Utrecht (provincie)

Provincie
Utrecht

Utrecht (provincie)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Wil je vanavond nog lekker uit eten? Met flinke korting? Kijk dan snel of er nog een last minute tafeltje vrij is in een restaurant in de provincie Utrecht!

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Eemland.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Utrechtse Heuvelrug.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Vechtstreek.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Lopikerwaard.

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kromme Rijnstreek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken en gidsen over Utrecht (online te bestellen).

- Databank literatuur over Utrecht.

Terug naar boven

Status

- De provincie Utrecht ligt centraal in het land. De hoofdstad is Utrecht.

- De provincie Utrecht omvat anno 2016 nog 24 gemeenten, zijnde Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Woudenberg.

- Geografische streken in de provincie zijn Eemland, Gelderse Vallei (deels), Kromme Rijnstreek, Lopikerwaard (grotendeels), Utrechtse Heuvelrug en Vechtstreek (grotendeels).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de provincie Utrecht, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Stichting Stichtse Geschiedenis.

- Vereniging Oud-Utrecht.

- Proefschrift over ontstaan en ontwikkeling van buitenplaatsen in Twente en Utrecht in de periode 1800-1950 (Elyze Storms-Smeets, 2005)

- Website over bijzondere cultuurhistorische plekken in de provincie Utrecht, met tips voor cultuurhistorische uitstapjes.

- Op Archeologisch Depot Utrecht zijn bijzondere archeologische vondsten uit het provinciaal depot te bekijken. Ook de provinciale Archeologische Kronieken zijn op deze site digitaal beschikbaar. Deze kronieken bieden vanaf 1970 een kort jaaroverzicht van al het archeologisch onderzoek dat in de provincie Utrecht gedaan is.

- In 2015 is een nieuwe editie van de cultuurhistorische atlas Utrecht verschenen, getiteld Tastbare Tijd 2.0. Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie Utrecht in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire luchtfoto’s verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie. De kaarten van Tastbare Tijd 2.0 met hun achterliggende gegevens zijn via de link ook online te raadplegen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht tot 2030.

- De in 2013 vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 schetst de kaders en plannen in de provincie op het gebied van wonen, werken en recreëren (PDF).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boerderijenstichting Utrecht zet zich in voor behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de Utrechtse boerderijen en hun erven.

- Utrechtse Stichting voor het INdustrieel Erfgoed USINE.

- De Grebbelinie loopt door het hele oosten van de provincie Utrecht, van het Eemmeer (oorspronkelijk Zuiderzee, later IJsselmeer) bij Bunschoten-Spakenburg, via de Eem, het Valleikanaal en de Gelderse Vallei naar de Neder-Rijn bij de Grebebberg te Rhenen. De Grebbelinie was een verdedigingslinie tegen vijandige troepen, een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, gebaseerd op het principe van inundatie (onder water zetten) van een gebied, waardoor het onbegaanbaar zou worden voor de vijand. Om het waterpeil te reguleren werden dijken, kaden en sluizen langs de waterlinie gebouwd. En om het gebied te verdedigen, werden kazematten (bunkers) en andere verdedigingswerken gerealiseerd. De linie vormt een unieke staalkaart van verdedigingswerken over twee eeuwen. De liniewal, forten, kaden, sluizen, bunkers, tankgrachten en versperringen zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. Daarom is de Grebbelinie in 2011 benoemd tot rijksmonument. Grebbelinie op Wikipedia. Stichting Grebbelinie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in de provincie Utrecht, vindt u in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Utrecht (180 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- De provincie Utrecht heeft in december 2016 de 'Natuurvisie Utrecht' vastgesteld. Daarmee werkt de provincie de nieuwe Wet Natuurbescherming uit, die per 1 januari 2017 is ingegaan. Deze wet geeft de provincies een grotere verantwoordelijkheid bij de bescherming van kwetsbare natuur. De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties zijn blij met de manier waarop de Provincie deze nieuwe verantwoordelijkheid oppakt. De provincie gaat niet alleen plant- en diersoorten goed beschermen, maar ook actief zorgen voor behoud en herstel van populaties van kwetsbare soorten. En dat niet alleen in bestaande natuurgebieden, maar ook in landbouwgebied. Dit is belangrijk, want met veel kenmerkende soorten van het boerenland gaat het niet goed.

