het terugdringen van grassen en jonge boompjes in de heide. Verruigde stukken heide worden geplagd, zodat het open karakter gehandhaafd blijft. Hoogtepunten Drents-Friese Wold. 1. Uitkijktoren Bosberg – ontdek de onafzienbare bossen van Noord-Nederland uit de lucht (en neem het Fochteloërveen op de koop toe mee)! Entree € 2,–. www.bosbergtoren.nl 2. Uitkijktoren Doldersummerveld – uniek uitzicht en top-vogelkijklocatie. 3. Huenderweg – waar koeien en schapen gewoon midden op de weg staan. 4. Dennenbossen Berkenheuvel-Dieverzand – typisch Drentse naaldbossen van topkwaliteit. 5. Grenspoel in het Aekingerzand – schitterend ven, stuifduinen en beekdalgrasland in één blik met uitzichttoren.

Wandelen: 130 kilometer uitgezette rondwandelingen verdeeld over diverse routes; verhard Familiepad van 2,2 km, ook geschikt voor rolstoelers, kinderwagens, bij het Bezoekerscentrum in Appelscha en op de Bosberg; belevingspad Hoogersmilde. Op de fiets: tientallen kilometers fietspad (schelpen, asfalt en beton); twee ATB-routes van samen 50 km lengte. Met paard (en wagen): 75 kilometer bewegwijzerde ruiterpaden en huifkarroutes. Andere paden zijn niet toegankelijk voor paarden. Paardenparkeerplaatsen bij het buitencentrum en in Hoogersmilde, Diever en Zorgvlied. Start: Buitencentrum, Vila Nova te Zorgvlied, Shakespeare Theater te Diever en Natuurpoort Hoogersmilde. Uitkijktorens: Uitkijktoren Doldersummerveld; Uitkijktoren Aekingerzand; Uitkijktoren Bosberg. Actief in de natuur: jaarlijks tientallen natuurexcursies; veel kinderactiviteiten. Met je hond onderweg: in begraasde gebieden honden altijd aan de lijn; in het Doldersummerveld geen honden toegestaan; Aekingerzand in het broedseizoen verboden voor honden; in losloopgebieden: honden onder appèl houden en op het pad houden, niet door de begroeiing laten struinen en niet laten zwemmen in vennen; en verder honden altijd aan de lijn; Spartelvijver nabij Terwisscha: vrij zwemmen voor honden en paarden toegestaan.

Meer informatie. Er zijn folders, wandel- en fietskaarten over het park beschikbaar. In de jaarlijkse Natuurkrant staan veel tips en informatie over begeleide excursies. Deze kun je afhalen in de bezoekerscentra en bij de recreatiebedrijven. Kijk op de site van NP Drents-Friese Wold voor actuele informatie over activiteiten en ontwikkelingen. Op pad in de natuur. De beheerders van het Drents-Friese Wold hebben wandel- en fietspaden aangelegd, zodat je alle kanten op kunt. Het nationaal park is voor een deel een van origine nat gebied. Veel paden zijn vooral in het najaar en de winter erg nat. Laarzen of waterdichte schoenen zijn dan zeker nodig. De beheerders werken aan het herstel van de natuur, bijvoorbeeld door het weer uitgraven van slenken. Hier kun je soms hinder van ondervinden. Wij vragen je om begrip voor deze - tijdelijke -situatie.

In het Buitencentrum Drents-Friese Wold (Terwisscha 6a, Appelscha, gemeente Ooststellingwerf) kun je naast informatie over de natuurlijke rijkdom van het park en de recreatieve mogelijkheden, ook ervaringen opdoen met zintuigen, dus ruiken, horen, zien zoals ook in het park zelf te beleven valt. Verder zijn er recreatieve routes, horeca en speelmogelijkheden voor kinderen. Openingstijden april - oktober én tijdens schoolvakanties: ma t/m zo van 10-17 uur; november - maart: woensdag van 11.00-16.00 uur, za en zo van 10.00-16.00 uur. Ma/di/do/vr gesloten. Gesloten op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag. Ook bij Toeristisch informatiepunt Diever (Bosweg 2a, Diever, gemeente Westerveld) kun je terecht voor informatie over alle mogelijkheden van het gebied. Openingstijden mei - oktober ma t/m za van 10-16 uur; juli en augustus ma t/m za van 10-17 uur; november - april ma t/m vr 11-15 uur en za van 10-16 uur ook zaterdag van 11 -15 uur. Ook de gastheren en -vrouwen van het Nationaal Park staan je graag te woord en hebben de meeste informatiefolders op voorraad. Gastheren zijn ondernemers in het hele gebied die ambassadeur zijn van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De bedrijven zijn te herkennen aan een gevelbordje ‘Gastheer’." (bron: NP Drents-Friese Wold)

