Vledderveen (Drenthe)

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

Vledderveen dorpsgezicht [640x480].JPG

Vledderveen, dorpsgezicht

Vledderveen, dorpsgezicht

Vledderveen (Drenthe)

Terug naar boven

Status

Vledderveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Vledder.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Vleddervene. Een inwoner van dit dorp is een Vledderveniger.

Oudere vermeldingen
1877 Vledderveen.

Naamsverklaring
"Betekent veen 'veengebied' behorend bij of ontgonnen vanuit Vledder."(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Vledderveen ligt NW van het dorp Vledder, N van het dorp Frederiksoord, NO van het dorp Wilhelminaoord, O van het dorp Noordwolde-Zuid, ZO van het dorp Noordwolde, ZZW van het dorp Boijl, ZW van het Nationale Park Drents-Friese Wold, WZW van het dorp Doldersum en WNW van de dorpen Wapse en Diever.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1870 heeft Vledderveen samen met Vledderveld 320 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
"De werkgroep Historisch Vledderveen bestaat sinds 10 februari 2015. Op die dag heeft Harry Veldhuizen op verzoek van Plaatselijk Belang een presentatie gegeven van het door hem verzamelde historisch materiaal van en over het dorp. Tijdens die avond, die door ruim 70 personen werd bezocht, heeft Plaatselijk Belang aangegeven dat zij van plan was om een historische werkgroep op te richten, die de geschiedenis van het dorp verder zou uitdiepen en vastleggen. Aan de aanwezigen werd gevraagd wie deelnemer van de werkgroep wilden worden en er werd tevens verzocht om foto’s, filmpjes, brieven of verhalen van en over het dorp aan te leveren. Vanaf dat moment bestaat de werkgroep uit Harry Veldhuizen, Henk Dolstra, Jos Walta, Anne Bokhorst, Janet Stuiver, René Loesberg, Piet de Geus, Gerda van Olphen en Henk Koene.

Doelstelling. De doelstelling van de werkgroep is de geschiedenis van Vledderveen te beschrijven vanaf het verre verleden tot aan het heden. Er bestaat natuurlijk al het boek “Van zoden steken tot kabel–tv”, dat in 1977, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Plaatselijk Belang, was uitgegeven. Dit boek geeft inzicht in het leven in het dorp vanaf de oprichting van Plaatselijk Belang in 1947 t/m 1977.* De inhoud van dat boek wordt zeker door de leden van de werkgroep meegenomen.
* Daar klopt iets niet aan; óf de laatste jaartallen kloppen en dan is het 30 jaar, óf de 50 jaar klopt, en dan moet 1947 1927 zijn, red...

Na de oprichting van de werkgroep was het de bedoeling om in 2018, het jaar dat de Maatschappij van Weldadigheid haar 200-jarig bestaan zou vieren, een boekje over de geschiedenis van Vledderveen uit te geven. Echter werd in 2017 bij de leden van de werkgroep duidelijk dat de geschiedenis van het dorp omvangrijker is dan gedacht en dat het boekje nog wel enige tijd op zich zou laten wachten. Binnen de werkgroep is men gaan zoeken naar een oplossing en langzaam groeide het idee om geen boekje uit te geven, maar de geschiedenis als een soort groeidocument op een website te zetten. Bovendien ontwikkelde zich ook het idee om een soort museum over de geschiedenis van het dorp te starten in de hal van voormalige lagere school De Heidehoek. De website is begin 2019, met subsidie van de gemeente Westerveld, online gegaan met een gedeelte van de geschiedenis van het dorp. De website zal steeds aangevuld worden met informatie die uit archiefonderzoek of andere bronnen naar boven is gekomen. Ook het museumpje is in 2019 geopend.

