De Ronde Venen

Gemeente
De Ronde Venen
Utrecht

De Ronde Venen..JPG

Gemeente De Ronde Venen heet je met deze fraaie borden welkom op haar grondgebied. Een tip voor andere gemeenten om ook zoiets te doen, want bij veel gemeenten kom je op hun grondgebied binnen zonder dat je daar bordmatig op geattendeerd wordt.

Gemeente De Ronde Venen heet je met deze fraaie borden welkom op haar grondgebied. Een tip voor andere gemeenten om ook zoiets te doen, want bij veel gemeenten kom je op hun grondgebied binnen zonder dat je daar bordmatig op geattendeerd wordt.

Abcoude_0.JPG

Abcoude, aan het Gein

Abcoude, aan het Gein

Botshol.jpg

Bij buurtschap Botshol

Bij buurtschap Botshol

Vinkeveen_0.JPG

Naar Vinkeveen linksaf....met de boot

Naar Vinkeveen linksaf....met de boot

Wilnis_0.JPG

Wilnis in de bloemen

Wilnis in de bloemen

De Hoef_0.jpg

De Hoef, aan de Kromme Mijdrecht

De Hoef, aan de Kromme Mijdrecht

uithoorn_kanotocht_ronde_venentocht_kaart.jpg

Kanoroute de Ronde Venentocht is een mooi rondje door het landelijke buitengebied ZO van Uithoorn, langs o.a. Mijdrecht, Wilnis, Woerdense Verlaat en De Hoef. De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter heeft er een mooi kaartje van gemaakt.

Kanoroute de Ronde Venentocht is een mooi rondje door het landelijke buitengebied ZO van Uithoorn, langs o.a. Mijdrecht, Wilnis, Woerdense Verlaat en De Hoef. De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter heeft er een mooi kaartje van gemaakt.

De Ronde Venen

Terug naar boven

Status

- De Ronde Venen is een gemeente in de provincie Utrecht. De hoofdplaats van de gemeente is Mijdrecht.

- De gemeente is in 1989 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen en Waverveen.

- In 2011 is de gemeente vergroot met de gemeente Abcoude.

- Gemeente De Ronde Venen omvat de dorpen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis, en de buurtschappen Aan de Zuwe, Achterbos, Baambrugse Zuwe, Botshol, Demmerik, Donkereind, Driehuis, Geer, Gein, Gemaal, Groenlandsekade, Kromme Mijdrecht, Mennonietenbuurt, Nessersluis, Oudhuizen, Stokkelaarsbrug (deels), Vinkenkade en Winkeldijk. In totaal zijn dit 8 dorpen en 18 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente De Ronde Venen. - In 2017 heeft de gemeente een nieuw gemeentewapen, een nieuwe gemeentevlag en een nieuwe ambtsketen gekregen. Acht schakels van de ambstketen staan symbool voor de verschillende kernen waaruit de gemeente is opgebouwd. Ze tonen de kerk in Amstelhoek, het gemaal in De Hoef, de kerk in Vinkeveen, de molen in Wilnis, het raadhuis in Mijdrecht, de ophaalbrug in Baambrugge, de kerk in Waverveen en het gemeentehuis in Abcoude. Aan de ambtsketen hangt een penning met het nieuwe gemeentewapen. Daarin zijn de wapens van de twee gemeenten van voor de herindeling van 2011 gecombineerd. In de nieuwe gemeentevlag zijn de elementen uit het wapen verwerkt.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente De Ronde Venen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De 4 favoriete namen van de nieuwe fusiegemeente per 1-1-2011, uit een door een werkgroep samengestelde lijst, waren Proostdijlanden, Groot Vinkeveen, Botshol en De Ronde Venen. Uiteindelijk is het laatstgenoemde geworden, de naam van de grootste fusiepartner dus. Vermoedelijk vanwege de naamsbekendheid die die naam sinds 1989 al heeft opgebouwd.

Terug naar boven

Ligging

Gemeente De Ronde Venen ligt in het NW van de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Gemeente De Ronde Venen heeft ca. 17.000 huizen met ca. 42.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Veen en Turf
Lange tijd is deze regio een nat en onbewoonbaar veengebied. Pas in de 11e eeuw komen de eerste bewoners. Op de oevers van de rivieren die rondom het gebied stromen, bouwen zij hun huizen. Vervolgens maken zij wegen van boomstammen waarover zij het veen intrekken. Ook graven zij sloten om het drassige land te ontwateren. Daardoor ontstaat een stervormige verkaveling. De drassige veengronden blijken zeer geschikt te zijn voor de productie van turf. Zowel op het platteland als in de steden bestaat veel vraag naar deze brandstof. Turf speelt dan ook eeuwenlang een belangrijke rol in de streek.

Het leven na de turf
In de loop van de 20e eeuw verdwijnt de turfindustrie. Veeteelt en land- en tuinbouw worden de hoofdmiddelen van bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog verandert Mijdrecht in een industrieel centrum. De omliggende dorpen worden forensendorpen. Daarnaast is in Vinkeveen tegenwoordig een groot deel van de werkgelegenheid gericht op de vele toeristen die de plassen bezoeken. De sporen van het verleden lijken steeds meer te vervagen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen van deze gemeente, kun je ook terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedenis van het grondgebied van De Ronde Venen.

- Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen, een samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, De Bilt en Weesp.

