Geelbroek

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

geelbroek_plaatsnaambord.jpg

Geelbroek is met letterlijk een handvol huizen een van de kleinste formele woonplaatsen (d.w.z.: voor het postcodeboek) van ons land

Geelbroek is met letterlijk een handvol huizen een van de kleinste formele woonplaatsen (d.w.z.: voor het postcodeboek) van ons land

geelbroek_finse_woning_bijzondere_leefkern_blk_geelbroek.jpg

Geelbroek, de Finse woning van de in 2013 gerealiseerde Bijzondere Leefkern (BLK) Geelbroek van zorginstelling Vanboeijen (© www.vanboeijen.nl)

Geelbroek, de Finse woning van de in 2013 gerealiseerde Bijzondere Leefkern (BLK) Geelbroek van zorginstelling Vanboeijen (© www.vanboeijen.nl)

geelbroek_boerderij_bijzondere_leefkern_blk_geelbroek.jpg

Geelbroek, de nieuwbouwboerderij van de in 2013 gerealiseerde Bijzondere Leefkern (BLK) Geelbroek van zorginstelling Vanboeijen (© Vanboeijen)

Geelbroek, de nieuwbouwboerderij van de in 2013 gerealiseerde Bijzondere Leefkern (BLK) Geelbroek van zorginstelling Vanboeijen (© Vanboeijen)

Geelbroek

Terug naar boven

Status

- Geelbroek is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Rolde.

- De buurtschap Geelbroek heeft (in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in in ons land) een eigen postcode (9455) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele 'woonplaats'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1444 Gelebroeck, 1462 Gheelbroeck, 1664 Geelbroeck.

Naamsverklaring
Samengesteld uit geel 'met een gele kleur' en broek 'moerassig land'. De kleur geel misschien naar gele bloemen als gagel en brem, vergelijk Eleveld.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Geelbroek ligt rond de gelijknamige weg*, ZW van Rolde, Z van Assen, NW van Amen, W van Ekehaar.
* Althans volgens de gemeentelijke basisregistraties. Volgens Google Maps heet het daar Geelbroekerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Geelbroek omvat slechts 5 panden, gekeken naar de officiële adressen in het postcodeboek. In de praktijk worden kennelijk de enkele panden W hiervan aan de Geelbroekerweg, die formeel onder het dorpsgebied van Hooghalen vallen, er ook nog toe gerekend. Althans volgens een persbericht van Vanboeijen is het complex dat zij hier in 2012 heeft gerealiseerd (zie verder hieronder) gelegen te Geelbroek.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 heeft zorginstelling Vanboeijen in samenwerking met Actium aan de Geelbroekerweg 8a (formeel in het dorpsgebied van Hooghalen gelegen) een Bijzondere Leefkern (BLK) gerealiseerd: BLK Geelbroek. De bewoners woonden voorheen grotendeels aan de Hendrik van Boeijenlaan in Assen. De BLK is onderverdeeld in twee locaties, voor in totaal 12 volwassenen met complexe (gedrags)problematiek: een Finse woning voor 4 cliënten en een nieuwbouw-boerderij voor 8 cliënten.

De cliënten die hier wonen, kunnen werken en hun vrije tijd doorbrengen, hebben hier een eigen thuis waar ze trots op zijn. Er is altijd wat te doen en zij worden voortdurend uitgenodigd om ‘mee' te doen op hun eigen manier, passend bij hun mogelijkheden, levensritme en interesses. Dagbesteding is gericht op groenvoorziening, het pimpen van meubels, maken van meubels op bestelling, hout kloven etc. Daarnaast is er ook dagbesteding gericht op creatieve activiteiten, zoals huishoudelijke activiteiten en buitenactiviteiten (wandelen, fietsen, post halen, boodschappen doen etc).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2012 is Inrichtingsplan Geelbroek uitgevoerd. Door de inrichtingsmaatregelen moet de verdroging van het gebied verminderen. De werkzaamheden bestonden uit het dempen van sloten, zodat water wordt vast gehouden en daarmee het gebied vernat. De inrichting van natuurgebied Geelbroek is onderdeel van het landinrichtingsplan van de ruilverkaveling Laaghalen en staat op de 'TOP-lijst' van gebieden in Drenthe die voorrang krijgen bij het bestrijden van verdroging. Door de inrichtingsmaatregelen zijn 110 hectare van de Ecologische Hoofdstructuur en 110 hectare tegen verdroging ingericht. Door het dempen van de sloten is de waterstand flink omhooggegaan. Het zorgt er voor dat de plantengroei weer kan profiteren van het grondwater dat hier omhoog komt. Om het water de gewenste kant op te sturen, zijn op enkele plekken ondiepe sloten gegraven. Het landbouwgebied ten noorden van het Groote Zand watert nu via een nieuwe sloot af naar het westen, richting het Witterdiep. Zo houdt de landbouwgrond zijn drooglegging, terwijl tegelijk het natuurgebied natter wordt. Ook wordt er rekening gehouden met wegen en bebouwing door aanleg van nieuwe sloten.

- Geelbroek is van oudsher een laaggelegen nat gebied, doorsneden door een kleine gegraven beek - de ‘Anreper’ Ruimsloot - die oorspronkelijk begon bij het Amerbosstuk. De Ruimsloot zorgt voor de afwatering van het gebied. Uit oude stukken blijkt dat de koeien een bel om hadden om ze weer terug te kunnen vinden in het ontoegankelijke drassige gebied. In de afgelopen eeuwen is Geelbroek Noord veranderd van een nat en zompig terrein in een min of meer droog weidegebied. De grondwaterstand in de omgeving (het Lageveld) is drastisch verlaagd, waardoor de oorspronkelijke kwel vrijwel verdween. Sinds een aantal jaren is dit gebied in bezit van Staatsbosbeheer. Dit gebied is samen met het Amerbosstuk een brongebied van de Drentse Aa. Wetenschappelijk gezien is de ‘Anreper’ Ruimsloot een “permanent langzaamstromende bovenloop op zand”. Aan het greppelpatroon is te zien dat hier in 200 jaar niet echt veel is veranderd, in tegenstelling tot de andere delen van Geelbroek en Lageveld. Voor nadere informatie zie het Inventarisatierapport Geelbroek Noord van de KNNV afd. Assen, 2010.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de Broekstreek, die de kernen Amen, Ekehaar, Eldersloo, Eleveld en Geelbroek omvat. Niet te verwarren met het niet ver Z hiervan, Z van Westerbork gelegen streekje de Broekstreek.

Reactie toevoegen