Utrecht (provincie)

Provincie
Utrecht

utrecht_provincie_kaart_huidige_gemeenten_kopie.jpg

T/m 2018 was de provincie Utrecht in deze 26 gemeenten verdeeld. In 2019 gaat de gemeente Vianen op in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die ook onderdeel wordt van de provincie Utrecht. (© Provincie Utrecht)

T/m 2018 was de provincie Utrecht in deze 26 gemeenten verdeeld. In 2019 gaat de gemeente Vianen op in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die ook onderdeel wordt van de provincie Utrecht. (© Provincie Utrecht)

Utrecht._1.JPG

De stad Utrecht, met zijn twee beroemdste objecten: de Oudegracht en de Domtoren

De stad Utrecht, met zijn twee beroemdste objecten: de Oudegracht en de Domtoren

Anersfoort.JPG

Ook de stad Amersfoort trekt veel toeristen die de oude binnenstad komen bewonderen, zoals hier de Muurhuizen.

Ook de stad Amersfoort trekt veel toeristen die de oude binnenstad komen bewonderen, zoals hier de Muurhuizen.

Vreeswijk_0.JPG

Gemeente en dorp Vreeswijk zijn al sinds begin jaren zeventig opgegaan in de nieuwe gemeente en stad Nieuwegein, maar het dorp is nog altijd goed herkenbaar, zowel op kaarten als ter plekke.

Gemeente en dorp Vreeswijk zijn al sinds begin jaren zeventig opgegaan in de nieuwe gemeente en stad Nieuwegein, maar het dorp is nog altijd goed herkenbaar, zowel op kaarten als ter plekke.

Vianen_0.JPG

Vianen

Vianen

Breukelen.JPG

Breukelen, ophaalbrug over de Vecht

Breukelen, ophaalbrug over de Vecht

Woerden.JPG

Woerden

Woerden

UT Provincie Utrecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Provincie Utrecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Provincie Utrecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Utrecht (provincie)

Terug naar boven

Status

- Utrecht is een provincie. De hoofdstad van de provincie heet ook Utrecht.

- De provincie Utrecht omvat anno 2019 nog 26 gemeenten, zijnde Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, VijfheerenlandenWijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist.

- Geografische streken in de provincie Utrecht zijn Eemland, Gelderse Vallei (deels), Kromme Rijnstreek, Lopikerwaard (grotendeels), Utrechtse Heuvelrug en Vechtstreek (grotendeels). Verder zijn er de gemeentelijke samenwerkingsverbanden U10 van 10 gemeenten rond de gemeente Utrecht inclusief die gemeente zelf, en Regio Amersfoort = Eemland plus de gemeenten Barneveld en Nijkerk.

Terug naar boven

Ligging

De provincie Utrecht ligt in het midden des lands. De provincie grenst in het NW en N aan de provincie Noord-Holland, in het NO aan de provincie Flevoland, in het O en ZO aan de provincie Gelderland, en in het ZW en W aan de provincie Zuid-Holland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De provincie Utrecht heeft ca. 575.000 huizen met ca. 1.270.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 1.385 km2 land. Verder is er nog ca. 64 km2 water.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de provincie Utrecht, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Vereniging Oud-Utrecht is opgericht in 1923 als de historische vereniging voor de provincie Utrecht. Inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde club met rond de 2000 leden. De vereniging bevordert de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis, archeologie en monumentenzorg van stad en provincie Utrecht en ijvert voor behoud van het cultureel erfgoed. Voor leden en andere belangstellenden organiseert de vereniging vele activiteiten en geeft zij een tijdschrift en een jaarboek uit.

- Proefschrift over ontstaan en ontwikkeling van buitenplaatsen in Twente en de provincie Utrecht in de periode 1800-1950 (Elyze Storms-Smeets, 2005)

- Op Archeologisch Depot Utrecht zijn bijzondere archeologische vondsten uit het provinciaal depot te bekijken. Ook de provinciale Archeologische Kronieken zijn op deze site digitaal beschikbaar. Deze kronieken bieden vanaf 1970 een kort jaaroverzicht van al het archeologisch onderzoek dat in de provincie Utrecht gedaan is.

- In 2015 is een nieuwe editie van de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht verschenen, getiteld Tastbare Tijd 2.0. Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire luchtfoto’s verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie. De kaarten van de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht met hun achterliggende gegevens zijn via de link ook online te raadplegen.

- UtrechtAltijd.nl wil het Utrechtse erfgoed makkelijker toegankelijk maken voor een breed publiek door verhalen, activiteiten, voorwerpen en plekken om te bezoeken via één provinciebrede ingang aan te bieden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties in de provincie Utrecht, en met partnerplatforms binnen en buiten de provinciegrenzen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Met het advies ‘de Utrechtse Ringparken’ rondt Paul Roncken, onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) provincie Utrecht, in juni 2018 een interactief traject van ongevraagd advies af. De naam ‘Ringpark’ is de twee voorafgaande jaren een stip op de horizon geweest in de discussie over een nieuw dynamisch evenwicht tussen de ontwikkeling van stad en land binnen de U10 regio en binnen het U10 motto: groen, gezond, slim. Er ontbreekt op dit moment een samenhangende ruimtelijke ambitie voor deze regio, die qua schaal vergelijkbaar is met de Utrechtse Heuvelrug, Food-Valley en het Groene Hart. De ambitie van een serie van Ringparken is zowel simpel als uitdagend. Wat zou er
veranderen als projecten niet los van elkaar maar in verbinding met grotere parksystemen worden ontwikkeld; en wat is de kwaliteit van een regionale overheid als ‘matchmaker’ binnen een netwerk van (markt)partijen, burgers en een creatieve industrie, gedreven door een optimisme om uitdagingen op te pakken en experimenten aan te gaan? De uitwerking hiervan vind je in het advies onder de link.

- De essentie van de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht tot 2030 (2009) is het vinden van een oplossing voor de spanning tussen twee waarden: ten eerste de behoefte aan ruimte om te wonen en te werken voor het nog steeds groeiend aantal huishoudens van de Utrechtse Noordvleugel en, ten tweede, de net zo dringende behoefte aan bescherming van natuur en landschap en duurzaamheid in de ruimtelijk-economische ontwikkeling. In dit gebied liggen vijf nationale landschappen, een deel van de ecologische hoofdstructuur en een rijksbufferzone waarbinnen beschermingsregimes gelden. Geen enkel gebied in de Randstad kan bogen op zulke hoge groen-blauwe kwaliteiten. Bovendien is de kwaliteit van het landschap een belangrijke vestigingsfactor geworden. Toch moet er ruimte worden gevonden voor woningen en bedrijven, maar onder meer door  de vele infrastructuurbundels – die essentieel zijn voor  de bereikbaarheid – is dat extra moeilijk. Dit is het spanningsveld van deze opgave.

Uit de Ontwikkelingsvisie blijkt dat de spanning weliswaar blijft bestaan, maar dat het mogelijk is er op een verantwoorde manier mee om te gaan. Verantwoord wil zeggen: het huidige bebouwde gebied optimaal benutten voor nieuwe woningbouw, het waar mogelijk met elkaar mengen van de functies wonen en werken, en het creëren van voldoende recreatieaanbod in en rondom de steden. Op een aantal plaatsen zal ook de bestaande voorraad aan woningen en bedrijventerreinen moeten worden opgeknapt. Dit alles zal een geweldige inspanning kosten die de regio slechts met hulp van de rijksoverheid en met creativiteit tot een goed einde kan brengen.

- De in 2013 vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 schetst de kaders en plannen in de provincie Utrecht op het gebied van wonen, werken en recreëren. "De met vele regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht 2040 is daarbij de stip aan de horizon. Het ruimtelijk beleidsvizier is daarop gericht. De doelen uit Strategie Utrecht 2040 vragen om een integrale aanpak die voor het ruimtelijk beleid resulteert in drie pijlers: een duurzame leefomgeving; vitale dorpen en steden; landelijk gebied met kwaliteit. Dat betekent o.a. 1): Accent op de binnenstedelijke opgave. Ten minste 2/3 van de woningbouwopgave beoogt binnenstedelijk te worden gerealiseerd. Dit sluit aan bij de vraag, vergroot het draagvlak voor voorzieningen en openbaar vervoer en vermindert de druk op het landelijk gebied. Verminderen van het overschot aan kantoren en herstructurering van bedrijventerreinen maken ook deel uit van de binnenstedelijke opgave.

2): Behoud en versterken kwaliteit landelijk gebied. De binnenstedelijke opgave vraagt als 'contramal' ook om een aantrekkelijk en bereikbaar landelijk gebied met hoge kwaliteit van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen. De zware terugval van financiële middelen voor natuur en recreatie om de stad wil men in de provincie Utrecht onder andere opvangen door hier rood-voor-groenconstructies mogelijk te maken. De cultuurhistorische waarden van onder meer de linies, de buitenplaatsen en het agrarische landschap dragen bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied. De landbouw is een belangrijke drager van het agrarische cultuurlandschap. Die rol vergt ruimte voor een economisch duurzame landbouw. De aanwezigheid van zo’n 1,2 miljoen inwoners biedt afzetmogelijkheden voor de producten die dit oplevert. Bij dit alles is het kunnen beleven van rust en ruimte van belang.

Het aantrekkelijk houden van de provincie Utrecht via de binnenstedelijke opgave en het versterken en behouden van de kwaliteit van het landelijk gebied is geen eenvoudige opgave. Door de druk op de ruimte en de samenhang zijn de deelopgaven hiervan vaak weerbarstig. De financiële crisis maakt realisatie, zeker de eerstkomende jaren, niet makkelijk. Duidelijk is dat alleen een integrale aanpak waarbij alle betrokken partijen, zoals overheden, maatschappelijke organisaties en de markt samenwerken, kansrijk is voor de complexe opgaven. Wie daarbij welke rol vervult is een afgeleide van de vraag wat er moet gebeuren. Rolvervulling mag nooit een doel op zich zijn. En zonder onderling vertrouwen slaagt samenwerking zelden. Ook onorthodoxe en innovatieve oplossingen en durf en daadkracht zijn nodig." Aldus enkele citaten uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boerderijenstichting Utrecht zet zich in voor behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de boerderijen en hun erven in de provincie Utrecht.

- Utrechtse Stichting voor het INdustrieel Erfgoed USINE. De industriële revolutie is niet ongemerkt voorbijgegaan. Aarzelend in de 19e eeuw en volop in de 20e eeuw zijn bedrijfspanden, infrastructuur en nutsvoorzieningen ontstaan. Veel daarvan bestaat nog, heel veel is al weer verdwenen. Ook in de provincie Utrecht. Fabrieken en bedrijfsgebouwen zijn er voor nuttig gebruik. Veel gebouwen blijken geschikt voor een andere bestemming. De belangstelling voor industrieel erfgoed is gelukkig behoorlijk aanwezig.

De oudste panden zijn de molens en steenfabrieken. Typische symbolen van industriële bedrijven zijn er maar weinig: fabriekspanden met een schoorsteen. Veel meer aanwezig zijn de panden van onze nutsbedrijven: de watertorens en de transformatorhuisjes. De waterwegen in de provincie Utrecht zijn de linten van industriële ontwikkeling: de Eem, de Vecht, de oude Rijn, de Hollandse IJssel, de Vaartse Rijn en het Merwedekanaal – later Amsterdam-Rijnkanaal. Daar kwam al halverwege de 19e eeuw de ontwikkeling van de spoorwegen bij.

Sinds 1970 neemt het industrieel erfgoed van de provincie Utrecht af. Elk jaar worden panden gesloopt: eigenaren en gemeenten zien soms geen andere mogelijkheden of vinden lucratievere alternatieven voor de terreinen. Helaas, want industrieel erfgoed staat ruim in de belangstelling. Al veel panden hebben een herbestemming gekregen. USINE heeft kennis van het industrieel erfgoed in stad en provincie Utrecht, signaleert bedreigd industrieel erfgoed, ondersteunt initiatieven tot behoud en herbestemming, en brengt advies uit aan instellingen op het gebied van monumentenbescherming.

- De Grebbelinie loopt door het hele oosten van de provincie Utrecht, van het Eemmeer (oorspronkelijk Zuiderzee, later IJsselmeer) bij Bunschoten-Spakenburg, via de Eem, het Valleikanaal en de Gelderse Vallei naar de Neder-Rijn bij de Grebebberg te Rhenen. De Grebbelinie was een verdedigingslinie tegen vijandige troepen, een voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, gebaseerd op het principe van inundatie (onder water zetten) van een gebied, waardoor het onbegaanbaar zou worden voor de vijand. Om het waterpeil te reguleren werden dijken, kaden en sluizen langs de waterlinie gebouwd. En om het gebied te verdedigen, werden kazematten (bunkers) en andere verdedigingswerken gerealiseerd. De linie vormt een unieke staalkaart van verdedigingswerken over twee eeuwen. De liniewal, forten, kaden, sluizen, bunkers, tankgrachten en versperringen zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. Daarom is de Grebbelinie in 2011 benoemd tot rijksmonument. - Grebbelinie op Wikipedia. - Stichting Grebbelinie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in deze provincie, vind je in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische regiobeschrijvingen betreffende de provincie Utrecht (180 pagina's, Ministerie van LNV, 2009).

- De provincie Utrecht heeft in december 2016 de 'Natuurvisie Utrecht' vastgesteld. Daarmee werkt de provincie de nieuwe Wet Natuurbescherming uit, die per 1 januari 2017 is ingegaan. Deze wet geeft de provincies een grotere verantwoordelijkheid bij de bescherming van kwetsbare natuur. De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties zijn blij met de manier waarop de Provincie deze nieuwe verantwoordelijkheid oppakt. De provincie gaat niet alleen plant- en diersoorten goed beschermen, maar ook actief zorgen voor behoud en herstel van populaties van kwetsbare soorten. En dat niet alleen in bestaande natuurgebieden, maar ook in landbouwgebied. Dit is belangrijk, want met veel kenmerkende soorten van het boerenland gaat het niet goed.

De provincie heeft Utrechtse soorten benoemd waar speciale aandacht voor komt, zoals de purperreiger, de kamsalamander en de groene glazenmaker, een libellensoort. Op plekken waar een populatie van deze soorten aanwezig is, wijst de provincie Natuurparels aan. In die Natuurparels kunnen maatregelen worden genomen die de omstandigheden voor die soorten verbeteren. Andere minder kwetsbare soorten profiteren bovendien van diezelfde maatregelen. De natuurorganisaties zijn blij met het besluit van de Statenleden om nog meer icoonsoorten te kunnen toevoegen als blijkt dat het daarmee slecht gaat.

- De in 2012 verschenen Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen schetst verleden, heden en (gewenste) toekomst van de landschappen in de provincie Utrecht. De landelijke gebieden van de provincie zijn daartoe verdeeld in 6 gebieden; Groene Hart (Utrechtse deel), Eemland (= Utrechtse deel van Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland), Utrechtse Heuvelrug (Utrechtse deel), Rivierengebied, Gelderse Vallei (Utrechtse deel) en Linies (= de Utrechtse delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam). Per gebied is onder de link een rapport beschikbaar met een uitvoerige beschrijving van verleden, heden en toekomstige ontwikkelingen in het desbetreffende gebied. Er is ook een samenvattend rapport dat alle gebieden beschrijft.

- Onder het motto "Klompen aan, rugzak op en gaan!" vind je op Klompenpaden.nl inmiddels al ca. 100 mooie wandelroutes over boerenland in de provincie Utrecht en de provincie Gelderland. Geniet tijdens je wandeling van de rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur. De wandelingen kun je selecteren op de overzichtskaart, op naam en op lengte. Ieder Klompenpad heeft een eigen pagina met een fotoreeks die een indruk geeft van het landschap waar je doorheen wandelt. Daarnaast is er een kaartje met de route die je eenvoudig kunt uitprinten.

- Ook Utrecht heeft sinds 2018 een Elfstedentocht. Deze fietstocht is ontwikkeld en beschreven door Ton Ton, fietsliefhebber, historicus, geboren en getogen in de stad Utrecht. De Utrechtse Elfsteden Fietstocht komt naast de gelijknamige stad verder door de steden Woerden, Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Vianen, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Amersfoort, Bunschoten en Baarn. Deze plaatsen liggen in de huidige provincie Utrecht en mogen zich stad noemen op basis van in de middeleeuwen verworven rechten.

