Aa en Hunze

Gemeente
Aa en Hunze
Drenthe

aa_en_hunze_gemeente_actuele_kaart.jpg

De gemeente Aa en Hunze (het roze geaccentueerde gebied op de kaart) is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde. Een uitgestrekte gemeente, gelegen tussen Assen in het W en de provincie Groningen in het O.

De gemeente Aa en Hunze (het roze geaccentueerde gebied op de kaart) is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde. Een uitgestrekte gemeente, gelegen tussen Assen in het W en de provincie Groningen in het O.

Aa en Hunze

Terug naar boven

Status

- Aa en Hunze is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeentehuis te Gieten.

- De gemeente Aa en Hunze is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde.

- De gemeente Aa en Hunze omvat de dorpen Anderen, Anloo, Annen, Annerveenschekanaal, Balloo, Bareveld (gedeeltelijk), Eext, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Ekehaar, Gasselte, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gasteren, Gieten, Gieterveen, Grolloo, Nieuw-Annerveen, Nieuwediep, Oud-Annerveen, Rolde, Schipborg en Schoonloo, en de buurtschappen Achter 't Hout, Amen, Balloërveld, Bonnen, Bonnerveen, Bosje, Bovenstreek, Breeland, De Hilte, Deurze, Eldersloo, Eleveld, Gasselterboerveen, Gasselterboerveenschemond, Geelbroek, Gieterzandvoort, Kostvlies, Marwijksoord, Nijlande, Nooitgedacht, Papenvoort, Schreierswijk, Spijkerboor, Streek, Torenveen, Tweede Dwarsdiep, Veenhof en Vredenheim. In totaal zijn dit 24 dorpen en 28 buurtschappen. In sommige plaatsnaamlijsten komt ook nog de naam Broek voor als vermeende buurtschap in deze gemeente, maar dat is niet correct; dat heeft namelijk betrekking op de dorpskern van Gieterveen.

- Wapen van de gemeente Aa en Hunze.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Aa en Hunze.

- Sinds zomer 2017 is Piet van Dijk burgemeester van de gemeente Aa en Hunze. Voorheen was hij wethouder in de gemeente Opsterland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Omdat de vier oude gemeenten van soortgelijke grootte waren, moest er voor de nieuwe gemeente een neutrale naam worden bedacht, niet zijnde een van de oude gemeentenamen. Dat is Aa en Hunze geworden, genoemd naar de rivieren die door deze gemeente stromen.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Aa en Hunze ligt in het NO van de provincie Drenthe. In het N grenst de gemeente aan de provincie Groningen, in het NW aan de gemeente Tynaarlo en in het ZO aan de gemeente Borger-Odoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Aa en Hunze omvat ca. 11.000 huizen met ruim 25.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stuurgroep Glas van Aa tot Hunze heeft de handen ineengeslagen om alle huizen en bedrijven in een aantal - onder de link genoemde - kleine dorpen in de gemeente Aa en Hunze aan te sluiten op een glasvezelnetwerk voor snel internet, digitale tv en telefoon. Voor commerciële bedrijven is het onvoldoende interessant om in kleine dorpen glasvezel aan te leggen. Zelf doen is dus de enige mogelijkheid. Vandaar dit initiatief vanuit de bevolking, geactiveerd door de verenigingen Dorpsbelangen en gesteund door de gemeenten en de provincie Drenthe. Na de nodige voorbereidingen en onderhandelingen verwacht de stuurgroep medio 2018 een concreet aanbod te kunnen doen.

