Montfoort

Plaats
Stad en gemeente
Montfoort
Lopikerwaard
Utrecht

montfoort_collage.jpg

Montfoort, collage stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Montfoort, collage stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

montfoort_stadsmuur.jpg

Montfoort, restanten van de oude stadsmuur (© Jan Dijkstra, Houten)

Montfoort, restanten van de oude stadsmuur (© Jan Dijkstra, Houten)

Montfoort._0.JPG

De skyline van Montfoort, gezien vanuit het Stadspark

De skyline van Montfoort, gezien vanuit het Stadspark

Montfoort.JPG

Molen De Valk in Montfoort, ook gezien vanuit het Stadspark

Molen De Valk in Montfoort, ook gezien vanuit het Stadspark

Montfoort (4).JPG

De Hoogstraat, de oudste en belangrijkste straat van Montfoort

De Hoogstraat, de oudste en belangrijkste straat van Montfoort

Montfoort (2).JPG

Stadsgezicht van Montfoort, met achteraan het voormalige stadhuis

Stadsgezicht van Montfoort, met achteraan het voormalige stadhuis

Montfoort (5).JPG

De Plaats, in het centrum van Montfoort

De Plaats, in het centrum van Montfoort

Montfoort (3).JPG

Stadsgezicht van Montfoort, gezien vanaf de IJsselkade over de Hollandse IJssel

Stadsgezicht van Montfoort, gezien vanaf de IJsselkade over de Hollandse IJssel

Montfoort_0.JPG

Over de lotgevallen van Kasteel Montfoort kun je lezen onder het kopje Geschiedenis

Over de lotgevallen van Kasteel Montfoort kun je lezen onder het kopje Geschiedenis

UT gemeente Montfoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Montfoort in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Montfoort in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Montfoort

Terug naar boven

Status

- Montfoort is een stad en gemeente in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard.

- De gemeente is in 1989 vergroot met de gemeente Linschoten (met daarin een deel van Cattenbroek), met het grootste deel van de gemeente Willeskop en met een klein deel van de gemeente Snelrewaard. Linschoten is een dorp, de andere drie kernen zijn buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Montfoort.

- Onder de stad vallen ook de buurtschappen Achthoven, Blokland, Heeswijk, Knollemanshoek (deels) en Mastwijk en, voor de postadressen, een deel van de buurtschap Snelrewaard en het grootste deel van de buurtschap Willeskop. Dit zijn 7 buurtschappen in totaal.

- In totaal zijn er in de gemeente dus 1 stad, 1 dorp en 8 (delen van) buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Montfoort.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1204 Munfort, 1244 Montfort.

Naamsverklaring
De naam Montfort = mons fortis = ‘sterke burcht’ was in de 12e eeuw zeer populair bij de Europese ridderschap.(1)

Bij- en spotnamen
De Montfoortenaren worden ook knopendraaiers genoemd. Deze spotnaam is mogelijk afkomstig van een vroegere plaatselijke nijverheid, namelijk het ‘draaien’ van knopen. ‘Knopendraaiers’ zijn echter ook bedriegelijke lieden, flikflooiers, met wie men beter geen zaken kan doen. (122)

Terug naar boven

Ligging

Montfoort ligt NO van Oudewater, NW van IJsselstein, ZO van Woerden en Linschoten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de stad en gemeente Montfoort 250 huizen met 1.799 inwoners.

- Per 1 januari 1980 overgenomen van de gemeente Linschoten: 31 hectare met 2.252 inwoners.

- Per 1 januari 1989 is de gemeente opgeheven en gelijk weer opgericht in het kader van de gemeentelijke herindelingen.
De nieuwe gemeente is toen als volgt opgebouwd:
van de oude gemeente Montfoort: 173 hectare met 2.399 huizen en 6.972 inwoners;
van de gemeente Linschoten: 2.320 hectare met 1.388 huizen en 4.529 inwoners;
van de gemeente Willeskop: 1.042 hectare met 234 huizen en 759 inwoners;
van de gemeente IJsselstein: 128 hectare met 27 huizen en 90 inwoners;
van de gemeente Snelrewaard: 103 hectare met 13 huizen en 47 inwoners;
van de gemeente Benschop: 5 hectare.

Details uit het gemeentearchief betreffende de herindeling van 1989:
- De herindelingen rond Montfoort en Oudewater zijn verdedigd met de argumenten dat deze steden als historische handelsstadjes reeds lang een regionale centrumfunctie vervulden, en dat er geen sprake was van grote tegenstellingen door de economische betrokkenheid van de omgeving.