- "Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups in gemeente Westerveld anno 2020 voor derde achtereenvolgende jaar succesvol. Het stimuleren van natuurlijke vijanden resulteerde in maximaal 75 procent minder eikenprocessierupsnesten en voorkwam overlast. Van de aangetroffen nesten bleek 80 procent volledig leeggevreten door vogels of volledig geparasiteerd te zijn. Voor het eerst is de activiteit van sluipvliegen merkbaar geweest. Mits goed aangepakt kunnen natuurlijke vijanden de eikenprocessierups beheersbaar houden. De resultaten zijn te danken aan de inzet van de boeren, inwoners, vogelwacht, vleermuiswerkgroep en de gemeente. De behaalde resultaten in de afgelopen drie jaar zijn een gevolg van een combinatie aan maatregelen die elkaar hebben versterkt en laten zien dat de eikenprocessierupsen op een natuurlijke wijze beheersbaar kunnen worden gehouden vermits de condities goed zijn, zoals:

voeren van de vogels in de winter en water beschikbaar hebben; nestkasten moeten op de juiste plek hangen; onderhoud van de nestkasten; natuurlijke vegetatie zodat allerlei insecten kunnen schuilen; voldoende voedsel voor insecten en vogels. Ondanks het feit dat deze manier van beheersing goed werkt, moet er rekening mee worden gehouden dat er altijd sprake zal zijn van nieuwe aanwas aan processierupsen op de proeflocatie vanwege migratie van de vlinders. Het doel van natuurlijke bestrijding is ook niet de eikenprocessierups uit te roeien, maar beheersbaar te houden op een natuurlijke wijze. Dit doel is ruimschoots gehaald." (bron en voor nadere informatie zie Nature Today, september 2020. Voor een uitvoerig verslag van dit project zie de pagina van Wapserveen)

- "Tegenover het gemeentehuis in Diever en aan de rand van het dorp Dwingeloo groeiden randen met maïs, vezelhennep en bloemenmengsels rond een lelieveld. De randen zijn onderdeel van een praktijkproef in opdracht van de gemeente Westerveld en in samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta. In Drenthe zijn honderden kilometers akkerranden aangelegd als buffer langs sloten. Deze akkerranden zijn drie meter breed en ingezaaid met een bloemenmengsel. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een veelbesproken onderwerp in de gemeente Westerveld. Daarom is in deze gemeente gestart met een praktijkproef. De praktijkproef heeft geëxperimenteerd met verschillende hoogtes en breedtes van akkerranden. Daarnaast onderzocht de proef ook verschillende combinaties van plantensoorten. Extra hoge akkerrand. De praktijkproef voerde een test uit met maïs en vezelhennep, plantensoorten die twee tot drie meter hoog groeien. Veel hoger dan het bloemenmengsel dat normaal gesproken gebruikt wordt. De proef kijkt onder andere naar de dichtheid van de hoge akkerranden.

Natuurlijke plaagbestrijding. Een akkerrand kan bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding, door plantensoorten te kiezen die nuttige insecten lokken of plagen weren. Het bloemenmengsel dat voornamelijk voor akkerranden wordt gebruikt, richt zich op bovengrondse plaagbestrijding. De planten lokken insecten die de natuurlijke vijand zijn van plaaginsecten zoals bladluis. In deze praktijkproef is daarnaast nog geëxperimenteerd met planten zoals tagetes en haver die werken tegen aaltjes in de grond en zorgen voor een gezonder bodemleven. De proef is uitgevoerd door Agrarische Natuur Drenthe en HLB BV Research and Consultancy en wordt gefinancierd door de gemeente Westerveld en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Enquête. De praktijkproef heeft speciale akkerranden ontworpen voor intensieve teelten. Omwonenden konden laten weten wat ze van deze akkerranden vinden." (bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta, november 2020)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westerveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Westerveld. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws uit de gemeente Westerveld op RTV Drenthe.