De provincie heeft Utrechtse soorten benoemd waar speciale aandacht voor komt, zoals de purperreiger, de kamsalamander en de groene glazenmaker, een libellensoort. Op plekken waar een populatie van deze soorten aanwezig is, wijst de provincie Natuurparels aan. In die Natuurparels kunnen maatregelen worden genomen die de omstandigheden voor die soorten verbeteren. Andere minder kwetsbare soorten profiteren bovendien van diezelfde maatregelen. De natuurorganisaties zijn blij met het besluit van de Statenleden om nog meer icoonsoorten te kunnen toevoegen als blijkt dat het daarmee slecht gaat.

- De in 2012 verschenen Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen schetst verleden, heden en (gewenste) toekomst van de lanschappen in de provincie Utrecht. De landelijke gebieden van de provincie zijn daartoe verdeeld in 6 gebieden; Groene Hart (Utrechtse deel), Eemland (= Utrechtse deel van Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland), Utrechtse Heuvelrug (Utrechtse deel), Rivierengebied, Gelderse Vallei (Utrechtse deel) en Linies (= de Utrechtse delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam). Per gebied is onder de link een rapport beschikbaar met een uitvoerige beschrijving van verleden, heden en toekomstige ontwikkelingen in het desbetreffende gebied. Er is ook een samenvattend rapport dat alle gebieden beschrijft.

- Klompenpaden in de provincies Utrecht en Gelderland.

- Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

- Vereniging voor Veldbiologie KNNV, afdeling Utrecht.

- Vogelwacht Utrecht.

- Landschap Erfgoed Utrecht, ontstaan uit een fusie tussen Erfgoedhuis Utrecht en Landschapsbeheer Utrecht, is de eerste organisatie in Nederland die landschap en erfgoed structureel samenbrengt.

- Landschap Erfgoed Utrecht schetst in haar naslagwerk Erven van Utrecht (2014) de verschillende landschapstypen in de provincie. In welk landschap ligt jouw erf en waarom ziet het er uit zoals het eruit ziet? Het document beschrijft hoe je daar als erf-eigenaar rekening mee kunt houden in je bebouwing en omliggend land als zodanig. Een mooi erf vergt aandacht en kost tijd. De notitie geeft algemene aanbevelingen voor de inrichting, aanleg, het beheer en onderhoud van je erf, en geeft per streek handige tips hoe je je erf plant- en diervriendelijk kunt inrichten voor de specifieke streekeigen flora en fauna. Hoe kun je met een aantal simpele ingrepen de natuur naar je erf halen?

- Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Utrecht en 't Gooi.

- Na ruim 6 jaar inventariseren, hebben de vrijwilligers van werkgroep RAVON Utrecht in 2016 de Atlas Amfibieën en Reptielen van Utrecht gepubliceerd (via de link online te raadplegen). Allereerst worden de verschillende landschapstypen besproken. Vervolgens worden alle soorten behandeld: een soortbeschrijving met herkenningspunten, habitatbeschrijving, trends en beschermingsstatus. En tot slot behandelen ze het beheer en onderhoud van de belangrijkste landschapselementen. Een atlas geïllustreerd met prachtige foto's en afbeeldingen voor een ieder die geïnteresseerd is, persoonlijk dan wel professioneel, in de Utrechtse herpetofauna. Het hoofddoel van de atlas is het weergeven van de verspreiding van de soorten in de provincie. Zo kun je via het kaartje in één oogopslag zien waar een bepaalde soort voorkomt, maar ook waar een soort bijvoorbeeld achteruitgegaan of zelfs verdwenen is.

Terug naar boven

Beeld

- Digitale kaarten betreffende de provincie Utrecht.

- Kadastrale Atlas 1832 provincie Utrecht.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de Provincie Utrecht.

- Kunst Centraal is de provinciale organisatie in Utrecht op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Het werkgebied is de provincie Utrecht, met uitzondering van de steden Utrecht en Amersfoort. Jaarlijks werken zij met en voor circa 90% van de scholen in het primair onderwijs. Zij doen dit samen met Landschap Erfgoed Utrecht en vele culturele partijen.

Reactie toevoegen