West-Brabant

Streek
West-Brabant
Noord-Brabant

west-brabant_regio_samenwerkingsverband_kaart_kopie.jpg

Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant omvat de 17 gemeenten die op deze kaart groen geaccentueerd zijn (voor de drie gemeenten rechtsbovenin lees gemeente Altena, die in 2019 is ontstaan). Zie verder het hoofdstuk Links. (© Regio West-Brabant)

Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant omvat de 17 gemeenten die op deze kaart groen geaccentueerd zijn (voor de drie gemeenten rechtsbovenin lees gemeente Altena, die in 2019 is ontstaan). Zie verder het hoofdstuk Links. (© Regio West-Brabant)

West-Brabant

Terug naar boven

Status en ligging

- West-Brabant is een regio in Noord-Brabant, ruwweg gelegen ten westen van Tilburg. Het omvat de streken 'Baronie en Markiezaat', Amerstreek en 'Land van Heusden en Altena'.

- Zoals in meer regio's in ons land, is ook de regio West-Brabant niet 'hard' afgebakend. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden op uiteenlopend gebied, die allemaal hun eigen gebiedsafbakening hebben.

- Zo is in 2011 de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant van start gegaan, een samenwerkingsverband van tegenwoordig 16 gemeenten in de Brabantse regio, zijnde Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert, plus de Zeeuwse gemeente Tholen. In totaal dus 17 gemeenten. De Gemeenschappelijke Regeling is ontstaan uit de bundeling van een aantal langer bestaande samenwerkingsverbanden, waaronder de gemeenschappelijke regelingen SES, KCV, MARB en het Regiobureau. Tegenwoordig bestaat de Gemeenschappelijke Regeling niet meer, wegens wettelijke veranderingen op dit gebied. Het samenwerkingsverband is er nog altijd, maar heet nu 'netwerkorganisatie' of 'alliantie'. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Links.

- Kanttekeningen die je daarbij kunt maken, is dat Dongen en Gilze en Rijen vanouds onder de streek Baronie vallen dus West, maar in de praktijk tegenwoordig meer op Tilburg dus Hart van Brabant (voorheen heette dat Midden-Brabant) georiënteerd zijn. Ook het Langstraatse Waalwijk is op Tilburg dus Hart van Brabant georiënteerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- West-Brabant in feiten en cijfers.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In juli 2016 zijn de archieven in Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch gefuseerd tot het West-Brabants Archief. Dit archief omvat de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. In het Koetshuis van het Markiezenhof in Bergen op Zoom is de publieks- en kantoorlocatie gevestigd. Zowel in Oudenbosch als in Bergen op Zoom blijft een depotlocatie. In Roosendaal is een informatiepunt in het Tongerlohuys.

- Een deel van het boek "Bij de bevrijding begon de oorlog", over 60 jaar bevrijding (2004) van West-Brabant, is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Door West-Brabant komt een nieuwe hoogspanningsverbinding vanaf Rilland tot aan Tilburg, om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende stroom beschikbaar blijft. In 2017 besloot de minister van Economische Zaken waar het zogeheten ZW380kV-Oost tracé gaat komen. Met dat besluit volgde de minister het advies van de betrokken gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant (de samenwerkende overheden). Vervolgens voerde Tennet, die het project gaat uitvoeren, gesprekken met belanghebbende inwoners, bedrijven en instanties om het gekozen tracé te optimaliseren. Voor elf locaties zijn mogelijke optimalisaties in beeld gebracht in een aantal uitwerkingsvarianten. De minister heeft de samenwerkende overheden daarover opnieuw om advies gevraagd. Dit advies hebben de samenwerkende overheden op 6 juni 2019 aan de minister gestuurd. “In dit hele traject hebben we een constructieve samenwerking tussen de gemeenten, waterschappen, provincie, Tennet en het departement ervaren”, blikt gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant terug. “Wij hebben een zeer zorgvuldig advies opgesteld en hopen uiteraard dat de minister hieraan gehoor zal geven.”

