Metropoolregio Eindhoven / Brainport Eindhoven

Streek
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Noord-Brabant

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE kaart [640x480].jpg

Kaart van de Metropoolregio Eindhoven, het samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant

Kaart van de Metropoolregio Eindhoven, het samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant

Metropoolregio Eindhoven / Brainport Eindhoven

Terug naar boven

Status en ligging

- Metropoolregio Eindhoven (MRE) is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

- Metropoolregio Eindhoven omvat de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

- De Metropoolregio Eindhoven is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling.

- Metropoolregio Eindhoven omvat de streken Kempen (= de 15 gemeenten links op de kaart elders op deze pagina) en Peelland (= de 6 gemeenten rechts op de kaart).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (plaatsen in) Zuidoost-Brabant, kun je terecht bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Samenwerken zit in het DNA van deze regio. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid maken zich al jaren samen hard voor een sterke regio. Dat is ook wat deze regio zo succesvol maakt. De 21 gemeenten werkten jarenlang samen in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Maar het SRE werd te star, log en bureaucratisch. Het droeg niet meer bij aan de huidige én toekomstige oplossingen voor de regio. Daarom is het SRE opgeheven. Maar de 21 gemeenten wilden wel bestuurlijk blijven samenwerken. Daarom hebben ze in 2015 de Metropoolregio Eindhoven opgericht. Een flexibele, energieke netwerksamenwerking met focus op de thema’s waarop regionale samenwerking echt nodig is.

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben een gezamenlijke ambitie: de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. Ze willen een excellente regio zijn met sterke gemeenten. Dat resulteert in een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken, en dat is waar het vuur voor brandt.

In de Regionale Agenda hebben de 21 gemeenten afgesproken hoe ze in de Metropoolregio Eindhoven de regionale ambitie gaan realiseren. De Regionale Agenda is de basis van de regionale samenwerking. In het samenwerkingsverband werken ze aan drie thema’s: economie, ruimte en mobiliteit. Dit zijn grote overkoepelende thema’s die voor iedereen belangrijk zijn, ze raken alle aspecten van het leven.

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen.De werkplaatsen zijn zo veel mogelijk triple helix. En ook daarbuiten praten ze met zo veel mogelijk samenwerkingspartners: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, waterschappen, provincie, andere regio’s etc. Ze werken niet met een klein clubje, maar ‘open source’: iedereen met deskundigheid denkt mee. Zo krijgen ze de goede, bijzondere oplossingen.

De 21 gemeenten zíjn de samenwerking. Zij hebben in de Regionale Agenda vastgelegd hoe ze samenwerken. En via het Regionaal Platform en de werkplaatsen pakken de gemeentebestuurders concreet de regionale vraagstukken aan. De 21 gemeenteraden stellen alle plannen en voorstellen vast. Zo hebben zij direct invloed op de samenwerking. De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de gemeenten, of andere samenwerkingspartners. In ieder geval dichtbij de burger en de dagelijkse praktijk. Zo organiseren ze gezamenlijke slagkracht én uitvoeringskracht. Met als doel dat de inwoners en bedrijven er beter van worden.

De 21 gemeenten worden ondersteund door een kleine flexibele, ambtelijke organisatie. Deze ambtelijke ondersteuning regelt de randvoorwaarden, en is de aanjager voor het debat en de actie. Ze bereidt beslisdocumenten voor waarbij de input komt van gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook zorgt ze dat alle lokale ontwikkelingen gebundeld worden en relevante kennis weer gedeeld wordt. Maar vooral organiseert ze bijeenkomsten en ontmoetingen. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. En dan slaat de vonk over.

- De in 2017 verschenen Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven is: de regiobrede ambitie en ontwikkelingsrichting; een gezamenlijk referentie- en afsprakenkader; de basis voor communicatie- en lobbytrajecten; een uitnodiging/inspiratie voor pilotprojecten; regioinbreng provinciale omgevingsvisie en input voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Onder de link hiervóór vind je de pdf-versie. Onder deze link vind je de interactieve website van de Integrale Strategie Ruimte.

