Rucphen

Plaats
Dorp en gemeente
Rucphen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

rucphen_rattenkoning_naturalis_kopie.jpg

Rucphen is bij biologen bekend van de 'Rattenkoning van Rucphen', de enige rattenkoning die ooit in Nederland is gevonden. Wereldwijd worden nog slechts 5 vondsten in musea bewaard, waaronder deze. Voor verdere informatie zie het kopje Trivia.

Rucphen is bij biologen bekend van de 'Rattenkoning van Rucphen', de enige rattenkoning die ooit in Nederland is gevonden. Wereldwijd worden nog slechts 5 vondsten in musea bewaard, waaronder deze. Voor verdere informatie zie het kopje Trivia.

NB gemeente Rucphen en Vorenseinde in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Rucphen en Vorenseinde in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Rucphen en Vorenseinde in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Rucphen

Terug naar boven

Status

- Rucphen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- De gemeente Rucphen is in 1810 vergroot met de gemeenten Vorenseinde en Zegge, met het dorp Sprundel (dat tot dan onder Etten en Princenhage viel) en met de buurtschap Langendijk (die tot dan onder Wouw viel).

- Per 1-4-1953 is het dorp St. Willebrord middels grenscorrecties geheel onder de gemeente Rucphen komen te vallen. Voorheen viel dat dorp ook nog onder de gemeenten Etten-Leur en Hoeven.

- Per 1 januari 1997 is een deel van de gemeente Hoeven, namelijk een gebiedje Z van Bosschenhoofd, Z van de A58, overgegaan naar de gemeente Rucphen, in het kader van een logischer verloop van de gemeentegrenzen (de grens loopt nu ter plekke langs de A58). Onder meer is hierdoor de Heimolen van gemeente verhuisd. De parochianen in dit gebied blijven overigens wel onder Bosschenhoofd vallen.

- De gemeente Rucphen omvat naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge, en de buurtschappen Achterhoek (2x), De Berk, De Dood, De Heiberg, De Posthoorn, De Schietbaan, Donk (deels), Het Oosteind, 't Hoekske (grotendeels), Langendijk (deels), Langeschouw, Molenkwartier, Munnikenheide, Nederheide (grotendeels), Nispense Achterhoek (grotendeels), Noordhoek, Steenpaal (deels) en Zundertse Schijf. In totaal zijn dat 5 dorpen en 19 buurtschappen.

- Onder het dorp Rucphen vallen ook de buurtschappen Achterhoek (2x), De Dood, De Posthoorn, De Schietbaan, 't Hoekske (grotendeels) en Langendijk (deels). In totaal zijn dit 7 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Rucphen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Rucphen.

Terug naar boven

Naam

Gemeentenaam
De gemeente heeft vele benamingen gehad. De gemeente hanteerde zelf tot ca. 1840 en sinds 1895 de enkelvoudige naam, in de tussenperiode 'Rucphen en Sprundel'. Op hoger overheidsniveau werd eerst Sprundel, later 'Rucphen en Vorenseinde' gebruikt, naast diverse andere varianten met meerdere plaatsnamen erin, die alle door elkaar heen en naast de enkelvoudige naam zijn gebruikt. Pas in 1953 is definitief de huidige gemeentenaam vastgesteld.(1)