- Historische Vereniging De Proosdijlanden is opgericht in 1984. De vereniging heeft sinds 2017 een nieuwe Oudheidkamer aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Je bent daar welkom op maandagmiddag van 14-16 uur en op woensdagmorgen van 09.30-12.30 uur. Er is een ruimte collectie boeken en documenten over alle plaatsen in het werkgebied van de vereniging, die je ter plekke kunt bestuderen. Via hun site kun je je ook aanmelden voor een maandelijkse informatieve nieuwsbrief (ook voor niet-leden).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De Provincie Utrecht gaat de komende jaren de provinciale weg N201 op haar grondgebied - dat is het deel van Amstelhoek in het W tot aan Vreeland in het O - herinrichten. Dit beoogt onder meer de verkeersveiligheid en -doorstroming ten goede te komen. De weg ligt in deze provincie grotendeels op grondgebied van gemeente De Ronde Venen, en voor een klein deel (= het deel O van de A2) onder de gemeente Stichtse Vecht. In 2019 is er een reeks 'ontwerpateliers' georganiseerd om te komen tot goede ontwerpen voor de knelpunten op deze provinciale weg. Alle volgers van het programma Toekomst N201 zijn hier door de provincie opnieuw voor uitgenodigd. Het gaat om omwonenden, belangstellenden en belanghebbenden die eerder hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden en/of betrokken te willen zijn bij het maken van een uitvoeringsontwerp. In de tweede serie ontwerpateliers zijn de nieuwe en/of bijgestelde ontwerpen van de kruispunten en andere maatregelen getoond, die zijn gemaakt aan de hand van de ingekomen reacties en voortschrijdende inzichten. De reacties hierop zijn opnieuw verzameld en verwerkt. Waar in de eerste ontwerpateliers het accent vooral lag op wegaanpassingen, is er in de tweede serie veel aandacht voor alles wat de leefbaarheid raakt zoals geluid, luchtkwaliteit, natuur, landschap en klimaat. En voor aanvullende maatregelen (bouwstenen) zoals een beter openbaar vervoer en betere fietsverbindingen en -voorzieningen." - Hier vind je alle relevante informatie over het programma Toekomst N201. - Hier vind je een verslag van de stand van zaken N201 anno december 2020.

- "In het gebied tussen de kernen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis (Groot Mijdrecht Zuid) wordt vanaf 2009 gedurende 10 jaar een nieuw natuur-, recreatie en woongebied gerealiseerd. Voor dit plan zijn meerdere gedachten aanleiding geweest. De afgelopen jaren hadden de verschillende overheden verschillende visies op het gebied. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Utrecht streven naar realisatie van een ecologische verbinding tussen de Vinkeveense Plassen, de Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Vanuit het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) geldt daarnaast het beleid dat er meer recreatiemogelijkheden moeten komen in de nabijheid van de woonomgeving. De gemeente De Ronde Venen heeft de wens om woningen te kunnen bouwen voor haar burgers. Het waterschap tenslotte zoekt naar oplossingen voor problemen als verzilting van het water en bodemdaling. Alles bij elkaar betekenen deze wensen een behoorlijke opgave voor het gebied.

In 2005 hebben de ministeries van LNV en VROM, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en gemeente De Ronde Venen een overeenkomst gesloten waarin afgesproken is dat er gezamenlijk aan gewerkt zou worden om het complete gebied te ontwikkelen: Natuur, recreatie én wonen. Ook Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft zich aan de samenwerkingsovereenkomst geconformeerd. Het doel is het realiseren van een duurzaam woon-, natuur- en recreatiegebied op de agrarische gronden in de polder Groot Mijdrecht Zuid, waarbij de kwaliteit van het Groene Hart wordt vergroot door aanleg van een groen gebied als duurzame buffer tussen de gemeentekernen en de eenheid in de gemeente en de (ruimtelijke) samenhang tussen de kernen wordt vergroot, met aandacht voor aanwezige en toekomstige culturele kwaliteit.

Binnen dit hoofddoel kent het project de volgende doelstellingen: het ontwikkelen van natte natuur met een duurzaam watersysteem; het realiseren van een recreatiegebied met extensieve recreatie in een natuurlijke omgeving; het realiseren van een gedifferentieerde wijk: Marickenzijde. Onderdeel van deze wijziging is een aanpassing van de waterhuishouding. Randvoorwaarde van dit plan is dat dit geen nadelige gevolgen mag hebben voor de erven en de infrastructuur in het gebied. Om een en ander planologisch mogelijk te maken, is in 2009 het Bestemmingsplan Marickenland opgesteld." Aldus enkele citaten uit dit bestemmingsplan. Zie ook het Bestemmingsplan Marickenzijde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In de acht dorpen van gemeente De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder dat de gemeente ze voor de toekomst wil behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten vertellen ons over de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgen ca. 30 objecten in 2021 de status van gemeentelijk monument. In de loop van 2020 neemt de gemeente met vier deskundige inwoners en twee experts alle bouwwerken in de gemeente onder de loep. Interessante gebouwen die uit deze inventarisatie naar voren komen kunnen in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Het gaat dan om bouwwerken die het lokaal-historische verhaal vertellen. Bijvoorbeeld de starttoren in de Vinkeveense Plassen; een karakteristiek en zeldzaam bouwwerk dat echt bij onze gemeente hoort.