- Dat delen van Willeskop en Snelrewaard naar Oudewater respectievelijk Montfoort zijn overgegaan, is te verdedigen, gelet op de maatschappelijke oriëntatiepatronen die in beide voormalige gemeenten reeds deels op de desbetreffende steden waren gericht.

- Uit oogpunt van politioneel toezicht en hulpverlening op de A12 is het voormalige Linschotense grondgebied daarboven bij Woerden gekomen, daaronder bij Montfoort.

- De grenswijziging met Willeskop (eendenkooi) betreft het in één hand brengen van de polder Blokland, een niet onbelangrijk natuurgebied waar een restrictief beleid geboden is. Althans zo staat het in de archiefstukken. De eendenkooi van voorheen gemeente IJsselstein ligt echter niet in de polder Blokland, maar in de zuidwesthoek van de polder Broek.

- Grenswijziging van IJsselstein naar Montfoort: gelet op de maatschappelijke oriëntatie van de bevolking is er voor gekozen de gehele buurtschap Achthoven bij latstgenoemde gemeente in te delen. De gemeente Achthoven is reeds in 1857 bij de gemeente Linschoten gevoegd. Bedoeld wordt hier het als Achthoven Oost bekend staande deel, dat voor een groot deel aan de zuidkant van de provinciale weg naar De Meern ligt.

- Wijzigingen tussen Harmelen en Montfoort: langs de Hollandsekade (N van Mastwijk, O van Cattenbroek, W van Reijerscop) is de grens gecorrigeerd vanwege de aanwezigheid van transportleidingen, die toegankelijk zijn vanaf de Hollandsekade. Volgens de officiële stukken had dit betrekking op Oudewater. Het ging hier echter om de gemeente Harmelen. Door de grenscorrectie ligt de Hollandsekade nu geheel op grondgebied van de inmiddels voormalige gemeente Harmelen, die namelijk per 1 januari 2001 is opgegaan in de gemeente Woerden. Althans voorzover gelegen tussen de gemeenten Montfoort en Woerden.

- Door de ruilverkaveling Lopikerwaard (gestart in 1979) was bepaald dat de Noordzijdsekade (vanuit de Broekdijk in IJsselstein naar het zuidoosten naar de Schutterskade in Polsbroek lopend, ruim één kilometer noordelijk van en parallel aan Benschop en Polsbroek, in totaal liefst twaalf kilometer lang) en de bijbehorende gelijknamige wetering onder één gemeente zouden moeten komen te vallen. Dat is de gemeente Lopik geworden. Vanaf de Oostkade (parallel aan en oostelijk van de Damweg ter hoogte van Hoenkoop) ligt de grens langs de noordelijke kadastrale grens van de meest noordelijke sloot. Deze grens wordt tot het nieuw gegraven afvoerkanaal naar Willeskop gehandhaafd. Vanaf dit afvoerkanaal wordt het midden van de nieuw gegraven leiding (de noordelijke van de twee) aangehouden tot het reservaatsgebied, vandaar gaat de grens over naar het midden van de nieuw gegraven zuidelijke leiding tot aan het einde van het reservaatsgebied. Hierbij komen dus de leidingen en kaden in één gemeente. (1015)

Tegenwoordig heeft de gemeente Montfoort ca. 5.500 huizen met ca. 13.500 inwoners, waarvan ca. 4.000 huizen met ca. 9.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het gebied van de stad is oorspronkelijk een deel van de ontginning geweest vanuit de Zuid-IJsseldijk. De Hoogstraat is oorspronkelijk een deel van deze dijk. De verkaveling van Hofland begint oorspronkelijk bij de IJsseldijk en maakt deel uit van Willeskop / Kort Heeswijk dat in de laatste decennia van de 11e eeuw ontgonnen is. Na de bouw van het kasteel in 1163 is tussen het kasteel en de IJssel op het grondgebied van de burggraaf een nederzetting ontstaan. Hier is vermoedelijk in de 13e eeuw de kerk gebouwd. Op 28 mei 1329 krijgt de plaats stadsrechten van Zweder, burggraaf van Montfoort. Hierna is de omwalling van de stad aangelegd. Het stadsbestuur bestond uit een schout en zeven schepenen. Later zijn hier twee burgemeesters aan toegevoegd.

