Geleen

Plaats
Stad
Sittard-Geleen
Westelijke Mijnstreek
Limburg

DK_20120406_8270_Geleen_bronzen_beeld_Jonas_en_de_Walvis.jpg

Geleen, bronzen beeld Jonas en de Walvis

Geleen, bronzen beeld Jonas en de Walvis

Geleen Lutterade schuur met antiek boerengereedschap.jpg

Geleen, schuur met antiek boerengereedschap

Geleen, schuur met antiek boerengereedschap

Geleen Lindenheuvel pastorie.jpg

Geleen, Lindenheuvel, pastorie

Geleen, Lindenheuvel, pastorie

Geleen Lindenheuvel kiepkar herinnert aan de mijngeschiedenis.jpg

Geleen, Lindenheuvel, kiepkar, herinnerend aan de mijnbouwgeschiedenis

Geleen, Lindenheuvel, kiepkar, herinnerend aan de mijnbouwgeschiedenis

Geleen Lindenheuvel Chemelot industrieterrein.jpg

Geleen, Lindenheuvel, Chemelot-industrieterrein

Geleen, Lindenheuvel, Chemelot-industrieterrein

geleen_sint_janskluis.jpg

Geleen, Sint Janskluis

Geleen, Sint Janskluis

LB gemeente Geleen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Geleen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Geleen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Geleen

Terug naar boven

Status

- Geleen is een stad in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Sittard-Geleen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000. De genoemde steden worden in toenemende mate gezien als ‘dubbelstad’, omdat ze in de loop der jaren aan elkaar zijn gegroeid, maar beide zijn formeel nog altijd aparte woonplaatsen en hebben ook nog altijd een duidelijke eigen identiteit.

- Onder de stad Geleen vallen ook een deel van de buurtschap Abshoven en het grootste deel van de buurtschap Daniken.

- De stad omvat verder de wijken/buurten Oud-Geleen, Centrum, Lindenheuvel, -Zuid/De Kluis, Haesselderveld, Janskamppark, Dassenkuil, Landgraaf/Maastrichterbaan en Dassenkuil-Noord/Geleen-Noord, Krawinkel en Lutterade. Spaans Neerbeek is helaas verdwenen (waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis).

- Wapen van de voormalige gemeente Geleen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Gelaen.

Oudere vermeldingen
1148 vervalst? ca. 1175 Glene, 1201 Glene, 1275 in Upglene, 16e eeuw Opgeleen, 1573 en 1665 Op Geleen, 1603 Opghelen, 1803-1820 Geleen.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam Geleen, ontstaan uit Glani* 'glanzend'. De discussie is onbesloten of de waternaam van oorsprong Keltisch, Germaans of, gezien de verspreiding over Europa, Oudeuropees is. Zie ook Glane.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De stad Geleen ligt NO van de stad Maastricht en ZW van de stad Sittard, en ligt verder O van de dorpen Elsloo, Meers, Stein en Urmond, ZO van de dorpen Berg aan de Maas en Obbicht, Z van de dorpen Born, Guttecoven en Einighausen, W van de dorpen Munstergeleen, Puth en Sweikhuizen, N van de dorpen Spaubeek, Genhout en Neerbeek en NO van de dorpen Beek en Geverik en Maastricht-Airport.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Geleen 440 huizen met 2.093 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 131/627 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Lutterade 145/683, Krawinkel 124/568, Neerbeek (ged.) 28/136, Daniken (ged.) 7/54 en Munstergeleen (ged.) 5/25.

- In 2001 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Sittard-Geleen met 2.461 hectare, 15.240 huizen en 33.947 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Geleen ca. 16.000 huizen met ca. 35.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

5.000 jaar v.Chr. leven hier al mensen, de Bandkeramiekers, een stam die zijn eigen potten bakt en die voorziet van een sierband. In 1558 wordt het dorp Geleen een zelfstandige heerlijkheid, die in 1654 tot graafschap wordt verheven. Van 1713 tot 1794 staat Geleen onder Oostenrijks bestuur, daarna tot 1815 onder dat van Frankrijk.

