Dongen

Plaats
Dorp en gemeente
Dongen
Hart van Brabant
Noord-Brabant

NB gemeente Dongen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Dongen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Dongen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Dongen

Terug naar boven

Status

- Dongen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant.

- De gemeente is in 1997 vergroot met de gemeente 's Gravenmoer.

- Onder de gemeente vallen naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen 's Gravenmoer en Dongen-Vaart en de buurtschappen Hoge Dijk / Groenstraat (deels), Klein-Dongen en Laagstraat.

- Wapen van de gemeente Dongen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen 'Hogedijk / Groenstraat' (deels) en Laagstraat, en alleen voor de postadressen ook het dorp Vaart met de bijbehorende buurtschap Klein Dongen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1287 ten Donghene, 1324 Dongen.

Naamsverklaring
Naar de ligging aan de rivier de Donge. De plaatsnaam is afgeleid van de riviernaam (1269 Donga) door middel van een datief meervoud (met de locatieve functie 'gelegen aan'), die we ook aantreffen in Dommelen (bij de waternaam Dommel), Voeren (bij de waternaam Voer) etc. De betekenis van de waternaam Donge is onzeker, men denkt aan verband met donk/dong 'zandige opduiking'.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp het Peeënrijk.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Dongen grenst in het W aan Oosteind, in het NW aan Raamsdonk, in het N aan Waspik en Waspik-Boven, in het O aan Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en De Moer, in het ZO aan Tilburg en in het Z aan Rijen, en ligt O van Oosterhout, ZO van Raamsdonksveer en Geertruidenberg, ZW van Waalwijk, W van Loon op Zand en NO van Breda. De gelijknamige hoofdplaats ligt ZW in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 574 huizen met 3.346 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 66/371 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Dongense Vaart 99/583, Klein Dongen 56/339, Lagenham 63/402, Hoogenham 69/414, Bergen 60/329, Eind 75/388, Haanse Hoef 11/61, Heuvel 36/229, Laagstraat 20/120 en Groenstraat 19/110. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 10.000 huizen met ca. 25.500 inwoners, het gelijknamige dorp heeft ca. 9.000 huizen met ca. 23.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1330 wordt Dongen een hoge heerlijkheid. De eerste heer is Willem van Duivenvoorde, die korte tijd later Kasteel Dongen laat bouwen. Na 1500 verliest het kasteel zijn bestuurlijke en militaire functie. In de 17e eeuw is het kasteel door brand verwoest.

In de 18e eeuw komen er leerlooierijen in Dongen. De leder- en hieruit voortkomende schoenenindustrie is eeuwenlang belangrijk voor de ontwikkeling en welvaart van het dorp (de schoenenindustrie wordt ook een belangrijke bedrijfstak in de nabijgelegen subregio Langstraat). Diverse namen van instanties in het dorp herinneren hier nog aan, zoals het Cambreurcollege. Vandaag de dag is er nog één leerlooierij in het dorp actief, en wel leerlooierij Ecco. Er zijn ook bedrijven die met deze industrie verwant zijn, ook al zou je dit op het eerste gezicht soms niet denken. Zo is lijmfabriek Trobas destijds ontstaan om restproducten van de looierij te verwerken.

Tijdens de Watersnoodramp van 1953 komt het water net niet in Dongen. Het lager gelegen noordwesten van het dorp (met name nabij de Kon. Wilhelminamolen) kan bij hevige regenval onder water komen te staan. Daarom zijn in de wijk West 2 (gelegen tussen Sluisweg en Lage Ham) enkele vijvers gemaakt om een tijdelijk overschot aan water op te kunnen vangen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen geeft o.a. het kwartaaltijdschrift De Wazerweijen uit. Onder de link vind je de inhoudsopgaven met alle verschenen artikelen van 1980 tot heden.

- Museum De Looierij is gevestigd in een 100 jaar oude leerlooierij. Toepassingen van elektriciteit vormen het hoofdbestandsdeel en geven een overzicht van de meest uiteenlopende elektrische apparaten vanaf 1850 tot 1960. De erfgoedcollectie omvat de geschiedenis van leven, wonen en werken in Dongen vanaf de prehistorie. In de leerlooierij wordt het proces van kuiplooien getoond. Verder heeft het museum een gevarieerd aanbod van wisselende tentoonstellingen.

