Drenthe

Provincie
Drenthe

DR Provincie Drenthe in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

Provincie Drenthe in ca. 1870 kaart B. Behrns

Provincie Drenthe in ca. 1870 kaart B. Behrns

Drenthe

Terug naar boven

Eten en drinken

- Wil je vanavond nog lekker uit eten? Met flinke korting? Kijk dan snel of er nog een last minute tafeltje vrij is in een restaurant in Drenthe!

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Drenthe.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drenthe (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

- Drenthe is een provincie in het noorden des lands. De hoofdstad is Assen.

- Na een grootschalige gemeentelijke herindeling in 1998, zijn er in Drenthe vandaag de dag nog 12 gemeenten. Dit zijn Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.

- De provincie Drenthe is niet duidelijk (meer) in regio´s ingedeeld, zoals dat in sommige provincies wel het geval is. Enkele gangbare regio-aanduidingen in deze provincies zijn Zuidwest Drenthe en Zuidoost Drenthe.

- Grens tussen ZO-Groningen en NO-Drenthe: grenzen tussen provincies verlopen vaak grillig omdat zij vaak worden bepaald door landschappelijke elementen zoals waterlopen. Hier is de grens echter kaarsrecht door landmeters getrokken. Waarom dat zo is, kun je lezen in het artikel Een Gronings grensconflict.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
"Wat Drenthe en de Drenten betreft beschikken we weliswaar - in tegenstelling tot Twente, red. - niet over schriftelijke gegevens uit de Romeinse tijd, maar de opvallende overeenkomst in vorming met de naam Twente maakt het toch wel waarschijnlijk dat we hier eveneens met een voormiddeleeuwse naam te doen hebben. Die zou mogelijk kunnen teruggaan op de drie nederzettingskernen waaruit Drente in de prehistorie bestaan moet hebben, waarbij het evenals bij Twente duister blijft of nu de inwoners of het land als eersten benoemd zijn."(1) (Rentenaar doelt erop dat dus niet te achterhalen is of de Drenten naar Drenthe zijn genoemd of andersom. In tegenstelling tot Fryslân, waar we wél weten dat de proincie naar zijn bewoners is genoemd, red.)

Terug naar boven

Plaatsnamen

- Studie naar oorsprong en verklaring van plaatsnamen in Drenthe (ir. Albert J. Mantingh, 2014).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Drenthe in Feiten en Cijfers geeft feiten en statistieken over ruim 60 actuele onderwerpen uit de Drentse samenleving.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Drenthe, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Drentse Historische Vereniging.

- Drents Archief.

- Drents Prehistorische Vereniging.

- De Encyclopedie van Drenthe (2003, 1.100 pagina's) is sinds 2016 ook als vernieuwde en uitgebreide versie online te raadplegen op de website Geheugen van Drenthe.

- In internationaal of nationaal perspectief heeft Drenthe niet zwaar te lijden onder de oorlogshandelingen. Dat betekent niet dat er geen geschiedenis wordt geschreven. Kamp Westerbork, de vele NSB’ers en Joodse werkkampen, vliegvelden in Havelte, Peest en Eelde, honderden onderduikers, beruchte oorlogsmisdadigers, een nationaal symbool met verzetsman Johannes Post, de overval op het Huis van Bewaring in Assen, de bouw van een nutteloze Duitse verdedigingslinie dwars door de provincie, de opmerkelijke luchtlandingsoperatie Amherst, de komst van Franse, Belgische, Canadese, Engelse en Poolse bevrijders: ze behoren tot de Drentse oorlogsbijzonderheden die op de website Drenthe in de oorlog zijn verzameld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is Atelier Mooi Drenthe opgericht. In dit onafhankelijk atelier kunnen provincie, gemeenten en partners van elkaar leren en ervaringen uitwisselen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit staat hier voor samenhang in landschappelijke, beeld- en cultuurhistorische kwaliteit. Gedeputeerden Haarsma en Munniksma zien het Atelier als een belangrijke stap in het gezamenlijk bereiken van ruimtelijke kwaliteit in plannen. "Met het instellen van het Atelier willen we dat plannenmakers het onderwerp ruimtelijke kwaliteit voor in het planproces meenemen", benadrukken beide gedeputeerden. Denk daarbij aan dorpsranden of rondwegen die steeds vaker het nieuwe dorpsgezicht vormen, met als risico dat de eigenheid van het dorp verdwijnt.