De Samenwerkende Overheden vinden bundeling van de hoogspanningsverbinding met de bestaande infrastructuur belangrijk. Daarnaast vragen zij aandacht voor kwaliteit voor de leefomgeving met zo min mogelijk gevoelige bestemmingen en een zorgvuldige landschappelijk inpassing. De Samenwerkende Overheden adviseren de minister ook aandacht te houden voor de communicatie met betrokkenen, gezondheid, de uitkoopregeling, mastposities en -types, landschap, natuur en bos, bedrijfsvoering en welzijn van dieren. Daarnaast geven de samenwerkende overheden per uitwerkingsgebied specifieke adviezen. Op basis van de uitwerking van het voorkeursalternatief en het advies van de samenwerkende overheden kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat, in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar verwachting in de zomer van 2019 het definitieve tracé. Dit wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Het ministerie en Tennet zorgen voor de communicatie met alle betrokkenen." (bron: Provincie Noord-Brabant, juni 2019)

- In 2013 is het rapport 'Veerkrachtig bestuur in West-Brabant' verschenen, waarin wordt geadviseerd over te gaan tot het herindelen van de regio tot 5 krachtige, logisch samenhangende gemeenten. Er moeten 5 krachtige clusters van gemeenten komen waarvan steeds een grotere stad als centrumgemeente deel uitmaakt. Dat is een van de aanbevelingen voor deze regio van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant. In het rapport beveelt de commissie aan om deze regio nadrukkelijker te beschouwen als onderdeel van een grensoverschrijdende economische regio. De provincie mag best wat meer buiten de eigen grenzen opereren om de Zuidwest-Delta nog extra impulsen te geven, aldus de commissie.

Krachtige uitvoeringsprogramma’s. Verder acht de commissie het van belang dat West-Brabant niet blijft steken in planvorming alleen, maar de strategische agenda vertaalt naar krachtige uitvoeringsprogramma’s. Het gaat dan onder meer om een door alle gemeenten gedragen investeringsprogramma. Daarnaast moet er een helder governancemodel komen met deelname van alle gemeenten, met bestuur op basis van afspiegeling met zeggenschap. Op die manier is Breda optimaal te positioneren als centrumgemeente, zo stelt de commissie.

Verbinden. In het algemeen levert samenwerking tussen plattelandsgemeenten volgens de commissie onvoldoende resultaat op. Voor voldoende bestuurskracht is het van belang om de steden in West-Brabant te verbinden met het landelijk gebied. De commissie beveelt aan om vooralsnog toe te werken naar de volgende clusters van gemeenten: Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht; Roosendaal, Halderberge, Moerdijk; Etten-Leur, Rucphen, Zundert; de Dongemondgemeenten: Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Aalburg, Werkendam en Woudrichem; een verbinding tussen het cluster Breda en de kern Chaam.

Aanbevelingen. Leidend is en blijft dat herindeling van onderop komt. Evenwel suggereert de commissie aan de provincie om samenvoeging van de 3 gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in het Land van Altena op korte termijn te stimuleren en te faciliteren. Die herindeling is in 2019 ook daadwerkelijk gerealiseerd (= gemeente Altena). De commissie beschouwt de vorming van de gemeente Alphen-Chaam als een ‘weeffout’ uit het verleden. Zij doet de aanbeveling om Chaam in te delen bij Breda en Alphen samen met de gemeenten Baarle-Nassau en Goirle te herindelen met Tilburg. Ook beveelt de commissie een bestuurskrachtonderzoek aan voor Halderberge, Rucphen en Zundert. Gemeenten kunnen financiële problemen door wegvallende inkomsten uit grondexploitatie en afwaarderingen van grondbezit niet op eigen kracht oplossen. De commissie spreekt van een ‘dramatische situatie, die de bestuurskracht fundamenteel aantast’. Mogelijk kan een provinciaal steunfonds volgens de commissie enige verlichting bieden.

Klankbordgroep. In een reactie op de aanbevelingen van de adviescommissie geeft de Klankbordgroep Krachtig Bestuur in Brabant onder leiding van Gerrit Jan Swinkels aan dat een door het kabinet Rutte-II genoemde minimale schaalgrootte van 100.000 inwoners niet de leidende gedachte mag zijn. Inhoudelijke opgaven zijn leidend, aldus de klankbordgroep. Daarom zijn ook in de toekomst samenwerkingsverbanden of gemeenten met een kleinere schaal (vanaf bijvoorbeeld 50.000 inwoners) niet uit te sluiten. (bron: Provincie Noord-Brabant) De redactie van Plaatsengids.nl schaart zich achter deze visie, en/want ziet de afgelopen jaren diverse 'regionaal logisch samenhangende gemeenten' onstaan, die door hun ligging buiten de Randstad geografisch gezien een forse omvang hebben, en veel te groot zouden worden qua grondgebied als men de 100.000 inwoners zou moeten halen. Nu zijn de gemeenten in kwestie met rond de 50.000 inwoners groot genoeg om weer een aantal jaren 'robuust' vooruit te kunnen en tegelijk klein genoeg om een logisch samenhangende eenheid te vormen. Voorbeelden: gemeenten Westland (2004, die weliswaar wel rond de 100.000 inwoners heeft, maar tevens een voorbeeld is van een regionaal logisch samenhangende streekgemeente en schaal), Bronckhorst (2005), Goeree-Overflakkee (2013), Krimpenerwaard (2015), Vijfheerenlanden (2019), Westerkwartier (2019), Het Hogeland (2019) en eveneens in 2019 in West-Brabant: Altena.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De West-Brabantse Waterlinie is onderdeel van de Zuiderwaterlinie, tijdens de Tachtigjarige Oorlog aangelegd om de Spanjaarden tegen te houden. Hiervoor zijn forten gebouwd en zijn maatregelen genomen, zodat grote gebieden onder water gezet konden worden. Na bijna 400 jaar herrijzen de contouren van de forten en de voormalige inundatiegebieden er omheen weer in het landschap. In plaats van kanonnen en soldaten destijds, zijn het nu unieke objecten, zoals de zogeheten loopgraafbrug, een waterspeelplaats, uitkijktorens en wandel- en fietsroutes, die bezit nemen van de Waterlinie. Vele organisaties maken dit samen mogelijk. Zij geven een zichtbare en beleefbare West- Brabantse Waterlinie terug aan bewoners en toeristen.

- De doelen van vereniging De West-Brabantse Molens (WBM) zijn: 1) Promotie van Westbrabantse Molens. De WBM streeft er naar om de belangstelling voor molenbe­houd in West-Brabant te vergroten bij een zo breed moge­lijk publiek. Ook is het geven van adviezen omtrent het beheer en onder­houd van molens en/of molenrestanten een belangrijke peiler. Daarnaast geeft de vereniging een eigen kwartaalblad "De Meule" uit met nieuws over de molens in de regio. 2) Behoud van molens en molenrestanten. De WBM zet zich in voor het behoud van molens en restanten van molens in de regio, inclusief de funderingen en waterlopen. Ook kan de vereniging worden geraadpleegd bij het herstellen van molenrestanten in hun oor­spronkelijke staat. 3) Handhaven streekeigen kenmerken. De WBM streeft naar het handhaven of terugbrengen van de streek­eigen kenmerken aan de hand van (oude) foto's, publicaties of mededelingen. 4) Draai- en maalvaardige molens. Het promoten en handhaven van de draai- en maalvaardigheid van de molens in de regio is een belangrijk doel voor de vereniging. 5) Handhaven en herstel belevingswaarde. De WBM bevorderd het behouden en/of herstellen van de landschappelijke en belevingswaarde van molens en molenrestanten. Daarnaast is van belang het plaatsen en/of handhaven van molens en/of mo­lenrestanten en aanverwanten op de lijst van bescherm­de monumenten. 6) Stimuleren molenstudies. Een voorbeeld van het stimuleren van molenstudies is de Henk van Velzen prijs die de WMB elk jaar uitreikt.

In totaal zijn er in deze regio 28 werkende molens. Daarvan zijn er 27 korenmolens. In zeker 15 van die molens wordt nog wekelijks koren gemalen. Er is één poldermolen die water uit laaggelegen stukken land pompt, namelijk de Zwartenbergse Molen in Etten-Leur. In het gebied staan ook 15 molens die niet meer functioneel zijn. Deze molens zijn herbestemd voor andere functies, zoals horeca. - Foto's van molens in West-Brabant door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds eind 2009 is er een nieuwe regeling voor agrarisch landschapsbeheer in West-Brabant. Boeren krijgen daarbij een vergoeding voor het onderhouden van oude landschapselementen en voor het aanplanten van nieuwe bomenrijen, het aanleggen van amfibieënpoelen en het creëren van bloemrijke akkerranden.

- De West-Brabantse Vogelwerkgroep zet zich in voor de vogels en hun leefgebied in de regio. Ze organiseren excursies en andere activiteiten om de vogels in de natuur te beleven. Daarnaast verrichten ze tellingen en zetten ze zich actief in voor de vogelbescherming.

- Informatie over de natuurgebieden in West-Brabant van Staatsbosbeheer.

- Gemeenten, natuur- e.a. maatschappelijke organisaties in West-Brabant willen vanaf 2019 in 10 jaar tijd minimaal 115 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aanleggen. Om het bod in de volle omvang te kunnen realiseren is een bedrag van ruim 14 miljoen euro nodig. De regio gaat voor een aanzienlijk deel van dat bedrag een beroep doen op de investeringsregeling van Groen Ontwikkelfonds Brabant. In de regio werken de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena samen. Ook LandStad de Baronie, Brabant Particulier Grondbezit, de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en de terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer maken deel uit van het samenwerkingsverband.

"Door gebieden beter in te richten kunnen we klimaatveranderingen enigszins opvangen", aldus de initiatiefnemers van het 'regiobod'. "Het compleet maken van onze ecologische verbindingszones zorgt ervoor dat het vestigingsklimaat in West-Brabant aantrekkelijker wordt. Het biedt economische kansen, een gezonde leefomgeving en versterkt de cultuurhistorie. We zien kansen voor verbinding met ontwikkelingen rondom de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV, de rivieren Mark en Dintel, Biesboschhaven Werkendam, het Kierbesluit, de Amercentrale en A59 en het project verbetering regionale waterkeringen." In de loop van 2018 worden de plannen verder uitgewerkt. Eind 2018 moet duidelijk zijn welke concrete projecten bij Groen Ontwikkelfonds Brabant worden aangemeld. Onder de voorwaarde van tijdige grondverwerving én dat het lukt om met de grondeigenaren goede afspraken te maken, moeten de projecten binnen 5 jaar na indiening zijn gerealiseerd. (bron: Groen Ontwikkelfonds Brabant, 8-5-2018)

- Vanuit de Brabantse Wal is het initiatief gekomen om de bescherming van de wilde bij in de regio serieus op te pakken. Diverse partijen, zoals landbouworganisaties, het Brabants Landschap, Natuurmonumenten, de gemeentes Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Moerdijk, de Suiker Unie en Evides, hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Om de samenwerking te bezegelen, hebben de partijen op 12 december 2018 het Convenant Bijenlandschap West-Brabant en het Nationaal Bijenconvenant ondertekend.

Wilde bijen hebben een belangrijke rol in Nederland. Veel wilde bloemen, bomen en struiken zijn voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Maar ook voor de tuinbouwsector zijn bijen van levensbelang: Wageningen Universiteit heeft uitgerekend dat appeltelers in Zeeland tot wel 30 procent minder opbrengst zouden hebben als er geen natuurlijke bestuiving door insecten zou plaatsvinden. Het duurzame terreinbeheer van drinkwaterbedrijf Evides is mede gericht op het behouden van bloemrijke graslanden waarin insecten nectar kunnen verzamelen. Ook staan er 14 bijenhotels, waar allerlei insecten een rustplaats kunnen vinden en eitjes kunnen afzetten. Die bijenhotels staan bijvoorbeeld op Kralingen, Petrusplaat, Baanhoek en Braakman. (bron: Evides, 13-12-2018)

"Bij de jaarlijkse bijeenkomst van Bijenlandschap West-Brabant heeft ook Treeport Zundert, net als gemeente Zundert, in januari 2020 het bijenconvenant getekend. Met die ondertekening onderschrijven we het belang van een goede leefomgeving waarin ook bijen en andere bestuivende insecten kunnen floreren. Bijen zijn immers essentieel voor het behoud van flora en fauna. De boomkwekerij als sector die juist die flora en fauna zo'n warm hart toedraagt en er zelfs de bedrijvigheid op baseert, kan en wil uiteraard niet om onderschrijving van het belang van een goed bijenlandschap heen. De ondertekening van het convenant is daarvan een mooie symbolische handeling die we bijna vanzelfsprekend vertalen naar de dagelijkse praktijk in het kweken van onze producten. Het inzaaien van de diverse bloemenmengsels, het plaatsen van nestkasten voor diverse vogels, mechanische onkruidbeheersing en kweken van bijenvriendelijke gewassen zijn daarvan concreet zichtbare resultaten. Samen met de werkgroep Agrobiodiversiteit zullen we onze inzet nog duidelijker naar voren gaan brengen en daar waar mogelijk ook nog helpen verbeteren."

- De wilde bij is in Nederland in gevaar. Maar liefst de helft van de 358 soorten wordt bedreigd. En dat terwijl bijen heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. De grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en plekken om te nestelen. Oorzaken zijn de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakkere en efficiëntere beheer van ons groen. Het goede nieuws is dat 13 gemeenten in West-Brabant in 2019 gezamenlijk zijn overgestapt naar ecologisch wegbermbeheer. Dat betekent uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van de 100 bijensoorten die in de streek voorkomen. De gemeenten ontvangen hiervoor elk een provinciale subsidie van €25.000,- uit de subsidieregeling ‘Leefgebied van de bij’.

Gemeenten zijn heel belangrijk om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren. Ecologisch beheer betekent minder maaien. Door het maaisel een paar dagen te laten liggen, kunnen zaden eruit vallen en insecten eruit kruipen. Het maaisel wordt daarna afgevoerd om de grond te verarmen. Hierdoor ontstaat er een berm met een mix van verschillende soorten bloemen. In een paar jaar tijd worden de bermen in deze gemeenten rijker aan kleur en variatie, en daarmee goed voor bijen, vlinders en andere insecten. Ecologisch bermbeheer kan bijna overal kostenneutraal worden uitgevoerd, maar vraagt wel een aanpassing in de aanbesteding. Hoe het onderhoud van bermen plaatsvindt, staat namelijk in het bestek. De aannemer die het bermbeheer uitvoert doet dat zoals voorgeschreven in dit bestek. Verandert de gemeente van bermbeheer? Dan moet het bestek worden aangepast. Voor de kosten die gemeenten hiervoor maken, kunnen zij voor een deel een beroep doen op de provinciale subsidie. De provincie Noord-Brabant wil met de subsidieregeling 'Leefgebied van de Bij' dat meer Brabantse gemeenten de overstap maken. De volgende gemeenten maken er anno 2019 al gebruik van: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Zundert. Binnen de subsidieregeling is anno eind 2019 budget beschikbaar voor nog 7 gemeenten. (bron: Provincie Noord-Brabant, oktober 2019)

- Boer-gondisch West-Brabant is een samenwerkingsverband van 20 agrarisch-toeristische ondernemers uit de regio, "ingeklemd tussen het Hollands Diep en het Vlaamse België, waar het Brabantse leven goed is. Het land waar de boeren van oudsher hun inkomsten uit haalden en nu hun handen ineen hebben geslagen om ook jou te laten meegenieten. In de polders en bossen liggen 20 bedrijven die je op een van oudsher gastvrije manier willen begroeten. Laat je verrassen en zie hoe de streekproducten van vandaag en gisteren tot stand komen of kwamen. Plan je eigen route met auto, bus of met de haren in de wind op de fiets."

- "De Naad van Brabant: unieke plantenrijkdom in smal gebied. In het noorden van Brabant ligt op de overgang van de hoge zandgronden naar de lager gelegen kleipolders de zogeheten Naad van Brabant. Door de grote variatie in bodems, het opkwellende diepe grondwater en het agrarisch gebruik was de Naad begin vorige eeuw een van de soortenrijkste gebieden van Nederland. Ontdek het zelf!

In een groot deel van de provincie Noord-Brabant komt een kwelzone voor op de grens van de hoge pleistocene zandgronden naar de holocene kleipolders. Regenwater dat op de zandgronden in zijgt komt via grondwaterstromen als basenrijk kwelwater in deze zone boven. Door de permanent natte omstandigheden is er in deze kwelzone in het verleden op uitgebreide schaal veenvorming opgetreden. De Naad van Brabant ligt tussen de Oosterschelde en Oss. Er liggen talrijke bijzondere floristische natuurgebieden in met zeldzame plantensoorten.

Kwelwater en waterpeil bepalend voor gebruik land en flora. Wie kijkt op historische topografische kaarten ziet dat op de zandgronden van West-Brabant de akkerpercelen lagen en in 'De Naad' vooral hooiland (hier beemden genoemd), maar ook nog woeste gronden van het voormalige veenlandschap. In de toenmalige beemden is een smalle perceelsverkaveling te zien met slootjes eromheen. Het waterpeil in de beemden volgde het waterpeil van de sloten; alleen in de zomer kon er gehooid worden en was er sprake van nabeweiding met vee als de beemden droog genoeg waren. Van de Hoevense Beemden is bekend dat boeren van de zandgronden hier percelen kochten of pachtten, zodat ze voldoende hooi voor de winter hadden. De oude verkaveling is in de Ettense Beemden bij Kelsdonk en het Zwermlaken nog te zien.

Floristische pareltjes in (voormalig) agrarisch gebied. Van de meeste vroegere beemden in West-Brabant is weinig meer te zien; ruilverkaveling heeft er grote percelen van gemaakt en sloten zijn gedempt. De enige gebieden waar men de vroegere bijzondere floristische waarden nog kan vinden, is in de natte natuurgebieden van Staatsbosbeheer: Halsters Laag, Gastels Laag, het hiervoor al genoemde Kelsdonk en Zwermlaken, De Berk en Het Strijpen, Weimeren, Rooskensdonk en Hooijdonk. Industrieterrein Borchwerf met grote waterbergingen in de gemeenten Roosendaal en Halderberge kan met goed beheer een floristisch pareltje worden op De Naad; er groeit al Schildereprijs. Daar waar geen natuurgebieden liggen, is in sloten van het boerenland de kwel nog steeds aanwezig met hier en daar relictpopulaties van Holpijp en Waterviolier. Ook Klimopwaterranonkel heeft hier een thuis." (bron en voor nadere informatie zie FLORON, district Brabant Markiezaat, januari 2021)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Wijnmakerskring West-Brabant is een in 1981 opgerichte vereniging van amateur-wijnmakers. De vereniging heeft ca. 45 leden uit de hele regio. Zij maken wijn van allerlei soorten fruit en druiven. Steeds meer leden leggen zich de laatste tijd ook toe op het maken van likeuren. Zij komen in de regel eens per 5 weken, op vrijdagavond, bij elkaar in Oudenbosch. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen ze ervaringen uit, proeven (en beoordelen) zelfgemaakte wijnen en maken er een gezellige en leerzame avond van. Een jaarlijks hoogtepunt is het Open West-Brabantse Clubkampioenschap. Op hun site vind je o.a. tips voor het zelf maken van wijn en recepten met wijn.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van oude landkaarten uit de periode: 1930-1940 door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over West-Brabant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Bestuurlijk: - De Regio West-Brabant (RWB) is een netwerkorganisatie of alliantie (voorheen Gemeenschappelijke Regeling) van 17 gemeenten (zoals hierboven vermeld in het hoofdstuk Status) met als doel de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkelingen en wonen. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere provincie, de nationale overheid en Europa, waar het gaat om de toekomst van de regio en beschikbare fondsen.

West-Brabant is een regio die door haar gunstige ligging in het hart van de Zuidwestelijke Delta een bijzondere economische positie inneemt. Met een Bruto Regionaal Product van ca. €24 miljard en meer dan 36.000 bedrijven behoort de regio op economisch vlak tot één van de topregio’s in Nederland. Zo ligt bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in deze regio ver boven het Nederlands gemiddelde. De kracht van de regio heeft naast genoemde ligging ten opzichte van de mainports Rotterdam en Antwerpen te maken met de uitstekende infrastructurele verbindingen met het achterland, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en het prettige woon- en leefklimaat.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken hier nauw samen om ook in de toekomst de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven op peil te houden en te versterken. Dit onder andere door een sterke focus op innovatie en business development, waarbij de behoefte van het bedrijfsleven centraal staat. Uiteindelijk gaat het er om dat het in de regio goed toeven is. Het is er goed om te werken, te wonen, te komen en te verblijven. Die opgave wil Regio West-Brabant graag ondersteunen in de wetenschap dat alleen gezamenlijk met bedrijfsleven en onderwijs die uitdaging tot mooie resultaten kan leiden. Op de site van het Mobiliteitscentrum van de Regio vinden medewerkers van de 17 gemeenten en andere aangesloten organisaties informatie over alle ontwikkelmogelijkheden. Verder vind je er ook een vacatureoverzicht.

- Media / nieuws: - Nieuws uit West-Brabant op de site van Omroep Brabant.

- Onderwijs: - Op de site van ROC West-Brabant vind je o.a. een overzicht van alle MBO en VMBO scholengemeenschappen in de regio en de studiemogelijkheden die ze bieden.

- Lezen/educatie: - "VANnU - Van Collectie tot Connectie. VANnU is meer dan alleen boeken lenen. VANnU is een plek om contact te maken, passie te delen en om jezelf verder te ontwikkelen. Wij nodigen uit om te lezen, te werken, activiteiten te volgen of gewoonweg even niets te moeten. Kom jij ook langs? In Roosendaal staat onze grootste vestiging, de centrale bibliotheek, op Markt 54A. In 2018 is het interieur volledig aangepast. De vernieuwing van de kernvestiging in Parrotia maakt dit de huiskamer van Roosendaal. Een plek waar je kan zijn, langskomen, kennismaken met anderen en rustig kunt lezen. Een plaats om af te spreken met anderen, huiswerk te maken, met ruimte voor vergaderingen of een werkplek als ZZP’er. Zelfstandig maar toch tussen de mensen. Ruimte om cultuur en mensen samen te laten komen. VANnU is aanwezig in de gemeente én zichtbaar in de wijk. Dankzij samenwerkingsprojecten waarbij VANnU ondersteunt zoals taalpunten of Boekspots. De bibliotheek is aanwezig in buurthuizen door middel van haal- en brengpunten, maar ook als servicepunten en zelfs op school. Onze consulenten ondersteunen basisscholen en middelbare scholen met thema’s op school en met lesprogramma’s. Bibliotheek VANnU is dus meer dan alleen boeken lenen. We hebben verschillende materialen zoals boeken, dvd's, spelletjes, speelgoed en games. Heb je geen tijd om naar de bibliotheek te komen maar wil je graag lezen? Als lid heb je toegang tot een gigantische online bibliotheek met e-books en luisterboeken. We bieden ook lezingen van schrijvers aan, en workshops, cursussen en exposities. Bibliotheek VANnU zet zich ook in voor taalbevordering. Zowel voor kinderen als voor anderstaligen."

De regionale bibliotheekorganisaties VANnU en Het Markiezaat gaan in januari 2020 samen verder als Bibliotheek West-Brabant. Hiermee beogen de bibliotheken zich als grotere organisatie nog beter voor te kunnen bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Zo kan de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten - Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert - worden uitgebreid en verdiept. En zo beoogt de bibliotheek ook 'de huiskamer van de stad/het dorp' te worden. Een plek waar ontmoeten en ontdekken centraal staan. Ook wil de organisatie programma's ontwikkelen en invoeren die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid, het stimuleren van leesplezier, mediawijsheid en het schoolbibliotheekwerk. Bij Bibliotheek West-Brabant werken in totaal 90 bibliotheekprofessionals en 200 vrijwilligers. Deze mensen staan dagelijks vanuit vestigingen en servicepunten, 6 taalhuizen en ruim 100 scholen voor de inwoners klaar.

- Jeugd: - Scouting regio West-Brabant. Scouting staat voor uitdaging. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Al vanaf 5 jaar ben je welkom bij Scouting, waar je iedere week weer uitdagende activiteiten doet. Op de site kun je zien welke Scoutinggroepen er zijn in de regio.

- Sport: - KNBB district West-Brabant (biljarten) telt ca. 1200 leden en is daarmee een van de grootste districten van de KNBB. Het district telt 250 teams verdeeld over 70 verenigingen die deelnemen aan de landelijke competitie in de spelsoorten libre en driebanden.

- KNHS Kring West-Brabant (paardensport).

- Ook als je een beperking hebt is bewegen goed voor je. Het maakt je fitter en geeft je een prettig gevoel. Het is gezellig en bovenal leuk om te doen. Ben je op zoek naar mogelijkheden om te sporten of te bewegen? Maar weet je niet goed of en waar dat kan? Er zijn volop mogelijkheden. Sportloket West-Brabant helpt hierbij en kan je advies op maat geven.

- Overige regionale verenigingen: - De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) West-Brabant verdiept zich in de onderwerpen astronomie, ruimteonderzoek, telescopen, meteorologie, waarnemen en kosmologie.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Op het ZZP Online Kennisplatform van ZZP West-Brabant kun je online kennis opdoen, antwoord krijgen op de vragen waar je tegenaan loopt, en kennis en ervaringen delen met andere ondernemers, waar en wanneer het jou uitkomt.

- Denk je er over om je eigen bedrijf op te zetten? Zit je nog in de opstartperiode (maximaal 5 jaar)? Of ben je juist bezig met een doorstart? Dan zijn de StartersCentra West-Brabant er voor jou. Ze ondersteunen en begeleiden starters in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en omgeving, met als doel om meer mensen een eigen onderneming te laten starten en deze onderneming tot een succes te maken.

- Regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in de regio te investeren.

- Ben je starter, wil je uitbreiden, onderzoek je de markt, kan de organisatie beter of overweeg je bedrijfsopvolging? In elke fase en bij elk bedrijfsaspect komen er tal van vragen op je af. Daar kan Stichting Ondernemersklankbord bij helpen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met elke ondernemingsvraag bij hen terecht en worden door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid in een klankbordtraject. Ook in West-Brabant zijn er wekelijkse spreekuren (zie de link).

- Als verbindende factor tussen ondernemers, overheid en onderwijs is netwerkorganisatie De Maatschappij afd. West-Brabant een bijzondere speler in het regionale zakenleven. Juist die diversiteit in achtergronden van de leden is kenmerkend. Net als de verschillende soorten bijeenkomsten: bedrijfsbezoeken; inspirerende (top)sprekers; netwerklunches en –borrels. En elk jaar is er een aantal grotere evementen zoals het Nieuwjaarsdiner, Breda Future en de Miljoenennota. Leden leggen er waardevolle contacten en verdiepen er hun kennis en zakelijke inzichten.

- Werk: - WerkgeversServicepunt West-Brabant is hét aanspreekpunt voor al je personeelsvragen, arbeidsmarktinformatie, regelgeving en subsidies. Zij bundelen binnen één loket de diensten en regelingen van alle betrokken partners bij de arbeidsmarkt van de regio. Zo raak je de weg niet kwijt tussen alle instanties. Vanuit hun kennis van aanbod van werkzoekenden, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies pakken zij je personeelsvraagstukken snel en met goed resultaat op. Eén aanspreekpunt voor al je personeelsvragen. Wel zo makkelijk!