- Muziek: - Projectkoor Gabriel Fauré is een initiatief van dirigent Monique Suring. Aan een oproep van haar in 2009 om met een projectkoor muziek van Fauré in te studeren, waaronder het Requiem van Fauré, gaven zo’n 40 amateurzangers en -zangeressen met ruime of minder ruime zangervaring gehoor. Alle zangers en zangeressen waren afkomstig uit de gemeente Westerveld en directe omgeving. In tegenstelling tot reguliere koren heeft een projectkoor geen vast repertoire en ook geen vaste leden. Projectkoor Gabriel Fauré is dan ook geen vereniging maar een stichting, en de zangers kunnen zich voor ieder project opnieuw aanmelden als zij het programma aantrekkelijk vinden. Soms vallen zangers af, regelmatig melden zich nieuwe liefhebbers: iedereen is in principe welkom, maar omdat ze schaarser zijn dan de vrouwenstemmen, worden tenoren en bassen iets nadrukkelijker uitgenodigd om mee te doen.

- Welzijn: - "Wie er goed uitziet voelt zich zekerder. Stichting Kleding- en Speelgoedbank Westerveld is er voor mensen die zelf moeilijk een nieuwe outfit kunnen betalen. Goede kleding helpt je vooruit! Er is zowel dames- , heren- als kinderkleding (en schoenen). Een kassa zul je er niet vinden. Ook niet op de speelgoedafdeling. Wel een kopje koffie/thee, ranja en een vriendelijk woord. Ook gratis! Kleding is een basisbehoefte, die verder gaat dan het bedekken van het lichaam; voor ieder mens is het belangrijk om er goed uit te zien. Eigenwaarde draagt bij aan een volwaardige plek in de samenleving. Hoe kom je over? Bij een sollicitatiegesprek geeft kleding de eerste indruk. 'Dress to impress', oftewel: wie goed gekleed is maakt een betere indruk. En voor kinderen kan kleding het verschil maken tussen er wel of niet bijhoren op school. De kledingbank biedt ook werkervaringplekken aan mensen die moeilijk aan werk kunnen komen.

Onbezorgd spelen is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Speelgoed is meer dan vermaak; het daagt kinderen uit en geeft ze het gevoel dat ze ertoe doen. Zichzelf bezighouden, of samen met anderen. Af en toe een cadeautje krijgen. Zo krijgt het kinderleven kleur. Er is ook een Kinderzwerfboekstation. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen gratis een kinderzwerfboek meenemen om te lezen en als het boek uit is kunnen ze het weer laten zwerven. Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, stimuleert lezen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind en eenmaal een achterstand opgelopen kan dat bijna nooit worden goedgemaakt. Kleding- en Speelgoedbank Westerveld wil een plaats van ontmoeting zijn waar iedereen welkom is aan de koffietafel, mensen even tot rust kunnen komen, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.
Kleding is slechts één aspect aan de bestrijding van armoede. In feite gaat het erom om mensen te ondersteunen op weg naar een betere leefsituatie. Daarom worden ook andere activiteiten georganiseerd. Zo kunnen cliënten ook advies krijgen over het beheer van hun financiën, computerhulp en hulp bij het invullen en begrijpen van formulieren."

- Duurzaamheid: - "Afgezien van de zeer verontrustende gevolgen voor onze planeet van global warming, waarvan de uitstoot van CO2 door mensen als een belangrijke oorzaak wordt gezien, zijn er ook andere aspecten verbonden aan het gebruik van fossiele brandstoffen. De voorraden olie, kolen en gas zijn eindig, de winning wordt steeds duurder en voordat de generaties na ons de schaarste ervan ervaren zouden we omgeschakeld moeten zijn op andere, duurzame vormen van energie. Tegelijkertijd komt er elk moment duizenden maal meer zonne-energie op planeet aarde aan in de vorm van warmte en licht dan dat wij verbruiken. Het probleem van zonne-energie is echter dat deze niet altijd beschikbaar is op de tijden dat energie gebruikt wordt. Dit geldt voor de dag en nacht tijden, zowel als voor de zomer-/wintercyclus. Er is dus een grote uitdaging om rendabele methoden te ontwikkelen waarbij energie kan worden opgeslagen voor een etmaal en voor de duur van seizoenen.