Naamsverklaring
Samenstelling van venne ‘ven’ (hier misschien ‘veengebied’?) en een eerste deel dat men recentelijk heeft geduid als rug, ruc ‘rug, lange hoogte’, namelijk van veen (vergelijk zandrug). Overigens kan men naast rug ook denken aan ruig ‘dicht begroeid’, wat enige steun vindt in namen als Rouveen en Ruiven (vergelijk ook Rukven). Tenslotte valt te denken aan een vogelnaam ruc, overeenkomend met hrucge ‘houtsnip’.(2)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Rucphen grenst in het W aan Nispen en Roosendaal, in het NW aan Oud Gastel, in het N aan Oudenbosch, De A58 (die in het NW ook door de gemeente loopt), Bosschenhoofd en Hoeven, in het NO aan Etten-Leur, in het ZO aan buitengebied van Rijsbergen en Klein Zundert en aan Achtmaal en in het Z aan België en de Belgische plaats Horendonk, en ligt NO van de Belgische plaats Essen, ZO van de A17, ZW van Breda en NW van Zundert. De gelijknamige hoofdplaats ligt centraal to N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Rucphen 583 huizen met 3.348 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 76/385 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Achterhoek 33/151, Brand 25/172, Het Heiken (= het huidige Sint Willebrord) (deels) 56/320, Schijf 34/203, Langendijk 60/394 en Zegge 82/513, en dorp Sprundel 78/390 met de buurtschappen Monnickenheide 38/223, Berk 5/22, Oosteind 21/103, Waterstraat 19/109, Heikant 34/222 en Vorenseinde 22/141. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 9.000 huizen met ca. 22.000 inwoners, waarvan ca. 1.900 huizen met ca. 4.750 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

De gemeente
Het West-Brabantse land (met name het middengebied) was rond 1300 rijk aan turflagen. In 1290 werd deze veenzone opgesplitst in twee delen, namelijk Bergen op Zoom en Breda. Later, in de periode van ongeveer 1300 tot ongeveer 1350, vonden de volgende vijf gronduitgiften plaats: Sprundel- Nassau, Langendijk, Nieuw Doorlecht (Zegge), Rucven en Vorenseinde. Uit deze vijf gronduitgiften is later het grondgebied van de gemeente Rucphen ontstaan, met als oudste kern het dorp Sprundel.

Het Sprundels gebied werd zo verbrokkeld dat het dorp in de loop der eeuwen maar liefst onder 4 heerlijkheden kwam te behoren. In 1809 richtten ruim 60 vooraanstaande inwoners van Sprundel een uitvoerig request tot Zijne Majesteit Lodewijk Napoleon, koning van Holland, met het verzoek de bestuurlijke verdeeldheid in hun dorp weg te nemen. In 1810 werd de gemeente officieel gesticht als "la commune de Sprundel", met ruim 2.500 inwoners. Het grondgebied bestond uit:
het dorp Sprundel (Sprundel-Hertog en Sprundel-Nassau) met 800 inwoners;
de heerlijkheid Vorenseinde met 136 inwoners;
de heerlijkheid Rucphen, waaronder grotendeels de dorpen St. Willebrord en
Schijf, met 536 inwoners in Rucphen, 350 in St. Willebrord en 100 in Schijf;
de heerlijkheid Langendijk met de Nederheide, met 243 inwoners;
de heerlijkheid Zegge met 347 inwoners (inclusief de kwartieren: Noordhoek, Heesterbos, Hooghei en Lage Zegge).

Het dorp
De eerste bewoning van het dorp dateert uit de 14e eeuw. Het dorp wordt in 1357 een heerlijkheid, gesticht door de Heer van Bergen op Zoom, wat onder meer inhield dat men een eigen schout en schepenen mocht aanstellen en dat de inwoners geen belasting hoefden te betalen. De parochie ‘Ruckvenne cum appendicio de Swartcive’ (dat wil zeggen Rucphen en Schijf) is gesticht in 1464.

De turfwinning zorgde voor werkgelegenheid en daardoor voor toestroom van nieuwe inwoners. De werkzaamheden die door de verkoop van de veengronden in het vooruitzicht waren, lokten menig gezin hierheen. Arbeiders boden zich aan om turf te steken, delvers werden aangenomen om de vaarten te graven, waarlangs de brandstof op vletten naar Roosendaal zou worden vervoerd, om daar te worden overgeladen. Nieuwe wegen moesten aangelegd worden en ook een enkel ambachtsman zou zijn brood verdienen bij het bouwen van nieuwe woningen.