- Wonen: - Droomwonen Brabant is een stichting met de missie om letterlijk en figuurlijk meer ruimte te creëren voor bouwen in eigen beheer in Brabant. Bouwen in eigen beheer kan in de vorm van particulier opdrachtgeverschap (PO), collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede opdrachtgeverschap (MO), zowel in nieuwbouw projecten als bij de herontwikkeling van bestaand vastgoed. De stichting adviseert opdrachtgevers met betrekking tot de realisatie van gebouwen en woningen. Dit doen zij door potentiele locaties en consumenten te koppelen. Hiertoe zijn zij in gesprek met grondeigenaren (beleggers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten) en consumenten die een droomwoning naar eigen wens, met maximale vrijheid en tegen kostprijs willen realiseren. Inmiddels beschikt de stichting over een achterban van ruim 1200 huishoudens in vooral de regio West-Brabant en ook Midden Brabant, en hebben zij een goed inzicht in de huidige marktvraag en een heldere visie op de toekomstige marktontwikkelingen.

- Zorg en welzijn: - "Surplus staat voor meerwaarde. Voor extra. Wij willen de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Door afstemming en integratie van onze dienstverlening op het brede terrein van welzijn, zorg, comfort en wonen. Door deskundigheid van medewerkers. Door samenwerking met belangrijke relaties. Dichtbij, persoonlijk, actief. Surplus staat daarnaast voor innovatie in dienstverlening, focus op kwaliteit, persoonlijke aandacht voor klanten en oprechte betrokkenheid van medewerkers. Met één doel: meer dan tevreden klanten. Die actief zijn. Daarop baseren wij onze ambities. Altijd. De meerwaarde van Surplus zit in ons complete aanbod onder één paraplu. Dat maakt ons onvergelijkbaar in West-Brabant. Niet alle onderdelen zijn uniek, maar ze versterken elkaar. Ze laten ons verbindingen realiseren: tussen klanten; tussen bewoners en hun omgeving; tussen burgers en gemeenten.

Daarbij focussen wij op ontmoeting en ontspanning, participatie en integratie, leefbaarheid en veiligheid. Surplus richt zich op jong en ouder. Op mensen in elke levensfase. Wij benaderen onze klanten vanuit één visie, zodat ze ons echt beleven als één organisatie. Onze medewerkers leren van elkaar. We delen kennis, we verbeteren en gaan verder met integreren, met mixen. Door samen te werken, door klanten te attenderen op andere diensten van Surplus, door samen nieuwe ideeën te ontwikkelen. Daarmee creëren we meerwaarde voor onze collega’s, klanten en relaties, maar ook voor de hele organisatie. Binnen Surplus zijn kansen voor brede samenwerking. Tussen wonen en zorg, welzijn en comfort. We stimuleren onszelf om de klant uitstekend van dienst te zijn. We prikkelen klanten te blijven doen waarin ze goed zijn. We faciliteren ontmoetingen. We halen jongeren, volwassenen en ouderen uit hun isolement."

- De gemeenten in West-Brabant werken intensief samen om de leefbaarheid van inwoners te vergroten. De wens naar meer samenhang rondom de maatschappelijke vraagstukken groeit zowel bij ambtenaren als bij professionals in zorg, welzijn en wonen. Een groep professionals heeft de ambitieuze visie ‘Verbonden in Zorg’ geformuleerd en omarmd. De gezamenlijke doelstellingen zijn: het drukken van de stijgende zorgkosten; het organiseren van de zorg dichtbij mensen; het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn. Robuust wil, als onafhankelijk adviesbureau met jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk, de samenwerking voor meer samenhang én de dialoog in deze regio op gang brengen. Met alle partijen staan zij voor een mooie uitdaging om in deze regio verbindingen te leggen tussen de vele bestaande (individuele) initiatieven en projecten. Samen willen ze tot één gezamenlijke zorgagenda komen, waarin de gezondheid en het welzijn van de inwoners van West-Brabant centraal staan.

- Genealogie: - Nederlandse Genealogische Vereniging afd. West-Brabant.

- Op de website Genealogie Klein van beheerder Ger Klein kun je zoeken naar je voorouders uit West-Brabant. De database wordt dagelijks bewerkt en aangevuld. Ook vind je hier bronnen met regesten uit Nederlandse en Belgische archieven. Aanvullingen of correcties zijn van harte welkom.

Reactie toevoegen