Door een conflict tussen de burggraaf en de bisschop van Utrecht is in het midden van de 14e eeuw Montfoort het stadsrecht ontnomen en zijn de wallen geslecht en de grachten gedempt. Later zijn de grachten hersteld en de muren weer aangelegd. De IJsselpoort, Willeskopperpoort en Heeswijkerpoort zijn evenals de vier waterpoorten op het eind van de 17e eeuw grondig opgeknapt. Daarvan is alleen de IJsselpoort bewaard gebleven. Van de stadsmuur zijn nog enkele stukken aanwezig.

Het kasteel van Montfoort is in 1163 gebouwd op een oeverwal van de Hollandse IJssel, door bisschop Godfried van Rhenen ter verdediging van het Sticht tegen de Hollanders. In 1227 wordt Everhard van Montfoort genoemd als burggraaf van de stad. Het kasteel is in de 13e en 14e eeuw verschillende malen belegerd en soms ingenomen. Bij de inval van de Fransen in het Sticht in 1672 was het kasteel niet in staat van verdediging gebracht en moest het worden overgegeven. Na een maand trokken de Fransen weg, maar in november 1672 kwamen andere troepen in de stad, die het kasteel in de lucht hebben laten springen. Het kasteel is daarna niet meer opgebouwd, alleen een deel van de voorburcht is overgebleven. In het tweede kwart van de 19e eeuw is deze als kostschool ingericht en van 1858 tot 1968 gebruikt als Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes. (225)

De gemeente Montfoort omvatte zelfs tot 1989 niet veel meer dan het grondgebied van de stad. In 1989 is, na een eerdere grenscorrectie met Linschoten in 1980, het grondgebied en inwonertal fors uitgebreid, dankzij inlijving van het grootste gedeelte van de gemeenten Linschoten en Willeskop en een klein stukje van de gemeente Snelrewaard. Zie verder de statistieken en toelichtingen onderaan deze pagina bij "Overige kenmerken".

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de gemeente) Montfoort, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "In de kelder van het Stadskantoor bevond zich een collectie historische voorwerpen en geschriften, die t/m 2018 door slechts enkele vrijwilligers werd beheerd. Bovendien was het in deze ruimte nauwelijks mogelijk om publiek te ontvangen. Er is echter wel een algemene behoefte om de geschiedenis van de stad te beschrijven en te tonen. Daartoe zijn meer vrijwilligers geworven en is besloten om een rechtspersoon te vormen, en wel Stichting Oud Montfoort (SOM). De stichting beoogt de geschiedenis van de stad zichtbaar en beleefbaar te maken voor de inwoners van de gemeente, bezoekers, toeristen en andere geïnteresseerden. De stichting biedt tevens de mogelijkheid tot bestudering van de geschiedenis van de stad in het algemeen en van deelonderwerpen in het bijzonder voor scholieren, studenten en andere geïnteresseerden. De stichting biedt, voor wie dat wil, een boeiende plek om vrijwilligerswerk te doen.

Als kleine stichting hebben we gekozen voor de volgende strategie: het werven en vasthouden van vrijwilligers, zo mogelijk uit verschillende leeftijdsgroepen; via de regionale pers bekendheid genereren en ‘vrienden’ werven; samenwerken met gemeente, verwante organisaties en bedrijfsleven; het inventariseren en digitaliseren van de collectie, zodat deze doorzoekbaar wordt; het uitbreiden van de collectie met items die te maken hebben met of te linken zijn aan de geschiedenis van de stad Montfoort; het stimuleren van onderzoek, publicaties en presentaties over de geschiedenis van de stad; zolang er geen definitieve huisvesting is, proberen via pop-up exposities de aandacht te vestigen en te houden op het werk en de doelen van de stichting; zodra er een meer permanente huisvesting is, deze met zoveel mogelijk vrijwillige menskracht opbouwen tot een aantrekkelijke ontmoetings- en onderzoeksplek. Aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers/toeristen."