De tocht voert langs weilanden, akkers, fruitboomgaarden, kastelen, buitenplaatsen, oude boerderijen, door bossen en over zandheuvels, maar vooral door middeleeuwse steden, langs oude rivieren, kanalen en weteringen en zelfs langs een oude zee. Kortom door Nederland in een notendop. De route is 203 kilometer lang en wordt gereden aan de hand van fietsknooppunten. Met de racefiets is het mogelijk de tocht in een dag af te leggen. Maar dan ga je wel snel voorbij aan de vele bezienswaardigheden... Alle steden aan de route vormen cultuurhistorische parels waarin je de sfeer van de middeleeuwen voelt en ziet. En aan de bijzonder gevarieerde natuur. In de gids zijn mogelijke etappes beschreven en naast veel cultuurhistorische en toeristische informatie zijn ook aantrekkelijke overnachtingsmogelijkheden opgenomen.

- Het beheer van natuurgebieden levert een grote hoeveelheid organische stoffen op, zoals maaisel en slootbagger. Stichting Het Utrechts Landschap wil dat organische materiaal zoveel mogelijk in de eigen gebieden gaan hergebruiken, bijvoorbeeld op nabijgelegen natuurakkers. Door de cyclus van groei, oogst en hergebruik van organische stoffen binnen de gebieden te houden, blijven belangrijke organische stoffen voor de bodem behouden en worden transport en verwerkingskosten geminimaliseerd. Door zich in 2018 aan te sluiten bij de Biomassa Alliantie wil Utrechts Landschap een bijdrage leveren aan een gezondere bodem en een betere waterberging van die bodem. Bovendien wil de stichting leren van de ervaring die door de alliantie al is opgedaan. Utrechts Landschap is de eerste provinciale landschapsorganisatie die zich bij de Biomassa Alliantie aansluit. Binnen deze alliantie hebben diverse terreineigenaren en kennisinstellingen zich verenigd om samen toe te werken naar circulair terreinbeheer. (bron: Utrechts Landschap, 19-11-2018)

- De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) werkt aan een mooie en duurzame provincie Utrecht: een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat de inwoners en ook mensen later en elders van een gezonde leefomgeving kunnen genieten. De NMU geeft in de provincie Utrecht een krachtige stem aan de kwetsbare waarden van natuur, milieu en landschap. Samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden werkt de NMU aan natuur- en milieuvriendelijke oplossingen. De NMU creëert en neemt initiatieven die de provincie duurzamer maken.

- Vereniging voor Veldbiologie KNNV, afdeling Utrecht organiseert excursies, inventarisaties, lezingen en andere activiteiten in en over de natuur in en rond de stad Utrecht. De afdeling omvat behalve deze stad verder Vleuten-De Meern, IJsselstein, Nieuwegein, Maarssen, De Bilt, Bilthoven, Houten en Vianen. De KNNV staat al meer dan 100 jaar voor natuurbeleving, natuurbescherming en natuurstudie. Voor jong en ouder. Voor vaklui en voor natuurliefhebbers. De enige voorwaarde is liefde voor de natuur.

- Vogelwacht Utrecht is opgericht in 1958 en heeft ca. 850 leden. De vereniging houdt zich bezig met vogelstudie, vogelbescherming en educatie in de provincie Utrecht. Er zijn zowel veel beginnende als ervaren leden als een grote groep die daar tussenin zit. Velen zijn bereid om hun kennis en kunde over te dragen aan minder ervaren leden. Zo leren we met en van elkaar. Iedereen die in het wild levende vogels en hun leefomgeving belangrijk vindt, is welkom. Het werkterrein van de Vogelwacht omvat de gehele provincie. Dat is een groot gebied en daarom hebben zijn er 6 afdelingen. Je bent als lid van de Vogelwacht op alle activiteiten van alle afdelingen altijd van harte welkom. Benieuwd? Bezoek vrijblijvend eens een lezing of ga een keer mee op een van de vele excursies die door het hele jaar heen worden georganiseerd.