- Verhalen over de geschiedenis van Dongen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Nieuws over Dongen uit oude couranten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan buitengebied gemeente Dongen.

- Het is de intentie dat er een nieuwe N629 komt vanaf de afslag Oosterhout aan de A27 naar Dongen. Het nieuwe tracé begint vanaf de kruising N629 / Provincialeweg in Oosteind en loopt vanaf daar parallel aan het bestaande tracé tot vlak voor de Heikantsestraat. Dan buigt het af richting het Wilhelminakanaal, dicht langs het toekomstige bedrijventerrein Everdenberg-Oost. Het tracé loopt vervolgens parallel langs de noordkant van het Wilhelminakanaal richting het dorp. Ten westen van het dorp komt een nieuw viaduct over het kanaal. Het tracé sluit vervolgens aan op de bestaande kruising tussen de Duiventorenbaan en de Steenstraat. Het nieuwe tracé zorgt voor een betere doorstroming op de N629 en betere bereikbaarheid van onder andere het nog aan te leggen bedrijventerrein Everdenberg-Oost. Het zorgt er ook voor dat de leefbaarheid voor veel mensen verbetert, omdat de overlast door geluid met name voor de inwoners van de wijk West I vermindert en de luchtkwaliteit beter wordt.

Het inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen van Provinciale Staten van Noord-Brabant blijft in stand. De bezwaren tegen de nieuwe provinciale weg die de genoemde gemeenten met elkaar moet verbinden, zijn door de Raad van State op 25 november 2020 - uiteraard met motivaties onderbouwd - ongegrond verklaard. Milieuvereniging Oosterhout en omwonenden waren in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak, omdat zij twijfelden over nut en noodzaak van de nieuwe weg. Uit onderzoeken blijkt dat de bestaande verkeersoverlast op de N629 verder zal toenemen door de komst van nieuwe woningen en het nieuwe bedrijventerrein. Ook is de bestaande N629 niet verkeersveilig, omdat er verhoudingsgewijs veel ongelukken gebeuren. Bovendien zal de leefbaarheid voor omwonenden met de komst van de nieuwe weg toenemen vanwege verbeterde luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Provinciale Staten hebben de nieuwe weg daarom nuttig en noodzakelijk kunnen achten, aldus de Raad van State.

Ook de regels in de provinciale Verordening ruimte over natuur staan niet in de weg aan de komst van de nieuwe N629. Hoewel de nieuwe weg het Natuurnetwerk Brabant zal doorsnijden, blijkt uit het inpassingsplan dat aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Zo is sprake van een ‘groot openbaar belang’, omdat de nieuwe weg de verkeersproblemen op de bestaande N629 oplost. Ook zijn er geen geschikte alternatieven; alle andere alternatieven zouden het Natuurnetwerk ook aantasten. Bovendien wordt de aantasting van natuur gecompenseerd door de aanleg van natuur in onder meer de Oranjepolder. Daarbij hebben Provinciale Staten zich gehouden aan de provinciale regels voor natuurcompensatie, oordeelt de Raad van State. (bron en voor nadere informatie zie de uitspraak van de Raad van State d.d. 25-11-2020)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- Dongen heeft 51 rijksmonumenten (in de lijst staan ook enkele rijksmonumenten in Vaart en Klein Dongen).

- Dongen heeft 32 gemeentelijke monumenten.

- "De kernen van onze gemeente hebben een rijk verleden, dat honderden jaren terug gaat. 's Gravenmoer en Vaart waren veenontginningen uit de late middeleeuwen. De turfhandel was lange tijd het belangrijkste middel van bestaan. Dongen kent haar oorsprong in landbouwgronden aan de rand van een grote veenvlakte. Gedurende de middeleeuwen kwam ook hier de veenontginning op. Toen die inkomstenbron na 1500 opdroogde, wist men de tering naar de nering te zetten; decennialang was het dorp hét leercentrum van Nederland. In 1863 telde het toenmalige dorp niet minder dan 74 leerlooierijen.