Bijeenkomsten en verzamelen materiaal. De werkgroep komt eens in de twee maanden bijeen om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Voor het verzamelen van materiaal bezoeken leden van de werkgroep de archieven van o.a. de gemeente Westerveld, Provincie Drenthe en Friesland, de Maatschappij van Weldadigheid en worden er gesprekken gevoerd met personen die herinneringen hebben aan vervlogen tijden. Bovendien wordt hard gezocht naar foto’s en/of filmpjes van bewoners of activiteiten in Vledderveen. Contact. Mocht je op- en/of aanmerkingen, foto’s, video’s, brieven en/of verhalen over ons dorp hebben, dan vernemen wij dat graag via historischeclub@vledderveendrenthe.nl."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Gasproducent Vermilion wil de gasproductie in de Drents-Friese grensregio gaan uitbreiden met het aanboren van nieuwe kleine gasvelden. Het gaat onder meer om de gasvelden Boergrup en Lombok, die onder Vledderveen, Wilhelminaoord en Noordwolde liggen. Vermilion wil in dit gebied één nieuwe gaswinningslocatie aanleggen en vanaf die plek drie putten boren. Het aanleggen van leidingen voor aansluiting op het gasnet valt ook onder de plannen. Een deel van het gas ligt onder het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. Om die reden coördineert het ministerie van Economische Zaken de besluitvorming rond de boorplannen volgens de zogeheten Rijkscoördinatieregeling. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken kondigde in 2018 naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek in Groningen aan de gaswinning in kleine velden gestaag af te bouwen. De gasvelden Boergrup en Lombok vallen evenwel nog onder een oude opsporingsvergunning. Pas medio 2024 wordt er een besluit genomen over de locaties Boergrup en Lombok.

- Basisschool De Heidehoek is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden om nog verantwoord door te kunnen gaan. Een deel van de inboedel is geveild, zodat de spullen bij de inwoners terecht komen en niet naar elders verdwijnen. De opbrengst is gebruikt om een spetterend afscheidsfeest van te organiseren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vledderveen heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Het Kerkje Eben-Haëzer (P.W. Janssenlaan 18) is onststaan doordat rond 1889 een zekere heer Beek in deze omgeving werkzaam is als bijbelcolporteur. Hij komt door dit werk in aanraking met de mensen in de arme buurtschap Vledderveen. Hij houdt hier bijbellezingen in het huis van een zekere G. Smit. Als rond 1891 de ruimte in deze arbeiderswoning door de grote toeloop te klein wordt, wordt er geld bijeen gebracht om daarmee een grotere ruimte te bouwen. Deze inzet wordt beloond en zo verrijst er een houten lokaal, in de volksmond 'het schapenhok' genoemd. Dit gebouw met een rood pannendak wordt voor de evangelisatiebijeenkomsten gebruikt tot 11 oktober 1933. Op deze dag wordt het gehele gebouw door storm verwoest.

Men bouwt vervolgens het huidige stenen kerkje, dat op 11 mei 1934 in gebruik wordt genomen. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik bij de Hersteld Hervormde Gemeente, die zich heeft afgescheiden van de Hervormde (PKN) Gemeente van Vledder. De evangelisatie telt 22 adressen. De leden komen uit de provincies Drenthe, Overijssel en Fryslân. De zondagse diensten trekken ca. 50 bezoekers. Tijdens de vakantieperiode, als veel vakangiegasten de kerkdiensten bezoeken, kan een zaaltje worden bijgetrokken en kan daarmee het aantal zitplaatsen worden vergroot van 75 naar 200. Voor uitvoerige informatie over de geschiedenis van evangelisatiegebouw Eben-Haëzer, zie het artikel De Hervormde kapel te Vledderveen, in het tijdschrift van de historische vereniging van Vledder (2007).

- Op de hoek van de Jodenweg in Vledderveen, bij het dorpshuis, is in 1986 een monumentje onthuld in de vorm van een zwerfsteen met een plaquette, ter herinngering aan de joodse dwangarbeiders die hier in 1942 aan de ontginning van de heide hebben gewerkt, en die ook de weg die later Jodenweg is gaan heten, hebben verbeterd. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest (weekend eind juni).

- In september 2014 hebben 8 enthousiaste corsoliefhebbers Corsogroep Vledderveen opgericht. Samen met een heleboel enthousiaste lassers, kunstenaars, bloemschikkers, acteurs en alle anderen die willen helpen, zetten ze zich in om jaarlijks met een mooie wagen mee te doen aan het Corso Frederiksoord (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Vledderveld is een bos- en natuurgebied bij Vledderveen van 120 ha. Staatsbosbeheer is eigenaar/beheerder. Het bestaat uit een stukje natuurbos waarin het beheer bestaat uit nietsdoen, een stuk voor houtproduktie aangelegd bos dat omgevormd wordt naar meer natuurlijk bos en een aantal mooie vennen die belangrijk zijn voor amfibieën en reptielen.