- Pagina van de Provincie Drenthe met links naar ruimtelijke ontwikkelingen in Drenthe.

- De Atlas van Drenthe biedt een reeks actuele kaarten van de provincie op uiteenlopende gebieden.

- Omgevingsvisie 2014.

- Rapport demografische onwikkellingen (krimp) in Oost-Drenthe en Westerveld, en hoe hierop kan worden ingespeeld.

- Ontwikkelingsvisie Drentse Zuidas.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Provinciale monumenten in Drenthe worden onder de link allemaal in tekst en beeld beschreven.

- Project herbestemming monumentale kerken, boerderijen en industrieel erfgoed in Drenthe.

- Drenthe is natuurlijk onder meer bekend om zijn hunebedden. Hunebedden.nl is een site met uitvoerige informatie over alle aspecten van de 54 hunebedden in ons land. Minder bekend is dat op de hunebedden ook allerlei - in totaal 120 verschillende soorten! - mossen en korstmossen groeien.

- Molens in Drenthe.

- De site Drenthe Kunstbreed in Beeld biedt een overzicht van monumenten, kunstwerken, kunstenaars, galerieën, musea etc. in de provincie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Drentse Wandel 4-daagse (Hemelvaartweekend).

- De Drentse Fiets 4Daagse (juli) trekt meer dan 10.000 deelnemers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Voor rolstoelers geschikte routes in Drenthe.

- IVN Drenthe betrekt mensen - jong en ouder - bij natuur en landschap in de eigen omgeving. Van de eigen achtertuin en de groene buurt tot in de mooie Drentse natuur, zoals de Nationale Parken en natuurterreinen.

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in de provincie Drenthe, vind je in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Drenthe (96 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- De ca. 60 Knapzakroutes zijn al jarenlang dé betrouwbare wandelgidsen die u langs de mooiste plekken in Drenthe leiden. Met ruim 1400 kilometer wandelnetwerk door meer dan 70 dorpen laten deze routes u op sportieve en avontuurlijke wijze kennismaken met het Drentse landschap in al haar verscheidenheid. Op de site vind je per route een aantal fraaie foto's die je alvast in de stemming kunnen brengen om de route te lopen.

- Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. In 2009 is het boek "Van Jeruzalem tot Ezelakker. Veldnamen als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche Aa" verschenen (352 pag.). In juli 2015 verschijnt het boek 'Landschapsbiografie van de Drentsche Aa' (520 pag.), dat laat zien hoe het stroomdal van de Drentsche Aa door de tijd heen veranderde in het prachtige esdorpenlandschap van nu. Het is uitzonderlijk dat de kennis van de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie in samenhang met elkaar belanden in één overzichtswerk. Deze combinatie geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap van de Drentsche Aa. Wetenschappelijke bevindingen zijn vertaald in aansprekende kaarten, reconstructies, foto’s en beelden die het verleden tot leven brengen. Een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek voor iedereen die houdt van de Drentsche Aa.

- Stichting Het Drentse Landschap beheert ruim 8600 hectare aan natuurgebieden, meer dan 250 vaak monumentale gebouwen en de helft van alle 54 hunebedden in Drenthe. De stichting is zich aan het omvormen van primair natuurbeschermingsorganisatie naar 'provinciale trust'; naast het belang van natuur en landschap wil de stichting zich ook nadrukkelijk als beheerder en beschermer van belangrijke cultuurhistorische objecten profileren, omdat natuurlijk en cultureel erfgoed in de praktijk vaak met elkaar verweven zijn. Het Drentse Landschap wil dé erfgoedinstelling van Drenthe worden. Zie verder de erfgoednota 'Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap, van natuurbeheerder naar provinciale trust'.

Stichting Het Drentse Landschap is in 2016 erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. De erkenning van het Rijk sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van Het Drentse Landschap tot provinciale Trust. Het Drentse Landschap treedt in die rol op als hoeder van het Drentse cultureel erfgoed. Door de belangen van het erfgoed in brede zin te dienen, maar ook door verwerving, restauratie en beheer van monumenten. Dit zorgt voor een economische impuls voor de provincie. Door de beheerde monumenten te verhuren als vakantiewoning of open te stellen voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten worden ook toeristische en maatschappelijke belangen in de provincie gediend. Met de status van POM kan Het Drentse Landschap haar rol als Drentse Trust nog verder versterken. Het Drentse Landschap kan door de erkenning bijvoorbeeld gebruik maken van vereenvoudigde subsidieaanvragen voor de restauratie en instandhouding van monumenten. Daarnaast draagt de POM-status bij aan het vertrouwen dat de stichting geniet in haar rol als monumentenbeheerder.

- Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Drenthe.

- In 2014 is de Natuurvisie Drenthe 2040 vastgesteld. In de visie streven GS naar natuur die tegen een stootje kan, die beleefbaar is voor mensen en die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de provincie.

- Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016, beschrijft in grote lijnen de vernieuwde beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor agrarische natuur en landschapselementen in Drenthe. Nieuw element is dat de provincie voor het agrarisch natuurbeheer niet langer contracten met veel individuele boeren sluit, maar met een overkoepelende organisatie, het Drents Collectief. Gedeputeerde Rein Munniksma is blij met de veranderingen: “We zetten in op kwaliteit en maken daarin realistische keuzes. Landelijk gezien heeft onze provincie bijvoorbeeld meer betekenis voor akkervogels, zoals de patrijs en de veldleeuwerik, dan weidevogels zoals de grutto. Daarom gaan we het accent verschuiven van weidevogelbeheer naar het meer kansrijke akkervogelbeheer." “Het Drents Collectief maakt een nieuwe manier van samenwerken mogelijk. Met elkaar komen tot samenhangende plannen, waarmee we de juiste dingen doen op de juiste plek. Dat vraagt om goede afstemming met grondgebruikers, en daarnaast met natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen. Wij gaan de uitdaging graag aan!”, aldus voorzitter Henk van 't Land.

- Staatsbosbeheer heeft 22 fijnsparbossen in Drenthe geselecteerd die sinds 2017 speciale bescherming genieten. Met de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe is afgesproken dat de top drie hiervan - bosvakken in de boswachterijen Gieten-Borger en Veenhuizen en in het Nationaal Park Drents-Friese Wold - geheel gevrijwaard wordt van welke ingreep dan ook. Zij krijgen de status ‘paddenstoelenreservaat.’ In de overige 19 fijnsparbossen en bosjes wordt het beheer afgestemd op instandhouding van het fijnsparbos. In totaal gaat het om ruim 100 hectare.

Nergens in Nederland zijn in de 20e eeuw zoveel fijnsparren aangeplant als in Drenthe, vooral ten behoeve van de houtproductie. Door het wat koelere en vochtiger klimaat hebben deze bossen zich hier erg goed ontwikkeld. Veel van deze percelen zijn na 60 tot 80 jaar kaprijp, en normaal gesproken begint Staatsbosbeheer dan met verjongen, oogsten of omvormen. Dat zou betekenen dat deze bossen hun specifieke karakter kunnen verliezen.

In 2012 jaar geleden startte de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD) in overleg met Staatsbosbeheer een project waarbij alle Drentse sparrenbossen zijn bezocht en op hun mycologische waarde beoordeeld. Tijdens deze brede inventarisatie is gebleken dat sommige bosvakken rijk zijn aan bijzondere paddenstoelen. Sterk bedreigde soorten zoals de blauwe satijnzwam en gorse melkzwam, en zelfs enkele uitgestorven gewaande soorten blijken een uitwijkplek te hebben gevonden in goed bemoste fijnsparbossen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de top 22 van de rijkste bossen. Voor de PWD reden om te pleiten voor bescherming. Ook bij Staatsbosbeheer leefde de wens om een aantal sparrenbossen te behouden omdat ze een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Ze laten zien hoe in de 1e helft van de vorige eeuw over bosbouw gedacht werd. En wat onze houtvesters van toen aan kennis moesten verwerven om tot levensvatbare bossen te komen. Overigens bieden oude fijnsparren ook een gunstig leefmilieu voor bijvoorbeeld de eekhoorn. - In een reportage van RTV Drenthe d.d. 10-12-2016 laten o.a. boswachters en medewerkers van de Paddenstoelenwerkgroep zien wat er zo bijzonder is aan de Drentse fijnsparbossen.

- Eind 2016 is het boek Dagvlinders in Drenthe 2007-2015 verschenen.

Terug naar boven

Links

- Provincie: - Officiële site van de Provincie Drenthe.

- Media / nieuws: - RTV Drenthe is de regionale omroep voor deze provincie. - Nieuws uit Drenthe van Dagblad van het Noorden.

- Kleine kernen: - Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe.

Reactie toevoegen