Vandaag de dag kom je al wandelend, fietsend, varend of vanuit de auto sporen uit het verleden tegen. Herkenbaar zijn bijvoorbeeld de elementen die betrekking hebben op de ontginningen, de turfhandel en de leerindustrie. En bij het klooster aan de Hoge Ham kun je je een beeld vormen hoe de nonnen van de Congregatie Zusters Franciscanessen het onderwijs in het dorp en omgeving hebben opgezet. Het noviciaat Broeders van Dongen aan de Modestusstraat heeft ook veel betekend voor het lokale onderwijs. In 2002 is het gebouw overgegaan naar de Witte Paters; dit was een missiecongregatie. De Oude Kerk met de geconserveerde ruïne in de Kerkstraat vertellen een boeiend verhaal vanaf de 14e eeuw. Van het kasteel van Dongen resteert vandaag alleen nog de Duiventoren als archeologisch relict in de ondergrond. De resten van het kasteel zijn in de jaren tachtig nagenoeg compleet opgegraven. Daarmee is het een van de weinige volledig opgegraven kasteelterreinen in Nederland.

Ook in het historisch groen en de stedenbouwkundige structuren zie je de geschiedenis van onze gemeente terug. Denk aan de oude verbindingswegen zoals de Doelstraat, Groenstraat/Hoge Dijk, de Vaart, de Vaartweg en de Hoofdstraat, de stichten, de wederopbouwwijken als Het Hoge Kwartier, West 1 en 2, en bijzondere plekken zoals de dijkjes in ’s Gravenmoer en de zandverstuiving in de Bergen. Laatstgenoemde is een herinnering aan de talloze dekzandkoppen die Dongen eens rijk was. We hebben hier regelmatig resten van bewoning uit de Midden-Steentijd aangetroffen.

Al deze plekken dragen - samen met onze inwoners - bij aan onze beleefbare identiteit. Nieuwbouw, sloop en verval hebben hun tol geëist en er zijn, net als elders in Nederland, keuzes gemaakt. Daarbij is erfgoed verloren gegaan. Om in de toekomst waardevolle resten uit het verleden nog beter te beschermen en om weloverwogen keuzes te kunnen maken, is nieuw beleid nodig. In de nota 'Cultureel Erfgoed Dongen' leggen we daarvoor de basis.

Uitgangspunt is het vinden van een goede balans tussen behoud en ontwikkeling. Waar vroeger het accent op conserveren lag, willen we in de toekomst meer aandacht schenken aan hergebruik en vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen. Nieuwbouwplan de Hoogt op de hoek Bolkensteeg/Hoge Ham is hiervan een mooi voorbeeld. Een waardevol stukje Dongen krijgt hier een mooie herbestemming. Het belang van erfgoed wordt hier onderkend en bruikbaar gemaakt, ter versterking van de identiteit van deze plek. Samen met eigenaren van panden en objecten kunnen we werken aan behoud en versterking.

Op basis van de bovengrondse elementen (objecten, groen, wegen en paden, etc.) van de Cultuur Historische Waardenkaart en aanvullend veldwerk hebben we een lijst met identiteitsbepalende objecten samengesteld. Deze objecten kunnen voor sloopbescherming in aanmerking komen, zonder dat we hiervoor nieuwe ingewikkelde regels opleggen. Dit proces wordt samen met eigenaren van panden en objecten doorlopen, waarbij uitgangspunt is om de eigenaren te enthousiasmeren om hun object vrijwillig op de lijst met identiteitsbepalende objecten te laten plaatsen.

Onze gemeente is rijk aan historie. Veel partijen hebben ons geholpen deze historie goed in kaart te brengen. Bij het ontwikkelen van het nieuwe erfgoedbeleid hebben we samengewerkt met heemkundekring Des Graven Moer, heemkundekring De Heerlyckheit Dongen, het Cultureel Platform, de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie en Monumentenhuis Brabant in Geertruidenberg. Dank daarvoor. Met deze nota dragen we samen met inwoners, ondernemers en plaatselijke partijen bij aan het behoud van waardevol erfgoed en daarmee aan het behoud en het versterken van onze identiteit. Piet Panis Wethouder Monumentenbeleid."

- De Hervormde (PKN) Oude Kerk is deels een ruïne (dat betreft het schip). Kerk en schip zijn in 2011 en 2012 gerestaureerd. Het ruïne-gedeelte heeft tegenwoordig een publieke bestemming, waar evenementen plaats kunnen vinden. Zie verder de site van Stichting De Oude Kerk. De kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Dongen en Rijen. In het niet-ruïne-deel van de kerk worden op zondag nog gewoon kerkdiensten gehouden.

