Nijlân

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Nijlân

Terug naar boven

Status

- Nijlân is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Nijlân valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Engwierum.

- De buurtschap Nijlân heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Nieuwland.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nijlân ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt W van het Dokkumer Djip (het Dokkumer Diep) en het Nationale Park Lauwersmeer, en ligt NO van het dorp Engwierum, ZZW van het dorp Oostmahorn, ZZO van het dorp Anjum, ZO van de dorpen Morra en Metslawier, OZO van het dorp Jouswier, O van het dorp Ee, NW van het dorp Kollumerpomp en N van het dorp Kollum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nijlân omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Wat Zorgboerderij Het Pompsterryt (Nijlân 8) zo bijzonder maakt en onderscheidt van heel veel andere zorgboerderijen, maar ook van diverse instellingen, is de kleinschalige opzet en 7 dagen 24 uurs opvang in plaats van alleen maar een dagbesteding. Wij bieden plaats aan mensen die adl-zelfstandig zijn, maar behoefte hebben aan een dagstructuur en een zinvolle dagbesteding. Dagstructuur wordt aangeboden in samenspraak met de cliënt/verzorger, daarbij in ogenschouw nemend wat het psychische draagvlak is van de cliënt. Samen wordt een plan opgesteld met als doel de cliënt zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren in een veilig klimaat. Dat veilige klimaat houdt in altijd terugkerende dagstructuren die bekend zijn voor de cliënt maar ook gericht op activiteiten die de cliënt aangeeft graag te wilen doen en stimulerend vindt. Cliënt is inwonend en heeft zijn eigen (slaap)kamer waar hij of zij zich kan terugtrekken."

De naam van hun boerderij lichten zij als volgt toe: "De oost-west verlopende lijn waarop De Pomp ligt is een zeedijk die in de 14e eeuw is gereedgekomen. Op de plaats van De Pomp loopt een zogeheten ryd door de dijk. Deze waterdoorlaat heet Pomp. Toen de dijk er nog niet was zorgde dit ried voor de waterafvoer op de Waddenzee. Langs de gehele Fries-Groningse kust tot in Oost-Friesland toe vind je de benaming ryd (tegenwoordig ried) voor deze afwateringen. Het waren geheel natuurlijke, door de zee in het slik uitgesleten afwateringen. Uit een waterstaatkundig woordenboek uit de 18e eeuw bleek dat het begrip Pomp of Pump, Pumpe of Pomper (afhankelijk van het taalgebied) een oude benaming is voor een waterdoorlaat door een dijk of onder een weg. Tegenwoordig heet dit een duiker. In de waterstaat was en is zo’n doorlaat dus van cruciaal belang.

De Pomp maakte waterverplaatsing mogelijk van de ene kant van de doorstroombelemmering naar de andere kant. Er is nog een oud gezegde: “Door de pomp gaan” in de betekenis "van mening veranderen". De meest eenvoudige doorlaat had aan de zeekust vaak een eenvoudige vloedklep. Bij eb werd het water vanzelf op eigen stroom afgevoerd. Bij vloed echter drukte het opkomende water de klep dicht. Het Ried kreeg later de benaming Pompsterryd en stroomt nog steeds door het landschap. Mr. A.J. Andreae, die notaris was in Kollum, bracht zijn grote belangstelling voor het Kollumerland tot uitdrukking in een geschiedkundige beschrijving van het gebied, die in 1883-1885 werd uitgegeven. Ook hij besteedt aandacht aan de Pomp: “Het Pompsterryt loopt vanuit Kollumerland door het Nieuw Kruislant naar zee” en “Bij de bedijking van het Cruyslandt (1529-1542) werd in den ouden dijk in de ryt, die sedert dien tijd Pompsterryt werd geheeten, eene pomp gelegd en kon het water uit het Wester Nieuw Kruisland langs die ryt, De Torpsterryt en de Dwarsryt naar zee worden afgevoerd."

Reactie toevoegen