In 2020 is de gemeente tevens een campagne gestart om er achter te komen welke gebouwen inwoners belangrijk vinden en willen behouden voor de toekomst. Dit zijn wellicht (deels) andere gebouwen dan de deskundigen selecteren. Het zijn bouwwerken waar iemand persoonlijk een band mee heeft, zoals een school van vroeger, of met een bijzonder lokaal-historisch verhaal. Bij de beoordeling kijkt de gemeente naar het aantal keren dat een gebouw is ingediend en de uitleg van de indiener. Burgemeester Maarten Divendal: “Het is belangrijk dat we oude en mooie gebouwen bewaren voor de komende generaties. Gebouwen die experts belangrijk vinden, maar vooral ook bouwwerken waar onze inwoners om geven en waar zij een geschiedenis mee hebben. Ik ben benieuwd naar de verhalen erachter. Want juist deze verhalen maken deze gebouwen van waarde.” Het indienen van een bijzonder gebouw door inwoners kon tot en met september 2020. Medio 2021 worden de gemeentelijke monumenten benoemd. Voor nadere informatie kun je terecht bij Gertjan de Boer (g.deboer@derondevenen.nl)." (bron: gemeente De Ronde Venen)

"Iedereen praat er over, maar doen we het ook?", vroeg Gertjan de Boer, beleidsmedewerker Cultuurhistorie bij gemeente De Ronde Venen, zich af. Terwijl in de meeste gemeenten nog volop vergaderd wordt over de vraag hoe burgers meer betrokken kunnen worden bij erfgoed, heeft Gertjan met zijn fameuze experiment een eerste stap gezet. "Ik dacht: we zien wel hoe het loopt." "Op dit moment leggen we soms nog te veel nadruk op het verschil tussen experts en niet-experts", stelt Gertjan. "Nu kiezen vaak de experts de monumenten, want zij hebben er verstand van. Maar op deze manier verlies je de binding met de niet-experts. Erfgoed wordt voor de leek een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Maar erfgoed is geen bètawetenschap; monumenten aanwijzen is niet hetzelfde als formules oplossen. Over de omgang met en waardering voor erfgoed is altijd al discussie geweest en daardoor is het juist subjectief."

Hij coördineert de groep van vier kenners uit de gemeente, die een selectie maken uit de zelf gekozen gebouwen, en ook de inzendingen van inwoners beoordelen. Gertjan: “De kenners kijken er op een gevoelsmatige manier naar, het raakt ze persoonlijk.” Toch geeft Gertjan niet de volledige macht aan de kenners. Twee experts waken vanaf de zijlijn. “Zij moeten er op letten dat de voorstellen juridisch haalbaar zijn. Dat een gebouw ‘mooi’ is, is niet voldoende voor de redengevende beschrijving. Daarnaast zijn ze er ook om de kenners te prikkelen. Dan vragen ze: ‘Wat is hier nu zo bijzonder aan?’” Maar participatie is eigenlijk niet het hoofddoel van Gertjans project. Op de eerste plaats wil hij vooral de bewustwording vergroten. “De Ronde Venen is een gebied waar een grote ruimteclaim op ligt. Door de vele nieuwbouwplannen ontstaat de kans dat je de karakters van de oude dorpen verliest. Mensen hebben veel meer gevoel bij historische gebouwen dan ze denken. Ik wil ze daar bewust van maken. Koester wat je hebt, zie hoe bijzonder je dorp is, voordat je het kwijt bent. Mijn project gaat zeker niet alleen over monumenten aanwijzen. Uiteindelijk is mijn doel de liefde voor erfgoed vergroten. Het maakt niet uit hoeveel inzendingen ik binnen krijg, als de aandacht voor het erfgoed er maar is." (bron en voor nadere informatie zie de reportage van Alma Hoekstra over dit project)

- Op vier locaties in de gemeente prijken sinds 2010 weer 2,5 meter hoge grenspalen. Het betreft 1 originele paal en 3 replica's. Deze grenspalen markeren de oude grens tussen de Staten van Holland en de Staten van Utrecht. De palen, ook wel scheydtpalen of limietpalen genoemd, staan op de plek waar ze volgens een kaart van 1771 stonden. Vergezeld van ANWB informatiepanelen wordt een deel van de geschiedenis zichtbaar van het gebied dat nu De Ronde Venen vormt en ooit het toneel was van een hevige strijd.

- In 2018 zijn in gemeente De Ronde Venen gedenkzuilen opgericht bij de zes plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog gevechtsvliegtuigen zijn verongelukt. Bijzonder is dat dit gedaan is voor zowel geallieerde als Duitse toestellen, voor vriend en vijand dus. De zuilen hebben de vorm van een lezenaar, gemaakt van een stalen plaat met een knik. In de voet is de datum en daaronder een neerstortend vliegtuig uitgespaard. Let op de uitsparing, deze komt telkens overeen met het silhouet van het oorlogsvliegtuig. Op het bovenste, geknikte deel is het informatiepaneel bevestigd met daarop details van het vliegtuig, de vlucht en bemanning. Deze informatie is het resultaat van een groot onderzoek door - de in augustus 2019 overleden - Wavevener Chris van der Linden. Hij heeft op de website Luchtoorlog Waverveen en omstreken de ongelukken uitgebreid gedocumenteerd.