- De RK Laurentiuskerk uit 1920 maakt deel uit van de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart (de RK St.-Josephkerk uit 1907 is, ondanks acties tot behoud en herbestemming, in 2009 gesloopt).

- Molen Koningin Wilhelmina.

- Molen De Hoop.

- Mariakapellen.

- De voormalige watertoren uit 1923 wordt verbouwd en herbestemd tot kantoor met bedrijfswoning.

- Het gemeentehuis uit 1857 is sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw diverse malen verbouwd en uitgebreid.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Straotparade (op de 2e zondag van het jaar) met tientallen blaaskapellen, die strijden om de titel Brabants Midwinterkampioen. De winnaar van de carnavalsverenigingen mag de Wijsneuzenwisseltrofee in ontvangst nemen.

- Carnaval.

- Op Carnavalsdinsdagavond wordt het centrum van Dongen verlicht door de Lampkesoptocht met duizenden lampjes op de wagens, kapellen en groepen, waardoor een sensationeel schouwspel van licht door de donkere straten van het Peeënrijk trekt. Deze optocht trekt vele bezoekers van heinde en verre. Om alvast in de stemming te komen voor een volgende keer, kun je hier de Lampkesoptocht 2014 bekijken.

- Jaarmarkt (op een zondag in april).

- Het Oranjeparkfestival vindt plaats in het sfeervolle park Vredeoord en op het aangrenzende Wilhelminaplein, op de dag voor Koningsdag en op Koningsdag zelf. Het gratis toegankelijke festival trekt jaarlijks ca. 15.000 bezoekers.

- Dwars door Dongen (atletiek, op een zaterdag in juni).

- Kermis (juli).

- Muziekfestival georganiseerd door Drumfanfare Beatrix (weekend in september).

- De Dongense Dorps Quiz (september) is er sinds 2015, en is in korte tijd uitgegroeid tot een klassieker. Ca. 150 teams met in totaal meer dan 2.000 deelnemers beantwoorden 150 vragen. Eind september wordt het evenement afgesloten met de prijsuitreiking en een spetterende feestavond.

- DongenIce (december) op het Wilhelminaplein is 450 m2 schaatsplezier en een roetsjbaan.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wat is er de komende tijd te doen in Dongen?

- Blues Promotion Dongen organiseert door het jaar heen een 10-tal blues concerten in Blues Café De Gouden Leeuw.

- "Zwemmen is populair bij jong en oud. Het is niet alleen een leuke, maar zeker ook een gezonde bewegingsvorm. Een groot voordeel is dat bijna iedereen het mag. Het recreatiebad van De Vennen staat tot in de verre omtrek van Dongen bekend als een fantastisch speelparadijs voor kinderen. De speelse vormgeving van het zwembad garandeert urenlang onbezorgd waterpret. De optelsom zegt alles: een spetterende waterval, twee hotwhirlpools, een onvervalste turbodouche en een van binnenuit bereikbaar buitenbad mét een spannende stroomversnelling. De sensationele glijbaan met een lengte van 50 meter doet de rest! Naast het recreatiebad is er ook een buitenbad van 200m2, een apart peuterbad van 30m2 en een grote lig- en speelweide. Tijdens het recreatief zwemmen kan er altijd gebruik gemaakt worden van het recreatiebad binnen. Zwemarrangement. Tijdens het recreatief zwemmen kan er gekozen worden voor het Zwemarrangement. Dit arrangement bestaat uit: entree recreatief zwemmen, drinken, friet met saus en een snack. En dat alles voor maar €11,05 per persoon!"

- IJzertijdboerderij Dongen is een vrijwilligersorganisatie die de IJzertijd (ca. 800 tot 50 v.Chr.) tot leven wil brengen. Bezoekers kunnen zien en ondergaan hoe de mensen in de late prehistorie woonden, werkten en leefden. Geopend elke zaterdagmiddag van april t/m oktober. Op het terrein is dan een 'ijzertijdfamilie' bezig met het dagelijks leven, zoals het onderhoud van het erf, het koken op een vuurtje, het maken van huisraad, gereedschappen en kleding. De vrijwilligers nemen graag de tijd om u uit te leggen wat zij aan het doen zijn. De entree is slechts €3,00.