Energiecoöperatie Westerveld (ECW) wil met innovatieve techniek duurzame energie produceren, opslaan en distribueren mogelijk maken. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de deelorganisaties ThuysGas en ThuysStroom. Ons doel is om de gemeente tegen 2030 energie-onafhankelijk te laten zijn. Door sommigen wordt dit vertaald alsof het netwerk kan worden doorgeknipt, maar dat is zeker niet de bedoeling. Anders gezegd: het doel is minstens zoveel duurzame energie te produceren als de gehele gemeente direct en indirect verbruikt. Dus ook de energie benodigd voor je in Japan gemaakte auto of die voor je vliegvakantie naar de Caraïben wordt geproduceerd."

- Tijdens de Bespaarkaravaan in Wilhelminaoord in maart 2019 is de aftrap gegeven om de gemeente Westerveld samen duurzamer te maken door het inzetten van ‘buurkracht’. Veel buurt- en dorpsgenoten weten het immers als geen ander: als je zonnepanelen op je dak wilt of je huis (beter) wilt isoleren, gaat dat een stuk makkelijker als je dit samen doet. Want buren hebben samen buurkracht! In Nederland zijn anno 2019 al ruim 350 buurtinitiatieven die dit samen doen. Om in deze gemeente nog meer buren op weg te helpen met energiebesparende maatregelen, zijn in voorjaar 2019 bewonersavonden georganiseerd in Wilhelminaoord, Diever en Vledder.

Om inwoners te informeren over duurzame initiatieven in de gemeente. Maar vooral ook om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, zodat ze direct concreet aan de slag kunnen gaan via buurtteams. De buurtteams kunnen daarbij ondersteund worden door Buurkracht, een maatschappelijk initiatief gesteund door gemeenten, provincies en in deze gemeente ook door netbeheerder Rendo. Het uiteindelijke doel is in zoveel mogelijk huizen in de gemeente goede isolatie, zoveel mogelijk zonnepanelen op eigen dak en als dit niet kan zoveel mogelijk gezamenlijk gebruik maken van een groot dak via een energiecoöperatie. En waar het kan en gewenst is verwarming via warmtepompen. En wie weet welke duurzame acties er nog meer uit voortvloeien. De Bespaarkaravaan is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, Energiecoöperatie Westerveld (ECW), WelzijnMensenwerk, BOKD en Buurkracht. (bron: BOKD)

- Goederen en diensten ruilen: - "Iedereen doet wel eens iets voor een ander. Zomaar, omdat het een goed gevoel geeft om iemand te helpen. Ramen lappen bij een buurvrouw die last heeft van haar arm, oppassen bij je vriendin omdat ze een avondje uit wil, je ouders helpen bij hun belastingaangifte, groente die je over hebt uit je moestuin uitdelen en ga zo maar door. Maar wat als jijzelf wat nodig hebt? De meeste mensen vinden het moeilijker om te vragen dan om te geven... Daar is gelukkig iets op verzonnen: ruilkringen. Daarin kun je diensten en goederen ruilen met anderen, zonder dat daar geld aan te pas komt. Op de website van Westerveld Ruilt vind je uitgebreide informatie over deze ruilkring. Er zijn allerlei redenen voor mensen om hier aan mee te doen: van bovengenoemd goed gevoel, het besparen van geld, het uitoefenen van een hobby tot mensen leren kennen. Neus eens lekker rond, lees wat advertenties en kijk of er wat voor je tussen zit!"

Reacties

(2)

Hallo Frank,

Het aantal inwoners van de gemeente Westerveld kun je denk ik wel ruwweg door 3 delen :)

Groet,
Duco

Dank voor je opmerkzaamheid Duco! Daar was duidelijk iets verkeerd gegaan ja. Ik heb het aangepast en tevens de cijfers toegevoegd m.b.t. het ontstaan van de gemeente in 1998.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen