Heeze-Leende

Gemeente
Heeze-Leende
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Heeze-Leende

Terug naar boven

Status

- Heeze-Leende is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen.

- De gemeente is in 1997 ontstaan uit de gemeenten Heeze en Leende en het dorp Sterksel, dat middels grenscorrectie vanuit de per 1997 opgeheven gemeente Maarheeze aan de nieuwe gemeente Heeze-Leende is toegevoegd.

- De gemeente Heeze-Leende omvat de dorpen Heeze, Leende en Sterksel en de buurtschappen Boschhoven, Bruggerhuizen (deels), Euvelwegen, Ginderover, Hazenhurk, Heezerenbosch, Kerkhof, Kreijl, Leenderstrijp, Muggenberg, Oosterik, Oudenmolen, Renhoek, Rul, Strabrecht, Valkenhorst, Ven en Zevenhuizen. Dit zijn in totaal 3 dorpen en 18 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Heeze-Leende.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Heeze-Leende.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Heeze-Leende grenst in het W aan Valkenswaard en Aalst, in het NW aan Eindhoven, in het N aan Geldrop en Mierlo, in het O aan Lierop, Someren en Someren-Heide, in het Z aan Maarheeze, Soerendonk, Budel en België en in het ZW aan het tweelingdorp Borkel en Schaft, en ligt N van de Belgische plaatsen Achel en Hamont, O van Waalre, ZW van Helmond en NW van Weert. De A2 loopt centraal door de gemeente, van NW naar Z. De hoofdplaats Heeze ligt N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Heeze-Leende omvat ca. 6.200 huizen met ca. 15.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- "Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze - Leende - Zesgehuchten is opgericht in 1961. Het werkgebied omvatte aanvankelijk alleen het gebied van de oude heerlijkheid Heeze - Leende - Zesgehuchten. In 1963 is dit uitgebreid met het gebied van de oude heerlijkheid Geldrop en later ook met de oude heerlijkheid Sterksel. Doelstelling van de heemkundekring: bevorderen van de belangstelling voor het cultureel erfgoed in het heemgebied; het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren (zoals de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en dergelijke); het vastleggen en uitdragen van deze resultaten; het bevorderen van het behoud van het cultureel erfgoed in het heemgebied, zoals heemkundig belangrijke terreinen, roerende en onroerende zaken en/of voorwerpen. Onze heemkamer is gevestigd aan de Pompenmaker te Heeze. De Bibliotheek is ondergebracht in onze Heemkamer en bevat honderden boeken en tijdschriften die betrekking hebben op onze geschiedenis en ver daarbuiten. De collectie wordt permanent geactualiseerd met nieuwe boeken en/of onderzoeksrapporten. Leden kunnen hier gratis gebruik van maken (boeken inzien en lenen)."

- Verhalen over de geschiedenis van Heeze-Leende op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Strabrechtse Heide ligt O van Heeze, tussen Geldrop en Someren en is het grootste aaneengesloten open heidegebied van Noord-Brabant. Het is ruim 1800 hectare groot. De snelweg A67 vormt de noordgrens. Aan de westkant ligt het dal van de Kleine Dommel. Het ligt grotendeels op grondgebied van de gemeente Heeze-Leende (W deel), deels in de gemeente Someren (O deel). In dit natuurgebied wordt droge heide afgewisseld met natte heide en vennen. Het Beuven is ook het grootste heideven van Nederland. De Witte Loop, ook bekend als de Rielloop, stroomt uit het Beuven door de hei naar de Kleine Dommel. De natuur op de Strabrechtse Heide is de afgelopen decennia verdroogd. Dit heeft gevolgen voor de bijzondere planten en dieren die hier leven.

In 2013 is ca. 54 hectare bos omgevormd naar heide en als overgang tussen bos en heide is een stuk open bos gecreëerd. Het water van Beuven-Noord wordt in het vervolg vastgehouden en niet meer afgevoerd via de Witte Loop. Het water wordt bij een hoog peil afgevoerd richting Marijkeven waardoor ook dat gebied natter wordt. De noordelijke oever van Beuven-Noord is op enkele plekken helemaal kaal gemaakt, zodat waterlobelia's en andere bijzondere oeverplanten alle ruimte krijgen. De Witte Loop is op verschillende plekken minder diep gemaakt. De kade tussen Beuven-Noord en Beuven-Zuid is versterkt en plaatselijk verhoogd. De slootjes in de Strabrechtse Heide en de Herbertusbossen zijn ook ondieper gemaakt of gedempt. De stuw aan de Bussersdijk is geautomatiseerd en het peil wordt iets verhoogd. Alle maatregelen samen zorgen voor een effectieve bestrijding van de verdroging van de Strabrechtse Heide.

- Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind is een ‘Agrarische Natuurvereniging’ die in 2003 is opgericht. Zij is actief in de gemeente Heeze-Leende en genoemd naar drie streeknamen in dit gebied: de Hei, de Strijperheg en de Hoogeind akkers. Het betreft een uniek gebied van circa 1400 ha met een grote diversiteit aan natuur, bedrijven, bestemmingen en functies. Hei, Heg & Hoogeind streeft naar een mooi buitengebied waar natuur, landschap en gezonde boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan. De vereniging heeft ca. 150 leden waarvan ca. 50 agrariërs.

Naast wonen en werken wordt er in dit gebied steeds meer ruimte in beslag genomen door recreatie, ontwikkeling van natuurplannen, beheer van flora en fauna en dergelijke. Dit leidt soms tot tegengestelde belangen: vernatting rond natuurgebieden is daar een voorbeeld van. Maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden: betaald agrarisch natuurbeheer, beweiding van natuurgebieden, authentieke erf verfraaiing, bermbeheer door agrariërs enz. Om deze zaken gestructureerd aan te pakken is de plattelandsvereniging HHH in het leven geroepen. Zij werkt daarbij samen met andere belanghebbenden in het gebied zoals IVN, weidevogelbeschermers, gemeente, provincie, waterschap, staatsbosbeheer, ZLTO, Brabants Landschap en de wildbeheereenheid. Waar in het verleden de plannen vaak kant en klaar werden voorgelegd, wil HHH in een vroeg stadium meedenken en meewerken aan de toekomst van het buitengebied. - Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind op Facebook.

- Ondanks dat de provincie Noord-Brabant alle mogelijke, wettelijk toegestane wijzen van bejaging inzet, neemt het wilde zwijn in deze provincie in aantal toe, met alle problemen van dien. De 'Zwijnentafel Heeze-Leende'* is daarom voorstander van een pilot waarin onder strenge voorwaarden drukjacht toegestaan wordt. Daarbij worden zwijnen op een rustige manier verstoord waardoor ze geleidelijk hun rustplek verlaten en zich niet vluchtend over grote afstand bewegen. Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het afschot en kan het effectiever en veiliger gebeuren.
* Om op regionaal niveau passende maatregelen te kunnen nemen, zijn in 2015 drie 'zwijnentafels' opgericht: in Gemert-Bakel, Asten en de hier reeds genoemde. De zwijnentafels zijn overleggen waarin alle betrokken partijen met elkaar naar oplossingen zoeken. Onder meer gemeente, ZLTO, jagers en natuurbeheerorganisaties zijn er in vertegenwoordigd. In Heeze-Leende en in Gemert-Bakel heeft dit geresulteerd in een vastgesteld 'Gebiedsplan wilde zwijnen'.

Volgens burgemeester Verhoeven is er ook behoefte aan een pilot voor vereenvoudiging van de schadeafhandeling, bijvoorbeeld door een collectieve schademelding, en aan een ‘innovatiepotje’, gevuld door de deelnemende partijen. Daaruit zouden bepaalde creatieve/ongebruikelijke maatregelen betaald kunnen worden om schade door zwijnen te voorkomen. Het accent zou hierbij moeten liggen op preventie. Gedeputeerde Van den Hout liet weten onder een aantal voorwaarden aan deze pilots te willen meewerken. De Faunabeheereenheid zal medio 2018 een advies uitbrengen voor aanpassing van het wilde zwijnenbeheer in Noord-Brabant. De pilots zullen daarmee in lijn moeten zijn. (bron: Provincie Noord-Brabant, 10-7-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heeze-Leende (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Heeze-Leende. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - RTV Horizon is de streekomroep voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Waalre.

- Zorg: - Zorgboerderij Ekkerzicht.

Reactie toevoegen