De kapel uit begin 15e eeuw werd in 1464 door paus Pius II tot parochiekerk verheven. In 1437 waren er 66 bewoonde huizen. In 1461 werd de Rucphense Molen gebouwd op de Molenhei.

De turfwinning had wel een keerzijde; door deze roofbouw bleef er slechts schrale zandgrond over waardoor er bijna geen veldgewassen meer verbouwd konden worden. In 1560 kon men de belastingen aan de Heer van Bergen niet meer betalen. Men hield nog slechts schapen op de heide en gebruikte de plaggen als mest voor de potstal. En zelfs van die schamele opbrengst moest belasting worden betaald aan de markies; de lammertiende voor de schapen en de heischat voor het gebruik van de heide.

In 1583 is het dorp geheel verlaten, toen het werd aangevallen door de troepen van Biron. Pas jaren later keerden de dorpelingen terug, de huizen geplunderd en vervallen en de akkers overwoekerd aantreffend. In 1609 telde Rucphen nog slechts ruim 100 inwoners. In 1628 was dit tot ruim 450 opgelopen.

De aanvankelijk agrarische plaats kwam in de 20e eeuw in zodanig structurele economische moeilijkheden, dat de gemeente werd aangewezen als kerngemeente, waardoor Rucphen en Sprundel in relatief hoog tempo zijn geïndustrialiseerd. De snelle bevolkingsgroei in de 20e eeuw is te danken aan het hoge geboortecijfer in de vooroorlogse jaren, de sterke daling van het sterftecijfer en de verandering van een vertrekoverschot in een vestigingsoverschot.

- Verhalen over de geschiedenis van Rucphen en Vorenseinde op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rucphen heeft 6 rijksmonumenten.

- De oorspronkelijke Sint Martinuskerk (Raadhuisstraat 3) dateert uit 1465 en is in 1809 herbouwd. De huidige kerk dateert uit 1933, is gebouwd naar ontwerp van architect J. Berben, en toont expressionistische tendenzen. Bijzonder is dat de originele pauselijke bul uit 1442 betreffende de stichting van de parochie nog aanwezig is (in het Bisschoppelijk archief in Breda). De kerk is in de Tweede Wereldoorlog flink vernield, onder meer is in 1944 de toren door de Duitsers opgeblazen. Het was namelijk een perfect richtpunt voor de geallieerden, die naar Rucphen optrokken vanuit de Rucphense Bossen. De Duitsers waren bang dat de geallieerden de toren boven alle bomen uit zouden zien. De toren had op de parkeerplaats moeten vallen, maar ging dwars door het middenschip van de kerk… De toren is in een kleinere vorm herbouwd. De toren kwam gelukkig net niet op de pastorie (1870) terecht. Bouwer en ontwerper zijn niet meer te achterhalen. De kerk valt onder Parochiekern H. Martinus.

- De Heimolen staat in de buurtschap Achterhoek.

- De villa aan de Sint Martinusstraat 9 dateert uit 1925, is een ontwerp van de Roosendaalse architect Jac. Hurks (1890-1977) in de stijl van de Amsterdamse School. De villa heeft een aangebouwde hoge schoorsteen en een paraboolvormige kap met rode verbeterde Hollandse dakpannen. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen. De topgevel is voorzien van zwart-wit geschilderde verticale planken. De verticale richting wordt doorbroken door het expressionistische sierhoutwerk in de top.

- Het gemeentehuis dateert oorspronkelijk uit 1850 maar is diverse malen ingrijpend verbouwd. Aan het gemeentehuis is in 1966 een fraai mozaïek aangebracht van Kees Mandos uit Tilburg. In zijn ontwerp heeft de kunstenaar de vruchtbaarheid als uitgangspunt gekozen. De vier kerkdorpen van Rucphen (Schijf, Sprundel, Sint Willebrord en Zegge) vormen evenzovele bloemen op één stam met daaronder twee vogels. Op een aantal panelen in de hal van het gemeentehuis kun je de hoogtepunten uit de geschiedenis van de gemeente bekijken.

