Holwerd

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

holwerd_collage.jpg

Holwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Holwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

holwerd dorpsstraat [640x480].jpg

Holwerd, Dorpsstraat, ca. 1910

Holwerd, Dorpsstraat, ca. 1910

Holwerd (3).JPG

Holwerd, met zicht op de Hervormde Sint-Willibrorduskerk uit 1776

Holwerd, met zicht op de Hervormde Sint-Willibrorduskerk uit 1776

Holwerd.JPG

Zon en schaduw in Holwerd

Zon en schaduw in Holwerd

Holwerd_0.JPG

In Holwerd

In Holwerd

Holwerd

Terug naar boven

Status

- Holwerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Onder het dorp Holwerd vallen ook de buurtschappen Kletterbuorren en Trijeboerehuzen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Holwert.

Terug naar boven

Ligging

Holwerd ligt NW van Dokkum en grenst in het N aan de Waddenzee. Er is een veerdienst op Ameland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Holwerd 227 huizen met 1.741 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het dorp is sprake van vergrijzing en krimp (bevolkingsdaling). Om hier tijdig op in te spelen is in 2010 samen met de inwoners het Aanvalsplan Krimp Holwerd opgesteld, waarin een aantal mogelijke toenkomstscenario's wordt uitgewerkt.

- Anno 2015 is een projectgroep doende met de ontwikkeling van het project Holwerd aan Zee. Een ambitieus en innovatief project, dat veel kost (begroting: 150 miljoen) maar ook veel beoogt op te leveren. Een plan dat een impuls beoogt te geven aan leefbaarheid en economie van niet alleen het dorp maar aan de hele regio. Onderdelen zijn o.a. een dijkdoorbraak, toegangsgeul vanaf het wad, buffermeer, natuurontwikkeling, vismigratie, nieuw gemaal, haven, boulevard, strand, bungalowpark/hotel. Voor nadere informatie zie ook de presentaties van het symposium over Holwerd aan Zee (februari 2015). Bij de realisatie van de hotelfunctie denkt men niet aan 1 gebouw, maar aan het omvormen van ca. 40 oude huisjes in het centrum tot 'Hotel Holwerd'.

In 2015 en 2016 wordt nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de ideeën van Stichting Holwerd aan Zee. Het betreft enerzijds een onderzoek naar de baggerhoeveelheden in de vaargeul naar Ameland en anderzijds een onderzoek naar kansen voor recreatie en toerisme. Belangrijke vragen waar antwoord op moet komen zijn: Gaat dit project de baggerhoeveelheden in de vaargeul Holwerd-Ameland verminderen en welke besparing levert dat op? En wat brengt een uitbreiding van mogelijkheden voor verblijfsrecreatie op? De resultaten van de onderzoeken worden eind 2016 in samenhang opnieuw bekeken. Anno eind 2015 zijn de voortekenen gunstig. Zo staat het plan inmiddels op de MIRT-toekomstagenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). Medio 2017 wordt besloten of het plan doorgang krijgt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Holwerd heeft 14 rijksmonumenten.

- Kerk van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd - Blije - Ternaard.

- Molens: - Miedenmolen/Miedemûne. De Miedemûne wordt in 2019 gerestaureerd. - Molen De Hoop.

Terug naar boven

Jaarijkse evenementen

- Nachtkuier (eind oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waddenbelevingscentrum De Noordhoren.

- Vanuit Holwerd kun je met de veerboot van Wagenborgen Passagiersdiensten naar het waddeneiland Ameland.

- Holwerd maakt deel uit van de in 2016 gerealiseerde Waddentour, een wandel-, fiets- en autoroute langs o.a. de 4 Beschermde Dorpsgezichten in Dongeradeel (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat). Voor nadere informatie zie de pagina van Dongeradeel, kopje Natuur en recreatie.

- Tijdens het Ommetje Holwerd kun je bekijken hoe boeren in de omgeving op maatschappelijk verantwoorde wijze hun werk doen. Wandelaars passeren op de 7 kilometer lange route twee akkerbouwbedrijven, een schapenhouderij en een melkveehouderij, allemaal lid van de agrarische vereniging Ecolana.

- Mooi verslag van een wadlooptocht van Holwerd naar Ameland door een Amerikaans stel, in de New York Times d.d. 23-5-2010 (Engels).

