Groene Hart

Streek
Groene Hart
UtrechtNoord-HollandZuid-Holland

Gieltjesdorp (1).JPG

Groene Hart, buurtschap Gieltjesdorp bij Breukelen.

Groene Hart, buurtschap Gieltjesdorp bij Breukelen.

Meije (2).jpg

Groene Hart, het dorpje Meije bij Bodegraven is een lintdorp met een groot en weids buitengebied.

Groene Hart, het dorpje Meije bij Bodegraven is een lintdorp met een groot en weids buitengebied.

Minkeloos.JPG

Groene Hart, buurtschap Minkeloos in de Alblasserwaard.

Groene Hart, buurtschap Minkeloos in de Alblasserwaard.

Oud Bodegraven._0.JPG

Groene Hart, buurtschap Oud Bodegraven bij Bodegraven.

Groene Hart, buurtschap Oud Bodegraven bij Bodegraven.

groene_hart_kaart_kopie.gif

Het Groene Hart is het grote groene gebied tussen omringend stedelijk gebied in de Randstad. Globaal betreft het het gebied tussen Amsterdam, Hilversum, Utrecht, Culemborg, Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en de Haarlemmermeer.

Het Groene Hart is het grote groene gebied tussen omringend stedelijk gebied in de Randstad. Globaal betreft het het gebied tussen Amsterdam, Hilversum, Utrecht, Culemborg, Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en de Haarlemmermeer.

Groene Hart

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Groene Hart.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Groene Hart.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Het Groene Hart (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Het Groene Hart is een streek in grotendeels de provincie Zuid-Holland en deels de provincies Noord-Holland en Utrecht.

- Het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart omvat het buitengebied van de gemeenten Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Giessenlanden, Gorinchem, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Leerdam, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Molenwaard, Nieuwkoop, Papendrecht, Sliedrecht, Teylingen, Waddinxveen, Zederik, Zoetermeer, Zoeterwoude en Zuidplas (anno 2015 zijn dat er 22).

- In de provincie Noord-Holland betreft het (delen van) de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen, Wijdemeren en Gooise Meren.

- In de provincie Utrecht betreft het de streek Lopikerwaard en (delen van) de gemeenten Vianen, Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt.

Terug naar boven

Ligging

Het Groene Hart is het grote groene gebied tussen omringend stedelijk gebied in de Randstad. Globaal betreft het het gebied tussen (met de klok mee) Amsterdam, Hilversum, Utrecht, Culemborg, Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en de Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het Groene Hart wordt zo genoemd omdat het een groot overwegend groen gebied is met veel open ruimte, omsloten door dicht(er) bevolkt randstedelijk gebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van het Groene Hart, kunt u terecht bij:

- Streekarchief Rijnlands Midden (= gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop).

- Streekarchief Midden-Holland (= gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas).

Terug naar boven

Recente ontwikkeliingen

- Het Groene Hart wordt bedreigd door o.a. economische stagnatie, leegstand en voortgaande bodemdaling. De Stuurgroep Groene hart (SGH) heeft daarom een nieuwe visie nodig. SGH-voorzitter Chris Kalden pleit voor meer samenwerking tussen bestuur, bedrijfsleven en instellingen; niet- samenwerking is geen optie. Kalden gaf in 2015 tijdens een lezing van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland in Fort Wierickerschans een top vijf van aan te pakken agendapunten. Kalden pleitte ervoor de gezamenlijke inspanningen te richten op leefbaarheid, beleefbaarheid en kwaliteit van natuur, milieu en ruimte. Verder stelt hij o.a.: "We vinden allemaal weidegang belangrijk. En voor weidegang is een grote huiskavel erg belangrijk. Die is lang niet altijd aanwezig. De provincies kunnen een programma van kavelruil e.d. starten, gericht op de melkveehouderij in het Groene Hart. Ik pleit voor een meerjarig programma, gericht op de ondersteuning en bevordering van de melkveehouderij in het Groene Hart, waarbij landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit mede-doelstellingen zijn."

- Het Groene Hart is een gewaardeerd woon-, recreatie- en leefgebied in de Randstad met internationaal belangrijke cultuurhistorie en natuur. Het veengebied kampt echter met een aantal problemen. Bij ongewijzigd beleid nemen de beheerskosten toe omdat de veenbodem blijft dalen. Daarnaast  veroorzaakt veenoxidatie ruim 1% van de landelijke CO2 uitstoot. Bovendien is het unieke Hollandse veenlandschap kwetsbaar door verstedelijking en intensieve landbouw. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft de opgaven en kansen voor het Groene Hart in beeld gebracht en komt met aanbevelingen in het rapport Het Groene Hart Verbeeld (2015).