- In 2017 stonden de dorpen van de gemeente Aa en Hunze centraal in het Jaar van de Dorpen. Het themajaar kreeg de naam “Dorpen van Aa tot hunZe“ mee en samen met een enthousiaste projectgroep en actieve organisaties in de gemeente hebben ze er met elkaar een inspirerend jaar van gemaakt, waarbij veel kennis en ervaringen zijn uitgewisseld en meer mensen elkaar hebben leren kennen. Met het themajaar hebben ze een extra impuls willen geven aan toekomstbestendige dorpen. Dorpen bepalen zelf hun agenda, het is aan de gemeente om daar in mee te bewegen. En dat is voor zowel dorpen als gemeente een leerproces: dat is niet van de ene op de andere dag de praktijk. Dorpen zijn bij elkaar gebracht, mooie voorbeelden uit Aa en Hunze met elkaar gedeeld en ook inspiratie van buiten is naar de gemeente gehaald om daar een bijdrage aan te leveren. Er zijn mooie contacten en verbindingen ontstaan om de dorpen levendig te houden en blijvend van elkaar te leren. Voor nadere informatie: zie de Evaluatie 'Dorpen van Aa tot hunZe 2017', waarin ze terugblikken en ook vooruitkijken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Binnen de gemeente Aa en Hunze bevinden zich vier prachtige, historische korenmolens. In Gasselternijveen, Gieten en Gieterveen zijn dat stellingmolens en middenin Rolde, aan de Grote Brink, staat een charmante grondzeiler. De molens hebben ieder een eigen karakter, geschiedenis en uitstraling, maar ze hebben ook overeenkomsten: zo delen ze bijvoorbeeld de goede staat van onderhoud en het enthousiasme van hun vrijwillige molenaars. Onder de link vind je de actuele openingstijden en nog veel meer informatie over de vier molens. Buiten de reguliere openingstijden ben je ook altijd welkom op een molen als de blauwe wimpel uithangt.

Stichting Mulders Aa en Hunze is opgericht met als doel het draaiende houden van de molens in deze gemeente, met alles wat daar voor nodig is. De stichting beoogt dat doel te verwezenlijken door: het regelmatig laten draaien van de molens; het opleiden van molenaars; het interesseren van vrijwilligers voor werkzaamheden en activiteiten in, rond en aan de molens; het wekken van belangstelling voor culturele aspecten en de geschiedenis van en rondom molens; in- en verkoop van natuur- en molengerelateerde producten; ontvangen en rondleiden van bezoekers en medewerking aan educatieve activiteiten; verzorgen van publicaties in de ruimste zin van het woord; beheer per molen van geld en middelen.

- Overzicht van beelden in de gemeente Aa en Hunze.

- Overzicht van oorlogsmonumenten in de gemeente Aa en Hunze.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Individueel Jeugdkampioenschap Hardlopen Aa en Hunze bestaat uit zeven wedstrijden (door het seizoen heen verspreid van september t/m juli): fruitbedrijf/landwinkel Goense Trimloop in Rolde, de Kids Cross in Gasselte, de Broekstreker Veldloop in Ekehaar, de Hunzerun in Annen, de Lutje Turfloop in Annerveenschekanaal, de Run van Gieten en de Omloop Grolloo. Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van de basisschool kunnen bij elke wedstrijd punten in de wacht slepen. Na afloop van de serie wedstrijden wordt een beker uitgereikt aan de drie snelste jongens en de drie snelste meisjes van de groepen 3 t/m 8.

- Culinair Aa en Hunze on Tour is een jaarlijks culinair evenement, waarbij verschillende restaurants uit de gemeente op een - jaarlijks wisselende - locatie verschillende kleine betaalbare gerechtjes bereiden met lokale ingrediënten, zodat je bij verschillende restaurants kunt proeven wat ze te bieden hebben. Hou de Facebookpagina onder de link in de gaten voor wanneer de eerstvolgende keer is.

- Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze organiseert jaarlijks in een weekend begin april een Kunstroute. Ca. 15 kunstenaars in verschillende dorpen van deze gemeente houden van 11.00 tot 17.00 uur open huis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandel- en fietsroutes in de gemeente Aa en Hunze.