- In het buitendijkse kweldergebied NO van de Veerdam in Holwerd, wil Staatsbosbeheer de natuurlijke dynamiek terugbrengen die zo kenmerkend is voor de Waddenzee. Dwars door de kwelder ligt nu een dijk, die halverwege de 20e eeuw is aangelegd om erosie van aangeslibde grond en de zoute overstroming van het achterliggende agrarisch gebied te beperken. Ook liggen er klepduikers om de instroom van zout water te kunnen reguleren. Dit heeft een ongunstige invloed op de natuurlijke ontwikkeling van het wad en de flora en fauna. Goed ontwikkelde zoutvegetatie blijft daardoor beperkt tot de randen van het gebied. Door verruiging zijn er minder mogelijkheden voor broedvogels en foeragerende trekvogels.

Staatsbosbeheer wil de natuurwaarden herstellen door de dijk af te graven, waardoor het zeewater weer dieper de kwelder in kan doordringen. Daarnaast wil zij de kunstmatig gegraven sloten dempen en de natuurlijke loop van de kreken herstellen. Hierdoor vindt er op termijn weer natuurlijke slibvorming plaats en nemen de mogelijkheden voor broed- en foeragerende vogels weer toe. (bron: Staatsbosbeheer, 4-12-2012)

- De Holwerterwestpolder was door verruiging in de loop der jaren steeds ongeschikter geworden voor broedvogels. Inzet van grazers bood onvoldoende soelaas. Daarom is van 2014 t/m 2016 een kwelderherstelproject uitgevoerd. Met name scholeksters, kluten, visdieven en noordse sterns krijgen hierdoor weer een betere biotoop om te leven en te broeden. Begrazing door vee is essentieel om verruiging van de kwelders tegen te gaan. Daarom zijn uitgesleten greppels ondieper gemaakt en doorwaadbaar gemaakt voor vee. De greppels hebben ook flauwere taluds gekregen, zodat het vee zelf uit een greppel kan komen en de poten niet breekt op de steile oevers. Zo kan het vee weer overal op de kwelder komen en de vegetatie in de zomerperiode dus weer kort houden. Daarnaast is een vluchtroute voor het vee verbeterd die ze kunnen gebruiken bij hoogwater. En de slenken zijn aangepakt, zodat het instromende zeewater met eb weer gemakkelijker uit de kwelder kan wegstromen.

De transportroute en het vanghok voor het vee zijn verbeterd, zodat de pachters hun grazers gemakkelijker in en uit het gebied kunnen krijgen. De paden voor het beheer zijn opgeknapt en de drinkdobben voor het vee zijn opgeschoond. Nu is het aan het in te scharen vee om de boel niet weer te laten verruigen. De natuurlijke dynamiek van de kwelder staat beweiding alleen in de zomerperiode toe. De herinrichting is een succes: het aantal broedparen van scholekster, tureluur en bergeend is in het voorjaar van 2016 al flink toegenomen. Natuurliefhebbers kunnen het gebied bekijken middels een 'kwelderbelevingspunt' op een door Rijkswaterstaat nieuw aangelegd parkeerterrein naast de pier. Ook is er een stenen bankje neergezet met mooi uitzicht over de kwelder en de Waddenzee. Echt een nieuwe topplek voor vogelaars. Het hele jaar door stikt het van vogels als kluten, scholeksters, sterns en talloze steltlopers en andere wadvogels. En je maakt afhankelijk van het seizoen vaak kans op het zien van leuke soorten als paarse strandloper, ijsgors, velduil, kleine strandloper, oeverpieper, sneeuwgors, frater, slechtvalk, ruigpootbuizerd of blauwe kiekendief. We merken nu al dat mensen die van Ameland komen hier nog even een stop maken om al die vogels van dichtbij te zien.”

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Holwerd.

- Lokale links: - Links naar instanties in Holwerd.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Holwerd op de site van de Nieuwe Dockumer Courant.

- MFA: - In 2014 is de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Ynset gereed gekomen. Inmiddels is er een groot aantal verenigingen ondergebracht en worden in de vele gebruiksruimten de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd, zoals films, lezingen, live bands, theater.

- Onderwijs: - Basisschool De Tsjelke. - Ploos van Amstelskoalle.

- Muziek: - Muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1919 en heeft ca. 40 leden. Het is een fanfarekorps, dat uitkomt in de 5e divisie.

- Sport: - v.v. Holwerd (voetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Holwerd.

Reactie toevoegen