- "Hoofddoel van Kunstgalerij De Ronde Venen is om alle kunst in de publieke ruimte te beschrijven en vast te leggen. De noodzaak kwam vanuit leerlingen van scholen die aanklopten bij de gemeente om informatie over de kunstwerken voor een spreekbeurt en/of een werkstuk. De kunstwerken in De Hoef, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen zijn opgenomen. Abcoude en Baambrugge waren bij het opzetten van deze site nog geen deel van de gemeente, inmiddels wel. De acht kunstwerken in Abcoude zijn bovendien al beschreven op de website van Kurve Kunstuitleen (en ook via de link te vinden, onderaan die pagina). Amstelhoek, Baambrugge en Waverveen hebben geen buitenkunstwerken. De Kunstgalerij heeft 4 onderwerpen: Beeldende Kunst; Gedenktekens; Bijzondere banken; Gevelornamenten.

Enkele tips voor als je de kunstwerken in De Ronde Venen ter plekke gaat bekijken: Kijk eerst naar het kunstwerk op afstand voor een eerste algemene indruk. Let ook op de omgeving waarin het kunstwerk staat. Loop met het oog de kenmerkende beeldlijnen van het werk na. De rust of dynamiek van het werk worden dan duidelijk. Let bij een figuur (mens, dier of vogel) vooral op de houding: uitdrukking van angst, vreugde, kracht, rust... Loop om het kunstwerk heen. De kunstenaar heeft het beeld vaak zo ontworpen dat het van alle kanten mooi is. Bijvoorbeeld, bij ‘Actie 70’ (De Passage, Mijdrecht) zijn, van alle kanten, zelfs van bovenaf, prachtige dynamische ‘beelden’ te zien. Bekijk daarna de details: zoals een gezichtsuitdrukking, stofuitdrukking bijv. de vacht van het Lam Gods (Raadhuislaan, Mijdrecht) of de cactushuid van San Pedro (Veenweg, Wilnis). De kunstenaar heeft nooit zomaar gewerkt (grof of heel fijn), maar bewuste keuzes gemaakt, omdat hij weet dat de stijl van werken het kunstwerk maakt of breekt.

Alle jaren overziend valt het op dat de laatste 10 jaar de kunstuiting in de openbare ruimte een nieuwe richting is ingeslagen. Meestal is het niet meer een op zichzelf staand kunstobject, maar een object dat naast een kunstzinnige vormgeving ook een duidelijke (nuttige) functie heeft. Mocht je een gevelsteen/ornament, gedenkteken etc. kennen die niet op deze website vermeld is, laat dat dan weten. Maar ook is je aanvullende informatie bijzonder welkom. Bij voorbaat dank. Henk Butink."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Website Uit in De Ronde Venen, een initiatief van Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, informeert je over wat er in deze gemeente op cultureel en maatschappelijk gebied de komende maanden te doen is.

- De grote eilanden in de Vinkeveense Plassen liggen in de vorm van een hoefijzer. Hierin ligt dan ook de uitdaging voor Stichting Community Service Roundtable 169 De Ronde Venen, die sinds 2008 jaarlijks (begin april) het unieke golfevenement Eilandgolf organiseert, waarvan de opbrengst naar lokale goede doelen gaat. Er wordt een 12-holes 'linkscourse' uitgezet over 9 eilanden. Golfen van eiland naar eiland en varen over de plassen, om uiteindelijk weer uit te komen op Eiland 4. De holes zijn daardoor uitdagender dan je gewend bent en de natuurlijke omgeving is ronduit fantastisch. Er wordt gespeeld met slechts 3 stokken (S/P, 5/7 en putter). Je wordt van eiland naar eiland gevaren door leden van de Ronde Tafel, bedrijven of particulieren die je iets willen vertellen over hun bedrijf en de Vinkeveense Plassen. Op de eilanden verrassen lokale horeca-ondernemers je met heerlijke hapjes en drankjes. Na het spelen is er een prijsuitreiking, veiling en een gezellige borrel met walking dinner.

- Bij de Lenterit (op een zondag eind april) heb je voor €37,50 per auto een gezellig dagje uit en je steunt tevens een - jaarlijks wisselend - goed doel. De route van ca. 140 km voert langs de mooiste plekjes in het Groene Hart en start bij Hotel Mijdrecht Marickenland. De Lenterit wordt georganiseerd door Lionsclub Mijdrecht - Wilnis in samenwerking met genoemd hotel.

- Atelierroute KunstRondeVenen (weekend eind mei).

- Dankzij alle artiesten, bezoekers en vrijwilligers is het op een zaterdag in juni één groot feest in het Mijdrechtse dorpscentrum, tijdens het Straattheaterfestival De Ronde Venen.

- De 12 uur van De Ronde Venen (op een zaterdag in juli of augustus) is een sponsorwandeltocht om geld in te zamelen voor de verhuizing van Inloophuis 't Anker in Mijdrecht en het Emma Kinderziekenhuis AMC.