- Bermen langs wegen vormen de laatste stukken leefgebied voor streekgebonden planten die elders in het landelijk gebied niet meer voorkomen. Deze streekgebonden soorten nemen hand over hand af, om plaats te maken voor soortenarme, ruige bermvegetaties met planten die overal in Nederland voorkomen. Bermen verbinden daarnaast natuurgebieden met elkaar en vervullen, als brongebied van insecten, een belangrijke rol in de bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagdierbestrijding. Goed bermbeheer is dus belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland. Om hier aandacht voor te vragen voeren FLORON en De Vlinderstichting campagne onder het motto: 'Mijn berm bloeit!'.

De gemeente Aa en Hunze is in 2018 gestart met ecologisch bermbeheer, te weten op de trajecten Gasteren-Annen-Annerveenschekanaal en Geelbroek-Eleveld. Bij goede resultaten wordt het ecologische bermbeheer binnen de gemeente verder uitgebreid. FLORON heeft de uitgangssituatie vastgelegd door het uitzetten van vaste meetpunten (permanente kwadraten), waarin de samenstelling van de bermvegetatie is beschreven. De binnen de campagne ‘Mijn berm bloeit!’ ontwikkelde nectarindex wordt gebruikt als tool om de effecten van gevoerd beheer te volgen. Hoe hoger de, op basis van de vegetatiesamenstelling, berekende nectarindex (op een schaal van 1 tot 5), hoe gevarieerder het bloemaanbod in de berm en hoe meer nectar er in potentie te halen is voor graslandinsecten.

De uitgangssituatie langs beide maairoutes laat een grote variatie in nectarindex zien. Deze varieert van 1 (laag) tot 5 (maximale score). Daarbij geldt: hoe soortenrijker de berm, hoe hoger de nectarindex. Bermen die grenzen aan grootschalige akkerbouwgebieden blijken soortenarm, hebben een lage nectarindex en kenmerken zich door een hoge, ruige plantengroei met veel fluitenkruid en ridderzuring. Maar er liggen langs de routes ook mooie, soortenrijke bermvegetaties met karakteristieke planten van voedselarme graslanden als grasklokje, muizenoor, blauwe knoop, stijve ogentroost en tormentil. Vijf jaar na de start wordt de balans opgemaakt van het ecologisch bermbeheer in Aa en Hunze. De verwachting is dat door ecologisch bermbeheer de bermen met een lage nectarindex minder voedselrijk en bloemrijker worden en de nectarindex zal stijgen. FLORON, De Vlinderstichting en gemeente Aa en Hunze beogen met dit initiatief ook andere gemeenten te stimuleren om werk te maken van ecologisch bermbeheer. (bron: Nature Today, 20-7-2018)

- De rivier de Hunze ligt voor een groot deel op grondgebied van de gemeente Aa en Hunze. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan landschaps- en natuurontwikkeling in en rond deze rivier. Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap lanceerden in 1995 de eerste Hunzevisie. Vervolgens is 20 jaar aan het natuurproject gewerkt. Met als resultaat dat de voorheen saaie, gekanaliseerde sloot weer meandert (slingert) door een gebied van maar liefst 3.000 hectare natte natuur in het Hunzedal. Bevers, otters en zeearenden weten de nieuwe natuur te vinden, net als omwonenden, recreanten en bedrijven. Het project is ook de waterkwaliteit en -beheersing ten goede gekomen. Maar het proces is nog niet klaar: ook de in 2014 verschenen Hunzevisie 2030 omvat veel plannen om het gebied in de komende jaren nog mooier te maken voor mens en dier. Zie ook het Visiedocument Hunzedal 2030.

- IVN afd. Aa en Hunze organiseert elke eerste donderdag van de maand een lezing, en de zondag daarop een excursie. Ook op andere momenten trekken ze eropuit, bijvoorbeeld om vlinders te inventariseren of te werken in de natuur. Bij hun safari's gaan ze het terrein in op zoek naar een bijzonder dier of een speciale plant. De afdeling heeft ook een tiental werkgroepen die specifieke thema's behartigen, met name Excursies, Gentiaanblauwtje, Mussen, Natuurbeheer, Nestkasten, Paddenredgroep, Uilen en Valken, Vogels, Vlinderkamp en Weidevogels.