Vervolgens hebben vrijwilligers in de eerste helft van 2020 vier maanden lang hard gewerkt aan de verbouwing en inrichting van De Knoperij, zoals de nieuwe expositieruimte is gedoopt. In juni 2020 is De Knoperij*, gevestigd in het voormalige pand van Daags/Blokker (Keizerstraat 25) feestelijk geopend. Hierna enkele citaten uit wat er toen allemaal is gezegd. Voorzitter Lex van Wijk: “Wat is het een mooie ruimte geworden. Het omvat een expositie over de geschiedenis van Montfoort, een tijdlijn, de wandschildering, een audiohoek, een winkel-tafel, een ontmoetingstafel en een expositie van het Montfoorts Kunstenaars Collectief (MKC). Daarbij bieden we ook nog plek aan een Toeristisch Informatie Punt (TIP). Als je het een museum noemt, doe je het tekort. Het is veel meer dan dat. Er is voor ieder wel wat te vinden, voor bezoekers aan de stad, maar ook voor de inwoners.”
* Het museum heet De Knoperij omdat de stad o.a. bekend is vanwege de vroegere knopenindustrie. In de 17e eeuw was het mode om heel veel knopen op je kleding te hebben. En dus was er veel behoefte aan knopen. Arme gezinnen konden daar een centje mee verdienen. In het museum zijn de knopen, gemaakt uit runderbotten en hertengeweien, te zien.

Peter Gruters: “Het was een flinke klus en we zijn heel blij met het eindresultaat. Dankzij een voortreffelijke samenwerking met de eigenaar van het pand, Gerard Janmaat, die de ruimte belangeloos ter beschikking stelde, is de ruimte heel fraai geworden. We zijn heel blij dat de eigenaar ons deze kans heeft geboden. Maar vergeet ook niet alle andere organisaties en bedrijven die ons hebben geholpen, financieel en met spullen. De 200 jaar oude muur die tevoorschijn kwam, hebben we ook heel mooi in de ruimte kunnen inpassen." Peter Versloot: "De gemeente heeft ons gevraagd 'het verhaal van Montfoort' te vertellen. Dat hebben we uitgevoerd met de tijdlijn, waar we met zo’n 20 hoogtepunten uit 1000 jaar geschiedenis het verhaal doorvertellen. Bij elk van deze punten hebben we een passende afbeelding. Ook is er een deel-expositie over de ambachten knopendraaiers, steenbakkers en touwslagers. In de vitrines vindt men een aantal fraaie museale stukken uit het depot. En er ligt een leuk raadvoorwerp in de etalage." Voorlopig is De Knoperij geopend op woensdag van 13-16 uur en op vrijdag en zaterdag van 10-16 uur.

- De regionale Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) heeft onder meer de gemeente Montfoort als werkgebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultuurhistorie

- Montfoort heeft als plaats 25 rijksmonumenten.

- Montfoort heeft 16 gemeentelijke monumenten.

- "De gemeente Montfoort heeft haar cultureel erfgoed, haar 'DNA' in kaart gebracht, met als resultaat een digitale Cultuurhistorische Waardenkaart. Hiermee is een langgekoesterde wens van de lokale historische verenigingen, van de gemeente en ook van de provincie Utrecht in vervulling gegaan. Waarom een cultuurhistorische waardenkaart? Om ons culturele erfgoed te beschermen voor nu en in de toekomst is het belangrijk om te weten wat we moeten beschermen en of het de moeite waard is om te beschermen. Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn alle cultuurhistorische waardevolle elementen en structuren (tot 1966) die zich boven de grond bevinden geïnventariseerd en gewaardeerd. Dit zijn bijvoorbeeld ook karakteristieke bomenlanen, dijken, akkers en panden uit de wederopbouwperiode.

Hoe is deze kaart tot stand gekomen? In de herfst van 2019 zijn de eerste stappen gezet om de cultuurhistorische waarden van de gemeente Montfoort in kaart te brengen. Mede dankzij de informatie, aangedragen door de vertegenwoordigers van de lokale historische verenigingen, heeft de kaart gestalte gekregen. Ook hebben raads- en commissieleden hiervoor input geleverd. En is er een beroep gedaan op inwoners om hun kennis te delen. Hiervoor zijn twee bewonersavonden georganiseerd. Bureau SB4 heeft alle input verwerkt en geïnventariseerd. In samenwerking met ARCX en Nieuwland hebben zij een prachtig product opgeleverd.

Het resultaat. Het eindresultaat is de digitale Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Montfoort, waarin alle in kaart gebrachte elementen staan. Naast deze digitale kaart is er ook een Toelichting op de Cultuurhistorische Waardenkaart. In december 2020 is de kaart definitief door de gemeenteraad vastgesteld. De kaart wordt ook opgenomen in de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht, kortweg CHAT. De volgende stap is om de historische waarden juridisch te borgen in erfgoedbeleid en in het omgevingsplan van de gemeente.