- In de Groene Hart Monitor 2014 staan feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves en kansen voor het Nationaal Landschap Groene Hart. Stichting Groene Hart ziet de bodemdaling als de grootste opgave in het Groene Hart. De bodem daalt gemiddeld met 0,4 cm per jaar.
Uitgangspunt blijft het substantieel afremmen van de bodemdaling, zodanig dat het behoud van het landschap op lange termijn goed betaalbaar en beheersbaar is. De Stuurgroep wil graag kansen benutten om rond de randen van woonkernen recreatie, waterberging, aangepaste of verbrede landbouw te combineren en duurzaam te ontwikkelen.

- Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en gemeenten, maar ook vanwege de soms lastige afwegingen tussen bijvoorbeeld het bouwen van woningen en aanleggen van bedrijventerreinen enerzijds en het openhouden van het gebied anderzijds. In het verleden zijn daarom al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar het beleid omtrent het Groene Hart. Zo heeft de Randstedelijke Rekenkamer in maart 2009 het rapport ‘Het Groene Hart – Een haalbare kaart?’ gepubliceerd. Het vervolgonderzoek 'Grip op het Groene Hart' (2013) onderzoekt wat er sinds de publicatie van het onderzoek uit 2009 is gebeurd en of het provinciaal bestuur op de onderzochte thema's is verbeterd. Korte samenvatting: er zijn nog wel wat verbeterpunten...

- Het in 2010 afgesloten Veenweidepact Gouwe Wiericke beoogt het gebied tussen globaal Gouda en Woerden de komende jaren integraal te ontwikkelen, d.w.z. rekening houdend met de belangen van wonen, werken, water, landschap, natuur en recreatie.

Kwaliteitsteam Groene Hart
Sinds 2009 is er het Kwaliteitsteam Groene Hart. Het team brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op ruimtelijke plannen en projecten in het Groene Hart. De Stuurgroep Groene Hart, waarin de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland vertegenwoordigd zijn,  wil met dit team zorgdragen voor betere plannen en voor ruimtelijke oplossingen met kwaliteit. Het team bestaat uit vijf onafhankelijke adviseurs, ieder gespeciaiseerd in andere disciplines (met name stedebouwkundige, landschapsarchitect, bioloog, landbouweconoom). Het team presenteert zich als kritische, meedenkende bondgenoot. Zij stelt zich als doel om met haar adviezen ruimtelijke kwaliteit, samenhang en consistentie in plannen te brengen én om de voortgang te versnellen van planvorming met kwaliteit. Het team voorziet plannen in het Groene Hart op verschillende momenten in de planfase van een advies; bij de start, tijdens het kiezen van alternatieven en bij het eindontwerp. De adviezen zijn openbaar en te vinden op de site Kwaliteitsatlas Groene Hart.

Ontwerpers buigen zich over inpassen van woningen in het Groene Hart
Het Bouwfonds heeft een prijsvraag uitgeschreven voor jonge ontwerpers, zoals ruimtelijke ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, planologen en kunstenaars voor verantwoord inpassen van woningen in het Groene Hart. Onder het motto 'Good Red Super Green' moeten deelnemers concepten bedenken waarin de bebouwing het 'groen' kan ondersteunen. Het Groene Hart volledig met rust laten is geen optie, meent Fred Schoorl, directeur van het Nirov. Stedelingen willen de ruimte kunnen gebruiken om te wonen en te recreëren. Om te voorkomen dat er niks overblijft van het Groene Hart moet worden nagedacht op welke manier er met het gebied moet worden omgegaan.

Volgens Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten van Bouwfonds Property Development schuilt er een gevaar in de vele bouwplannen van de Groene Hart-gemeenten. Als die allemaal worden uitgevoerd blijft er weinig ruimte over voor natuur of recreatie. De Zeeuw is tevens bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen Neprom. Die organisatie stelt voor om van de 30.000 woningen die volgens de bestemmingsplannen de komende jaren in het Groene Hart gebouwd mogen worden, er 13.000 te reserveren voor een 'rood-voor-groen' constructie. Dat betekent dat een deel van de winst uit de grondexploitatie of de verkoop van de woningen wordt geïnvesteerd in natuur. Het Nationaal Groenfonds en Bouwfonds hebben becijferd dat een hectare bebouwing voldoende geld op kan leveren voor de duurzame ontwikkeling en beheer van 11 hectare natuur in het Groene Hart. Woningbouw is te gebruiken om te investeren in natuurontwikkeling en -beheer. De andere functies van het gebied, zoals landbouw en waterberging, leveren te weinig geld op. Met een concreet, uitvoerbaar plan voor een zorgvuldig uitgekozen locatie willen de initiatiefnemers bewijzen dat woningbouw, natuurontwikkeling en landschapsbeheer best samen kunnen gaan. (bron: De Pers, 16-7-2008)

LTO maakt zich sterk voor behoud agrarisch Groene Hart    
De beste garantie om een uniek gebied als het Groene Hart met een eeuwenoud landschap ook op de langere termijn in stand te houden is een sterke en renderende melkveehouderij. Dat zegt LTO-voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland naar aanleiding van de Structuurvisie Randstad 2040. Ook de SER heeft onlangs gepleit voor perspectief voor de melkveehouderij als één van de belangrijkste dragers van dit gebied. Een toenemende diversiteit in delen van het Groene Hart, zoals in de Structuurvisie bepleit, en verder oprukkende woningbouw zullen er uiteindelijk toe leiden dat amper iets van dit gebied overblijft. Wel ziet LTO kansen voor meer dynamische functies van dit gebied, onder meer voor wateropvang en kleinschalige recreatie- en natuurprojecten, gekoppeld aan agrarische bedrijven.