- De Drentsche Aa stroomt langs de westgrens van de gemeente Aa en Hunze. In oktober 2016 is - de via de link ook online te lezen - Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa vastgesteld. De afgelopen jaren vroegen diverse ontwikkelingen in het Drentsche-Aagebied om aandacht in de landschapsvisie. Daarom was het herschrijven van de eerste landschapsvisie uit 2004 noodzakelijk. Inwoners, studenten, ondernemers en allerlei deskundigen zijn gevraagd om mee te denken over wat er goed gaat in het Drentsche-Aagebied en wat er nog moet gebeuren. Ook de Landschapsvisie 2.0 staat weer vol suggesties om de drie landschapseenheden - beekdalen, essen en velden - beter herkenbaar en beleefbaar te maken.

Het huidige landschap is het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en de cultuurhistorie is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Alle Nationaal-Parkpartners gebruiken de richtlijnen uit de Landschapsvisie in hun (inrichtings)plannen om de kwaliteiten van het Drentsche-Aalandschap goed in de gaten houden. Ook de landbouw staat achter de Landschapsvisie 2.0. Landbouwvertegenwoordiger Arend Steenbergen: "Van oudsher is de Drentsche Aa een cultuurhistorisch agrarisch landschap en zo gaan de boeren er ook mee om; hier besteedt de Visie positieve aandacht aan. Essentieel is dat de agrarische bedrijfsvoering duurzamer en op een bepaalde manier ook vernieuwend wordt, zodat er ook voor de toekomst perspectief is."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aa en Hunze (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Aa en Hunze. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - Radio Aa en Hunze is de radiozender voor de inwoners van deze gemeente. Vrijwilligers maken 24 uur per dag radioprogramma's met muziek, cultuur, sport, politiek en actueel nieuws. Je kunt de zender beluisteren in de ether, via de kabel, via de livestream op de website en via de TuneIn App.

- Belangenvereniging: - Milieugroep Aa en Hunze.

- Onderwijs: - Stichting PrimAH verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. Dat doen ze met circa 140 leerkrachten voor rond de 1.600 leerlingen. Er zijn 12 scholen, verspreid over de gemeente, elk geleid door een schooldirecteur. Hun motto's zijn: "Hart voor kinderen: elk kind heeft recht op maximale ontplooiing van al zijn talenten. We hebben de plicht om constant te werken aan de verbetering van ons onderwijs, met betere schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen als gevolg; Hart voor personeel: elk personeelslid heeft recht op maximale ontplooiing van al zijn mogelijkheden. Het belang hiervan valt samen met het belang van de leerlingen. Er is zorg voor elkaar; Duurzame ontwikkeling: iedereen heeft de kans en de verantwoordelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en anderen daarbij te motiveren en te ondersteunen; Maatschappelijke verantwoordelijkheid: de school is een van de spelers op het veld als het gaat om overleg en samenwerking op het gebied van onderwijs, sport en welzijn en maakt onderdeel uit van het buurtnetwerk. De school betrekt ouders en, waar mogelijk, andere dorpsbewoners bij activiteiten op de school."

- Muziek: - Muziekschool De Hondsrug geeft modern en levendig muziekonderwijs aan zowel de kleintjes alsook aan oudere leerlingen binnen de gemeente Aa en Hunze. Door bevoegde docenten wordt op een kwalitatief hoog niveau en op enthousiaste wijze lesgegeven. Het lesprogramma biedt veel ruimte voor de specifieke wensen en mogelijkheden van de leerlingen. Speelplezier en samenspelen staan daarbij hoog in het vaandel. De muziekschool is een door de gemeente gesubsidieerde instelling. De lessen op de muziekschool staan daarom open voor iedereen die woonachtig is in de gemeente. De lessen worden gegeven in Gieten.