Wethouder Herman van Wiggen, verantwoordelijk voor de portefeuille cultuur: “Ik ben niet alleen trots op het eindresultaat, maar ook op hoe deze digitale cultuurhistorische waardenkaart tot stand is gekomen. Zonder de samenwerking en input van raads- en commissieleden, vertegenwoordigers van lokale historische verenigingen en inwoners hadden we dit mooie resultaat niet kunnen bereiken.” Wat kunnen we met deze kaart? De kaart laat je zien dat Montfoort en Linschoten beschikken over bijzondere cultuurhistorisch waardevolle elementen. Een genot en bron van inspiratie voor de geschiedenisliefhebber en degenen die het erfgoed willen bewaren voor hun nageslacht. Maar ook een instrument voor initiatiefnemers en bestuurders om te komen tot een goed beargumenteerde onderbouwing bij planontwikkeling en nieuwbouwprojecten (woningbouw)." (bron: gemeente, februari 2021)

- De NH kerk, oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Evangelist, werd omstreeks 1500 gebouwd. Stilistisch is het bouwwerk tamelijk homogeen: er lijkt niet veel aan vertimmerd, ook al moest er na de grote brand van 1627 wel degelijk veel worden hersteld. Het bestaat uit een toren, een pseudobasilicaal schip, zijbeuken die aan beide zijden (aan de oostzijde tot naast het koor, aan de westzijde tot naast de toren) ver doorlopen en forse transeptarmen die even hoog zijn als het schip. De vier geledingen van de toren verjongen zich geleidelijk. Overigens is hiervan een vijfde, van een lantaarn voorziene achtkantige etage vanwege verzakking in 1877 verwijderd. (124)

- Op letterlijk een steenworp van de NH kerk liggen de bouwdelen die resten van het complex van de Commanderije van de Ridders van Sint Jan (Hofstraat 3-5). Hier was een vestiging van de Johannieters, oftewel de Hospitaalridders, een ridderorde die werd gesticht in de 12e eeuw. De orde hield zich destijds bezig met het beschermen van het Christendom, het verplegen van zieken en de armenzorg. De commandeur was het lid dat het gezag uitoefende. Een Commanderije bestond uit een huis, een hof, een kapel en een kloostergang. Van de Commanderije van Montfoort - gevestigd in 1544 en de jongste in de Nederlanden - zijn alleen nog de kloostergang en de kapel met veelhoekige afsluiting te vinden. Deze bouwwerken zijn in wezen laatgotisch, maar bevatten beeldbepalende renaissance-elementen. Zo maken bijvoorbeeld de driehoekige timpanen, de pilasters en de arabesken van de voorgevel van de kapel iets markants. De commandeurswoning is gesloopt. In 1966 is de kloostergang gerestaureerd en in 1976 de kapel. De muur van de kloostergang is gebouwd op een oude tuinmuur, die uit grote stenen bestond. De deuren die toegang geven tot de kloostergang zijn grotendeels nog origineel 16e eeuws. Het linker winket (voetgangersdeurtje) is oorspronkelijk. Het rechter is van later datum en nu dichtgemaakt. Het complex, dat nu de functie van raads- en trouwzaal heeft, is een van de weinige gebouwencomplexen van de Johanniter Orde in de provincie Utrecht die, samen met het Catharijneconvent in Utrecht, de tand des tijds heeft doorstaan. (124, 341, 342)

- De derde Sint Jan, en wel Johannes de Doper, komen we tegen aan Om ’t Wedde 2-3. Aan deze heilige is de RK kerk uit 1925-1926 gewijd. Ontwerper Te Riele maakte hiermee één van de laatste kerken in neogotische vormen in ons land. De zeskant van de vieringtoren is een bouwkundige grondvorm die maar heel weinig voorkomt. (124)

- Naast de kerken is ook stellingkorenmolen De Valk een van dé blikvangers van Montfoort.

