Holwerd

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

holwerd_collage.jpg

Holwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Holwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

holwerd dorpsstraat [640x480].jpg

Holwerd Dorpsstraat ca. 1910

Holwerd Dorpsstraat ca. 1910

Holwerd (3).JPG

Holwerd met zicht op de Hervormde Sint-Willibrorduskerk uit1776.

Holwerd met zicht op de Hervormde Sint-Willibrorduskerk uit1776.

Holwerd.JPG

Zon en schaduw in Holwerd.

Zon en schaduw in Holwerd.

Holwerd_0.JPG

In Holwerd.

In Holwerd.

Holwerd

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Holwerd.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Holwerd.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Holwerd.

Terug naar boven

Status

- Holwerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel.

Terug naar boven

Ligging

Holwerd ligt NW van Dokkum en grenst in het N aan de Waddenzee. Er is een veerdienst op Ameland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Holwerd 227 huizen met 1.741 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Holwerd ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Holwerd is sprake van vergrijzing en krimp (bevolkingsdaling). Om hier tijdig op in te spelen is in 2010 samen met de inwoners het Aanvalsplan Krimp Holwerd opgesteld, waarin een aantal mogelijke toenkomstscenario's wordt uitgewerkt.

- Anno 2015 is een projectgroep doende met de ontwikkeling van het project Holwerd aan Zee. Een ambitieus en innovatief project, dat veel kost (begroting: 150 miljoen) maar ook veel beoogt op te leveren. Een plan dat een impuls beoogt te geven aan leefbaarheid en economie van niet alleen Holwerd maar aan de hele regio. Onderdelen zijn o.a. een dijkdoorbraak, toegangsgeul vanaf het wad, buffermeer, natuurontwikkeling, vismigratie, nieuw gemaal, haven, boulevard, strand, bungalowpark/hotel. Voor nadere informatie zie ook de presentaties van het symposium over Holwerd aan Zee (februari 2015). Bij de realisatie van de hotelfunctie denkt men niet aan 1 gebouw, maar aan het omvormen van ca. 40 oude huisjes in het centrum tot 'Hotel Holwerd'.

In 2015 en 2016 wordt nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de ideeën van Stichting Holwerd aan Zee. Het betreft enerzijds een onderzoek naar de baggerhoeveelheden in de vaargeul naar Ameland en anderzijds een onderzoek naar kansen voor recreatie en toerisme. Belangrijke vragen waar antwoord op moet komen zijn: Gaat dit project de baggerhoeveelheden in de vaargeul Holwerd-Ameland verminderen en welke besparing levert dat op? En wat brengt een uitbreiding van mogelijkheden voor verblijfsrecreatie bij Holwerd op? De resultaten van de onderzoeken worden eind 2016 in samenhang opnieuw bekeken. Anno eind 2015 zijn de voortekenen gunstig. Zo staat het plan inmiddels op de MIRT-toekomstagenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). Medio 2017 wordt besloten of het plan doorgang krijgt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Holwerd heeft 14 rijksmonumenten.

- De Miedenmolen.

- Molen De Hoop.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Holwerd maakt deel uit van de in 2016 gerealiseerde Waddentour, een wandel-, fiets- en autoroute langs o.a. de 4 Beschermde Dorpsgezichten in Dongeradeel (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat). Voor nadere informatie zie de pagina van Dongeradeel, kopje Natuur en recreatie.

- Tijdens het Ommetje Holwerd kunt u bekijken hoe boeren in de omgeving op maatschappelijk verantwoorde wijze hun werk doen. Wandelaars passeren op de 7 kilometer lange route twee akkerbouwbedrijven, een schapenhouderij en een melkveehouderij, allemaal lid van de agrarische vereniging Ecolana.

- Mooi verslag van een wadlooptocht van Holwerd naar Ameland door een Amerikaans stel, in de New York Times d.d. 23-5-2010 (Engels).

- In het buitendijkse kweldergebied NO van de Veerdam in Holwerd, wil Staatsbosbeheer de natuurlijke dynamiek terugbrengen die zo kenmerkend is voor de Waddenzee. Dwars door de kwelder ligt nu een dijk, die halverwege de 20e eeuw is aangelegd om erosie van aangeslibde grond en de zoute overstroming van het achterliggende agrarisch gebied te beperken. Ook liggen er klepduikers om de instroom van zout water te kunnen reguleren. Dit heeft een ongunstige invloed op de natuurlijke ontwikkeling van het wad en de flora en fauna. Goed ontwikkelde zoutvegetatie blijft daardoor beperkt tot de randen van het gebied. Door verruiging zijn er minder mogelijkheden voor broedvogels en foeragerende trekvogels. Staatsbosbeheer wil de natuurwaarden herstellen door de dijk af te graven, waardoor het zeewater weer dieper de kwelder in kan doordringen. Daarnaast wil zij de kunstmatig gegraven sloten dempen en de natuurlijke loop van de kreken herstellen. Hierdoor vindt er op termijn weer natuurlijke slibvorming plaats en nemen de mogelijkheden voor broed- en foeragerende vogels weer toe. (bron: Staatsbosbeheer, 4-12-2012)

- In 2014 is in de Holwerterwestpolder een kwelderherstelproject uitgevoerd. Met name scholeksters, kluten, visdieven en noordse sterns krijgen hierdoor weer een betere biotoop om te leven en te broeden.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Holwerd.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Holwerd.

Reactie toevoegen