- Landschap Erfgoed Utrecht, ontstaan uit een fusie tussen Erfgoedhuis Utrecht en Landschapsbeheer Utrecht, is de eerste organisatie in Nederland die landschap en erfgoed structureel samenbrengt. De instelling schetst in haar naslagwerk Erven van Utrecht (2014) de verschillende landschapstypen in de provincie. In welk landschap ligt jouw erf en waarom ziet het er uit zoals het eruit ziet? Het document beschrijft hoe je daar als erf-eigenaar rekening mee kunt houden in je bebouwing en omliggend land als zodanig. Een mooi erf vergt aandacht en kost tijd. De notitie geeft algemene aanbevelingen voor de inrichting, aanleg, het beheer en onderhoud van je erf, en geeft per streek handige tips hoe je je erf plant- en diervriendelijk kunt inrichten voor de specifieke streekeigen flora en fauna. Hoe kun je met een aantal simpele ingrepen de natuur naar je erf halen?

- Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap in de provincie Utrecht aantrekkelijk en afwisselend en geven het landschap zijn eigen specifieke identiteit. Ze kunnen natuurgebieden verbinden en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren. Verschillende partijen hebben daarom in maart 2018 samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen te stimuleren. Het platform is gestart met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht. Gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers: “Met dit platform willen wij samen met de andere partijen, de verschillende aspecten van beheer, herstel en bescherming van de kleine landschapselementen bij elkaar brengen. Dit draagt bij aan gemeenschappelijke doelen, zoals versterking van landschappelijke structuren en de biodiversiteit.”

De leden van het nieuwe platform zijn naast de genoemde gemeenten de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de Provincie Utrecht. De gemeenten willen graag een aantrekkelijke leefomgeving voor hun inwoners; een mooi landschap draagt daaraan bij. Samenwerking met agrarische collectieven is belangrijk omdat zij subsidies regelen voor beheer van het landschap in agrarisch gebied. Het Utrechts Particulier Grondbezit helpt om ook landgoedeigenaren te enthousiasmeren. Landschap Erfgoed Utrecht en de gemeentelijke landschapscoördinatoren hebben veel kennis over landschap in huis. De Provincie coördineert het platform en stelt een werkbudget beschikbaar.

De partners van het platform willen grondeigenaren enthousiasmeren voor de aanleg van landschapselementen. Het platform is daarom gestart met een proefproject in de vier gemeenten. In het proefgebied is ruimte om te experimenteren met nieuwe methodes om de aanleg van landschapselementen voor grondeigenaren aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door plantmateriaal beschikbaar te stellen en grondeigenaren te helpen om subsidie aan te vragen voor het beheer van de nieuwe elementen. Het proefproject eindigt op 1 juni 2019. Daarna zal het platform zijn activiteiten uitbreiden naar de rest van de provincie Utrecht, waarbij het platform vooral de methodes zal gebruiken die in het proefproject het meest succesvol zijn gebleken. Wil je een landschapselement aanleggen zoals: een poel, houtwal, natuurvriendelijke oever, knotwilg of laan in de gemeente De Bilt, Soest, Leusden of Stichtse Vecht? Neem dan contact op met Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht.

- De Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Utrecht en 't Gooi is een actieve afdeling met ca. 200 leden. De afdeling houdt zich bezig met geologie in de ruimste zin van het woord. Ze besteden o.a. uitgebreid aandacht aan fossielen, mineralen, zwerfstenen en geologische verschijnselen. Elke 3e maandag van de maand zijn er bijeenkomsten. 5x per jaar verschijnt er een afdelingsblad. Jaarlijks zijn er 10 een- of meerdaagse excursies. En er is een uitgebreide bibliotheek met boeken en excursiegidsen.