Zanglessen en instrumentale lessen: zang, viool, cello, contrabas, dwarsfluit, blokfluit, saxofoon, accordeon, piano, keyboard, gitaar (akoestisch en elektrisch), basgitaar en drums. Cursussen: saxofoonkwartet, trio, kwartet of kwintet, haal je accordeon van zolder, muzikale en instrumentale verkenning, muziek op schoot en kinderkoor.

- Welzijn: - Het VIP! (Vrijwilligers Informatie Punt) Aa en Hunze ondersteunt en versterkt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het gebied van vrijwilligerswerk. Daarnaast wil het VIP ook een bijdrage leveren aan het welzijn en de zelfredzaamheid van burgers door het inzetten van betrokken burgers/vrijwilligers. De site bemiddelt tussen mensen die hun talenten als vrijwilliger willen inzetten en personen en instanties die een vrijwilliger zoeken.

- Humanitas afd. Aa en Hunze ondersteunt mensen op het gebied van eenzaamheid, opgroeien en thuisadministratie.

- Impuls Welzijn is er voor alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze. Samen met een groot team aan vrijwilligers werken ze wijk- en dorpsgericht. Ze verbinden, ondersteunen en organiseren, uiteraard in samenwerking met de bewoners zelf. Zo staan ze dichtbij de mensen. Concreet houden ze zich bezig met: Wonen, welzijn en zorg: je kunt bij hen terecht voor mantelzorgondersteuning en seniorenvoorlichting. Maar ze bieden ook ondersteuning bij psychische problematiek en buurtverbetering; Jeugd: via hun kinder- en jongerenwerk ondersteunen ze activiteiten en initiatieven. Ook scholen kunnen Impuls inschakelen als er problemen met leerlingen zijn; Actief meedoen in de samenleving: ze ondersteunen en stimuleren onder meer de inzet van vrijwilligers en helpen mensen met wie het even iets minder gaat om weer 'mee te doen'. Uitgangspunt bij al hun werkzaamheden is dat bewoners zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid en vooral hun eigen kracht en talent. Dat doen ze samen met heel veel vrijwilligers.

- Stichting De Kanteling Aa en Hunze heeft als doel sociaal-culturele activiteiten met een verbindend karakter te organiseren in de kleinere dorpsgemeenschappen van deze gemeente. Het oogmerk is plattelandsontwikkeling door de sociale samenhang in de dorpen te versterken. Deze staat onder druk door onder andere bevolkingskrimp en het verlies van voorzieningen die verdwijnen of al verdwenen zijn naar de grotere kernen van de gemeente. Het doel is om zo veel mogelijk inwoners erbij te betrekken: jong en ouder, oorspronkelijke bewoners en ‘import’, hoog- en lager geschoold. Door het weven van nieuwe, versterkende draden in het sociale weefsel organiseren ze als het ware de cohesie opnieuw. Dat is nodig voor het behoud van een vitaal platteland in een vergrijzende samenleving.

- Duurzaamheid: - Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en comfortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijk je naar energiebesparende mogelijkheden? Stel je vraag aan een huiseigenaar met een duurzame woning en hoor ervaringen uit de eerste hand! Veel huiseigenaren zijn het hele jaar door via de website Nationale Duurzame Huizen Route bereikbaar voor vragen of aanvullende informatie. Dit kan door middel van een contactformulier bij de woning. Bekijk de duurzame huizen bij jou in de buurt. Je kunt ook zoeken op bouwjaar, type woning of kenmerk. De deelnemende huizen zijn stuk voor stuk inspirerende voorbeelden om zelf aan de slag te gaan. En tijdens de jaarlijkse Duurzame Huizen Route (op twee zaterdagen in november) krijg je de mogelijkheid om huiseigenaren persoonlijk te ontmoeten. In heel Nederland stelt een groot aantal huiseigenaren dan hun duurzame huis open. In een ongedwongen sfeer heb je alle tijd om vragen te stellen. Ook duurzame huizen in de gemeente Aa en Hunze doen hier aan mee.

Reactie toevoegen