- Tijdens Bouwdorp De Ronde Venen (laatste week van de basisschoolvakantie) kan de jeugd van 7 t/m 12 jaar een week lang naar hartelust hutten bouwen. Er wordt niet alleen getimmerd en gezaagd, dagelijks is er een gevarieerd programma met spelletjes, knutselen, sporten, en is er zelfs een mogelijkheid tot slapen in de eigen hut! Vrijdagmiddag sluiten ze de week af. Het Bouwdorp wordt dan opengesteld voor publiek. Er is die middag dan ook een vrijmarkt in het dorp. De kinderen van het Bouwdorp gaan naast dat ze hun creativiteit kunnen ontplooien ook met hun budgettaire talenten aan de slag. Elk team krijgt een startkapitaal waarmee ze ‘bouwkavels’ en ‘bouwmaterialen’ kunnen kopen. Gedurende de week kunnen ze met de sport- en spelactiviteiten geld verdienen, waarmee ze bijvoorbeeld luxere materialen voor de hut kunnen kopen, zoals verf en behang. Op deze manier kan de organisatie de uitgifte van materialen goed reguleren en leren de kinderen tegelijkertijd met geld om te gaan. Ze reiken ook een prijs uit aan het team met het meeste kapitaal aan het einde van de week.

- Beursvloer De Ronde Venen (de volgende keer is in oktober 2019) biedt verenigingen, stichtingen en bedrijven de kans om live met elkaar in contact te treden en matches te maken. In slechts 1,5 uur tijd onderhandelen ze samen over vraag en aanbod en worden knelpunten opgelost. Duidelijke, concrete vragen op het gebied van kennis, menskracht, materialen en faciliteiten worden ter plekke met gesloten beurs omgezet in een nuttige tegenprestatie. Dat is goed voor de lokale samenleving. Het resultaat is winst voor iedereen. Beursvloer 2018 heeft maar liefst 96 matches opgeleverd.

- Goed opgeleid technisch personeel is nu al schaars en op termijn zijn jaarlijks 30.000 extra technici nodig om in de groeiende behoefte te voorzien. Daarom komen allerlei instanties nu in actie. Technische ondernemers in de regio hebben samen met Het VeenLanden College en Scholengemeenschap Thamen het platform TechNet Amstel & Venen opgericht om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek. De gemeenten De Ronde Venen, Uithoorn en Nieuwkoop ondersteunen het project van harte en ook vele bedrijven en basisscholen in de omgeving hebben zich aangesloten. Met TechNet Amstel & Venen maken ze kinderen en jongeren bewust van de betekenis van techniek voor onze samenleving en enthousiasmeren hen voor een baan in de technische sector. Ook zorgt TechNet Amstel & Venen voor een betere aansluiting tussen opleiding en de praktijk. De jongeren van vandaag zijn de vakmensen voor de toekomst. De branche heeft hen hard nodig.

Ter promotie van de techniek organiseert TechNet Amstel & Venen gedurende 3 dagen in november de Techniek Driedaagse (in 2019 voor de 4e keer). Ca. 3.000 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen en scholieren uit de eerste klassen van de middelbare scholen maken kennis met techniek door het volgen van workshops. Deze workshops worden gegeven door professionals van lokale bedrijven. Leerlingen kunnen zich uitleven in de volgende branches: Robotica; Bouw; Metaal & Kunststof; Installatietechniek; ICT & Nieuwe Media; Automotive & Logistiek. - Videoreportage van editie 2018.

- Op een zondag in november is er de De Ronde Venen Marathon (in 2019 voor de 3e keer). De start en finish van deze unieke marathon is in het centrum van Abcoude en gaat in één grote ronde door alle 8 kernen van de gemeente: Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht, De Hoef, Amstelhoek en Waverveen. De marathon heeft een zeer afwisselend parcours langs kronkelende riviertjes, over een voormalige spoorbaan, door weilanden, over een natuurpad in het natuurgebied Botshol en langs vaarten. Er zijn ook de onderdelen duo-marathon en 10 km. - Hier kun je een video van de 1e editie bekijken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute Fortenroute De Ronde Venen (44 km) heeft alles in zich: 7 Stellingforten en een voortdurende afwisseling van landschappen, met prachtige veenweidepolders, de Vinkeveense Plassen, diepe droogmakerijen en riviertjes als de Amstel, de Waver, de Winkel en het Gein. Daar ga je voor op pad! Deze route maakt gebruik van het fietsknooppuntensysteem, met mogelijkheden om een deel van de route te fietsen.

- "In het kader van '75 jaar Vrijheid' heeft Jaco Kroon (van Pijl 14 grafisch ontwerp) een fietsroute bedacht en een fietskaart ontworpen. Gertjan de Boer van de gemeente heeft dit initiatief omarmd en de gemeente heeft de fietskaart uitgegeven. Fietsroute '75 jaar Vrijheid De Ronde Venen' gaat langs alle plaatsen in onze gemeente die een relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog. Een route langs gedenktekens, monumenten en graven. Op deze speciale pagina van de Kunstgalerij vind je de fietsroute én zijn de objecten overzichtelijk bij elkaar gezet." Per object voorzien van mooie foto's en tekstuele toelichting door fotograaf Henk Butink uit Wilnis.

- Kano- en roeiroute de Ronde Venentocht (28 km) is een mooi rondje door het landelijke buitengebied ZO van Uithoorn. Het gaat vanaf de locatie van de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter over de Kromme Mijdrecht en Kerkvaart naar Mijdrecht, vervolgens over de Ringvaart naar Wilnis, daarna via de Heinoomsvaart naar Woerdense Verlaat, en over de Kromme Mijdrecht via De Hoef terug naar Uithoorn. Je passeert 2 sluizen, dus zorg ervoor sluisgeld paraat te hebben. Alle bruggen op de route kunnen ongeopend worden gepasseerd, maar bij diverse geldt wel "liggen en hoofd omlaag".