- Het pand Sonnevanck (Zundertseweg 3), met zijn rechte barokachtige belijning, is in 1912 door de gemeente Rucphen gebouwd als dokterswoning. Het was een lokkertje voor een arts, die er op dat moment nog niet was en naar wie men naarstig op zoek was. Het had succes. Het huis is tot 1995 in gebruik gebleven als praktijk. Dokter Schueler was de laatste arts, hij bewoonde het pand van 1955 tot 1995.

- Het kunstwerk De Posthoorn, voor het Rucphense gemeentehuis, is in 1998 vervaardigd door de Amsterdamse kunstenares Marianne van den Heuvel. De opdracht van de gemeente luidde: “Met het kunstwerk inspelen op een element van de historie van de gemeente; de Postiljonroute, die heeft bijgedragen aan het ontstaan en de situering van de huidige dorpskern." "Rucphen was een kruispunt van wegen. Om dat te verbeelden heb ik vier zuilen in vier windrichtingen geplaatst. Bovenop de zuilen zijn vier abstracte posthoorns geplaatst. Vier hoorns die elkaar tegenkomen, communiceren, elk hun eigen richting op lijken te willen gaan en die samen een ruimtelijk beeld vormen”, aldus Van den Heuvel (743).

- Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Cyclocross Rucphen (wielrennen) (op een zaterdag eind januari, in 2018 voor de 7e keer).

- Jaarmarkt (op een za. of zo. in juni).

- De Kindervakantieweek (KVW) is al vele jaren een begrip in Rucphen. Rond 1970 is deze jeugdactiviteit in het dorp gestart. Het was de bedoeling om iets te organiseren voor kinderen die niet op vakantie konden gaan. De kinderen kregen spelletjes, speurtochten, reisjes en een Vlaamse kermis voorgeschoteld. De week werd door een groep vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd. Het Kindervakantiewerk heeft inmiddels een heel andere bestaansreden: In een tijd van 'alleen voor de computer' willen ze ook iets anders bieden: lekker buiten zijn, spelletjes doen, samenwerken in een groep. Dat zijn zaken die zij nu erg belangrijk vinden. Veel Rucphenaren hebben gedurende de jaren meegedaan met het Kindervakantiewerk. Als kind in een van de groepen of misschien als groepsleiding of werkgroeplid. Ze hopen ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor een leuk programma in een spannend verhaal voor heel veel Rucphense kinderen. De KVW is nog altijd populair; jaarlijks doen er ca. 200 kinderen aan mee.

- De Giel Lambregts Veldtoertocht wordt sinds 1979 jaarlijks georganiseerd, op de 1e zondag van december. Je kunt kiezen uit afstanden van ca. 25 of 40 km. Jaarlijks nemen zo'n 1500 fietsers deel aan deze tocht met een prachtig parcours in een geweldige ambiance over o.a. de Rucphense Heide, door de Rucphense Bossen en de directe omgeving. De NTFU heeft de uitmuntende organisatie van deze veldtoertocht gewaardeerd met 2**.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- MTB-Route Rucphen heeft een lengte van 17 km. De route is gelegen in de Rucphense Bossen. Het is een opvallend snelle route waar je weinig hoeft te remmen en accelereren. De route beschikt op enkele plaatsen over wat onverwacht hoogteverschil in het verder zeer vlakke gebied. Uit deze relatief ook technische stukjes is echt het maximale gehaald. Hoewel de Rucphense Bossen voor een groot deel uit heide bestaan, krijg je dit als biker maar heel even te zien. Slechts ca. 100 meter voert over heidegrond. Een paar lange rechte stukken gaan over brede zandwegen die snel te berijden zijn wanneer het droog is. Gelukkig hebben deze pure zandwegen niet de overhand en ben je het grootste deel van de route onderweg op bosgrond. Via verbindingspaaltjes kun je overstappen naar de groene routes in Essen en Roosendaal. Zo ontstaat een route met een totale lengte van 45 km.