Tot begin 20e eeuw is Geleen een boerendorp (Oud-Geleen). In 1926 komt de staatsmijn Maurits in volledige exploitatie (in 1967 gesloten), waardoor het inwonertal in korte tijd sterk toeneemt. Door de (op)komst van de mijnindustrie verandert het plattelandsdorp in een dynamische, moderne, middelgrote stad met grote ambities - in een bekend carnavalsliedje te kijk gezet: “Gelaen dat weurd ‘n waereldstjad, v’r höbbe ei begin!”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn Geleen en de mijn Maurits in de nacht van 5 op 6 oktober 1942, naar het heet ‘per vergissing’, door de geallieerden gebombardeerd. Het aantal slachtoffers bedroeg 83 doden en 22 zwaargewonden. 59 huizen werden vernield en 105 werden ernstig beschadigd. Ook de Maurits had grote materiële schade.

Na de ernstige economische terugslag tengevolge van de mijnsluitingen vanaf 1965 - de Geleense Staatsmijn Maurits, indertijd (1925) gepromoot als de modernste van Europa, werd het eerst gesloten (1967) - werden dynamiek en ambities danig gefrustreerd. De afbouw en sluiting van de mijnen zouden, zo werd bepaald, in 10 jaar voltooid zijn. Een groot gedeelte van de mijnwerkers zou worden omgeschoold en te werk gesteld in de nieuwe autofabriek van DAF in Born; beginnend met ca. 500 in 1967 tot ca. 6.000 in 1972. Aanvankelijk lukte dat niet zo best, mede tengevolge van internationale factoren (de oliecrisis en wereldwijde economische malaise).

Pas vanaf eind jaren tachtig braken betere tijden aan. De chemische tak van de staatsmijnen kon verder worden uitgebouwd: DSM (oorspronkelijk ‘Dienst der Staatsmijnen’, al sinds de jaren vijftig betitelde het bedrijf zich als ‘Dutch State Mines’) werd een chemiereus en international, gelegen op Geleens grondgebied (t/m 1981 ook nog deels op grondgebied van de gemeente Beek). DSM is voortgekomen uit de mijnindustrie: Staatsmijn Maurits, de Cokesfabriek en het SBB (StikstofBindingsBedrijf) lagen in Geleen en Beek.

Enkele cultuurhistorisch bijzondere (deels voormalige) wijken
Lindenheuvel

(in het Limburgs: blijkens de plaatsnaamborden: Lèntjheuvel). In zijn huidige vorm is het toponiem Lindenheuvel vrij recent. Het is rond 1920 officieel, als naam van een nieuwe wijk, gevormd naar de oude veldnaam Lindheuvel of Lintheuvel. Die ‘heuvel’ vormde toen ongeveer het centrum van een stuk gemeentegrond van 68 ha akkers en weiden, die waren verpacht aan de inwoners van Lutterade. De wijk heeft ca. 9.000 inwoners. De groei van de wijk Lindenheuvel loopt parallel met de ontwikkeling van de Staatsmijn Maurits. De thans drukke verkeersader die door Lindenheuvel loopt, was begin 20e eeuw nog niet meer dan een zandweg. Er lagen slechts een paar boerderijen.

In 1919 zijn tegen het terrein van de mijn aan de eerste 48 arbeiderswoningen gebouwd voor de arbeiders van de Maurits. Het complex wordt Swentibold genoemd en groeit uit tot 102 woningen. De meest intensieve bebouwing in Geleen na 1920 vindt plaats in Lindenheuvel. Door de uitbreidingen van de Maurits moet er een groot aantal woningen worden gebouwd. Voor Lindenheuvel komt een apart uitbreidingsplan - met veel groen - voor ‘Groot Lindenheuvel’. Het grootste gedeelte van de mijnindustrieën lag aan de kant van Lindenheuvel; de DSM- en SBB-terreinen omsluiten de wijk aan de zuid- en westzijde; in het oosten zorgt de spoorlijn Sittard-Maastricht voor een afscheiding van de rest van Geleen. De wijk wordt ter plekke met witte plaatsnaamborden aangeduid. Wijkplatform Lindenheuvel.

Lutterade
Lutterade (in het Limburgs: Lötterao) betekent kleine rade, ‘rooiing, ontginning van bos’. De Geenstraat, die vroeger W van het spoor in ZW ri. verder liep, lijkt in een vroegere periode een weg langs de rand van het bos te zijn geweest. Men vermoedt daarom dat de ontginning, waaraan de naam Lutterade herinnert, ten NW van die weg zal zijn ontstaan. Lutterade heeft zijn identiteit nagenoeg verloren door de ingrijpende veranderingen die de aanleg van de mijn Maurits en van de Julianatunnel in de kern van het dorp teweegbrachten en door het aaneengroeien van de diverse wijken binnen de gemeente. Tevens is de spoorlijn Sittard-Maastricht dwars door de oorspronkelijke bebouwing aangelegd (ter hoogte van het station Geleen-Lutterade).

Daarentegen zijn in de jaren twintig en dertig pogingen ondernomen om de naam van de gemeente Geleen in Lutterade te veranderen. De mijn, het gemeentehuis en het drukste station lagen immers in Lutterade. En nadat het hoofdpostkantoor van Oud-Geleen naar Lutterade was verhuisd werden zelfs de telefoonnummers van de inwoners van die kern onder Lutterade vermeld. De naamswijziging heeft geen doorgang gevonden en de oude kern van Lutterade is grotendeels verdwenen. Kleine stukjes van het oude Lutterade zijn nog bewaard gebleven. O.a. langs de Geenstraat en de aansluitende straat Op de Vulling staan nog wat mooie oude pandjes en een boerderij die gerenoveerd is en gemoderniseerd met instandhouding van oude elementen. Verder staan er nog twee oude panden langs de Waterstraat, en een puthuisje. De naam Lutterade wordt nog officieel gebruikt als wijknaam voor het gedeelte tussen het spoor, de Groenstraat in het zuiden, de Rijksweg, de Laan van Algarve en de Henri Hermanslaan. Het deel W van de Hermanslaan heet Dassenkuil-Lutterade.

Spaans Neerbeek
Spaans Neerbeek werd ook Dael-Neerbeek genoemd. Het voorvoegsgel Dael of Daal had dezelfde betekenis als Neer-. Derhalve betekende Dael-Neerbeek ‘het verder stroomafwaarts gelegen gedeelte van Neerbeek’. De buurtschap lag NO van het dorp Neerbeek, N van de spoorlijn. Zie ook bij Neerbeek. 1840 28 huizen, 136 inwoners. De buurtschap liep van de spoorlijn N van Neerbeek tot aan de Lienaertsstraat en was voorzien van plaatsnaamborden ‘Spaans Neerbeek, gemeente Geleen’. De Dorpsstraat maakte deel uit van de hoofdverbinding tussen Beek en Oud-Geleen. Spaans Neerbeek is in 1966-1969 afgebroken. Hierdoor is de hechte gemeenschap die er vaak al generaties lang woonde, volledig verdwenen. Ook de vele fraaie huizen en schuren in vakwerk die er nog stonden, zijn hierdoor van de kaart geveegd. Nog slechts een enkel huis, een paar bomen en de naam Spaans Neerbeek die men aan de oude Dorpsstraat gaf, herinneren nog aan deze voormalige buurtschap. Het gebied maakt thans deel uit van de wijk Zuid.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en voormalige gemeente, kun je terecht bij Heemkundevereniging Geleen (HVG). De vereniging heeft meer dan 400 leden. Het tijdschrift van de vereniging verschijnt 3x per jaar. Er zijn diverse werkgroepen actief op het gebied van o.a. geschiedenis, genealogie (stamboomonderzoek), fotodocumentatie, archeologie, volkskunde, dialect en het verzamelen van allerlei voorwerpen en geschriften die betrekking hebben op de streekgeschiedenis.

De vereniging werkt actief mee aan het beschermen van monumenten in de gemeente. Zo is een ontwerp-monumentenverordening samengesteld en een oude waterput door de leden gerestaureerd. Ze zijn betrokken bij het periodiek overleg over het monumentenbeleid in de gemeente en ze zijn vertegenwoordigd in de commissie die de jaarlijkse Open Monumentendag voorbereidt. De vereniging neemt regelmatig deel aan exposities, manifestaties en presentaties. Verder is zij o.a. vertegenwoordigd in de navolgende instanties: Cultuurfederatie Geleen, Stichting Cultuur Historische Uitgaven Geleen, de gemeentelijke Adviescommissie Naamgeving, Jeugdialek-aovond, Heemkunde zonder Grenzen, en de gemeentelijke Federatie Historische Verenigingen. Ook is er nauw contact met het gemeentelijke archief De Domijnen (voorheen EHC).

"Ook jij kunt eraan bijdragen dat ons cultureel erfgoed niet verloren gaat. Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers, die ons helpen het bovenstaande te verwezenlijken. Meld je aan als lid of breng eens een bezoek aan onze lokaliteiten in de voormalige Augustinusschool (Jupiterstraat 35a). Daar is ook de verzameling museale voorwerpen van de vereniging ondergebracht. Openingstijden: maandagmiddag van 14.30-16.30 uur, dinsdagavond van 19.00-20.00 uur en verder op afspraak. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren zijn van harte welkom als lid. Verder hebben wij voortdurend behoefte aan mensen die zich actief willen inzetten voor de vereniging. Dat kan op velerlei gebied zijn: bestuur, werkgroeplid, onderhoud gebouw, onderhoud museale collectie, assisteren bij het organiseren van activiteiten enzovoort." - Geschiedenis van Geleen in jaartallen op de site van de heemkundevereniging. - In het Heemkundemuseum van de vereniging zijn o.a. de rijke mijnhistorie van de stad, archeologische vondsten en allerlei zaken uit het boerenleven te zien.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2002 is er het Industriepark Chemelot aan de A2, waar o.a. DSM en SABIC zijn gevestigd. In mei 2018 heeft het het Japanse chemieconcern Mitsui Chemicals besloten zich daarbij te voegen. Belangrijke reden hiervoor is dat het automotive-cluster op Chemelot goed is vertegenwoordigd met spelers als SABIC, Arlanxeo, DSM, Sekisui, Brightlands Materials Center en Polyscope. En natuurlijk liggen VDL Nedcar en een aantal toeleveranciers in de directe omgeving. Mitsui is een belangrijke leverancier van kunststofmaterialen voor autofabrikanten. Een impuls dus voor deze sector.

Door de wereldwijde trend om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is er vanuit de automotivewereld sprake van een sterk toenemende vraag naar lichtgewicht oplossingen op basis van polypropeen kunststof materialen. Mitsui heeft zich in de productie van deze materialen gespecialiseerd. In eerste instantie wordt de productielocatie gerealiseerd op het Industrial Park van Chemelot. De planning is dat medio 2020 de productie van start gaat, wat een directe werkgelegenheid zal opleveren van ongeveer 100 arbeidsplaatsen. "We zijn ervan overtuigd dat onze locatie op Chemelot buitengewoon gunstig zal zijn voor het leveren van wereldwijde service en materialen van de beste kwaliteit voor onze belangrijke wereldwijde en lokale klanten", aldus de directie van Mitsui. (bron)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Geleen heeft 26 rijksmonumenten.

- De parochiekerk van Oud-Geleen is een zogeheten waterstaatskerk uit 1862. De toren stamt daarentegen nog uit ongeveer 1500. Deze is gebouwd met hoofdzakelijk mergelsteen. Van de drie geledingen heeft de tweede aan alle vier de zijden nissen. De derde heeft in elke wand een dubbel galmgat en kleine spitsbogen, die vermoedelijk de restanten van een fries zijn. Naast de toren is in een nis een oude beeldengroep te zien. Hier is een laatmiddeleeuwse stenen Calvariegroep te zien: een scène van de kruisiging van Christus, genoemd naar de plek des (on)heils. Het hardstenen doopvont in de kerk zou zijn gemaakt in 1662 en draagt een reliëf met het wapen van de adellijke familie Huyn. (3324)

- De Augustinuskerk (Prins de Lignestraat 31, Lutterade-Krawinkel) heeft een groot orgel, afkomstig uit de Sint Laurentiuskerk te Rotterdam. Het is in 1857 gebouwd door Loret Vermeersch.

- De kerk aan de Bloemenmarkt (Lindenheuvel) kwam gereed in 1928. Het is een grote kerk met ongeveer 700 plaatsen. Er zijn twee oksaals, waarvan de hoogste een indrukwekkend orgel draagt. In de apsis van het priesterkoor zijn vijf glas-in-loodramen met afbeeldingen van de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament die betrekking hebben op de Eucharistie.

- In de wijk De Kluis staat de St. Janskluis (Spaubeeklaan), de verblijfplaats van achtereenvolgende kluizenaars, die werd gebouwd in 1699. De laatste kluizenaar-bewoenr stierf in 1912. De kluis is gesticht ter ere van de H. Lazarus door Maria Dorothea van Salm. Het is een rechthoekig gebouwtje met een kapel aan de noordzijde en aan de andere kant een kelder met een woonvertrek erboven. Het muurwerk is uitwendig geleed door speklagen, waarbij bak- en mergelsteen zijn afgewisseld.

- In 1751 bouwt drossaert Reinier Corten het Drossaerthuis (Geenstraat), dat in 1970 is gerestaureerd.

- Gevelstenen in Geleen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse Gelaen.

- Gelaender Kirmes gedurende 6 dagen (vr. t/m wo.) na Pinksteren.

- De MP Feesten (aanmelden bij Facebook verplicht) (weekend in juni) is 3 dagen feest met o.a. popfestival, fanfares en harmonieën, Jaarmarkt met ca. 150 kramen en een grote brunch.

- Kermis (rond een weekend begin augustus) in Geleen-Lindenheuvel.

- De Torenfeesten (op een zondag in september) in het centrum van Oud-Geleen hebben een tweeledig doel, nl. het verstevigen van de band tussen de parochianen onderling en het bijeenbrengen van gelden voor het verfraaien en instandhouden van het kerkhof en de Parochiekerk van de H.H. Marcellinus & Petrus, het oudste monument van Geleen.

- Kermis (begin september) in Oud-Geleen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuur- en recreatiegebied Hof van Limburg, een gebied van circa 40 hectare nabij de woonwijk Lindenheuvel, omvat een aaneengesloten gordel van 14 hectare bos en 3 hectare natuurlijk grasland. Ook is in het gebied rekening gehouden met duurzaam waterbeheer, samen met recreatievoorzieningen als een uitzichtheuvel, speelterp en arboretum. Verder is er een Millenniumbos, 1,6 kilometer fietspad en 4,3 kilometer wandelpad.

- Theater Karroessel is een klein en knus theater in Geleen, gevestigd in een voormalige basisschool uit 1920. De theaterzaal met 69 stoelen is gezellig, sfeervol, intiem en staat bekend om zijn goede licht- en geluidskwaliteit. Het culturele programma van Theater Karroessel biedt voor elk wat wils. Van toneel, kleinkunst en cabaret tot popmuziek, jazz en (klassieke) luisterlezingen. Theater Karroessel is niet alleen een ontmoetingsplaats voor de liefhebbers van podiumkunsten maar ook voor de beoefenaars ervan. Het biedt onderdak aan drie huisverenigingen: Speelgroep Facet, Toneelvereniging Kraonkel en Toneelgroep Sweikhuizen. En in het gezellige ‘Kaffeeke’ kun je in de pauze en na afloop van de voorstellingen nog lekker even napraten en een glaasje drinken. Theater Karroessel wordt volledig gerund door vrijwilligers en ook dat maakt het theater uniek in zijn soort.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Geleen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Geleen linkspagina.

- Sport: - Handbalvereniging HV Vlug en Lenig. - IJshockey in Geleen betekent al sinds 1968 een topavond vol topsport. De sfeer tijdens een thuiswedstrijd van de Eaters op zondagavond is ongeëvenaard en uniek in Nederland.

- Duurzaamheid: - Op 23 mei 2018 zijn voor chemiepark Chemelot in Geleen de plannen en ambities ontvouwd voor de omvorming tot een klimaatneutraal bedrijventerrein in 2050. De betrokken bedrijven op het chemiepark, zoals Sabic, OCI en DSM, de Brightlands Chemelot Campus en overheden hebben samen gewerkt aan het plan, waarin de hoofdlijnen van de plannen tot 2050 zijn beschreven met de daarbij behorende randvoorwaarden. Daarnaast is er een concrete lijst van projecten opgenomen voor een mogelijke CO2-reductie van circa 50% in 2030. Er wordt ingezet op zowel grondstofvergroening als op energievergroening. Deze vergroening vindt plaats op basis van de volgende 5 programmalijnen: elektrificatie op basis van groene energie; grondstofvergroening; circulair; procesverbetering en -optimalisatie; inzet van CO2 als grondstof en CO2-opslag.

In de huidige situatie krijgt Chemelot in Geleen twee grote fossiele stromen per buisleiding binnen; aardgas en nafta. Deze worden gebruikt als grondstof en energiedrager. Door deze stromen te vergroenen en voor de energievoorziening over te schakelen op duurzame elektriciteit, zijn alle fabrieken binnen Chemelot te verduurzamen. Die grote mate van verbondenheid tussen de fabrieken biedt een kans, maar maakt ook dat de verschillende stappen uitermate gecoördineerd moeten verlopen. Er is ontwikkeling van technologie nodig via proefprojecten en demoprojecten. Met de combinatie van Campus en Industrieel Park is Chemelot bij uitstek geschikt om die technologie-ontwikkeling op te pakken, ook voor andere clusters. Tot aan 2030 zijn al een aantal stappen te zetten, op het gebied van gedeeltelijke vergroening van de twee grondstoffen en gedeeltelijke elektrificering. Daarnaast zijn er nog stappen mogelijk in energie-efficiëntie, de reductie van de emissie van stikstofoxiden, inzet van CO2 als grondstof en CO2-opslag als tijdelijke oplossing. Meer informatie is te vinden in de flyer 'Wij hebben méér dan een plan!' op de website van Chemelot. (bron: Chemelot, 23-5-2018)