- IVN afd. De Ronde Venen en Uithoorn is een van de ruim 170 lokale afdelingen van IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid. De afdeling heeft ca. 130 leden en nog een aantal donateurs, 'veenmollen' en jeugdbegeleiders. Een groot deel van het werkgebied is een open polderlandschap met een waardevolle cultuurhistorie en een veelzijdige natuur. De koeien lopen nog vaak in de wei en in het voorjaar zijn de grutto en de kievit te horen en te zien. Langs wandelpaden zijn prachtig gekleurde vlinders en libellen te ontdekken. In de winter komen duizenden ganzen als gasten uit het hoge noorden overwinteren. De natuurgebieden Botshol, Waverhoek en de Groene Jonker zijn een lust voor het oog voor iedere natuurliefhebber. Door deelname aan allerlei afdelingsactiviteiten leer je deze omgeving beter kennen en begrijpen. Ervaren IVN Natuurgidsen begeleiden o.a. wandelingen, fietstochten, (vogel)excursies en roeitochten.

Leer zo de ontstaansgeschiedenis te herkennen in het landschap. Want alle hoogteverschillen zijn door handelen van de mens ontstaan. De gids informeert je ook over het water in de omgeving en waarom schoon water zo belangrijk is. En over de ontwikkelingen in het gebied die de natuur en het landschap bedreigen, of juist kansen bieden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Door beleving tijdens de activiteiten, de kennis die je opdoet en het begrip dat je krijgt, komt het besef dat je de natuur dichtbij als eigen waardevolle omgeving moet koesteren. Kijk dus om je heen, verwonder jezelf en geniet met IVN van al dat moois dat jouw eigen omgeving, De Ronde Venen en Uithoorn, te bieden heeft.

- Door schaalvergroting en intensivering in de agrarische bedrijven in de tweede helft van de vorige eeuw kwamen ze niet meer toe aan het onderhoud van de bomen rond hun erven. Bovendien hadden ze zelf het hout niet meer nodig als brandhout of oeverbeschoeiing. Takken van knotwilgen werden niet op tijd afgezaagd, waardoor ze te zwaar werden en afbraken. Hierdoor zijn veel knotwilgen verloren gegaan. Geriefbosjes werden als hinderlijk ervaren en om kosten van onderhoud te besparen verdwenen ze liefst geheel uit het landschap. Veel natuur- en milieumensen zagen dit met lede ogen gebeuren en besloten om als vrijwilligers dit noodzakelijke landschapsonderhoud zelf ter hand te nemen. Zo is in 1973 Knotgroep De Ronde Venen opgericht.

De takken van de knotwilg moeten om de 4 à 5 jaar worden afgezaagd om de bomen te behouden. Knotwilgen zijn dus eigenlijk 'cultuur-bomen'. Zij staan fier in ons landschap, accentueren waterlopen en houden soms de wat minder mooie elementen in het landschap uit het zicht. Wat ook zo bijzonder is in ons landschap zijn de hoogstamfruitbomen in de boerenboomgaardjes. Vooral de bloesem in de lente en de berijpte takken in de winter zijn een lust voor het oog. Deze hoogstammen zijn tegenwoordig niet meer economisch rendabel: productieboomgaarden zijn nu laagstamfruitbomen die eenvoudiger en dus goedkoper te bewerken en te plukken zijn. Gelukkig zijn veel hoogstamfruitboomgaardjes rond boerderijen behouden, hoewel de bewoners niet altijd weten hoe ze deze appel- en perenbomen moeten snoeien of daar geen tijd voor hebben. Knotgroep De Ronde Venen helpt daarom bij het onderhouden van een aantal van deze boomgaardjes. Het snoeiwerk gebeurt vooral met de hand, dus met handzagen, takkenscharen, snoeischaren en hiepen. Voor het grotere werk zijn er motorzagen, die alleen door gediplomeerde vrijwilligers mogen worden gebruikt.

- "Het werkgebied van de in 1997 opgerichte Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen is het veenweidegebied in Noordwest Utrecht, dat op hoofdlijnen de gemeente Woerden en grote delen van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht beslaat. De leden zijn agrariërs en andere streekbewoners die actief meedoen aan weidevogelbescherming en slootkantenbeheer, de bescherming van de zwarte stern, de boerenzwaluw of het herstel van traditionele boerenerfbeplanting. Daarnaast ondersteunt de vereniging de verbrede landbouwdoelstelling. Dat zijn individuele initiatieven die de agrariër op zijn bedrijf ontwikkelt om zijn inkomen te verbeteren en die passen binnen de doelstellingen van de vereniging, zoals boerderijeducatie, plattelandsrecreatie, innovatieve projecten en gebiedsprocessen.

De vereniging zet zich ook in voor het in stand houden en versterken van het open veenweidelandschap met zijn karakteristieke natuur- en landschapswaarden. Dit doel willen wij o.a. bereiken door: er voor te zorgen dat de agrarische hoofdfunctie in het gebied behouden blijft; agrariërs en streekbewoners te stimuleren om zich actief in te zetten voor natuur- en landschapsbeheer in hun omgeving; het adviseren, ondersteunen, het verrichten van onderzoek en het beïnvloeden van het beleid ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer; het sluiten van overeenkomsten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met overheden, individuele eigenaren/gebruikers en andere betrokkenen; het doen en laten uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gericht op het in stand houden en versterken van de natuur- en landschapswaarden; het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer."