- De Rucphense Bossen, Rucphense Heide en Langendijkse Heide beslaan het hele gebied vanaf Rucphen tot aan de Belgische grens. Oppervlakte ca. 1.600 hectare. De Rucphense Bossen is een heuvelachtig terrein met dichte percelen dennenbos, afgewisseld door percelen met douglasspar, lariks, beuk en eik. In de bossen liggen enkele fraaie weide- en heidevelden met brem en buntgras. Vroeger was het een stuifzandgebied; door de bebossing zijn er nu slechts een paar kleine open stuifduinen over. De heuvels en de vele alleenstaande grove dennen maken het gebied aantrekkelijk om te wandelen. Voor de natuur zijn de randen interessanter. Er is een gevarieerde bosrand, met akkers en weiden, omsloten door naald- of loofboswallen. De Rucphense Bossen worden gebruikt voor de winning van drinkwater. Ook worden er geregeld militaire oefeningen gehouden. - Fotoreportage van de Rucphense Bossen door Kees Wittenbols uit Breda.

De Rucphense Heide is een grote open heide met regelmatige verjonging (het wordt door schapen begraasd) en hier en daar enige vergrassing. Daarnaast zijn er bossen, akkers, houtwallen en de Langendijkse Heide, een klein heidegebiedje.

ZO van het dorp ligt het bosgebied Molenheide. In 1461 werd hier de Rucphense Molen gebouwd (standerdmolen / graanmolen), waarnaar het gebied is genoemd. Deze streek vormde de scheiding tussen de voormalige heerlijkheden Rucphen en Vorenseinde. Het bos wordt voor een groot gedeelte in beslag genomen door de kazernes van het Kamp Rucphen. - Nadere informatie over de Rucphense Bossen op de site van beheerder Natuurmonumenten. - Nadere informatie over de Rucphense Bossen op de site van de gemeente.

"Forest Fitness zorgt voor weerbaardere bossen. NatuurWerkgroep Rucphen is in juli 2020 gestart met het Forest Fitness project. Drie maanden verder zijn in de omgeving van de Rucphense Bossen 95 plekken aangewezen waar strooiselverbeterende bomen en struiken gaan groeien om de bossen gezonder en weerbaarder te maken. Het Forest Fitness project was eerder in 2020 een van de drie winnaars van de provinciale prijsvraag Natuur in Eigen Hand. De organisatoren van de prijsvraag, Groen Ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant, stelden € 5.000 beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit. Mede dankzij deze financiële bijdrage worden de Rucphense Bossen nu beter bestand tegen extreme weersinvloeden en plagen zoals de letterzetter. Volgens de NatuurWerkgroep overtreft het aantal deelnemers en plantgoed de stoutste verwachtingen.

Bosinventarisatie. Na selectie namen 23 boseigenaren deel aan het project. Tijdens een bosinventarisatie is gezocht naar geschikte plekken waar nieuwe bomen of struiken de kans krijgen oud te worden. Iedere geschikte plek is in het bos gemarkeerd en vervolgens met een GPS vastgelegd. De plekken bestaan vooral uit open plekken in het bos of plekken waar veel bomen dood zijn gegaan. Soms moeten ook gezonde bomen worden omgezaagd om de open plek wat groter te maken. De te verwijderen bomen zijn met oranje verf gemarkeerd. Medio oktober zijn de vrijwilligers van de NatuurWerkgroep gestart met het plantklaar maken van de eerste plekken. Voor de deelnemers is een plantinstructievideo gemaakt. In deze video wordt uitgelegd hoe de bomen en struiken moeten worden geplant. De plantwerkzaamheden zijn eind november 2020 gestart, zodat aan het einde van het plantseizoen de Rucphense Bossen maar liefst 2500 bomen en struiken op 95 plekken rijker zijn. De NatuurWerkgroep zal in 2021 het Forest Fitness project continueren. Interesse of vragen hierover? Mail naar info@natuurwerkgroep-rucphen.nl." (bron: Groen Ontwikkelfonds Brabant, november 2020)