"In het Vledderveld is door Staatsbosbeheer een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Kleine geïsoleerde heideterreintjes zijn weer met elkaar verbonden. De heide ontwikkelt zich goed en het gebied is gekoloniseerd door warmteminnende dieren zoals reptielen en vlinders. Maar heide blijft niet vanzelf heide. Daarvoor is beheer nodig. Het beste kleinschalig en gefaseerd. Werkgroep Vledderveld gaat hiermee aan de slag.

Wat voeren we uit? Samen buiten aan de slag om fraaie natuurterreintjes te ‘verbeteren’. Dat is wat deze natuurwerkgroep doet. Goed voor de natuur, je conditie en de gezelligheid! Boompjes trekken op de heide, snoeien in de randen en poelen vrijmaken van opslag. De werkzaamheden zijn afwisselend. We gaan ook broeihopen voor ringslangen maken en de bosranden verbeteren. En in het voorjaar is er minstens één leerzame excursie. Op de heide zoeken we naar reptielen en met een schepnet vissen we in poelen naar salamanders. Zo ervaar je zelf wat het werk heeft opgeleverd. Het leuke is dat je ook tijdens de werkzaamheden regelmatig dieren tegenkomt. Dan weet je meteen waar je het voor doet. Er is (gratis) koffie, thee en een versnapering. We gebruiken gereedschap van Landschapsbeheer Drenthe.

Deskundige begeleiding. Edo van Uchelen is de coördinator en vaste begeleider. Edo heeft veel kennis van natuurbeheer en flora en fauna. Dat draagt hij op een leuke en enthousiaste manier uit. Je leert dus ook het een en ander. Doe je mee? Iedereen met interesse in de natuur en een goede gezondheid is welkom. Als het je wat lijkt geeft je dan op bij Edo van Uchelen via info@wildernistrek.nl Je ontvangt dan aanvullende informatie met ons programma. Het verplicht je niet om iedere keer mee te doen, dat kun je natuurlijk zelf bepalen. Alle hulp is welkom!"

- "In het begin van de jaren zestig lag tussen de P.W. Janssenlaan en de Meester Hoekstrastraat in Vledderveen een grote ruimte, die men “brink” noemde. Deze brink werd niet goed onderhouden. In 1964 vond Plaatselijk Belang dat er iets aan die “wildernis” moest worden gedaan. Wel was er een “marmottendorp”, gelegen in wat tegenwoordig de Meester Hoekstrastraat is. Dit dorp bestond uit 5 kleine woninkjes, gemaakt door de leerlingen van de lagere school en bewoond door tientallen marmotten. In eerste instantie dacht men om van de brink een plantsoen te maken. Midden jaren zestig kwam het voorstel om een wildkamp aan te leggen. Later werd besloten om er een hertenkamp van te maken. In 1971 werd een bestuur gevormd. Spoedig daarna is met hard werken van vrijwilligers uit het dorp en met financiële steun van de gemeente Vledder het hertenkamp en de volière aangelegd. Uit eigen middelen is een bankje bij het hertenkamp geplaatst.

Het hertenkamp is begonnen met 10 geiten en 2 herten, geschonken door Hoeve Boschoord. In 2008 was het tijd om het hertenkamp te renoveren. Met de opbrengsten van fondsen en een grote dakpannen-actie is het hertenkamp in 2009 helemaal vernieuwd: dak, volière, hekwerk, straat. Stichting Hertenkamp richt zich op het wel en wee van de dieren en het onderhoud en de technische zaken van de stal en het terrein. Behalve de leden van de voederploeg en het bestuur, zijn ook veel andere inwoners van Vledderveen altijd bereid om mee te helpen."

- Speeltuinvereniging Ons Veilig Plekje.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vledderveen.

- Nieuws: - Nieuws uit Vledderveen van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Vledderveen behartigt de belangen van de inwoners van het dorp in de ruimste zin van het woord. Dat doet zij o.a. door te overleggen met de gemeente e.a. maatschappelijke organisaties, contacten te onderhouden met verenigingen e.d., en inwoners te betrekken bij beslissingen die (bijv. ruimtelijke aspecten van) het dorp aangaan. Verder organiseert PB mede activiteiten in het dorp.

- Dorpshuis: - Dorpscentrum De Heidehoek.

- Bekende inwoners: - Zangduo Elly en Rikkert.

Reactie toevoegen