Terug naar boven

Beeld

- "Om in de Beeldbank van Historische Vereniging De Proosdijlanden, waar je beeldmateriaal vindt van alle kernen in de gemeente De Ronde Venen, foto’s terug te vinden moet je in het hoofdmenu 'Archieven' zijn. Als je daarop klikt dan zie je de volgende opties: - Foto’s: Dit archief is bedoeld voor de “oude” foto’s uit onze woonkernen. Er wordt doorlopend gewerkt aan het verzamelen en gereed maken van meer foto’s in dit archief. De meeste foto’s zijn tot nu toe opgenomen in de categorie: “Dagelijks leven”. We zijn op dit moment bezig om alle foto’s van van een meer genuanceerde rubricering te voorzien. -Films: In dit archief gaan we filmbeelden plaatsen. - Kent u?: Dit archief is bedoeld voor de foto’s waarover we meer informatie zoeken. - Documenten: Een archief waarin documenten gepubliceerd kunnen worden. - Objecten: Dit archief bevat heel veel actueel beeldmateriaal van objecten uit onze regio, gemaakt door Henk Butink, onder andere in opdracht van de gemeente. In plaats van het maken van een keuze in het hoofdmenu “Archieven” kun je ook direct op een van de grote plaatjes drukken, met de naam van het desbetreffende archief. Er is alleen een plaatje aanwezig als er ook materiaal in het desbetreffende archief staat. Ten slotte: een ander hoofdmenu item is “Collecties”. Hierin staan verschillende fotoalbums, die een selectie zijn van foto’s uit het fotoarchief en het objectenarchief. Hierdoor hebben we albums waarin de foto’s per woonkern bij elkaar staan. De beeldbank van HV De Proosdijlanden bevat regelmatig nieuwe aanvullingen."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Ronde Venen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente De Ronde Venen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Facebookpagina van de wijkteams en dorps- en wijkcomités m.b.t. wijkgericht werken in de gemeente.

- Media / nieuws: - RTV Ronde Venen is de lokale omroep voor de 8 kernen van deze gemeente. De omroep verzorgt in dit gebied radio- en televisie-uitzendingen en is ook een lokaal nieuwskanaal via social media. Ook via YouTube zijn alle uitzendingen te zien.

- Weekendkrant De Groene Venen verschijnt wekelijks op donderdag/vrijdag in alle kernen van de gemeente De Ronde Venen.

- Nieuws van de Nieuwe Meerbode op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - Kinderopvang De Ronde Venen is voor baby’s vanaf 10 weken en kids tot 13 jaar de allerleukste plek om te zijn, na(ast) thuis natuurlijk.

- Volwasseneneducatie: - Doel van Cursusproject De Ronde Venen is het aanbieden van kortlopende cursussen op velerlei terrein, op een laagdrempelige wijze. Dit gebeurt door docenten en cursisten binnen de gemeente met elkaar in contact te brengen.

- Lezen: - Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.

- Muziek: - Regiokoor De Ronde Venen is opgericht in 2005. De leden komen uit Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Abcoude, Loenen, Breukelen, Oudewater en Amstelveen. Het koor telt anno 2018 48 leden, waaronder 12 sopranen, 18 alten, 8 tenoren en 10 bassen. Er is nog plaats voor enkele stemmen, met name tenoren zijn hartelijk welkom. Er wordt wekelijks gerepeteerd, daarnaast zorgen de leden dat zij hun partijen thuis voorbereiden en oefenen. Veel koorleden zijn hun leven lang al met muziek bezig, bijvoorbeeld op fluit, orgel en piano of gewoon zingend. Zij hebben de muziek snel onder de knie en zijn de dragende stemmen. Sommigen hebben zangles, anderen hebben een goed muzikaal gehoor. Voor sommigen is zingen een passie, voor anderen gewoon een leuke hobby.

- Verzamelen: - De leden van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen verzamelen allerhande 'platte', verzamelwaardige objecten zoals postzegels, munten, telefoonkaarten, bidprentjes, bierviltjes, winkelwagenmuntjes, sigarenbandjes, suikerzakjes, penningen, markclips enz. De vereniging biedt verzamelaars de middelen om hun verzameling uit te kunnen breiden. Om aan nieuwe en aanvullende objecten te komen zijn er veilingen en stuiverboeken tijdens de clubbijeenkomsten en rondzendingen voor lekker snuffelen thuis. Tijdens de clubbijeenkomsten en de verzamelaarsmarkten kun je objecten met anderen ruilen en zijn clubhandelaren aanwezig voor aanvullingen op je verzameling, de nieuwste uitgiften en allerlei hulpmiddelen zoals albums, catalogi, aanvullingsbladen, pincetten, loepjes, munthouders enz. Tijdens de verzamelaarsmarkten is er een prikbord met te koop en gevraagd materiaal.

De vereniging vindt ook de kennis over de verzameling belangrijk. Op de clubbijeenkomsten worden dan ook lezingen gehouden en er is een cursus over het aanleggen van een verzameling. Daarnaast heeft de vereniging een eigen bibliotheek en je kunt er gegevens uitwisselen met andere clubleden. Ook via het clubblad wordt kennis doorgegeven. Voor de postzegelverzamelaars is via de vereniging een abonnement op maandblad Filatelie een optie. Wil je doubletten en ander overtollig materiaal kwijt? Via de veilingen, de stuiverboeken, de rondzendingen en het prikbord kun je materiaal van de hand doen. Verder is er nog een nalatenschapscommissie, die nabestaanden kan adviseren over een nagelaten verzameling.