- Specifiek op het gebied van innovatief ondernemen profileert de regio zich tevens als toptechnologieregio Brainport Eindhoven. "De wereld om ons heen verandert razendsnel. De internationale concurrentiepositie van Nederland wordt continu uitgedaagd. Een vernieuwende route naar toekomstig economisch en maatschappelijk succes ligt in het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe blijven we langer gezond? Hoe maken we onze mobiliteit duurzamer en efficiënter? Hoe voorzien we in de groeiende behoefte aan schone energie en gezond voedsel? Deze vragen dwingen ons om creatief en effectief te handelen.

Brainport Eindhoven, met Eindhoven als hart, heeft hierin als een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie een doorslaggevende rol. Als innovatieve toptechnologieregio is Brainport bepalend voor de concurrentiekracht van Nederland. De combinatie van hightech, design én een uniek samenwerkingsmodel bepaalt de kracht van Brainport. Samen verzilveren we kansen die een snel veranderende wereld ons biedt. Zo draagt Brainport, als hightech groeiversneller, bij aan meer economische groei én aan een duurzame, gezonde en veilige samenleving. In Brainport gaan hightech en design hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Samenwerking en kennisdeling zitten in ons DNA. Ze vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport slim en sterk maakt. Deze Brabantse manier van doen stelt ons in staat een groeiversneller te zijn; zowel op economisch als op maatschappelijk en persoonlijk vlak.

Groei in welvaart en welzijn, dát zijn onze drijfveren. Om groei te realiseren, gaan we steeds nieuwe verbindingen aan. Niet alleen binnen de Triple Helix samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen, maar steeds vaker daarbuiten. Ook zoeken we naar verbindingen tussen sectoren en met andere economisch sterke regio’s in de wereld. Juist in de verbinding ligt onze kracht. Daar waar hightech raakt aan maatschappelijke uitdagingen, ontstaat synergie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. te zien op campussen als de Automotive Campus, Food Tech Park Brainport, TU/e Campus en High Tech Campus Eindhoven. Op deze slimste plaatsen van Nederland werken duizenden onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers in honderden bedrijven en instituten samen aan de ontwikkeling van baanbrekende technologieën en producten van morgen.

Door samenwerking ontstaat synergie. Samen zijn we slimmer, sterker en kunnen we beter reageren op veranderingen dan ieder afzonderlijk. Hierdoor hebben we een grote aantrekkingskracht op anderen en brengen we zowel het individu als de economie in beweging. Samen realiseren we groei. Dit heeft grote aantrekkingskracht op talentrijke studenten, kenniswerkers, ondernemers en investeerders van over de hele wereld. Niet voor niets ontving Brainport hiervoor de titel ‘Slimste regio van de wereld’.

Die unieke samenwerking, waarbij vertrouwen leidend is, komt voort uit de historie van de regio. In een omgeving waar met schaarse middelen - arme landbouwgrond en geen grondstoffen - toch een inkomen vergaard moest worden, ontwikkelde zich het besef dat men elkaar nodig heeft om te overleven en te groeien. Als begin 20e eeuw een maakindustrie opbloeit, met Philips en DAF als meest invloedrijke spelers, wordt Eindhoven een echte ‘company town’ met uitstraling naar de hele regio. Afsplitsingen van onder andere Philips leggen de basis voor de hedendaagse keten van kennis en slimme innovatie. Grote bedrijven zoals Philips, NXP, ASML, VDL en vele kleinere bedrijven vormen een uniek ecosysteem.