- In de groene gemeente Rucphen kun je je te voet, per fiets of te paard naar hartelust uitleven. Op de site van de gemeente vind je een overzicht van fiets- en wandelroutes.

- Laco sportcentrum Rucphen heeft een zwembad, sauna, Turks stoombad, sporthal, zonnebank, openluchtbad, sportzaal en (outdoor) midgetgolfbaan.

- Heemtuin Rucphen omvat zo’n 500 soorten inheemse planten en bomen. Tevens ca. 100 soorten vogels. En je kunt er een aantal Brabantse landschappen van vroeger in het klein bewonderen. Onder meer droge en vochtige heide, een ven, houtwallen, korenakkers, kalkgrasland, poelen, een bogerd, struwelen, bloemrijke graslanden, een hakhoutbosje en een eiken-berkenbos.

- NatuurWerkgroep Gemeente Rucphen (NGWR) ( NWGR) zet zich actief in voor ontwikkeling, beheer en behoud van natuur en landschap. Wat doet de NatuurWerkgroep voor de natuur?: Vrijwillig landschapsbeheer: deze werkgroepen voeren actief onderhoudswerkzaamheden uit in de natuur en het landschap binnen de gemeente; Weidevogels: samen met boeren worden de nesten van weidevogels beschermd; Uilen: in het buitengebied worden nestkasten geleverd en geplaatst voor uilen; Zwaluwen: ze adviseren bewoners over zwaluwen en het creëren van hun nestlocaties, tevens leveren zij ook de nestkasten ervoor; Natuur en omgeving: ze volgen alle gemeentelijke plannen op dit gebied en proberen die te beïnvloeden ten voordele van de natuur; Bloemenakkers: ze leggen bloemrijke graanakkers aan in en rond de Rucphense; Bossen om het voedselaanbod voor insecten, vogels en kleine zoogdieren in zomer en winter te verbeteren;

Bosbeheer: de Werkgroep bosbeheer heeft als doelstelling de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarde van de Rucphense Bossen te verhogen. Dit doet zij middels het ondersteunen van de particuliere eigenaren met kennis en kunde en uitvoering; Werkgroep PR en werving: doel van deze werkgroep is het uitdragen van het imago als betrokken belangenbehartiger in de breedste zin van de natuur en milieu in de gemeente Rucphen; Excursies; Inventarisaties: het inventariseren van de soorten en aantallen insecten, amfibieën, vogels, vlinders enz.; Aanleg van Ommetjes: vanuit de kerkdorpen zijn en worden mooie natuurwandelroutes ontwikkeld en aangelegd, zoals 't Gaegelpad bij St. Willebrord, waar ze samen met o.a. de Vlinderstichting een Ydille hebben gerealiseerd; Flower Power project.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Rucphen door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Rucphen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - Radio Rucphen FM. - Rucphense Bode. - Nieuws van de Rucphense Bode op Facebook.

- MFA: - In buurthuis De Vaart was niet altijd ruimte om te sporten, doordat de sportzaal ook als evenementenruimte fungeerde. De jeugdactiviteiten vonden plaats in Jeugdhuis De Louwen. In 2016 is besloten tot de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA), genaamd Agora. Na oplevering daarvan, medio 2017, verhuizen naar verwachting alle clubs mee naar het nieuwe dorpshuis. De Vaart en De Louwen worden daarna gesloopt. - Nieuws van MFA Agora op Facebook.