- In 2018 is Zonnepark Louisegroeve gerealiseerd op de voormalige deponie Louisegroeve van DSM op het Chemelot-terrein in Geleen, waardoor deze grond duurzaam wordt benut. Het park is een initiatief van zonnepark uitbater NaGa Solar, DSM en Chemelot. NaGa Solar verzorgt de investering in het zonnepark en de infrastructuur, de bouw en het beheer van het park. DSM stelt de grond beschikbaar en daarnaast zijn de zonnepanelen uitgerust met de laatste technologische innovaties van DSM. Zonnepark Louisegroeve is vooralsnog de grootste solarinstallatie van Limburg, met een oppervlakte van 5,7 hectare en 10.573 zonnepanelen. De zonnepanelen wekken gezamenlijk jaarlijks 3200 MegaWatt-uur (MWh) aan hernieuwbare energie op die wordt teruggeleverd aan het openbare net en ca. 1000 huishoudens van duurzame elektriciteit voorziet.

De zonnepanelen zijn uitgerust met door DSM Advanced Solar ontwikkelde technologieën op het gebied van coatings en backsheets, die het rendement van de modules verhogen. De modules die gebruikt zijn voor de Louisegroeve zijn afkomstig van Tata Power Solar, een Indiase partij die in nauwe samenwerking de innovaties van DSM heeft toegepast. De komende jaren wordt deze installatie gebruikt als proefinstallatie, waarbij DSM de resultaten van toegepaste technische innovaties nauwkeurig volgt. NaGa bevestigt de modules op een speciaal daarvoor ontwikkeld ballast-systeem, zodat de ondergrond van het zonnepark, de voormalige deponie, ongewijzigd en afgesloten blijft.

“Zonnepark Louisegroeve in Geleen draagt bij aan de transitie naar hernieuwbare energie en de ambities van het Nederlandse klimaatakkoord. Onze inzet om de voormalige deponie, waar ooit bruinkool werd gewonnen, gereed te maken als locatie voor het opwekken van hernieuwbare energie en als locatie voor DSM’s nieuwe technieken, is een mooie metafoor voor innovatieve manieren om klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Atzo Nicolaï, President DSM Nederland. Chemelot heeft de ambitie voor 2025 uit te groeien tot de meest veilige, duurzame en concurrerende chemiesite van West-Europa. Anno 2018 biedt de site werkgelegenheid aan ruim 8000 medewerkers, met meer dan 60 nationaliteiten. De directe werkgelegenheid op Chemelot zal naar verwachting groeien naar meer dan 10.000 medewerkers in 2025. De activiteiten op Chemelot genereren een omzet van meer dan 10 miljard euro per jaar. Chemelot neemt ongeveer 20% van de chemiesector in Nederland voor zijn rekening en behoort tot de top 5 chemieclusters in Nederland. (bron: DSM)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Geleen Bachstraat, - idem Banninglaan en - idem Parallelweg.

Reacties

(1)

Erg jammer dat de oude kern van Lutterade van de kaart geveegd is, er stonden ooit bijzondere panden ( die ik helaas niet heb mogen meemaken), er zijn echter nog kleine stukjes bewaard gebleven langs de Geenstraat en de aansluitende straat Op de Vulling, daar staan nog wat mooie oude pandjes en een boerderij, die gerenoveerd is en gemoderniseerd, met instandhouding van oude elementen, verder staan er nog twee oude panden langs de Waterstraat, en een puthuisje.
De naam Lutterade leeft trouwens niet alleen in de volksmond, hij wordt ook nog officieel gebruikt als wijknaam voor het gedeelte van Geleen tussen het spoor, de Groenstraat in t zuiden, de Rijksweg, de Laan van Algarve en de Henri Hermanslaan, als Lutterade en het gedeelte ten westen van de H. Hermanslaan als Dassenkuil-Lutterade.

Red.:
Dank voor uw reactie. We hebben de beschrijving er op aangepast.

Reactie toevoegen