Na het faillissement van DAF en de reorganisatie van Philips in de jaren negentig, gaan in de regio ruim 36.000 arbeidsplaatsen verloren. De regio staat aan de rand van de afgrond. De toenmalige bestuurders kiezen op initiatief van Rein Welschen, de oud-burgemeester van Eindhoven, voor een nieuwe manier van samenwerken. Hij is samen met Henk de Wilt, bestuursvoorzitter van TU/e en Theo Hurks, voorzitter van de Kamer van Koophandel, de initiator van een nauwe Triple Helix samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Samen trekken ze investeringen aan en halen bijvoorbeeld TNO naar Eindhoven. Uit deze samenwerking is in 2005 Stichting Brainport voortgekomen met een eigen ambitie en strategie. Een unieke samenwerking, die in 2010 internationaal bekroond wordt met de Eurocities Award voor de stad Eindhoven.

Brainport Eindhoven maakte de afgelopen 20 jaar een enorme transitie door. Van een regio met krimpende industrie en grote werkloosheid naar een internationale hightech hotspot in een mondiaal netwerk. Deze transitie, van maakindustrie tot kennis- en vertrouwensketen, is kenmerkend voor de strategische wendbaarheid en de mentaliteit van de regio. De manier van werken vormt de basis voor open innovatie en leert ons dat kennis delen leidt tot vermenigvuldiging van die kennis. Het is juist die mentaliteit die Brainport zijn kracht geeft.

We hebben hard gewerkt om een toonaangevend hightech centrum van Europa te worden, met sterk ontwikkelde specialisaties op het gebied van bijvoorbeeld mechatronica, robotica en ‘advanced materials’. Brainport Eindhoven levert een grote bijdrage aan de nationale export en domineert de top van de Nederlandse R&D bedrijven. Dit schept veel nieuwe banen in en buiten de regio. Brainport levert de meeste Nederlandse patenten (44%) en dubbel zo veel als Europese topregio´s als Stockholm en München. Eindhoven heeft volgens de Financial Times, na Londen en Helsinki, Europa´s beste investeringsklimaat. Dat toont onze potentie aan, maar die mooie positie is niet vanzelfsprekend. We moeten ons blijven ontwikkelen, continu vernieuwen en nieuwe allianties aangaan.

Technologische ontwikkelingen gaan razend snel en zetten onze wereld op zijn kop. Stilstaan is geen optie, we moeten meebewegen en adaptief zijn. Door continu te ontwikkelen en nieuwe technologieën te omarmen, realiseren we groei. Iedereen kan meedoen. Bij de Triple Helix samenwerking betrekken we burgers, klanten, consumenten, investeerders, designers en corporaties. Samen springen we in de achtbaan van hightech ontwikkelingen. Een enerverende tocht waar we nieuwe markten creëren door oplossingen te vinden voor problemen waar de mensheid mee worstelt. Zo zal Brainport Eindhoven ook in de toekomst economisch voorop blijven gaan.

Om dit mogelijk te maken, blijven we de komende jaren werken aan het behouden en aantrekken van meer R&D, goed gekwalificeerd personeel op alle niveaus, meer startende en snel groeiende innovatieve bedrijven én investeerders om ze vleugels te geven. Om bedrijven, investeerders, kenniswerkers en technische arbeidskrachten naar onze regio te halen en te behouden, verbeteren we het vestigingsklimaat en gaan vernieuwende samenwerkingsvormen en internationale verbindingen aan. Onze aantrekkingskracht moet zo groot zijn, dat er continu nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan.

Brainport zal ook in de toekomst het verschil maken. Met een gigantisch netwerk en steeds wisselende coalities, kunnen we inspelen op een snel veranderende wereld. Samen zijn we in staat om producten en diensten te ontwikkelen die een passend antwoord bieden op toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Brainport is en blijft de hightech groeiversneller van de Nederlandse economie. Samen maken we de toekomst." Aldus de website van Brainport Eindhoven.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van het samenwerkingsverband Metropoolregio Eindhoven.