- Onderwijs: - Dalton Basisschool Het Palet. - St. Martinusschool.

- Jeugd en jongeren: - Scouting Rucphen heeft 1 speltak, de bevers, zij draaien club op zaterdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur. In deze groep spelen jongens en meisjes uit groep 2 en 3 van de basisschool.

- Majorette en Twirl Vereniging The Fantasy Kids is opgericht in 1991 en heeft ca. 55 leden.

- Jeugdtoneelvereniging De Peeperklips is opgericht in 1976 en is er voor jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar (vanaf groep 8). Door de jaren heen zijn ze steeds professioneler geworden, met eigen scripts, decors, muziek en kleding. Ze komen iedere vrijdag samen in Jeugdhuis De Louwen. Aan het eind van het seizoen hebben ze een aantal uitvoeringen van een musical waar ze in dat seizoen hard aan hebben gewerkt.

- Muziek: - RKKE Harmonie NEO (Nederland en Oranje).

- Sport: - Voetbalvereniging RSV.

- Schietvereniging SV Koningsschutters is een trotse vereniging met enthousiaste leden, jong en ouder, die zich bezighouden met de schietsport. De vereniging is opgericht in 1989. Schieten kan bij hen op de 25-meter baan, de 50-meter baan en de 100-meter baan. Voor jeugd- en luchtschutters is er de 10-meter baan. De meeste KNSA-disciplines kunnen bij hen worden geschoten. Alle schietverenigingen dienen volgens de wet KNSA gecertificeerd te zijn (basiscertificering). Naast deze basiscertificering heeft de vereniging ook een KNSA kroon gekregen en dat is de hoogst haalbare certificering. De vereniging organiseert door het jaar heen diverse evenementen, waaronder wedstrijden en de jaarlijkse wapen- en munitiebeurs. Ze zijn ook gastvereniging voor het houden van een aantal Nationale Kampioenschappen.

- Zwemvereniging De Flippers (ZDF) is een kleine, gezellige zwemvereniging in Rucphen, waar je terecht kunt voor wedstrijdzwemmen. Iedereen, van jong tot ouder, van recreatief tot prestatiegericht, van beginner tot fanatieke zwemmer, is bij deze zwemvereniging welkom.

- Op de site van fietsclub FC Brabantia - met als werkgebied de gemeente Rucphen - vind je o.a. het rittenprogramma en verslagen van de gereden toertochten. Het belangrijkste evenement dat ze jaarlijks organiseren is de Giel Lambregts Veldtoertocht, op de 1e zondag van december (waarvoor zie verder het kopje Jaarlijkse evenementen).

- Loopvereniging Road Runners Rucphen (RRR) wil een gezellige en sociale buitensportvereniging zijn voor iedereen, van 16 tot 80+, die graag verantwoord wil werken aan zijn/haar gezondheid. Getraind of ongetraind, de gekwalificeerde trainers zorgen voor een sportprogramma, afgestemd op jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Ze hebben een perfecte trainingslocatie met de Rucphense Bossen als achtertuin en de vele fietspaden en wegen in het industrie- en buitengebied van de gemeente. Een stimulerende omgeving om mooie prestaties te leveren.

Wat hebben ze zoal te bieden?: Hardlopen: ben jij een genieter van het gezond buiten bewegen, dan is deze sport echt voor jou weggelegd. Tijdens de looptraining wordt gebruik gemaakt van verschillende routes en dus verschillende trainingen zoals interval, duurloop en bostrainingen. Elke loopdag een nieuwe, afwisselende training en nog in de buitenlucht ook. Wandelen: een sport voor iedereen, jong en ouder. Deze sport kent geen tijdwaarnemers om de prestaties te meten; iedereen levert zijn of haar prestatie op zijn eigen niveau. Voor liefhebbers van een gezonde manier van bewegen; blessures zijn in deze tak van buitensport vrijwel onbekend. Ook zeer geschikt voor liefhebbers van gezelligheid en de natuur. Opstapgroep: ca. 2x per jaar organiseert Road Runners Rucphen een opstapgroep (loopcursus), waarbij je 12 weken lang, 2x keer per week, op medisch verantwoorde manier aan je conditie werkt. Na afloop wordt de cursus afgesloten met de ultieme test ‘30 minuten aaneen hardlopen'. Bij de intake wordt door therapeuten van Dynamico een uitgebreide conditietest afgenomen.