LTO Nederland verzet zich tegen grootschalige projecten voor wateropvang en natuur. Maat is voorstander van kleinschaligheid om de tendens te doorbreken steeds meer landbouwgrond op te offeren ten behoeve van natuur. ,,Vergeet niet dat land- en tuinbouw óók uiteenlopende functies vervullen voor natuur, groen en recreatie. Daarom is het des te belangrijker ook met het oog op die functies op de langere termijn, dat het landelijk gebied nog beter toegankelijk wordt gemaakt.” De LTO-voorzitter noemt een betere ontsluiting van de Randstad essentieel voor de toekomstige economische ontwikkeling. Zo’n tweederde van de glastuinbouw is gevestigd in het westen van het land en die sector blijft, ook met het oog op toekomstige werkgelegenheid en energievoorziening, een heel belangrijke. ,,Er moeten ruimte blijven voor ontwikkeling van deze sector, die eveneens een bredere functie zal krijgen”, voorziet Maat. (bron: LTO Nederland, 5-9-2008)

Klimaatpark Groene Hart
Voor het Groene Hart kan de klimaatverandering niet alleen een bedreiging maar ook een kans zijn. Het gebied zou dan meer dan tot nu toe klimaatbestendig moeten worden ingericht. Dat staat in het rapport Klimaatpark Groene Hart, (juli 2010). Duurzaamheid is de basis voor de nieuwe inrichting. Het meest in het oogspringende voorstel is de transformatie van de diepe droogmakerijen. Deze bestaan nu vooral uit eindeloze akkers en rechte wegen, waar het grondwater steeds verder verzilt. In het nieuwe Klimaatpark worden delen van deze polders opgehoogd zodat er woningen kunnen worden gebouwd, terwijl andere delen onder water worden gezet waardoor er plassen ontstaan. In het concept van het Klimaatpark zal ook het waterpeil van veengebieden worden verhoogd. Op dit moment wordt in het Groene Hart woningbouw geweerd en landbouw bevorderd. Het landschap is echter niet duurzaam en het is niet toegankelijk voor Randstedelingen. Het polderlandschap zal altijd blijven bestaan. Maar het Klimaatpark Groene Hart zal ook spectaculaire waterlandschappen, een brede gordel van moerasgebieden, bijzondere woon- en werkgebieden aan het water of langs bosrijke rivierzomen bieden. Voor nadere informatie zie het rapport Klimaatpark Groene Hart.

- Een commissie van de Groene Hart-organisatie ontwikkelt sinds 2012 plannen om het inklinken van het veen in het Groene Hart te beperken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2011 is er het Nationaal Regenboog Zeilevenement op de 'Hollands-Utrechtse Plassen' (gedurende 5 dagen eind juni / begin juli). Het evenement vindt plaats op de Kagerplassen, het Braassemermeer, de Westeinderplassen, de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. In deze periode worden er, naast de zeilcompetitie, door en in de gemeenten ook veel andere activiteiten georganiseerd. Het evenement beoogt bij te dragen aan de bekendheid van het Groene Hart als recreatief en toeristisch watersportgebied, waarvan het wateroppervlak groter is dan dat van Friesland (want naast de genoemde plassen zijn er ook nog de Reeuwijkse Plassen en de Loosdrechtse Plassen).

- Groene Hart Zomerfair (weekend eind augustus te Benschop).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Groene Hart wil het karakter van het Groene Hart behouden, met al zijn cultuur-, natuur- landschaps- en natuurwaarden.

- De komende jaren dreigen in het Groene Hart meer dan 60 polders te verdwijnen of ernstig te worden aangetast door o.a. woningbouw, bedrijventerreinen en nieuwe wegen. Onder de link vindt u welke polders het betreft, met per polder de specifieke redenen van bedreiging.

- Een Toeristisch Overstappunt (TOP) is een startpunt waar u de auto kunt achterlaten om vandaar heerlijk te fietsen of te wandelen in een landelijke omgeving. Vanaf elke TOP kunt u bewegwijzerde of beschreven routes volgen, die u laten kennismaken met de mooiste plekjes van het Groene Hart. Overzicht van de TOP's in het Groene Hart.

Terug naar boven

Links

- De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zet zich, samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in voor een mooi en economisch vitaal Nationaal Landschap Groene Hart. Een gebied dat haar rol als groen hart van de Randstad met verve blijft spelen, aldus de Stuurgroep.

Reactie toevoegen