- Sport: - Op de site van Biljartfederatie De Ronde Venen kun je o.a. vinden welke biljartverenigingen er in de regio zijn.

- De in 1990 opgerichte Kanovereniging De Ronde Venen is in hoofdzaak een recreatieve vereniging, met ca. 100 leden. De meest leden zijn toervaarders op het vlakke water, maar er zijn ook leden die regelmatig gaan brandingvaren op de Noordzee en/of wildwatervaren in de Belgische Ardennen. Ook zijn er mensen die 'het grote water' opzoeken, zoals de Randmeren of het IJsselmeer. Er wordt zowel in kayaks als in open kano’s (Canadees) gevaren.

- Racingteam De Ronde Venen.

- Snookervereniging.

- Wakeboard- en Waterskivereniging.

- Tennishal De Ronde Venen, gelegen aan de westrand van Mijdrecht (Wickelhof), heeft 5 prachtige tapijtgravelbanen met daglicht in een gezellige ambiance. Ook kun je na alle inspanningen genieten van een hapje en drankje in de sfeervolle horecagelegenheid.

- Zwemvereniging De Ronde Venen / Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen is een vereniging met veel enthousiaste vrijwilligers die onder andere de opleidingen verzorgen voor: de ABC-diploma’s, zwemvaardigheidsdiploma’s en survivaldiploma’s op de zaterdagochtend; de diploma’s op het gebied van zwemmend redden op de woensdagavond; diploma’s op het gebied van varend redden. De zwemlessen vinden plaats in zwembad het Veenweidebad te Mijdrecht. De praktijklessen voor het varend redden worden gegeven op de Vinkeveense Plassen.

- Zorg en welzijn / ouderen: - "Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie in regio De Ronde Venen. Wij brengen mensen bij elkaar, bieden mantelzorgondersteuning, organiseren sociaal-culturele activiteiten en helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Samen met vrijwilligers bieden we hulp en ondersteuning. Iedere inwoner, bewonersgroep en organisatie kan bij ons terecht met vragen en wensen over het uitvoeren van maatschappelijke ideeën en activiteiten."

- Seniorweb De Ronde Venen maakt senioren wegwijs in de wereld van computers en internet. Je kunt er bijv. vele cursussen en workshops volgen, zoals 'veilig internetten'; in deze 2x2 uur durende workshop leren zij je waar op te letten bij e-mailen, internetten, Facebooken en bankieren. Geen moeilijke woorden. Gewoon uitleggen wat je wel en niet moet doen.

- Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis biedt hoogwaardige zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. De zorg is gericht op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven in de laatste fase en op het verlichten van pijn, angst en verdriet. Het hospice staat borg voor een veilige en gastvrije omgeving waarin de bewoner het leven waardig kan afsluiten. Er kan in ons hospice ook een tijdelijke opname plaatsvinden wanneer de zorg thuis voor een korte periode niet of onvoldoende beschikbaar is. Ze verlenen 24-uurs zorg aan iedereen die in de laatste levensfase niet meer thuis, in een ziekenhuis of in een andere zorginstelling verzorgd kan of wil worden. Het hospice is een open en gastvrij huis voor iedereen. Centraal staat respect voor de bewoner en diens autonomie.

- Gilde De Ronde Venen zet zich met ca. 80 vrijwilligers kennis, kunde, ervaring, zorg en aandacht in voor maatschappelijk relevante diensten. Onderdelen zijn: Coach4You: Het coachen van brugklassers; De Jongerencoach: Het coachen van jongeren; SamenSpraak: Taalcoaching voor anderstaligen; POWER: Workshops voor veerkracht op leeftijd; Wandelen: Gidswandelingen.

- Wil je beter leren lezen en schrijven? Wil je beter leren spreken en luisteren? Kom dan naar Taalpunt De Ronde Venen. Ze kijken met jou naar wat je wilt leren. Ze helpen je zoeken naar een cursus, taalgroep of taalcoach bij jou in de buurt.

- Voedselbank De Ronde Venen.

- Veiligheid: - Politie De Ronde Venen.

- Burgernet De Ronde Venen is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de eigen buurt te vergroten. Hoe meer ogen en oren van de politie, hoe beter.

- De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Als binnen die tijd begonnen kan worden met reanimeren, is de kans op overleven veel groter en kan schade aan functionele delen van het lichaam worden beperkt. Dat is het doel van het AED Reanimatie Team De Ronde Venen. De opgeleide vrijwilligers van het team zijn ingedeeld in 6-minuten-zones die gezamenlijk de hele gemeente bestrijken.

- Veilig Verkeer De Ronde Venen.

- Bedrijfsleven / ondernemen / werk: - Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) De Ronde Venen is actief als belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in deze gemeente.

- De missie van Zakenvrouwen De Ronde Venen is een bijdrage te leveren tot het dienen van maatschappelijk belang in de regio. Ook wil het netwerk een bron van inspiratie zijn voor andere ondernemende vrouwen in de regio en hieraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages, het optreden als coach of op andere wijze vrouwelijk ondernemerschap in de regio stimuleren.

- De missie van De Rondeveense Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Rondeveense samenleving zien. Het doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De Rondeveense Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in De Ronde Venen verder te verbeteren.

Reactie toevoegen