- De geschiedenis van het stadhuis (Hoogstraat 36) heeft gedurende een periode van meer dan 600 jaar een centrale rol gespeeld in het leven van de Montfoorters. Het is ouder dan bekende stadhuizen als die van Gouda, Middelburg en Veere. De uiterlijke kenmerken bieden weinig aanknopingspunten voor een datering die verder gaat dan op grond van de informatie uit het archief mogelijk is (1551). Mede doordat het stadhuis vanaf de begane grond een houten constructie heeft, een middeleeuwse bouwwijze, kunnen we toch een betere datering geven van de bouw van het stadhuis. Vergelijking van voorkomende telmerken in constructies met gegevens uit archiefbronnen, levert een redelijk betrouwbaar systeem voor de datering van houten constructies. Door de methode van het dendrochronologisch onderzoek (onderzoek van monsters uit het hout) kon men een nauwkeurige datering geven (1373). De plaats van het stadhuis, vast aan de IJsselpoort is a-typisch. De plaats is waarschijnlijk gekozen vanwege het belang van vervoer over water in de Middeleeuwen en de mogelijkheid daar toezicht op te houden. Het stadhuis is in de jaren 1963-1965 voor het laatst gerestaureerd en is sindsdien een van Montfoorts visitekaartjes. Momenteel hebben, na een grondige interne verbouwing, de VVV en een grand café er domicilie.

- Ter nagedachtenis aan de door Franse troepen in 1672 opgeblazen hoofdburcht (ter hoogte van het stadskantoor) zijn enkele fundamenten van een woontoren gemetseld bij de fietsbrug over de Grote Gracht, tegenover het stadskantoor. Op het informatiepaneel ter plekke kunt u alles lezen over de geschiedenis van het kasteel.

- Gevelstenen in Montfoort.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- De 24 Uur van Montfoort (weekend eind augustus).

- Evenementenmarkt Montfoort (op een zaterdag eind augustus). Ieder jaar zijn er andere attracties op het gebied van onder meer muziek, kindervoorstellingen, straatartiesten en oude ambachten. Een traditie is de kinderrommelmarkt. Nadere informatie bij Toine en Yvette Vergeer, tel. 0348-472177.

- Tentfeest Kriebels (op een zaterdag in november).

- Herdertjestocht (op de zaterdag voor Kerstmis).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Hugo Kotestein zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar monumenten en andere beeldbepalende elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt. Het werkgebied is het grondgebied van de huidige gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en de voormalige gemeente Bodegraven.

- Het gemeentelijke Stadspark (tegenover het stadhuis) is een voormalige particuliere boomgaard langs de Grote Gracht. De perebomen staan er nog steeds.

- Polderwandelgroep Montfoort organiseert regelmatig wandelingen door het fraaie buitengebied. Nadere informatie op tel. 0348-472498.

- Zwembad Knopenbad.

- Markt: dinsdag op het parkeerterrein naast het stadskantoor van 8-13 uur.

- "Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat maatregelen nemen om het watersysteem in het gebied IJsselveld over de Vaart N van Montfoort te verbeteren. De waterbeheersing in het gebied is niet op orde. De maatregelen staan beschreven in het projectplan ‘IJsselveld over de Vaart’. De maatregelen maken deel uit van het Watergebiedsplan Linschoterwaard. In dit plan is een groot aantal maatregelen opgenomen om het watersysteem te verbeteren. In IJsselveld over de Vaart kunnen de vereiste peilen niet goed worden ingesteld en bijgestuurd. Veel stuwen en dammen vertonen gebreken, waardoor er sprake is van wateroverlast en watertekorten.

Om dit op te lossen wordt een groot aantal stuwen en dammen vervangen door betonnen peilscheidingen en stuwen. Verder wordt een duiker vergroot en worden watergangen in de oorspronkelijke staat hersteld door struiken, takken, begroeiing en bagger te verwijderen. Betere wateraanvoer en -afvoer. Met de nieuwe peilscheidingen en stuwen kan het water tijdens droge omstandigheden beter worden aangevoerd en vastgehouden. Gedurende een natte periode kan overtollig water sneller worden afgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het peilbeheer voor het waterschap veel efficiënter. Ook kan het gebiedseigen water beter worden benut, want er hoeft minder water te worden aangevoerd om de peilen te handhaven." (bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, september 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Montfoort, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Montfoort (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Montfoort.

- Media / nieuws: - Radio Stad Montfoort (RSM) is op FM te ontvangen in de ether en op de kabel. Online naar de zender luisteren is ook mogelijk. Verder is er RSM Tekst-TV. Je kunt via MSN Messenger live met de radiomakers in de studio chatten, en met de RSM Webcam in de studio meekijken. Er is ook een RSM WebApp en een live audiostream. Je kunt ook gebruik maken van de RSM RSS Feed. Zo blijf je op je computer op de hoogte van alles wat er gebeurt in de regio, zonder dat je regelmatig op de website van RSM hoeft te kijken.