- In 2014 is de ecologische verbindingszone 'De Donge om Dongen' gerealiseerd. De zone is 6 kilometer lang en 40 meter breed. Er groeien moeras- en waterplanten. De aangelegde poelen dienen als leefgebied voor onder andere amfibieën. Verder is ruim 1 hectare waterberging aangelegd waardoor wateroverlast vermindert. Er is een verbinding gemaakt van de Wildertse Arm met De Donge. Deze rivier vormt een belangrijke schakel in het stelsel tussen de Biesbosch en het Brabantse achterland. Naast versterking van de natuur vormt de verbindingszone een groene buffer om de bebouwde kom van het dorp.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Dongen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Site met ca. 1.000 oude foto's en ansichtkaaren van Dongen en verhalen over de geschiedenis van het dorp.

- O.a. 7 films over Dongen anno 1960. - Film over het dorp in de jaren zeventig en tachtig (40 min.). - Film Coöperatieve zuivelfabriek anno 1973.

- Oude foto's en ansichtkaarten van Dongen op Facebook. - Fotoreportage van het dorp door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2 t/m 7.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dongen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Dongen.

- Nieuws: - Weekblad Dongen is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws van het Weekblad op Facebook. - Internetkrant Dongenhomespot.

- Belangenorganisaties: - Overzicht van dorps- en wijkraden in de gemeente.

- MFA: - Stichting Donckhuys beheert drie culturele centra in de gemeente Dongen: de Cammeleur, 't Schouw en de Geubel. Op de plaats van de huidige Cammeleur komt een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Daarmee krijgt het dorp een toekomstbestendig en modern cultureel dorpshart dat plaats biedt aan vele vormen van ontmoeting, participatie, educatie, ontspanning en vermaak. Behalve Stichting DonckHuys - dat de MFA gaat exploiteren - zullen ook Het Kunstpodium, bibliotheek Theek 5 en ContourdeTwern er gehuisvest worden. Door de samenvoeging van deze organisaties op één locatie ontstaat een levendig gebouw waar van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat activiteiten plaatsvinden.

- Zorg: - Een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) kan er voor zorgen dat je gedrag door je omgeving niet begrepen wordt. Bijvoorbeeld na een hersenbloeding of door ziekten als Parkinson of MS. Een afgestemde woonomgeving en specialistische zorg kan dan nodig zijn en helpt je vat te houden op je eigen leven. Krijg je te maken met een NAH, dan is een begripvolle en veilige omgeving waarin jouw behoeften centraal staan van groot belang. Op afdeling Kamillehof van Volckaert-locatie Dongepark in Dongen helpt een team deskundige medewerkers je met deze speciale vorm van zorg.

- Zorghoeve Zorgaccommodatie 't Zonneke.

- Duurzaamheid: - "Waarom Energie Dongen? Omdat wij duurzame, eigen en betaalbare energie in onze gemeente willen! Duurzaam is energie uit wind, water, zon, bodem en biomassa. Dit is hernieuwbaar en daarmee oneindig en schoon aanwezig. Eigen betekent van, voor en door de Dongenaren in een coöperatieve organisatie. Betaalbaarheid is een noodzaak, daar energie een basislevensvoorwaarde is. Betaalbare energie is te realiseren door het verlagen van het energiegebruik, energiebesparende maatregelen, collectieve inkoop en eigen energieproductie.

Stijgende energieprijzen, uitgeputte bronnen, klimaatverandering: in een samenleving die draait op fossiele brandstoffen nemen de maatschappelijke problemen steeds serieuzere vormen aan. Is er straks nog wel energie beschikbaar voor iedereen? Welke prijs wordt daarvoor betaald en aan wie? Wat is de invloed van de energiehuishouding op onze leefomgeving? Dat zijn allemaal vragen die aan de orde zijn en een zoektocht naar alternatieve bronnen rechtvaardigen. Deze duurzame energiebronnen kunnen onze behoefte aan elektriciteit en warmte op een schone, onuitputtelijke en betaalbare wijze invullen. De mogelijkheden van zonne-energie, windenergie, biomassa, warmte-koudeopslag, geothermie worden daarom steeds vaker omarmd. Energie Dongen wil als lokale energiecoöperatie de problemen van onze energievoorziening aanpakken. Die problemen zijn immens en divers: de energielasten voor burgers en bedrijven zijn de afgelopen jaren gestegen en zullen dat waarschijnlijk blijven doen; de gangbare energiebronnen en het gebruik ervan zijn verre van duurzaam.