- Nieuws: - Nieuws van Metropoolregio Eindhoven op Facebook.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Op Brainport Industries Campus (BIC) worden de meest innovatieve bedrijven en instituten van Brainport Eindhoven bij elkaar gebracht. De hele toeleverketen manifesteert zich hier als één geheel. Bedrijven delen hier hun kennis van productontwikkeling en technologie en werken nauw samen op het gebied van research en development. Brainport Industries Campus wordt een hypermoderne campus, verweven in circa 200 hectare groen, te midden van een van de grootste stadsparken van Eindhoven. Een innovatief en duurzaam werklandschap waar stijlvolle bedrijfsgebouwen een geheel vormen met het groene, bosrijke gebied van Brainport Park.

De campus wordt dé plek waar innovatie- en concurrentiekracht van de hightech maakindustrie vleugels krijgt. Vooraanstaande kennisinstellingen en gerenommeerde bedrijven werken op Brainport Industries Campus samen om ideeën te realiseren en business cases te ontwikkelen. Hier wordt the next generation van de hightech maakindustrie opgeleid in een state of the art werk- en leeromgeving. Brainport Industries Campus is het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven.

Brainport Industries Campus wordt de allereerste locatie waar hightech toeleveranciers samen innoveren en produceren. Hier delen de meest succesvolle bedrijven van Brainport Eindhoven hoogwaardige faciliteiten, zoals cleanrooms, flexibele productieruimtes, magazijnen en geavanceerde voorzieningen. Hier presenteren ze zich samen als één showcase aan hun (inter)nationale klanten. Brainport Industries Campus biedt de hightech maakindustrie mogelijkheden om haar mondiale positie te versterken door in te zetten op nieuwe, slimme businessmodellen en vergaande optimalisatie van productieprocessen. Hierdoor kan men slim en accuraat inspelen op veranderingen in de markt en wordt middels optimalisatie van het gezamenlijke productieproces de verspilling uit de keten gehaald. In oktober 2019 is Brainport Industries Campus (BIC) door koning Willem-Alexander officieel geopend.

- Duurzaamheid: - "Hoe willen we dat onze wereld er over 10 jaar uitziet? We hebben zelf een behoorlijke invloed op onze toekomst. Door onszelf duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG's) te stellen, kunnen we concreet bijdragen aan de wereld die we willen. Om organisaties en bedrijven daarbij te helpen, heeft de VN het SDG Charter Network opgericht. Er zijn 17 SDG's die onze ‘to do’-lijst vormen. Met deze SDG's spreken we dezelfde taal, waardoor we beter kunnen samenwerken om deze doelen voor een betere wereld te behalen. Hier kun je lezen welke 17 doelstellingen dat zijn. Door jouw keuzes en acties kun je met jouw bedrijf ook bijdragen aan het behalen van deze SDG's.

In Brainport Eindhoven werken wij - bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid - samen aan een sterke regio, die welvarend is en zorgdraagt voor het welzijn van onze inwoners. Ons gezamenlijk doel is om de regio nóg sterker aan de volgende generatie over te dragen. Streeft iedereen naar dezelfde doelen, dan spreekt ook iedereen dezelfde taal. Door massa kan het verschil worden gemaakt. Daarom nemen wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid en heeft Brainport Eindhoven in april 2019 het SDG Charter ondertekend. Wij zijn de eerste in Nederland die het Charter als triple helix regio hebben ondertekend.

Waarom ondertekenen? Samen met partijen uit Brainport Eindhoven regio wil jouw bedrijf zich inzetten voor een betere wereld en impact genereren door het Charter gezamenlijk te ondertekenen. Je draagt op jouw eigen manier al bij aan een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, bijvoorbeeld kwaliteitsonderwijs (doel 4), waardig werk en economische groei (doel 8) of industrie, innovatie en infrastructuur (doel 9), of hebt de intentie om na ondertekening bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Je wordt gratis opgenomen in het SDG netwerk met gelijkgezinde organisaties, waarmee agenda's gedeeld kunnen worden en partnerschappen kunnen worden opgezet. Ook blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt op het vlak van SDG’s in Nederland middels het SDG Gateway, een soort LinkedIn voor impact."

Reactie toevoegen