- Welzijn: - Het kantoor van WijZijn Rucphen is gevestigd in het gezondheidscentrum op Kozijnenhoek 80. Ze helpen mensen uit deze gemeente die een oplossing zoeken als ze vastlopen in hun leven en daar zelf niet uitkomen. WijZijn helpt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Zij ondersteunen mensen om (weer) zelfredzaam te worden. En ze stimuleren mensen om zich in te zetten voor elkaar én voor de gemeenschap. WijZijn werkt oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat ze zich niet op tekortkomingen en problemen richten, maar op mogelijkheden en oplossingen. Zo helpen ze mensen om hun eigen kracht naar boven te halen. Ze zoeken samen met jou naar kleine en haalbare successen, zodat je je sterker gaat voelen. Ze kijken naar oplossingen die je zelf al in huis hebt en nog meer kunt toepassen. Ze helpen je de kracht te vinden om je eigen leven weer vorm te geven.

- De site Vrijwilligerswerk Rucphen biedt naast een Vrijwilligersvacaturebank algemene informatie die voor jou als vrijwilliger(sorganisatie) van belang kan zijn.

- Agrarisch: - ZLTO Rucphen behartigt de belangen van de agrarische bedrijfsleden in de gemeente e.o. Zij zijn een actieve, sociale afdeling voor jong en ouder. Ze onderhouden nauw contact met gemeente, waterschap en andere agrarische belanghebbenden. Er zijn in deze afdeling veel sectoren actief. De laatste jaren is de verbrede tak ook erg in opkomst.

Terug naar boven

Trivia

- De plaatsnaam is bij natuurliefhebbers en in het bijzonder bij rattenliefhebbers bekend vanwege de zogeheten 'Rattenkoning van Rucphen'. In Naturalis Biodiverstiy Center te Leiden wordt deze rattenkoning bewaard. Het zijn 7 zwarte ratten die met hun staarten in de knoop zitten. In de winter van 1963 is de koning ontdekt door boer Van Nijnanten, nadat een luid gepiep uit een schuurtje op zijn erf de aandacht trok. Op een röntgenfoto zijn enkele breuken te zien, mogelijk veroorzaakt door verwoede pogingen van de dieren om zich los te maken. Dit kan mede een verklaring zijn voor de gesleten nagels van sommige van de ratten.

Rattenkoningen zijn vrij zeldzaam. Sinds de 16e eeuw zijn er zo'n 70 meldingen bekend, maar slechts van 39 gevallen bestaat een historisch betrouwbare beschrijving. Voor zover bekend is de Rattenkoning van Rucphen de enige rattenkoning die ooit in Nederland is gevonden. Wereldwijd worden nog slechts 5 vondsten in musea bewaard, de rest is verloren gegaan. De aparte naam komt waarschijnlijk voort uit de fabel dat ratten de staarten verknoopten als troon voor hun koning. Er is nooit iemand getuige geweest van het ontstaan van een rattenkoning. Men denkt dat de staarten verstrikt kunnen raken wanneer veel dieren te dicht op elkaar zitten en zich tegelijkertijd wild gedragen. Ze springen dan razendsnel over elkaar heen. Zo'n situatie doet zich voor in een nest, en in de winter als volwassen exemplaren warmte bij elkaar zoeken. (foto van de Rattenkoning op deze pagina: © Naturalis Biodiversity Center)

Reactie toevoegen