Natuurlijk zijn dit stuk voor stuk problemen die niet alleen in Dongen spelen, of hier alleen veroorzaakt worden. Ze ‘oplossen’ op het lokale niveau zal dan ook niet lukken. Maar we kunnen er wel heel wat aan doen. Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken, door op duurzame energiebronnen over te stappen, door onze energievoorziening zoveel mogelijk in eigen hand te nemen, etc. Veel inwoners en bedrijven zijn hier individueel al mee bezig. Wij hebben de overtuiging dat we gezamenlijk, in coöperatief verband, méér kunnen bereiken. We nemen zelf de verantwoordelijkheid. Uiteindelijk willen we bereiken dat we alle energie die we nodig hebben zelf in onze eigen gemeente opwekken, van elkaar voor elkaar."

- "In 2021 is in Dongen Zonnepark De Wildert gerealiseerd. VolkerWessels en Eneco hebben circa 38.000 zonnepanelen laten installeren die samen jaarlijks ongeveer 20 GWh aan groene stroom opwekken, vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 7.300 huishoudens. De stroom wordt deels lokaal weer ingezet, want de zonne-energie gaat naar de naastgelegen fabriek van Coca-Cola in Nederland en naar VolkerWessels. Beide bedrijven gaan de groene stroom inzetten om hun bedrijfsprocessen verder te verduurzamen. Tegelijkertijd is het een stap vooruit in de lokale duurzame opwekambities van de gemeente. Zonnepark De Wildert is gerealiseerd op grond van VolkerWessels, dat naast het gelijknamige bedrijventerrein ligt. Bij het ontwerp van het zonnepark is rekening gehouden met de omgeving, waardoor het park vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar is. De twee oude eiken die op de locatie staan, blijven ook behouden.

Cees de Haan, directeur Asset Development and Realisation Eneco: “Ik ben verheugd dat Eneco samen met VolkerWessels dit zonnepark heeft gerealiseerd. We hebben het zonnepark ontwikkeld op een braakliggend terrein, dat een goede locatie vormt voor de plaatsing van zonnepanelen als toevoeging aan het duurzaam arsenaal binnen de gemeente Dongen. Tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan de verdere verduurzaming van twee bedrijven: Coca-Cola en mede-initiatiefnemer VolkerWessels. Een samenwerking om trots op te zijn." Jan van Rooijen, CFO VolkerWessels: “Dankzij de goede samenwerking met onze joint venture partner Eneco was het mogelijk om dit zonnepark naast industriepark De Wildert te realiseren. Dit project is op alle fronten een ontwikkeling die een bijdrage levert aan onze eigen CSR doelstellingen en de doelstellingen van het klimaatakkoord. Het totale park beslaat 19 hectare, hiervan wordt 3,5 hectare ingericht als ecologische verbindingszone en 15,5 hectare als zonnepark. Met dit zonnepark wekt VolkerWessels voortaan bijna 20% van haar Nederlandse groene stroom zelf op en het heeft een positieve impact op de biodiversiteit van de omgeving. Een helder doel en het slim organiseren van de juiste competenties van zowel Eneco als een aantal bedrijven van VolkerWessels heeft tot dit fantastische project geleid.” (bron: Eneco)

- Bekende Dongenaren: - De kunstenaar Jan Willemen (1912-1985) is in Dongen een markant figuur geweest. Hij heeft geschilderd en getekend, maar verkreeg de grootste bekendheid met zijn monumentale werk: glas in lood ramen en opalines. Zijn ramen zijn op vele plaatsen in Nederland en ook in België te vinden.

- Pater kapucijn Klaas Blijlevens (Dongen, 1938) is o.a. auteur van 3 boeken over de in 1909 zalig verklaarde Jan van Ruusbroec (1293-1381), die geldt als een van de grootste mystici van de zuidelijke Nederlanden. Het betreft God, een liefdesverhaal (2008), Groeien in Gods liefde (2011) en God op bezoek (2013). - Klaas Blijlevens zet in deze video de kerngedachten van Ruusbroec op een rijtje en mensen die in een leesgroep of persoonlijk met de geschriften van Ruusbroec bezig zijn, vertellen wat hen daarin zo aanspreekt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dongen NH en idem St. Joseph.

Reactie toevoegen