- Na ruim 6 jaar inventariseren, hebben de vrijwilligers van werkgroep RAVON Utrecht in 2016 de Atlas Amfibieën en Reptielen van Utrecht gepubliceerd (via de link online te raadplegen). Allereerst worden de verschillende landschapstypen besproken. Vervolgens worden alle soorten behandeld: een soortbeschrijving met herkenningspunten, habitatbeschrijving, trends en beschermingsstatus. En tot slot behandelen ze het beheer en onderhoud van de belangrijkste landschapselementen. Een atlas geïllustreerd met prachtige foto's en afbeeldingen voor een ieder die geïnteresseerd is, persoonlijk dan wel professioneel, in de Utrechtse herpetofauna. Het hoofddoel van de atlas is het weergeven van de verspreiding van de soorten in de provincie. Zo kun je via het kaartje in één oogopslag zien waar een bepaalde soort voorkomt, maar ook waar een soort bijvoorbeeld achteruitgegaan of zelfs verdwenen is.

- Gebiedscommissie Utrecht-West regisseert onder andere de uitvoering van integrale gebiedsprojecten. Deze zijn nodig om opgaven uit het gebiedsprogramma te realiseren. De commissie coördineert de gebiedsprojecten Groot Wilnis-Vinkeveen, De Wilnisse Bovenlanden en Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Bij gebiedsprojecten als Marickenland, Groot Mijdrecht-Noord en Bethunepolder heeft de provincie of een gemeente vooralsnog de regie. In Utrecht-West liggen ook opgaven en kansen voor de landbouw, bodem en water, natuur, cultuurhistorie, recreatie, ondernemerschap en energie. Voor elk van deze thema’s dragen geschikte projecten bij tot het gewenste resultaat. Ook bij deze thema’s houdt de Gebiedscommissie altijd oog voor integraliteit. In Utrecht-West zijn in de periode 2002-2015 ongeveer 100 projecten uitgevoerd. Voor de periode tot en met 2020 is in 2016 de Lokale Ontwikkelingsstrategie van start gegaan.

Terug naar boven

Beeld

- Digitale kaarten betreffende de provincie Utrecht.

- Kadastrale Atlas 1832 provincie Utrecht.

- Provincie Utrecht heeft enkele jaren geleden zo’n 2.000 foto's vanuit de lucht laten maken van monumenten en andere (erfgoed)locaties met een belangrijke waarde. Maar wat te doen met een harde schijf vol luchtfoto’s van de provincie? Want een luchtfoto alleen zegt niet zoveel. Om ze goed te kunnen gebruiken is het belangrijk om te omschrijven wat er op de foto’s te zien is, waar het vliegtuig met de fotograaf zich bevond en wat de kijkrichting in het gezichtsveld van de foto is. Die gegevens ontbraken, wat goed gebruik van de foto’s in de weg stond.

Tweeduizend foto ‘op de kaart zetten’ is een flinke klus. Om dat karwei te kunnen klaren is de provincie de samenwerking met HetVolk.org aangegaan. Dit platform faciliteert crowdsourcingsprojecten waarin data worden ontsloten, waardoor het mogelijk is om het verleden en cultureel erfgoed beter te beschrijven en verbinden. Dat doen zij met behulp van ‘the crowd’ oftewel ‘het volk’. Dat 'volk' zijn vrijwilligers die het leuk vinden om aan dergelijke projecten mee te werken. In juni 2018 is het project 'Utrecht in Vogelvlucht' gestart. En tegen alle verwachting in waren binnen no time alle foto’s door enthousiaste vrijwilligers op de kaart gezet. Een fantastisch resultaat! Met de site Utrechtinvogelvlucht.nl kan nu iedereen gebruik maken van de data die door deze actie is verzameld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken en gidsen over Utrecht (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Provincie: - Officiële site van de Provincie Utrecht. - Nieuws van de Provincie op Facebook. - Nieuws van de Provincie op Twitter.

- Media / nieuws: - RTV Utrecht is de regionale omroep voor de provincie Utrecht. - Nieuws uit de provincie Utrecht van het Algemeen Dagblad.

- Kunst en cultuur: - Kunst Centraal is de provinciale organisatie op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Het werkgebied is de provincie Utrecht, met uitzondering van de gelijknamige stad en de stad Amersfoort. Jaarlijks werken zij met en voor circa 90% van de scholen in het primair onderwijs. Zij doen dit samen met Landschap Erfgoed Utrecht en vele culturele partijen.

Reactie toevoegen