Metslawier

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

metslawier_collage.jpg

Metslawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Metslawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Metslawier. (2).JPG

Middenin het dorp Metslawier

Middenin het dorp Metslawier

Metslawier..JPG

Hoekje in Metslawier

Hoekje in Metslawier

Metslawier

Terug naar boven

Status

- Metslawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Onder het dorp Metslawier valt ook de buurtschap Reidswâl (grotendeels).

- De inwoners van de dorpen Metslawier, Niawier en Oosternijkerk werken op veel gebieden samen en hebben veel gemeenschappelijke voorzieningen en verenigingen. Je zou ze dan ook als een 'drielingdorp' kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Mitselwier.

Oudere vermeldingen
1417 Mitzlawere, 1420 Midslawer, Midslaweer, 1491 Metseleuier, 1500 Metslewer, 1511 Metslawier, 1664 Metzelawier, 1718 Metzelwier.

Naamsverklaring
Betekent wier = weer 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning' van de persoon Matsila*.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Metslawier ligt ZZO van het dorp Oosternijkerk, ZW van de dorpen Lioessens en Morra, WZW van het dorp Anjum, NW van de dorpen Jouswier en Ee, NNO van het dorp Oostrum, NO van het dorp Wetsens en de stad Dokkum en O van het dorp Niawier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Metslawier 71 huizen met 491 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 360 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Metslawier heeft 8 rijksmonumenten.

- Molen Ropta (Roptawei 2) is een windmolen, gelegen N van Metslawier. De molen uit 1836 was oorspronkelijk een grondzeiler. In 1840 is hij met twintig voet verhoogd tot een stellingmolen. De achtkante bovenkruier was in gebruik als koren- en pelmolen. In 1962 is de molen door overgenomen door de gemeente Oostdongeradeel. In 1971 is de molen gerestaureerd. Sinds 1994 is de molen in beheer van Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Braderie (op een woensdag eind augustus).

- Iepenloftspul Mitselwier (september).

- Carbidschieten (oudjaar).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Metslawier maakt deel uit van de in 2016 gerealiseerde Waddentour, een wandel-, fiets- en autoroute langs o.a. de 4 Beschermde Dorpsgezichten in Dongeradeel (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat). Voor nadere informatie zie de pagina van Dongeradeel, kopje Natuur en recreatie.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Metslawier.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Metslawier bewaakt en vertegenwoordigt de belangen van het dorp in de meest ruime zin van het woord. Het gaat hierbij om de leefomgeving van de inwoners van het dorp. Dorpsbelang levert bijdragen aan de planologie, het groen en het grijs (straten en gebouwen) in het dorp, maar ook aan het sociaal-maatschappelijk leven in het dorp. Hiertoe heeft Dorpsbelang een wijdvertakte werkgroepenstructuur, waarmee een hoog democratisch gehalte en een groot draagvlak wordt gerealiseerd.

- In 2012 is een aantal stappen gezet vanuit het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Zo is er, samen met de inwoners van Metslawier, een nieuwe Dorpsverkenning opgesteld. Op een informatieavond is een groot aantal onderwerpen genoemd, die de inwoners graag veranderd of verbeterd willen zien in het dorp. Voordat met deze lijst aan de slag kan worden gegaan moest vanuit het experiment een Dorps Ontwikkeling Maatschappij (DOM) worden opgezet die de onderwerpen in behapbare projecten omzet. In elk van de vier dorpen is een dergelijke DOM opgericht. De voorzitters vormen samen de koepel-DOM. In het kort ziet de werkwijze er als volgt uit: Van de onderwerpen uit de inventarisatie worden projectplannen voorbereid door de DOM’s van elk dorp. In de koepel-DOM wordt gekeken welke projecten worden voorgedragen voor (mede)financiering. Soms is Dorpsbelang de aangewezen partij om een project uit te voeren, een andere keer zal dat de Dorps Ontwikkeling Maatschappij zijn.

- Onderwijs: - "Op Basisschool De Rank wordt lesgegeven in een doorgaande lijn, waardoor de drempel tussen de kleuterschool en de 'grote' school is verdwenen. We houden zorgvuldig rekening met de verschillen tussen leerlingen in aanleg en tempo. Zo richt het onderwijs zich op de emotionele, creatieve en verstandelijke ontwikkeling. De kinderen krijgen les in lezen, taal, rekenen, schrijven en wereldverkenning (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie), Fries, verkeer, gymnastiek, muziek, tekenen en handvaardigheid. Andere activiteiten op de basisschool zijn: dramatische expressie, gezond gedrag, sociale redzaamheid, geestelijke stromingen, ICT en Engels. Wij willen graag dat kinderen op De Rank veel leren, maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich er veilig en thuis voelen. We maken gebruik van moderne lesmethoden, die regelmatig worden vervangen of vernieuwd. Ook het gebruik van computers en het internet krijgt in het onderwijs op onze school de nodige aandacht."

- Sport: - Kaatsvereniging KF De Trije Doarpen is er van en voor de dorpen Oosternijkerk, Niawier en Metslawier.

- Ook voetbalvereniging Ropta Boys is er van en voor de hiervoor genoemde dorpen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Metslawier alg.

Reactie toevoegen