- Jongeren: - KPJ Montfoort.

- Muziek: - Shantykoor De IJsselzangers is opgericht in 2002 en omvat ca. 35 zangers plus 5 muzikanten. Het koor zingt hoofdzakelijk Shanty's, Zeemansliedjes en Oudhollandse liedjes. Deze worden zowel in het Nederlands als in het Engels en Duits gezongen. Het koor verzorgt onder meer optredens in bejaarden- en verzorgingshuizen, bij particulieren en op feesten en partijen. Tevens doet het koor mee aan Shantyfestivals in binnen- en buitenland.

- Sport: - "De Montfoortse Hengelsport Vereniging is een grote vereniging, met ongeveer 600 leden, en is aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland. Ieder lid ontvangt naast de verenigingsvergunning ook de Vispas van Sportvisserij Nederland, wat de mogelijkheid biedt om in enorm veel water door het gehele land te mogen vissen. Ons eigen viswater bestaat uit de "midden, kleine en grote" Gracht in Montfoort en de Hollandse IJssel vanaf de Knollemanshoek bij IJsselstein tot Oudewater. De Grachten hebben een prima witvis-, snoek- en karperbestand. Zo is er snoek van boven de 1 meter te vangen en vormen karpers van 20 tot 25 pond geen uitzondering. Jaarlijks worden verschillende competities gehouden, zoals de witvis- en de karpercompetitie. Ook worden ieder jaar enkele snoekwedstrijden gehouden en is er een jeugdwedstrijd."

- Welzijn: - "Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort - Linschoten (SWOM) biedt naast een breed scala aan welzijnsactiviteiten, het Steunpunt Mantelzorg en het SWOM DoeMeeHuis, onder meer binnen het sociaal team de frontoffice van de Wmo, dementieconsulent, Algemeen Maatschappelijk Werk en Buurtbemiddeling aan. Daarmee leveren wij een belangrijk aandeel in het totale aanbod aan wonen, welzijn en zorg in de gemeente. Visie SWOM. SWOM vindt dat iedereen in staat moet zijn deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij willen daarom creatief inspelen op de lokale behoeften aan sociale ondersteuning, waarbij we de inwoners van de gemeente willen helpen in hun (woon)omgeving. Ons motto is ‘Iedereen doet Mee’, omdat wij uitgaan van de eigen kracht van de inwoners. Met dat uitgangspunt zorgen onze medewerkers en vrijwilligers dagelijks voor dienstverlening die tijdig en op maat geleverd wordt."

- Trouwen: - "Zeg: “Ja, ik wil” in ons mooie Montfoort. Als burgemeester is dit de beste aanbeveling die ik u kan geven in de voorbereidingen voor uw trouwfeest. Onze gemeente is ‘de plek’ voor een onvergetelijke trouwdag. Gelegen op een steenworp afstand van Utrecht en Woerden midden in het karakteristieke buitengebied het Groene Hart. Een goede bereikbaarheid voor uw gasten én voor u als bruidspaar een bij uitstek fotogenieke plek. Of gaat uw hart sneller kloppen voor de ‘oudheid’? Montfoort en Linschoten zijn zuinig op hun rijke historie. Oude monumenten zoals het oude stadhuis met zijn schandstenen, de voormalige steenfabriek IJsseloord of de ‘scheve’ Dorpskerk in Linschoten, zijn een trots bezit. Of wat denkt u van de molen De Valk. Deze ambachtelijke molen is nog altijd in bedrijf. De molenaar laat de wieken dagelijks draaien.

En wandelt u eens langs het mooie Landgoed Huis te Linschoten. Hier vindt u een combinatie van geschiedenis en natuur. De Hollandse IJssel slingert door de gemeente. Voor het huwelijksbootje is het leuk aanvaren en gemakkelijk aanmeren langs de kades in het centrum. En een gezellige receptie op een van de vele terrassen en/of een feest in een van de horecagelegenheden maken uw trouwdag vervolgens tot een topfeest. Onze gemeente heeft de meest romantische locaties om elkaar het Ja-woord te geven. U leest meer hierover op de site van Stichting Montfoort Trouwstad. Onze gemeente biedt u een totaalplaatje voor een onvergetelijke dag. U bent van harte welkom! Petra van Hartskamp-de Jong, burgemeester."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Montfoort alg en - idem RK.

Reactie toevoegen